Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Podpora sociálního úspěchu – hlavní role pro EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/05/2008

„Evropské unii náleží při podpoře sociálního úspěchu významná úloha“ – to je poselství Vladimíra Špidly, komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, pro dvoudenní konferenci nazvanou „Reakce na novou sociální realitu“, která právě probíhá v Bruselu. Tato událost, jíž se účastní řada činitelů na národní i evropské úrovni, představuje výchozí bod pro nové sdělení o agendě EU věnované tématu „Příležitosti, přístup a solidarita“, které je naplánováno na červen 2008.

  social reality

  „Evropská unie se musí dále úspěšně zapojovat do rychle se globalizujícího světa. V zájmu úspěchu v sociální oblasti, konkurenceschopnosti a dynamičnosti našeho hospodářství musíme udržet a získávat kvalifikované a talentované lidi. Ba co víc: je třeba zajistit, aby byla Evropská unie atraktivním místem k životu i práci, s pružnou a sociálnímu začlenění otevřenou společností“, uvedl komisař Špidla.

  Jedno z východisek probíhající konference tvoří sociální agenda[1], přijatá v roce 2005, která je scénářem EU pro modernizaci evropského sociálního modelu: „Sociální Evropa ve světovém hospodářství: pracovní místa a příležitosti pro všechny”. Tato sociální agenda je součástí integrovaného evropského přístupu k růstu a pracovním místům, známého jako Lisabonská strategie.

  Vytvořením 17 milionů nových pracovních míst od roku 2000 Lisabonská strategie přispěla k urychlení reformy a ke zvýšení výkonnosti EU. Miliony Evropanů využily příležitostí, jež jim nabízí jednotný trh, a rozhodly se žít, studovat, pracovat nebo trávit důchod v jiném členském státě. Evropská unie vytvořila pevný rámec pracovního práva. Nesmíme však usnout na vavřínech.

  Chudoba stále ještě hrozí 16 % Evropanů, včetně 19 milionů dětí. Platy žen nadále zaostávají za platy mužů, a to o 15 %. A vynořily se nové problémy, které je třeba řešit. Rychlé změny v oblasti technologií prohlubují propast mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou pracovní silou. Sociálně-ekonomické faktory jsou příčinou velkých rozdílů v oblasti zdraví. Systémy sociální ochrany a zdravotnické systémy se musí přizpůsobovat demografickým změnám a potřebám stárnoucí populace Evropské unie. Potíže, jimž čelí mladí lidé, spojené mimo jiné s přístupem k pracovním místům a dostupnému bydlení, vzbuzují obavy, že současná generace mladých Evropanů možná nedosáhne stejné životní úrovně, jako jejich rodiče.

  V této situaci Komise v roce 2007 zahájila celoevropské vyhodnocování sociální reality[1]. Cílem této konzultace bylo zmapovat změny probíhající v různých částech evropské společnosti. Objevilo se široké spektrum názorů na současné trendy sociálního vývoje a na důsledky měnících se společenských poměrů. Na základě prvních výsledků této konzultace pak Komise v listopadu 2007 přijala sdělení na téma příležitosti, přístup a solidarita[2], kde jsou uvedeny první možnosti reakce na problémy, před nimiž Evropská unie stojí.

  Probíhající konference věnovaná reakci na novou sociální realitu poskytne členským státům, evropských orgánům, sociálním partnerům, občanské společnosti i odborníkům prostor k diskusi o současných trendech sociálního vývoje a dá jim možnost přispět k rozvoji obnovené agendy EU věnované příležitostem, přístupu a solidaritě, kterou by měla Komise přijmout v červnu 2008.

  Konferenci zahájí Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, a ukončí ji José Manuel Barroso, předseda Komise.

  Více než 350 delegátů přítomných na konferenci bude mít možnost:

  - seznámit se s příležitostmi a problémy, s nimiž se setkávají evropští občané v měnícím se světě, a s inovačními řešeními nových sociálních rizik;

  - navázat vztahy s vedoucími orgány z Evropské unie i ze zámoří;

  - zapojit se do práce se zúčastněnými subjekty a dalšími činiteli působícími v sociální oblasti;

  - podnítit diskusi a polemiku o aktuálních otázkách, které se dotýkají evropských občanů.

  Konference bude členěna podle tří pracovních skupin zaměřených na tato témata:

  - nové politické reakce na měnící se výzvy;

  - proměny v uspořádání rolí a odpovědnosti zúčastněných;

  - úloha EU při vytváření příležitostí, zajišťování přístupu a nastolování solidarity.

  Další informace:

  Dvě plenární zasedání, která proběhnou dopoledne dne 5. května a odpoledne dne 6. května, budou živě vysílána přes internet na této adrese:

  http://scic.ec.europa.eu/streaming/char

  Další informace týkající se konference, včetně podkladových a podpůrných dokumentů, jsou k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_agenda/ec_conference_en.html  

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky