Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Další rozvoj společné přistěhovalecké a azylové politiky v Evropě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/06/2008

Komise dnes přijala sdělení s názvem „Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a prostředky“ a plán politiky „Azyl – integrovaný přístup k ochraně v celé EU“. Ve sdělení je představeno deset zásad, na kterých stojí společná imigrační politika a které jsou rozděleny do skupin podle tří hlavních aspektů politiky EU: prosperita, solidarita a bezpečnost. Plán politiky pro azyl stanoví osnovu druhé fáze společného evropského azylového systému. Oba dokumenty se zabývají i ostatními prvky Haagského programu, které se týkají přistěhovalectví a azylu. Měly by být schváleny Evropskou radou dne 15. října 2008 a v průběhu roku 2009 začleněny do nového pětiletého programu v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti.

  imigrace

  José Manuel Barroso, předseda Evropské komise sdělil: „Dnes schválený balíček migračních opatření svědčí o tom, že potřebujeme nový přístup k problematice přistěhovalectví a azylu. Přistěhovalci jsou přínosem pro hospodářskou výkonnost Evropy. Tento potenciál však bude možné využít, pouze když se podaří integrace migrantů a když budou uznány obavy lidí ohledně nedovoleného přistěhovalectví. Evropa potřebuje společnou politickou vizi, která bude vycházet z minulých výsledků a bude usilovat o soudržnější a ucelenější rámec pro budoucí kroky členských států a Evropské unie. Budeme-li společně pracovat na deseti zásadách lepšího řízení přistěhovalectví a posílíme-li standardy ochrany žadatelů o azyl, dosáhneme hmatatelného zlepšení v těchto důležitých oblastech.“

  Pokud jde o sdělení o přistěhovalectví, místopředseda Komise zodpovědný za svobodu, spravedlnost a bezpečnost, Jacques Barrot, prohlásil: „Imigrace je pro EU příležitost a výzva – pokud je vhodně řízena, znamená obohacení pro naše společnosti a hospodářství. V Evropě bez vnitřních hranic je třeba, aby členské státy a EU jednaly v rámci společné vize, jež je nezbytným předpokladem jak pro řízení legální migrace a integrace, tak i pro boj s nelegální imigrací, při současném prosazování obecně platných hodnot, jako jsou ochrana uprchlíků, respektování lidské důstojnosti a tolerance“.

  Ohledně plánu politiky pro azyl dodal: „Tímto plánem politiky Komise zahajuje druhou fázi společného evropského azylového systému, jehož zastřešujícími cíli jsou prosazování a upevňování tradic EU v oblasti humanitární pomoci a ochrany osob a dosažení skutečně rovných podmínek ochrany v celé EU. Znamená to, že budeme muset zdokonalit společné legislativní normy a zvýšit kvalitu rozhodovacího procesu. Proto je třeba podporovat praktickou spolupráci mezi vnitrostátními azylovými orgány a v rámci přijímání uprchlíků rozvíjet solidaritu jak mezi členskými státy, tak i mezi EU a třetími zeměmi.“

  Společné zásady přistěhovalectví v Evropě

  Sdělení s názvem „Společná přistěhovalecká politika: zásady, opatření a nástroje“, jež dnes přijala Komise, představuje její pohled na to, jak se má dále rozvíjet společná evropská imigrační politika, a vyzývá Evropskou radu ke schválení deseti společných zásad, jež jsou ve sdělení spolu s celou řadou konkrétních opatření navrženy.

  Zmíněných deset společných zásad vychází z milníků ze zasedání Evropské rady v Tampere (1999), Haagského programu (2004) a globálního přístupu k migraci (2005). Každá zásada je konkretizována souborem opatření, jež je třeba podniknout ať na úrovni členských států, nebo na úrovni EU. Zmíněné zásady pokrývají široké spektrum imigračních politik a jsou rozděleny do následujících okruhů:

  •         Prosperita a přistěhovalectví: 1 – Jasná pravidla a rovné podmínky; 2 – Soulad mezi dovednostmi a potřebami; 3 – Integrace je klíčem k úspěšnému přistěhovalectví.

  •         Solidarita a přistěhovalectví: 4 – Transparentnost, důvěra a spolupráce; 5 – Účinné a soudržné využívání dostupných prostředků; 6 – Partnerství s třetími zeměmi.

  •         Bezpečnost a přistěhovalectví: 7 – Vízová politika, která slouží zájmům Evropy;
  8 – Integrovaná správa hranic; 9 – Posílení boje proti nelegálnímu přistěhovalectví a nulová tolerance v případě obchodu s lidmi; 10 – Udržitelné a účinné návratové politiky.

  Společná přistěhovalecká politika bude uplatňována v partnerství mezi členskými státy a orgány EU a pravidelně sledována prostřednictvím nového mechanismu pro sledování a vyhodnocování. V rámci tohoto mechanismu a na základě zprávy Komise o situaci přistěhovalectví na evropské a vnitrostátní úrovni bude jarní Evropská rada provádět každoroční posouzení a vydávat doporučení.

  Plán politiky pro azyl

  Komise dnes (avšak v samostatném dokumentu, ve kterém se odráží specifická povaha problematiky azylu) zároveň přijala i plán politiky pro azyl, který obsahuje seznam opatření, která Komise hodlá navrhnout, aby byla dokončena druhá fáze společného evropského azylového systému. Během první fáze tohoto systému (1999–2004) bylo přijato mnoho právních nástrojů, kterými byly stanoveny společné minimální normy v oblastech, jako jsou např. podmínky přijímání žadatelů o azyl, azylová řízení, podmínky udělování mezinárodní ochrany a pravidla pro určení členského státu odpovědného za vyřízení žádosti o azyl (tzv. dublinský systém).

  Plán politiky navrhuje zdokonalení definice norem ochrany na úrovni EU, aby bylo pomocí změny stávajících právních nástrojů dosaženo ambiciózních cílů stanovených v Haagském programu. Zároveň uznává, že pokud má být dosaženo jednotného rozhodování o udělení azylu, a tudíž i rovnosti při poskytování ochrany v celé EU, musí být sbližování právních předpisů doplněno příslušnými mechanismy praktické spolupráce (výměna informací a osvědčených postupů, společná školení atd.). V zájmu koordinace praktických opatření spolupráce bude zřízen evropský podpůrný úřad pro otázky azylu. Plán politiky rovněž stanoví řadu nástrojů na podporu solidarity s členskými státy, jejichž azylové systémy jsou vystaveny silnému tlaku. V neposlední řadě obsahuje také nápady na podporu třetích zemí, ve kterých se nachází velký počet uprchlíků, např. zřízením celoevropského systému přesídlení a rozšířením stávajících regionálních programů ochrany.

  Další informace o sdělení o přistěhovalectví a plánu politiky pro azyl naleznete v souvisejících zprávách MEMO/08/402, 403 a 404.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky