Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vnitřní trh: Komise přijímá opatření k prosazení práva EU v České republice, Francii a Lucembursku
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/06/2009

Evropská komise se rozhodla zahájit řízení proti České republice u Evropského soudního dvora a zaslat formální žádost Lucembursku, neboť tyto státy neprovedly do svých právních předpisů směrnice v oblasti práva obchodních společností a jejich správy. Formální žádost má podobu „odůvodněného stanoviska“, které je podle článku 226 Smlouvy o ES druhou fází řízení pro porušení Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru. Komise rovněž rozhodla zaslat podle článku 228 Smlouvy o ES úřední oznámení Francii a požádat ji o poskytnutí všech informací o provádění rozsudku Evropského soudního dvora z roku 2009 týkajícího se vzájemného uznávání odborných kvalifikací.

  vlajka EU

  Právo obchodních společností a jejich správa a řízení

   

  Směrnice o povinnosti zachovávat průhlednost − Česká republika

  Komise rozhodla zahájit řízení proti České republice u Evropského soudního dvora z důvodu neprovedení směrnice o povinnosti zachovávat průhlednost společností s kótovanými akciemi do vnitrostátních právních předpisů. Cílem směrnice je zlepšit kvalitu informací poskytovaných investorům, pokud jde o podnikatelské výsledky společností, jejich finanční situaci a změny ve významné účasti společností. Směrnice tak přispívá ke zlepšení ochrany investorů, zvyšuje jejich důvěru, zlepšuje fungování evropských kapitálových trhů, a měla by zlepšit šíření informací v Evropě o emitentech, a usnadnit tak  přeshraniční investice.

  Směrnice doplňuje balíček opatření akčního plánu pro finanční služby (který zahrnuje nařízení o IAS, směrnici o zneužívání trhu, směrnici o prospektu), jehož cílem je vytvořit v rámci celé EU společný režim zveřejňování finančních údajů pro emitenty společností s kótovanými akciemi.

   

  Směrnice o povinnosti zachovávat průhlednost stanoví, že

   

  • všichni emitenti cenných papírů musí poskytovat roční finanční zprávy do čtyř měsíců po skončení rozpočtového roku;  
  • akcionáři musí obdržet podrobnější půlroční finanční zprávy; 
  • emitenti, kteří nezveřejňují čtvrtletní zprávy, musí zveřejňovat čtvrtletní zprávy vedení;
  • emitenti dluhopisů musí zveřejňovat půlroční zprávy.

   

  Lhůta pro provedení této směrnice byla 20. ledna 2007.

   


  Zjednodušení požadavků na podávání zpráv v případě fůzí a rozdělení − Lucembursko

   

  Komise zašle odůvodněné stanovisko Lucembursku z důvodu neprovedení směrnice zjednodušující požadavky na podávání zpráv v případě fůzí a rozdělení.

  Směrnice mění požadavky na podávání zpráv zrušením povinnosti nechat zprávu vypracovat nezávislým odborníkem v případě fůzí a rozdělení, pokud s tím všichni akcionáři souhlasí. Tato směrnice byla přijata v roce 2007 a poté, co bude plně provedena, nebude již muset přes 600 000 akciových společnost nechávat od odborníků vypracovat nákladné zprávy týkající se návrhu podmínek pro fúze či rozdělení malých podniků. Směrnice mění třetí směrnici v oblasti práva obchodních společností týkající se fůzí akciových společností, přijatou v roce 1978, a šestou směrnici v oblasti práva obchodních společností, týkající se rozdělení akciových společností, přijatou v roce 1982. Třetí směrnice z roku 1978 v oblasti práva obchodní společností stanoví podmínky zaručující harmonizaci vnitrostátních právních předpisů týkajících se fůzí společností náležejících stejnému členskému státu. Šestá směrnice z roku 1982 v oblasti práva obchodních společností stanoví pravidla týkající se rozdělení veřejných společností s cílem chránit zájmy členů a třetích stran.

  Lhůta pro provedení této směrnice byla stanovena na prosinec 2008.

   

  Odborné kvalifikace − Francie

   

  Komise rozhodla podle článku 228 Smlouvy o ES zaslat Francii úřední oznámení z důvodu neprovedení rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 10. února 2009 (věc C-224/08) týkajícího se neposkytnutí informací o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice 2006/100/ES. Tato směrnice stanoví technická přizpůsobení pro směrnice o odborných kvalifikacích v návaznosti na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii dne 1. ledna 2007. Mimo jiné aktualizuje seznam kvalifikací, které jsou automaticky uznávány, a doplňuje ho o odpovídající bulharské a rumunské kvalifikace. Lhůta pro provedení směrnice 2006/100/ES uplynula dne 1. ledna 2007. Francie nutná ustanovení stále ještě neprovedla.

  Dokud nebude směrnice do vnitrostátního práva provedena, mohou být pracovníci s bulharskou či rumunskou kvalifikací vystaveni zbytečným a dlouhým byrokratickým postupům, než budou moci uplatnit své právo na práci kdekoli na území Evropské unie. Potenciální uživatelé služeb těchto pracovníků mohou být zase zbaveni příležitosti využívat jejich odborných zkušeností.

  Pokud nebudou přijata další opatření, může Evropský soudní dvůr uložit Francii jednorázovou pokutu nebo penále.

   

  Nejnovější informace o řízeních pro porušení práva, která se týkají všech členských států, naleznete na internetové adrese:

  http://ec.europa.eu/community_law/index_cs.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky