Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise hodnotí konvergenční programy Bulharska, České republiky, Estonska a Lotyšska
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/02/2008

 

Po přezkumu aktualizovaného konvergenčního programu Bulharska[1] Evropská komise shledává, že orientace bulharské rozpočtové politiky je zdravá. Program navrhuje zvýšení střednědobého cíle z vyrovnaného rozpočtu na přebytek ve výši 1,5 % HDP, kterého se bez problémů docílí během programového období. Kvůli ochraně makroekonomické stability bude v souvislosti s rostoucí vnější nerovnováhou a vysokou mírou inflace nutné pokračovat v přísné fiskální politice.

 

  Peníze různých měn

  Přestože český konvergenční program je v souladu s nápravou nadměrného schodku v roce 2008, měla by se dobrá startovní pozice v roce 2007 využít k jeho výraznějšímu snížení a k následnému urychlení fiskální konsolidace.

  V případě Lotyšska jsou rizika pro rozpočtové cíle vysoká kvůli značné makroekonomické nejistotě a odchylkám od plánů výdajů v minulých letech. Vzhledem k výrazné hospodářské nerovnováze a nadměrnému tlaku poptávky je ke splnění cílů programu naléhavě nutná přísnější orientace fiskální politiky. Reálnou snahou estonského programu je udržet během celého programového období zdravý stav rozpočtu a pokračovat v tvorbě přebytků nad rámec střednědobého cíle. Lze však očekávat, že makroekonomická nerovnováha, která se v hospodářství vytvořila, se bude zmírňovat jen postupně.

  Komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia uvedl: „Čtyři země, které dnes zkoumáme, čelí výzvám procesu trvalého dohánění. Česká republika má nyní velkou příležitost snížit svůj schodek za rok 2008 výrazně pod hranici 3 % HDP a následně docílit silnější fiskální konsolidace, než jakou plánovala. S ohledem na předpokládané zvyšování výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva je třeba zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí prostřednictvím nezbytné důchodové reformy a reformy zdravotnictví.“

  Komise dnes zhodnotila aktualizované konvergenční programy Bulharska, České republiky, Estonska a Lotyšska. Zhodnotila také stabilizační programy Malty, Rakouska, Kypru, Slovinska a Portugalska (viz IP/08/214). Obě skupiny zemí již byly hodnoceny v lednu a projednávány v radě ministrů financí EU dne 12. února.

  Česká republika

  Česká republika předložila dne 30. listopadu 2007 novou aktualizaci svého konvergenčního programu, která se vztahuje na období let 2007–2010.

  Vzhledem k očekávanému schodku veřejných financí nižšímu než 2 % v roce 2007 – což je mnohem méně, než kolik samotný program odhadoval – jsou rozpočtový vývoj a strategie v souladu s nápravou nadměrného schodku v roce 2008, která je výraznější, než se zpočátku plánovalo. To je však podmíněno tím, že budou nadále omezovány výdaje a přísně sledován možný pokles příjmů po zavedení paušální daně v roce 2008.

  Díky příznivému makroekonomickému výhledu a lepšímu plnění rozpočtu v roce 2007, než jaké se očekávalo, by Česká republika měla následně docílit i silnější fiskální konsolidace, než jakou si kladla za cíl. Hlavní rizika spočívají v tom, že Česká republika spoléhá na snižování zaměstnanosti ve veřejném sektoru, a v nedostatku informací o konsolidačních opatřeních po roce 2008.

  Česká republika je nadále vystavena vysokému riziku, pokud jde o udržitelnost veřejných financí. Byly již sice učiněny první kroky k reformě systému zdravotnictví, ale co se týče reforem v této oblasti a v oblasti důchodů, stále se očekávají další opatření. Dluh se stále pohybuje na úrovni kolem 30 %.

  S ohledem na hodnocení Komise a dále v souvislosti s doporučením podle čl. 104 odst. 7 ze dne 10. října 2007 a vzhledem k potřebě zajistit udržitelnou konvergenci se Česká republika vyzývá, aby:

  i)využila výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2007, který bude pravděpodobně lepší, než jaký se očekával, k tomu, aby snížila schodek za rok 2008 výrazněji pod referenční hodnotu 3 % HDP, zejména tím, že bude nadále omezovat výdaje;

  ii)využila vysoké tempo hospodářského růstu ke zrychlení tempa úprav tak, aby si co nejdříve vytvořila rezervu proti překročení referenční hodnoty a aby nejpozději v roce 2012 splnila střednědobý cíl;

  iii)s ohledem na předpokládané zvyšování výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva zlepšila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí prostřednictvím nezbytné důchodové reformy a reformy zdravotnictví.

  ------------------------

  [1]   V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (ve znění nařízení č. 1055/2005) musí členské státy každý rok předkládat aktualizované makroekonomické a rozpočtové odhady.Tyto aktualizace se v případě zemí, které přijaly euro, nazývají stabilizační programy a v případě zemí, které tak dosud neučinily, programy konvergenční. Uvedené nařízení se rovněž označuje za „preventivní složku“ Paktu o stabilitě a růstu.

  Důležité odkazy

  Doporučení Komise pro stanovisko Rady týkající se jednotlivých programů konkrétních zemí jsou k dispozici na adrese zde

  Celé znění tiskové zprávy naleznete zde

    

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky