Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Záchrana životů – Komise přijímá kroky pro zlepšení dárcovství orgánů v Evropě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/12/2008

Komise dnes přijala významná opatření pro bezpečnost a jakost dárcovství orgánů a desetibodový akční plán spolupráce s členskými státy na posílení systémů dárcovství orgánů a transplantace v Evropě. Transplantace je pro mnohé pacienty jedinou dostupnou léčbou, která jim může zachránit život. V současné době na vhodného dárce orgánů čeká v EU 56 000 pacientů. Odhaduje se, že každý den zemře 12 lidí čekajících na transplantaci. Směrnice a akční plán se zabývají třemi hlavními úkoly: zlepšit jakost a bezpečnost orgánů v Evropě, zvýšit dostupnost orgánů a zlepšit efektivitu a dostupnost transplantačních systémů.

  Evropa s hvězdami Evropské Unie

  Komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou uvedla: „Všechna tato opatření jsou spojena se záchranou životů. Chceme občany i pacienty v celé Evropě ujistit, že EU a členské státy společně pracují na tom, aby maximalizovaly úsilí o vysoce kvalitní a bezpečné transplantační systémy.“

   

  Opatření k zajištění jakosti a bezpečnosti orgánů – směrnice

   

  Směrnice poskytuje jasný právní rámec pro dárcovství orgánů a transplantace v Evropské unii. Konkrétně to znamená, že bude v každém členské státě vytvořen nebo jmenován příslušný orgán, jehož úkolem bude zajišťovat soulad s normami EU týkajícími se jakosti a bezpečnosti. Tyto normy zahrnují vytvoření systému sledovatelnosti lidských orgánů a systému pro ohlašování závažných nežádoucích účinků a reakcí. Aby se usnadnila výměna lidských orgánů, bude standardizováno shromažďování údajů o určitých charakteristikách orgánů. A konečně, národní programy jakosti zajistí průběžné sledování výkonu a přinesou zlepšené postupy a informovanost. Cílem této směrnice je minimalizovat riziko pro příjemce transplantovaného orgánu, zlepšit a optimalizovat přidělování orgánů v Evropské unii a poskytnout chirurgům, kteří transplantace provádějí, nezbytné informace, které jim umožní správnou volbu.

   

  Desetibodový akční plán

   

  Tento akční plán (2009–2015) je 6letý plán zahrnující 10 prioritních opatření, která řeší 3 hlavní problémy v oblasti dárcovství orgánů a transplantací v Evropě. Jde o zvýšení jakosti a bezpečnosti orgánů v Evropě, zvýšení dostupnosti orgánů a zlepšení efektivity a dostupnosti transplantačních systémů. Cílem akčního plánu je stimulovat společnou činnost a usnadnit koordinaci s členskými státy. Toho bude dosaženo různými mechanismy, jako je výměna osvědčených postupů nebo vytvoření dohod na úrovni EU řešících konkrétní témata. Jednou z prioritních oblastí bude například zlepšit znalosti zdravotnického personálu a zájmových skupin pacientů o dárcovství a zvýšit jejich schopnost tyto informace sdělovat. Druhou klíčovou oblastí je výměna zkušeností ohledně využívání koordinátorů dárcovství transplantátů s cílem zvýšit počet dostupných orgánů.


  Souvislosti

   

  Dne 31. května 2007 Komise přijala sdělení o dárcovství orgánů a transplantacích. Toto sdělení a doprovodné posouzení dopadů obsahovalo řadu návrhů na kroky na úrovni Společenství a členských států. Tyto kroky mají pomoci zvýšit počet dárců orgánů v celé EU a zajistit jakost a bezpečnost souvisejících postupů.

  Sdělení navrhovalo dvojí mechanismus akce: akční plán zlepšující koordinaci a spolupráci mezi členskými státy, který by byl doplněn právním nástrojem obsahujícím jednotné požadavky na jakost a bezpečnost.

  Na tomto základě vypracovala Komise návrh směrnice a akční plán, které dnes přijala.

   

  Směrnice o jakosti a bezpečnosti dárcovství orgánů a transplantace doplněná akčním plánem posílené spolupráce mezi členskými státy v oblasti dárcovství orgánů a transplantace je k dispozici na této internetové adrese:

  http://ec.europa.eu/health/ph_threats/human_substance/organs_en.htm.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky