Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Řízení podniků a právo společností: Komise podniká kroky s cílem zajistit, aby pět členských států provedlo předpisy EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/05/2008

Evropská komise rozhodla o předání odůvodněného stanoviska České republice, Maďarsku, Nizozemsku a Polsku, protože v předepsané lhůtě do svého vnitrostátního práva neprovedly směrnici o požadavcích na průhlednost týkajících se společností s kótovanými akciemi. Komise dále rozhodla o podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropských společenství proti Itálii, jelikož plně neprovedla směrnici o požadavcích na zveřejňování týkajících se společností s kótovanými akciemi i bez nich.

  justice

  Směrnice o požadavcích na průhlednost týkajících se společností s kótovanými akciemi (směrnice 2004/109/ES) požaduje po emitentech cenných papírů na regulovaných trzích v EU, aby ve vztahu k investorům zajistily vhodnou průhlednost pomocí řádného toku informací tvořeného zveřejňováním pravidelných a průběžných regulovaných informací a šířením těchto informací mezi veřejnost po celé EU. Regulované informace sestávají z finančních zpráv, informací o významných podílech na hlasovacích právech a informací zveřejňovaných podle směrnice o zneužívání trhu. Akcionáři nebo fyzické osoby či právnické osoby držící hlasovací práva nebo finanční nástroje, ze kterých vyplývá nárok na pořízení stávajících akcií s hlasovacími právy, mají tedy emitenty informovat rovněž o nabytí či jiných změnách významné účasti na společnostech tak, aby tyto subjekty byly schopny průběžně informovat veřejnost.

  Uvedená směrnice měla být provedena do 20. ledna 2007, i když prováděcí opatření, která znění doplňovala (směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007), měla být provedena do 9. března 2008. Komise podniká kroky proti čtyřem členským státům (České republice, Maďarsku, Nizozemsku a Polsku), které směrnici o požadavcích na průhlednost týkajících se společností s kótovanými akciemi ke dni 9. března 2008 neprovedly.

  Směrnice o požadavcích na zveřejňování týkajících se některých forem společností (směrnice 2003/58/ES) modernizovala tzv. první směrnici v oblasti práva společností (68/151/EHS), zejména tak, že společnostem usnadnila elektronické ukládání dokumentů v podnikovém/obchodním rejstříku. Směrnice také dovoluje, aby zúčastněné strany obdržely kopie takových dokumentů z rejstříku elektronickou formou. Členské státy měly dosáhnout souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2006. Jelikož Itálie tuto směrnici plně neprovedla, Komise proti ní podává žalobu.

  Nejnovější informace o řízeních pro porušení Smlouvy o ES, která se týkají všech členských států, naleznete na internetové adrese:

  http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky