Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise představuje svou politiku pro odškodnění spotřebitelů a podniků, již se stali oběťmi porušování hospodářské soutěže
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/04/2008

Evropská komise vydala bílou knihu, která obsahuje návrh nového modelu pro odškodnění spotřebitelů a podniků, již jsou oběťmi porušení antimonopolních pravidel (porušení ustanovení Smlouvy o ES týkajících se restriktivních obchodních praktik a zneužívání dominantního postavení na trhu). Ve většině členských států EU existují v současné době velké překážky, které spotřebitele a podniky odrazují od toho, aby si u soudu nárokovali náhradu škody vzniklé na základě porušení pravidel hospodářské soutěže prostřednictvím soukromoprávních žalob. V bílé knize jsou uvedeny návrhy, jak zvýšit účinnost těchto žalob, při zachování respektu k evropským právním systémům a tradicím. Model, který Komise navrhuje, vychází z toho, že daná újma má být odškodněna pouze jednou (tzv. jednorázová náhrada škody). V bílé knize jsou uvedena další důležitá doporučení, která se týkají skupinových žalob o náhradu škody, zpřístupňování důkazů a důkazní síly konečných rozhodnutí orgánů pro ochranu hospodářské soutěže v následných žalobách o náhradu škody. Tato doporučení vyvažují práva a povinnosti strany žalující i žalované a zároveň zahrnují opatření proti zneužívání soudních sporů. Zainteresované strany mohou předkládat své připomínky týkající se těchto doporučení do 15. července 2008. Komise poté na základě reakcí na bílou knihu provede konkrétní opatření.

  spravedlnost

  Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „Návrhy obsažené v této bílé knize mají zajistit spravedlnost pro spotřebitele a podniky, kteří v důsledku porušování antimonopolních pravidel EU ze strany určitých podniků přicházejí ročně o miliardy eur. Tito lidé mají právo na odškodnění prostřednictvím účinného systému, který doplňuje prosazování práva veřejnoprávními orgány a přitom se vyhýbá potenciálním excesům systému Spojených států amerických.“

  Pro účinné prosazování pravidel hospodářské soutěže obsažených ve Smlouvě o ES, jež zakazují restriktivní obchodní praktiky a zneužívání dominantního postavení na trhu (články 81 a 82), je nutné, aby oběti porušení práva hospodářské soutěže, tedy jak spotřebitelé, tak podniky, měly právo na odškodnění vzniklé újmy.

  Pro zajištění účinné dostupnosti ke spravedlnosti ze strany těchto obětí porušení práva hospodářské soutěže je třeba společného úsilí EU a členských států.

  Bílá kniha obsahuje několik doporučení, jak poskytnout obětem takového jednání skutečně účinný mechanismus pro nárokování plného odškodnění újmy, která jim vznikla. Tato doporučení nabízejí vyvážené řešení stávajících, často neefektivních systémů odškodnění a přitom nevybízejí k neúměrnému podávání žalob, které mohou vést k nadměrnému počtu soudních sporů, jak tomu je v některých neevropských zemích.

  Bílá kniha obsahuje tato stěžejní doporučení:

  –      Jednorázová náhrada škody: Komise navrhuje zavést jednorázová odškodnění, nikoli několikanásobná. To znamená, že škoda má být nahrazena v plném rozsahu včetně odškodnění za skutečnou ztrátu vyplývající například ze zvýšení ceny, které poškozuje hospodářskou soutěž, nebo ze ztráty zisku v důsledku poklesu tržeb. V odškodnění skutečné hodnoty vzniklé ztráty je rovněž zahrnuto právo na úroky.

  –      Skupinové žaloby: Zejména spotřebitelé a malé a střední podniky s pohledávkami s nízkou hodnotou musí mít lepší přístup ke spravedlnosti a možnost seskupit své pohledávky a podat žalobu prostřednictvím vhodných zástupců. Měla by se ovšem zavést ochranná opatření, která by zabránila, aby takové žaloby vycházely z neoprávněných nároků. V oblasti antimonopolních opatření tak Komise doporučuje povolit pouze zástupné žaloby, například ze strany uznávaných sdružení spotřebitelů, a žaloby, k nimž se mohou oběti připojit, nikoli však hromadné žaloby, které jsou vedeny právními firmami pro nespecifikovaný počet žalovaných stran.

  –      Zpřístupňování důkazů: Aby soudce získal celkový obraz o případu, stranám by nemělo být dovolováno zadržovat relevantní důkazy. Zveřejňování příslušných důkazů pod dohledem soudce by mělo přispět k tomu, aby se zajistilo spravedlivé soudní řízení, v němž mají obě strany k důkazům rovnocenný přístup. Komise však nedoporučuje zavádět dalekosáhlejší možnosti, jako je automatické právo na zpřístupnění informací, jež by mohly vést ke zneužívání soudního řízení, kdy by žalované strany přistoupily k vyrovnání pouze proto, aby se vyhnuly vysokým nákladům, které mohou v důsledku nadměrného zpřístupňování vzniknout.

  –      Důkazní síla konečných rozhodnutí: Komise s cílem omezit čas a náklady na opakované soudní spory doporučuje, jak ostatně již dnes platí pro její rozhodnutí, aby pravomocná rozhodnutí o protiprávním jednání vydaná orgány pro hospodářskou soutěž členských států byla v následných žalobách o náhradu škody považována za dostatečný důkaz o protiprávním jednání.

  Ačkoli se v poslední době v některých členských státech objevují známky zlepšení, v posledních desetiletích bylo v Evropě podáno velmi málo žalob o náhradu škody.

  Komise ve své zelené knize z roku 2005 (viz IP/05/1634 a MEMO/05/489) tvrdí, že tradiční pravidla a postupy týkající se občanské odpovědnosti, které platí ve většině členských států, se v případě žalob o náhradu škody způsobených porušením antimonopolních pravidel zdají být nepřiměřené. Tyto případy vyžadují důkladnou věcnou a ekonomickou analýzu.

  Internetová adresa pro informace o bílé knize:

  http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/index.html

  Připomínky k bílé knize lze zasílat do 15. července 2008 na e-mailovou adresu

  comp-damages-actions@ec.europa.eu.

  Viz rovněž MEMO/08/216.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky