Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Politika soudržnosti po roce 2013: Komisařka Hübnerová zdůrazňuje potřebu investic do budoucnosti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/04/2008

Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová dnes promluví na důležité konferenci ve slovinském Mariboru o podobě politiky soudržnosti v období po roce 2013. Konference, kterou pořádá slovinské předsednictví Evropské unie, je příležitostí k diskusi o dosahu a dopadech politiky soudržnosti a připravuje půdu pro blížící se jednání o rozpočtu EU. Komisařka představí první výsledky analýzy příspěvků z veřejných konzultací o budoucí podobě politiky.

  ruce

  Mezi účastníky akce v Mariboru jsou zástupci všech členských států, evropských institucí (Evropské komise, Evropského parlamentu, Výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Evropského účetního dvora) a dalších stran zainteresovaných v politice soudržnosti (nevládních organizací, odborníků, regionálních sdružení, Evropské investiční banky, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské konfederace odborových svazů, BusinessEurope).

  Ještě před začátkem konference Komisařka Hübnerová řekla: „Politika soudržnosti se musí i nadále vyvíjet takovým směrem, aby zajistila plnění agendy Evropské unie pro růst a zaměstnanost a aby napomáhala vnitřnímu rozvoji regionů. Z toho důvodu posouvá reforma probíhající v období 2007–2013 politiku soudržnosti směrem k investicím s co možná největší návratností pokud jde o posilování konkurenceschopnosti evropských regionů.“

  V poznámkách pro dnešní diskusi dodala: „Nutnost řešení úkolů, jež čekají na evropské regiony, vyžaduje politiku, která se  zaměří na strukturální faktory konkurenceschopnosti a na udržitelný rozvoj v oblasti životního prostředí a v oblasti sociální, a která bude podporovat restrukturalizaci regionálních ekonomik tím, že bude vycházet z jejich specifických předpokladů, co se týče jejich materiálních, institucionálních a lidských zdrojů. To také vyžaduje posílení spolupráce napříč Evropskou unií, která se zaměří na řešení problémů souvisejících s globalizací, změnou klimatu, zajištění energie, demografií a sociálním začleněním. Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti musí probíhat s ohledem na tyto souvislosti.“

  Veřejná konzultace: první výsledky

  Loni v září byla na internetových stránkách Evropské komise zahájena veřejná konzultace na téma budoucnost politiky soudržnosti. Došlo více než sto příspěvků z řad členských států, regionů, měst, institucí EU, hospodářských a sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, akademické obce a občanů, kteří byli vyzváni, aby reagovali na otázky zveřejněné ve čtvrté zprávě o soudržnosti z roku 2007.

  Z odpovědí lze vyvodit tyto obecné závěry:

  •         Dotazovaní jsou v naprosté většině případů pro provádění politiky soudržnosti na celoevropské úrovni a jsou proti snahám o její převádění na vnitrostátní úroveň.

  •         Vnitrostátní a regionální orgány podporují zásadu vyhrazení prostředků (earmarking), tedy aby členské státy a regiony investovaly prostředky politiky soudržnosti v souladu s agendou Evropské unie pro růst a zaměstnanost.

  •         Obecně se uznává, že evropská politika soudržnosti podporuje konkurenceschopnost všech evropských regionů, a tudíž by měla být uplatňována na celém území Evropské unie.

  •         Jednoznačně se uznává zásadní význam územní spolupráce jako součásti politiky soudržnosti a v celé Unii existuje velmi silný zájem, aby byl tento cíl rozvíjen i v budoucnu.

  •         Mnoho příspěvků od regionálních a místních orgánů připomíná zásadu subsidiarity a jejich autoři požadují posílení své role při provádění politiky soudržnosti.

  •         Během konzultace se rovněž objevily požadavky na opětovné zařazení fondu pro rozvoj venkova mezi nástroje soudržnosti.

  Další kroky

  V červnu Komise zveřejní pátou zprávu o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, která bude obsahovat shrnutí výsledků veřejné konzultace.

  V září 2008 Komise přijme zelenou knihu o územní soudržnosti.

  Do konce roku Komise zveřejní analýzu, která navrhne strategie pro evropské regiony do roku 2020.

  Další informace o veřejné diskusi o politice soudržnosti:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/consultation_cs.cfm?nmenu=6

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky