Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Změna klimatu - poznaňská konference : rychlejší tempo jednáním o nové celosvětové dohodě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/11/2008

 

Evropská komise a členské státy EU si kladou za cíl urychlit jednání o nové celosvětové dohodě o klimatu a na konferenci OSN o změně klimatu, která se bude konat v polské Poznani od 1. do 12. prosince, budou usilovat o pokrok v řadě otázek. Poznaňská konference představuje významný mezník v mezinárodních jednáních, která byla loni v prosinci zahájena na konferenci na Bali, a koncem roku 2009 by v Kodani měla vyústit v uzavření nové dohody. Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas se zúčastní té části konference, která se bude konat na vysoké úrovni ve dnech 11. a 12. prosince.

  budík zamrzlý v ledu

  „Finanční krize jasně ukázala, jak bláhové je přehlížet jasné varovné signály,“ prohlásil komisař Dimas. „V případě změny klimatu si nemůžeme dovolit opakovat stejnou chybu, pokud máme zabránit nebezpečným, a možná i katastrofálním hospodářským a sociálním důsledkům pro nadcházející desetiletí. I když je ještě příliš brzy na to, abychom mohli očekávat výraznější průlom, na poznaňské konferenci se musí nastolit rychlejší tempo, od informativních rozhovorů ke konkrétnímu jednání, a vyslat jasný signál, že svět je na dobré cestě k uzavření ambiciózní dohody o klimatu, k čemuž by mělo dojít za rok v Kodani.“

   

  Hlavní cíle EU týkající se nové globální dohody

   

  Budoucí rámec, který se bude vztahovat na období po roce 2012, kdy skončí platnost cílů v oblasti emisí stanovených v Kjótském protokolu, musí mít celosvětovou účast a zabývat se změnou klimatu komplexním a ambiciózním způsobem. „Sdílenou vizí“ by pro rozvinuté země mělo být významné snížení celosvětových emisí skleníkových plynů  do roku 2020 a dále pak technologická a finanční podpora rozvojových zemí při budování hospodářství s nízkými emisemi uhlíku a přizpůsobení se důsledkům změny klimatu, které jsou nyní nevyhnutelné.

  EU je pevně přesvědčena, že globální oteplování nesmí vést k nárůstu teploty o více než 2° C oproti hodnotám z předindustriálního období. Z vědeckých poznatků jasně vyplývá, že riziko nezvratných, a možná i katastrofálních změn v životním prostředí se za touto limitní hranicí zvýší. Abychom nepřekročili hranici 2° C, musí se růst celosvětových emisí do roku 2020  zastavit a poté do roku 2050  snížit přinejmenším o polovinu oproti hodnotám z roku 1990. Pro zastavení růstu celosvětových emisí musí rozvinuté země do roku 2020 snížit své celkové emise o 30 % v porovnání s hodnotami z roku 1990, zatímco rozvojové země, zejména pak velké nově se rozvíjející ekonomiky, by měly udržet růst svých emisí na úrovni o 15–30 % nižší, než by byly hodnoty v roce 2020 při zachování současného vývoje.

  Priority poznaňské konference

   

  Poznaňská konference je významnou příležitostí zhodnotit dosavadní jednání, zvýšit jejich tempo, učinit další pokrok a současně vytvořit solidní základ pro závěrečný rok vyjednávání.

   

  EU bude usilovat o dosažení těchto klíčových výsledků:

   

  • dohody o jasném pracovním programu, podle nějž se budou vést jednání v roce 2009, včetně případného mimořádného jednání ministrů přibližně v polovině roku;
  • pokroku při přijímání široké „sdílené vize“ v oblasti spolupráce, včetně cílů pro rok 2020 a 2050;
  • komplexního přezkoumání možností, jak zlepšit a posílit Kjótský protokol. Rozhodnutí o racionalizaci řízení mechanismu čistého rozvoje uvedeného v protokolu, významného prostředku financování a zavádění technologií pro rozvoj nízkouhlíkového hospodářství v rozvojových zemích, je možné a mohlo by být okamžitě realizováno;
  • pevného rozhodnutí, jak co nejrychleji překonat počáteční problémy kjótského fondu pro přizpůsobení, aby ho rozvojové země mohly začít využívat.

   

  Ta část konference, která se bude konat na vysoké úrovni, se soustředí na rozvoj sdílené vize a způsob financování budoucí dohody. Této části bude ve dnech 8. a 9. prosince předcházet mezinárodní jednání ministrů financí ve Varšavě.

  Vzhledem k tomu, že již bylo dosaženo všeobecného souhlasu s myšlenkou, že nová dohoda musí řešit otázku odlesňování tropických oblastí (které je zdrojem přibližně 20 % celosvětových emisí), bude Evropská komise podporovat svůj nedávný návrh snížit do roku 2020 celkové odlesňování tropických oblastí o polovinu a do roku 2030 zastavit úbytek celkové lesní plochy. Mimo jiné navrhuje zavedení globálního mechanismu pro uhlík pohlcený lesy s cílem pomoci rozvojovým zemím (viz IP/08/1543).

   

  Balíček opatření EU v oblasti klimatu a energetiky

   

  EU prokázala své vedoucí postavení, když se zavázala snížit do roku 2020 své emise o nejméně 20 % oproti roku 1990, případně až o 30 %, pokud by se ostatní rozvinuté země zavázaly v rámci nové celosvětové dohody k obdobným snížením.

  Balíček právních předpisů v oblasti klimatu a energetiky, který Komise navrhla v lednu 2008, Evropskou unii k dosažení těchto cílů významně posune. Jednání o balíčku vstupují do závěrečné fáze a balíček bude zařazen do programu jednání Evropské rady ve dnech 11. a 12. prosince, tedy současně s tou částí poznaňské konference, která se bude konat na vysoké úrovni.

   

  Souvislosti

   

  Konference se zúčastní 192 stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), mezi nimi Spojené státy a 183 stran Kjótského protokolu. Evropské společenství a všechny členské státy EU jsou smluvními stranami rámcové smlouvy i protokolu.


  Delegaci EU povede „trojka“ ve složení (pro část, která se bude konat na vysoké úrovni) francouzský ministr životního prostředí Jean-Louis Borloo, český ministr životního prostředí Martin Bursík a komisař Stavros Dimas.

   

  Další informace:

   

  http://ec.europa.eu/environment/climat/poznan_08.htm

  MEMO/08/747

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky