Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vyhlídky pro vývoj zaměstnanosti v EU optimistické, avšak pokrok nestejný
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/02/2008

Podle společné zprávy o zaměstnanosti, kterou přijmou ministři práce 29. února, byl růst zaměstnanosti během minulého roku enormní. Během posledních dvou let bylo vytvořeno téměř 6,5 milionu nových pracovních míst a dalších 5 milionů pracovních míst má být vytvořeno do roku 2009. Nezaměstnanost v EU by se v roce 2008 měla snížit pod úroveň 7 %, což je nejnižší hodnota od poloviny 80. let 20. století.

Zpráva, která posuzuje, jak členské státy provádí své národní programy reforem v oblasti zaměstnanosti, je velmi optimistická. Upozorňuje však také na řadu oblastí, které nadále budí obavy, jako zejména nezaměstnanost mládeže a nedostatečné investice do vzdělávání a odborné přípravy.

  Vyhlídky pro vývoj zaměstnanosti v EU optimistické, avšak pokrok nestejný

  „Nedávné reformy trhu práce začínají přinášet ovoce,“ řekl Vladimír Špidla, evropský Komisař pro zaměstnanost. „Strukturální nezaměstnanost se od roku 2004 snížila o třetinu a míra zaměstnanosti EU, která je v současné době na úrovni 66 %, se značně přiblížila našemu celkovému cíli, tj. 70 %. Podstatné reformy provedly od roku 2005 všechny členské státy, některé jsou však ve svém reformním úsilí aktivnější než jiné. Musíme zdvojnásobit úsilí o efektivní řešení výzev spojených s globalizací a stárnutím společnosti, zejména zvýšením investic do celoživotního vzdělávání a jejich cílenějším zaměřením.“

  Míra zaměstnanosti starších pracovníků, která činí 43,5 % (cíl je 50 %), i míra zaměstnanosti žen– 57,2 % (cíl je 60 %) – v celé EU nadále významně rostou. Avšak i navzdory pozitivním výsledkům v roce 2006 Evropa ještě nedosáhla cílů zaměstnanosti vytyčených pro rok 2010. Ze současné míry zaměstnanosti vyplývá, že má-li být cílů dosaženo, bude do roku 2010 třeba vytvořit dalších 20 milionů pracovních míst.

  Nezaměstnanost značně poklesla z 8,9 % v roce 2005 na 8,2 % v roce 2006, o což se zasloužily téměř všechny členské státy. Z tohoto vývoje měli prospěch ženy i muži, jelikož u těchto obou skupin se míra nezaměstnanosti snížila na 9 % (u žen) a 7,6 % (u mužů). Významným ukazatelem stability současné výkonnosti trhu práce je skutečnost, že dlouhodobá míra nezaměstnanosti se již druhý rok po sobě snížila, a to ze 4 % na 3,6 %.

  Některé regiony a skupiny však z tohoto vývoje profitovaly méně. Osoby s nízkou kvalifikací, osoby se zdravotním postižením a migrující osoby se stále potýkají s problémy. Nezaměstnanost mládeže zůstává závažným problémem v řadě členských států, průměrně dosahuje úrovně 17,4 %. Celková míra nezaměstnanosti mladých lidí se za minulý rok sice snížila, tento výsledek však lze přičítat především jejímu značnému snížení v několika málo zemích EU (Polsko, Bulharsko, Litva, Nizozemsko a Španělsko). V několika jiných zemích se naopak od roku 2004 zvýšila a celkově míra nezaměstnanosti mladých lidí více než dvakrát převyšuje celkovou míru nezaměstnanosti.

  Zhruba polovina členských států EU již vytvořila nebo vytváří ucelené přístupy, které mají spojit větší flexibilitu na trhu práce s jistotou zaměstnání. Výsledky jejich dosavadní činnosti v souvislosti se specifickými složkami flexikurity dosud nejsou příliš pozitivní.

  -       Segmentace trhu práce zůstává závažným problémem v mnoha členských státech a mnoho členských států se stále zaměřuje spíše na zvláštní aspekty regulace trhu práce než na reformu stávající podstaty pracovního práva.

  -       Reformy systémů sociálního zabezpečení byly převážně omezeny na důchodové reformy.

  -       Přestože aktivní politiky na trhu práce jsou již více individualizované, od roku 2000 došlo v jejich případě ke snížení výdajů, ať už jako podílu HDP, nebo na pracovníka.

  -       Kromě toho se účast na celoživotním vzdělávání v EU v letech 2005 až 2006 téměř nezvýšila, v polovině členských států dokonce poklesla, a vzdělávání dospělých tak zůstává nerovnoměrné.

  Zpráva uvádí, že pro překonání rozdílů v produktivitě ve srovnání s našimi klíčovými světovými konkurenty je nezbytné podstatně zvýšit investice do lidského kapitálu a lépe je zaměřit na potřeby trhu práce. S učením je třeba začít ve velmi raném věku a pokračovat po celý život a kvalifikace získané při práci musí být uznávány v celé Evropě.

  Navzdory objevujícím se překážkám a naléhavému nedostatku pracovních sil a kvalifikovaných pracovníků ve stále více odvětvích (např. zdravotní péče a péče o starší osoby, vzdělávání, mnoho odvětví řemesel a živností, strojírenství) je třeba více a lépe předvídat a monitorovat budoucí potřeby v oblasti kvalifikací. Evropa musí zlepšit mobilitu pracovních sil na úrovni regionů a jednotlivých členských států a rovněž definovat společnou přistěhovaleckou politiku. Taková politika musí být doprovázena opatřeními zaměřenými na zlepšení ekonomického a sociálního začlenění přistěhovalců.

  Společná zpráva o zaměstnanosti (návrh Komise)

  http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/employ_en.htm

  Country-specific recommendations can be found under this link:

  http://ec.europa.eu/growthandjobs/european-dimension/200712-annual-progress-report/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky