Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Změna klimatu: Komise vítá další pokrok směrem k dosažení cíle EU podle Kjótského protokolu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/06/2008

Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas dnes uvítal pokrok, kterého dosáhlo mnoho členských států ve snižování svých emisí skleníkových plynů v roce 2006. Inventura emisí do ovzduší vypracovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí pro rok 2006, což je poslední rok, pro který jsou dostupné kompletní údaje, ukazuje, že emise zemí EU-15 od roku 2005 poklesly o 0,8 %, čímž dosáhly úrovně o 2,7 % nižší, než byly úrovně emisí v základním roce (ve většině případů je to rok 1990). To znamená, že země EU-15 jsou na dobré cestě k dosažení svého cíle podle Kjótského protokolu, což je udržení průměrných emisí mezi roky 2008 a 2012 alespoň 8 % pod úrovněmi základního roku.

  změna klimatu

  Komisař Dimas řekl: „Nedávné snížení emisí v zemích EU-15 je dobrá zpráva. Rozhodující však je rychlé a úplné provedení přijatých nebo plánovaných politik a opatření. Členské státy musí i nadále urychlovat svou snahu omezit nebo snížit emise.“

  Dále dodal: „Zvýšení emisí ve většině zemí EU-12 těmto snahám nenapomáhá. Země EU-12 si musí být vědomy toho, že se nemohou spoléhat na své úspěchy z minulosti. Naše cíle pro snížení emisí skleníkových plynů po roce 2012 se týkají zemí EU-27 jako celku a všechny členské státy budou muset vyvíjet soustavné úsilí, aby jich dosáhly.“

  Další oddělení emisí od hospodářského růstu

  Pokles emisí o 0,8 % v zemích EU-15 mezi lety 2005 a 2006 byl v kontrastu se zvýšením HDP o 2,8 % ve stejném období, což znamená, že EU se podařilo dále oddělit emise od hospodářského růstu. Hlavními důvody pro pokles emisí – celkem 34,9 milionů tun ekvivalentu CO2 – byly teplejší počasí, nižší výroba kyseliny dusičné, která způsobuje emise skleníkového plynu oxidu dusného, a zavedení nových technologií pro snižování emisí oxidu dusného z výroby kyseliny adipové.

  Emise zemí EU-27 v uvedeném roce poklesly o 0,3 %, čímž se dostaly o 10,8 % pod úrovně základního roku, který je u některých členských států jiný než rok 1990, a o 7,7 % pod úrovně roku 1990. Pokles v celkové výši 14 milionů tun ekvivalentu CO2 lze připsat snížení výroby kyseliny dusičné, snižování emisí z výroby chemických látek ve Francii a v Maďarsku a celkově nižšímu používání plynových a tekutých paliv domácnostmi.

  Emise z dopravy stále narůstají

  Pokud se týká trendů v rámci zemí EU-15, údaje z roku 2006 potvrzují soustavné snižování emisí v odvětví zemědělství a odpadů. Emise v energetických odvětvích se za posledních několik let stabilizovaly, zatímco emise ve výrobních odvětvích vykazují mírný pokles. Emise související s dopravou se ovšem soustavně zvyšují a jsou důvodem k velkému znepokojení.

  Trendy zemí EU-27 se podobají trendům zemí EU-15 s výjimkou průmyslových procesů, kde bylo zaznamenáno mírné zvýšení emisí.

  Údaje byly zpracovány Evropskou agenturou pro životní prostředí a byly předloženy Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).

  Další informace:

  Tiskové prohlášení Evropské agentury pro životní prostředí:

  http://www.eea.europa.eu/highlights

  Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí o inventuře skleníkových plynů 1990–2006:

  http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en

  Internetové stránky Evropské komise týkající se změny klimatu:

  http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky