Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Politika soudržnosti podporuje zelenou ekonomiku v Evropě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/03/2009

Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová oznámila, že z politiky soudržnosti bude vyčleněno 105 miliard eur na investice do tzv. "zelené ekonomiky". Tyto finanční prostředky představují více než 30 % rozpočtu regionální politiky na období 2007–2013 a jsou dobrým základem pro vytváření pracovním míst a významným stimulem pro snahy regionů a měst o zachování vedoucího postavení Evropy v oblasti ekologických technologií.

  vinice

  Komisařka Hübnerová uvedla: „Podpora ekologického hospodářství a životního prostředí je plně v souladu s politikou soudržnosti, která usiluje o zajištění udržitelného růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Ve složitém finančním prostředí tato investice přispěje k vytvoření dlouhodobé zaměstnanosti a k oživení místních ekonomik a zároveň podpoří závazek EU týkající se boje se změnou klimatu.“

  Ambiciózní výdaje na projekty v oblasti životního prostředí

  Částka ve výši 105 miliard eur vyčleněná na ekologické projekty a pracovní místa je téměř třikrát větší než částka přidělená v rozpočtovém období 2000–2006. Velká část těchto prostředků (54 miliard eur) je určena členským státům jako pomoc při dodržování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Jenom na zlepšení vodního hospodářství a nakládání s odpady je z celkové částky vyhrazeno 28 miliard eur.

  Rumunsko a Bulharsko investují do projektů týkajících se životního prostředí největší podíl finančních prostředků, které jim byly přiděleny v rámci politiky soudržnosti, v případě Rumunska se jedná o 45 % a v případě Bulharska o 42 %. Tyto investice se týkají stovky významných projektů v oblasti životního prostředí, které rovněž přispívají k ochraně a vytváření pracovních míst v EU.

  Boj se změnou klimatu

  V oblasti boje se změnou klimatu přijala EU ambiciózní cíle – 20% snížení emisí skleníkových plynů v EU a 20% podíl spotřeby obnovitelné energie do roku 2020. Politika soudržnosti k těmto cílům významně přispívá částkou 48 miliard EUR, jež je určena na opatření zaměřená na dosahování cílů EU v oblasti klimatu a na vytváření  nízkouhlíkového hospodářství. Z této částky je 23 miliard EUR vyhrazeno na železnice, 6 miliard na čistou městskou dopravu, 4,8 miliard na obnovitelné energie a 4,2 miliardy na energetickou účinnost.

  Politika soudržnosti rovněž pomáhá získávat nové tržní příležitosti v místních ekonomikách. Ty se mohou chopit příležitostí, jež vznikly z potřeby bojovat se změnou klimatu, jako nových potenciálních zdrojů růstu. Téměř polovina členských států (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Francie, Německo, Itálie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Spojené království) do svých programů v rámci politiky soudržnosti zahrnula ukazatele snižování emisí skleníkových plynů. Francie například vyvinula zvláštní měřicí nástroj pro monitorování emisí CO2 produkovaných v rámci všech projektů financovaných s podporou EU.

  Prosazování ekologických inovací

  Prosazování ekologických inovací a nových pracovních míst "zelených límečků", a to zejména v malých a středních podnicích, je mezi prioritami pro podporu regionů na čelním místě. Politika soudržnosti přispívá částkou 3 miliardy eur na podporu výrobků šetrných k životnímu prostředí a ekologické výroby v malých a středních podnicích. Jedním z jasných cílů financování výzkumu a inovací je pozvednutí celkových investic do zelených technologií. Dobrým příkladem tohoto typu podpory je finské sdružení Lahti Cleantech. Investice Společenství do tohoto projektu (1,5 miliardy EUR) podpořila inovace a rozvoj environmentálních technologií prostřednictvím propojení malých a velkých podniků, organizací v oblasti vzdělávání a regionálních orgánů. Čísla mluví sama za sebe: bylo vytvořeno 170 nových pracovních míst, v regionu Lahti bylo založeno 20 nových společností působících v odvětví čistých technologií a projekt přitáhl celkové investice ve výši více než 30 milionů EUR.

  Programy podložené environmentální analýzou

  455 operačních programů v rámci politiky soudržnosti je podloženo odpovídající analýzou: předtím, než programy schválila Evropská komise, musely členské státy předložit strategickou environmentální analýzu, která zaručuje, že jejich projekty splňují pravidla EU v oblasti životního prostředí. Posouzení dopadu na životní prostředí musí být provedeno i v případě některých programů financovaných Společenstvím – např. v případě velkých dopravních projektů.

  Flexibilní politika schopná přizpůsobit se komplexním problémům

  Výzvy v oblasti životního prostředí neznají hranic.Politika soudržnosti se svými početnými přeshraničními, nadnárodními a meziregionálními programy může být důležitou platformou pro nové typy spolupráce. Například strategie EU pro oblast Baltského moře je první strategií EU, která byla navržena na makroregionální úrovni a která zahrnuje sousední země, jako je Rusko. Jedním z jejích hlavních cílů je zlepšení stavu životního prostředí v Baltském moři.

  Příloha: Finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti vyhrazené v jednotlivých členských státech na životní prostředí.

  Další informace:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm

  http://ec.europa.eu/sustainable/

  celé znění této tiskové zprávy můžete najít zde:

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/369&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky