Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vnitřní trh: Komise podniká kroky, aby členské státy provedly právní předpisy EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/11/2008

Evropská komise se rozhodla zahájit řízení pro porušení práva proti několika členským státům, protože nesplnily svou povinnost a neprovedly některé směrnice týkající se vnitřního trhu do vnitrostátních právních předpisů. Komise zašle šestnácti členským státům (Belgii, České republice, Estonsku, Francii, Irsku, Itálii, Kypru, Lotyšsku, Lucembursku, Maltě, Německu, Polsku, Rakousku, Spojenému království, Španělsku a Švédsku) odůvodněné stanovisko týkající se směrnice o povinném auditu. Komise rovněž zašle České republice, Itálii, Portugalsku a Řecku odůvodněné stanovisko týkající se směrnice o způsobilých aktivech.

  Vlajky států Evropské unie

  Dále Komise zašle úřední oznámení Lucembursku podle článku 228 Smlouvy o ES, v němž si vyžádá úplné informace o tom, zda tento členský stát splnil požadavky rozsudku Evropského soudního dvora týkajícího se provedení směrnice o zadávání veřejných zakázek.

   

  Směrnice o povinném auditu – Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Polsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko a Švédsko

   

  Komise se rozhodla zaslat šestnáct odůvodněných stanovisek těmto členským státům: Belgii, České republice, Estonsku, Francii, Irsku, Itálii, Kypru, Lotyšsku, Lucembursku, Maltě, Německu, Polsku, Rakousku, Spojenému království (pokud jde o území Gibraltaru), Španělsku a Švédsku, protože Komisi neoznámily všechna opatření plně provádějící do vnitrostátního práva směrnici 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.

  V této směrnici byly přepracovány právní předpisy pro auditorskou profesi, aby bylo možno zvýšit kvalitu auditů v Evropě poté, co v minulosti došlo k finančním skandálům. Zejména byl zaveden požadavek, aby každý členský stát zřídil systém externího zajištění kvality a systém veřejného dohledu pro auditorskou profesi, a zároveň byla stanovena opatření ke zlepšení spolupráce mezi regulačními orgány v EU. Směrnice rovněž stanovila řadu etických zásad, aby byla zajištěna nezávislost a objektivita statutárních auditorů a objasněny jejich povinnosti.

  Lhůta pro provedení směrnice 2006/43/ES uplynula dne 29. června 2008.

   

  Směrnice o způsobilých aktivech – Česká republika, Itálie, Portugalsko a Řecko

   

  Komise se rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko České republice, Itálii, Portugalsku a Řecku, protože Komisi nesdělily, jaká vhodná opatření přijaly pro dosažení souladu se směrnicí o způsobilých aktivech (směrnice Komise 2007/16/ES).

  Provedení této směrnice by usnadnilo správcům fondů a tržním orgánům uvést finanční inovace do souladu se zásadami směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP). Tento právní předpis podporuje jednotné pojetí definic některých finančních nástrojů.Účinné provedení této směrnice je nezbytné pro řádné fungování mechanismu povolení SKIPCP.

   

  Zadávání veřejných zakázek – Lucembursko

   

  Komise se rozhodla zaslat Lucembursku úřední oznámení podle článku 228 Smlouvy o ES, v němž od tohoto členského státu požaduje okamžité splnění požadavků rozsudku Evropského soudního dvora ve věci C-272/07. Soud ve svém rozsudku uvedl, že Lucembursko neprovedlo do vnitrostátního práva směrnici 2004/18/ES o zadávání veřejných zakázek, a nesplnilo tak své povinnosti podle právních předpisů ES.Lhůta pro provedení této směrnice uplynula dne 31. ledna 2006. Lucemburské orgány doposud Komisi nepředložily žádná prováděcí opatření.

   

  Nejnovější informace o řízeních pro porušení práva, která se týkají všech členských států, naleznete na internetové adrese:

  http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky