Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise navrhuje posílení dozoru nad finančními službami
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/05/2009

Evropská komise navrhuje ambiciózní reformy, které mají posílit dozor nad finančními službami. Návrhy jsou obsaženy ve sdělení o finančním dozoru, které Komise přijala. Jde o změny v nynější skladbě výborů pro finanční služby: vytvoření nové Evropské rady pro systémová rizika (ESRC) a Evropského systému orgánů finančního dozoru (ESFS), složeného z nových evropských úřadů pro dozor. Právní předpisy, v nichž budou tyto návrhy obsaženy, budou následovat na podzim. Komise rovněž vyzývá všechny zainteresované strany, aby zaujaly stanovisko ke sdělení do 15. července.

  dohled

  Předseda Komise José Manuel Barroso řekl: „Lepší dozor nad mezinárodními finančními trhy je z etických a ekonomických důvodů velmi důležitý. Proto jsem požádal Jacquese de Larosièra a jeho skupinu, aby připravila svou zprávu. Komise dnes předkládá návrhy, které mají obnovit důvěru, chránit před budoucími krizemi a bránit růst i pracovní místa. Nový systém pomůže EU a jejím členským státům řešit problémy s přeshraničními firmami i růstem celkového systémového rizika. Jsem velmi potěšen podporou, které se ze strany členských států na jarním zasedání Evropské rady dostalo Larosièrově zprávě. Vyzývám nyní vedoucí představitele EU, aby na červnovém zasedání Evropské rady schválili konkrétní kroky s časovým rozvrhem, které dnes navrhujeme. Chtěl bych, aby tato nová architektura fungovala již v roce 2010.“

  Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy uvedl: „Finanční dozor v Evropě neudržel krok s integrací trhu. Krize ukázala. že nynější systém není dostatečně pružný a nehodí se pro jednotný trh finančních služeb. Nový systém na jedné straně využije odborné znalosti těch, kdo jsou odpovědni za finanční stabilitu, a na straně druhé vytvoří silné evropské orgány pro koordinaci jejich práce. Touto iniciativou Komise reaguje na nedostatky zjištěné za krize, jakož i na výzvu G20 vytvořit pevnější, celosvětově konzistentní, regulační systém dozoru pro finanční služby.“

  Komisař pro ekonomické a měnové záležitosti Joaquín Almunia prohlásil: „Finanční sektor byl od vytvoření jednotného trhu počátkem 90. let jednou z hlavních hybných sil růstu, avšak na přelomu letošního a loňského roku také téměř způsobil zastavení hospodářství. Na základě dnes navržených reforem by byl vytvořen nový evropský orgán, Evropská rada pro systémová rizika, pověřená posuzováním možných hrozeb pro finanční stabilitu, které mohou být důsledkem makroekonomického vývoje a vývoje ve finančním systému jako celku. Nový orgán bude poskytovat analýzy, vydávat včasná varování před celosystémovými riziky a případně doporučení, jak k těmto rizikům přistupovat, a tak zajistí pro EU celoevropský systém obezřetnostního dozoru na makroúrovni.“

  Balíček finančního dozoru navržený v dnes přijatém sdělení obsahuje dva klíčové prvky.

  -       Evropskou radu pro systémová rizika (ESRC), která by měla sledovat a posuzovat rizika pro stabilitu finančního systému jako celku („obezřetnostní dozor na makroúrovni. ESRC bude poskytovat včasná varování před systémovými riziky, které mohou vznikat a, bude-li to nezbytné, také doporučení opatření, jak naložit s těmito riziky. Vytvoření ESRC by řešilo jeden ze zásadních nedostatků, které krize odhalila: vystavení finančního systému vzájemně propojeným, komplexním, odvětvovým a meziodvětvovým systémovým rizikům.

  -       Evropský systém orgánů finančního dozoru (ESFS) pro dohled nad jednotlivými finančními institucemi („obezřetnostní dozor na mikroúrovni“). Sestává z pevné sítě národních orgánů finančního dozoru, které spolupracují s novými  evropskými orgány dohledu vytvořenými přeměnou stávajících výborů pro odvětví bankovnictví, cenných papírů, pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění. ESFS má vycházet ze sdílené odpovědnosti a vzájemné podpory, spojovat národní dozor firem se specifickými úkoly na evropské úrovni. Jeho cílem je podporovat harmonizované předpisy a konzistentní praxi dozoru a vynucování předpisů. Tato síť by měla vycházet ze zásad partnerství, pružnosti a subsidiarity a měla by posilovat důvěru mezi národními orgány dozoru tím, že bude zajišťovat, aby hostitelské orgány dozoru měly přiměřené slovo při stanovování politiky finanční stability a ochrany investorů, a že přeshraniční rizika lze tak řešit účinněji.

  Uplatnění výše popsaných opatření bude zapotřebí sledovat a jejich účinnost pečlivě hodnotit. Jejich úplné přezkoumání by se mělo uskutečnit nejpozději tři roky poté, co v platnost vstoupí oba pilíře evropského rámce finančního dozoru navržené v tomto sdělení (a nejpozději do roku 2013). Výsledek přezkoumání rozhodne, zda jsou zapotřebí další kroky k posílení ESRC a ESFS.

  Komise uvítá reakce všech zúčastněných stran na návrhy obsažené ve sdělení. Všechny příspěvky by měly být zaslány do 15. července, a to prostřednictvím tohoto internetového formuláře:

  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fin_supervision_may_en.htm

  Souvislosti

  V současnosti existují na evropské úrovni tři výbory pro mikrofinanční dozor nad finančními službami (dozor nad jednotlivými finančními institucemi), které mají pouze poradní pravomoci: Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS), Výbor evropských orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) a Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR). Tyto výbory jsou rovněž známy jako „výbory 3. úrovně Lamfalussyho procesu“. V Evropě ale neexistuje orgán, který by byl odpovědný za dozor nad systémovými riziky (makrofinanční dozor).

  Larosièrova skupina pro finanční dozor v Evropě, kterou jejími úkoly pověřil předseda Komise Barroso, vydala 25. února 2009 zprávu. Navrhla, aby posílený evropský rámec pro finanční dozor byl založen na dvou pilířích: ESFS a ESRC. Jak Komise oznámila ve svém sdělení pro jarní zasedání Evropské rady s názvem „Urychlit oživení evropské ekonomiky“ ze 4. března[1], Komise schválila Larosièrovy návrhy jako základnu pro další postup a zavázala se, že do konce května předloží sdělení o finančním dozoru. Návrh právních předpisů bude následovat na podzim.

  Před dokončením tohoto sdělení Komise uskutečnila veřejnou konzultaci zainteresovaných stran. Obdržela více než 115 odpovědí a většina z nich vyjádřila obecnou podporu pro návrhy obsažené v Larosièrově zprávě. Kromě toho se 7. května 2009 konala konference na vysoké úrovni věnovaná dozoru. Ke sdělení je připojeno posouzení dopadů.

  Další informace lze získat na internetové adrese

  http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm

  MEMO/09/251)


   

  [1]  KOM(2009) 114 v konečném znění. Sdělení je přístupné na internetové adrese http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090304_en.pdf

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky