Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Veřejná konzultace dokazuje, že politika soudržnosti pro období po r. 2013 má silnou podporu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/06/2008

Evropa potřebuje po roce 2013 silnou politiku soudržnosti. Tento závěr vyplývá z více než stovky příspěvků k veřejné konzultaci o této problematice“, řekla dnes komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová u příležitosti představení páté zprávy o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti.

  podávající se ruce

  Tento do dvou částí rozdělený dokument obsahuje zprávu o veřejné konzultaci a analytickou zprávu o regionálních ekonomikách, ze které vyplývá, že méně rozvinuté regiony stále vykazují silný růst, za nímž stojí orientace na odvětví budoucnosti.

  Komisařka Hübnerová uvedla: „Respondenti dávají jasně najevo, že ambiciózní politiku, jejíž hlavní úlohou je odstraňování rozdílů v rámci Evropské unie, podporují. Zpráva o pokroku dokazuje, že sbližování regionů staví na pevných základech a jeho hnací silou je růst v odvětvích, o nichž se domníváme, že mají největší potenciál pro budoucnost.“

  Politika soudržnosti po roce 2013: zpráva o veřejné konzultaci

  •         shoda v otázce potřeby politiky soudržnosti, která bude ambiciózní a otevřená všem regionům EU; striktní zamítnutí myšlenky zpětného přenesení politiky na úroveň členských států;

  •         požadavek investic zaměřených na evropské priority, jako jsou inovace, vzdělávání, podpora malých a středních podniků, celoevropská infrastruktura a boj proti změně klimatu; požadavek většího zohlednění ekologických aspektů;

  •         požadavek větší koordinace mezi politikou soudržnosti a ostatními odvětvovými politikami EU s ohledem na komplexní problémy a související požadavek, aby Komise posílila vztah mezi politikou soudržnosti a politikou rozvoje venkova;

  •         požadavek dalšího zjednodušení politiky a většího zapojení místních a regionálních orgánů;

  •         přeshraniční územní spolupráce, nadnárodní a meziregionální výměny jakožto nejlepší příklad přidané hodnoty evropské politiky soudržnosti; požadavek navýšení prostředků přidělovaných pro tuto oblast.

  Souvislosti: První část zprávy o pokroku je shrnutím příspěvků, které byly od září 2007 do února 2008 shromážděny v rámci veřejné konzultace, kterou Komise pořádala o otázce budoucnosti politiky. Komise obdržela více než 100 příspěvků od vnitrostátních orgánů (zapojilo se 17 členských států, což představuje více než 80 % obyvatelstva EU), regionálních a místních orgánů, hospodářských a sociálních partnerů, akademických obcí a výzkumných ústavů. Příspěvky jsou analyzovány v kontextu přezkumu rozpočtu a úvah o prioritách EU v oblasti financování.

  Ekonomická a sociální soudržnost: situace a trendy

  •         Chudší regiony dohánějí náskok ostatních: Druhá část zprávy poukazuje na pokračující silný růst v chudších regionech. V období let 2000 až 2005 vykázaly regiony cíle „Konvergence“ (HDP na obyvatele pod 75 % průměru ve Společenství) růst HDP na obyvatele, který byl o 50 % rychlejší než ve zbývající části EU. Míra nezaměstnanosti v těchto regionech rovněž klesla o tři procentní body. Tento proces je výsledkem zaměření se na níže uvedená odvětví budoucnosti.

  •         Růst v regionech, kde se soustřeďují odvětví náročná na znalosti: Zpráva poukazuje na odvětví, jež mají perspektivu silného střednědobého růstu jak v regionech cíle „Konvergence“, tak v regionech cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Mezi tato odvětví patří: finanční a podnikatelské služby, obchod, doprava a spoje a výroba vysoce a středně vyspělých technologií. Výroba vysoce vyspělých technologií je vyzdvihována jako výrobní odvětví, kde si EU udržuje konkurenční výhodu. Zahrnuje výrobu elektrických a optických přístrojů, chirurgických nástrojů, letadel, kosmických lodí a farmaceutických výrobků.

  •         Potřeba větších investic v oblasti inovací, vzdělávání a odborné přípravy: V nejrozvinutějších regionech je podíl HDP vydávaný na výzkum a vývoj třikrát vyšší než v regionech cíle „Konvergence“, nicméně o 15 % nižší než v USA. Evropská unie v porovnání s USA rovněž výrazně méně investuje do vysokoškolského vzdělávání. V EU činí podíl HDP na těchto investicích 1,2 %, zatímco v USA 2,9 %.

  Zpráva o pokroku je k dispozici na této adrese:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim5_en.htm

  Další informace o veřejné konzultaci o budoucí regionální politice:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/consultation_en.cfm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky