Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise podniká kroky s cílem zajistit, aby dvanáct členských států provedlo právní předpisy EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/10/2008

Evropská komise se rozhodla zahájit řízení pro porušení práva proti dvanácti členským státům z důvodu nesplnění jejich povinnosti provést některé směrnice týkající se vnitřního trhu v oblasti práva obchodních společností a jejich správy a řízení do vnitrostátních právních předpisů. Komise podává žalobu k Evropskému soudnímu dvoru proti Belgii, Řecku, Španělsku, Francii, Portugalsku a Švédsku z důvodu neprovedení směrnice o přeshraničních fúzích do vnitrostátních právních předpisů. Ze stejného důvodu bude do Lucemburska zasláno odůvodněné stanovisko. Komise také zašle odůvodněná stanoviska Belgii, Španělsku, Lucembursku, Portugalsku a Rumunsku ohledně směrnice, která zjednodušuje zakládání, udržování a změnu základního kapitálu obchodních společností, a České republice, Maďarsku, Nizozemsku a Polsku ohledně směrnice o požadavcích na průhlednost týkajících se společností s kótovanými akciemi.

  vlajka evropské unie

  Odůvodněné stanovisko je druhou fází řízení pro porušení práva podle článku 226 Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru.

  Přeshraniční fúze – Belgie, Francie, Řecko, Lucembursko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko

  Směrnice o přeshraničních fúzích přijatá v roce 2005 má usnadnit přeshraniční fúze kapitálových společností. Zřizuje jednoduchý rámec, který čerpá převážně z vnitrostátních právních předpisů vztahujících se na vnitrostátní fúze a zamezuje likvidaci nabyté společnosti. Směrnice zaplňuje velkou mezeru v právu obchodních společností a je důležitým opatřením v kontextu akčního plánu Komise týkajícího se práva a řízení obchodních společností v EU, který byl zveřejněn v květnu 2003. Směrnice se vztahuje na všechny kapitálové společnosti s výjimkou subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP). Jsou zde také uvedena zvláštní ustanovení týkající se družstev. Podle přijaté směrnice se systémy účasti zaměstnanců vztahují na přeshraniční fúze, pokud alespoň v jedné z fúzujících společností takový systém již existuje.

  Lhůta pro provedení této směrnice byla stanovena na konec roku 2007.

  Zjednodušení zakládání, udržování a změny základního kapitálu obchodních společností – Belgie, Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko

  Směrnice, která mění režim zakládání akciových společností, udržování a změnu jejich základního kapitálu, byla přijata v roce 2006. Má za úkol usnadnit a zjednodušit kapitálové vklady a změny ve vlastnické struktuře akciových společností. Směrnice umožňuje členským státům za určitých podmínek zprostit společnosti konkrétních požadavků na podávání zpráv a usnadnit změny ve vlastnické struktuře. Stanoví také harmonizovaná ochranná opatření pro věřitele v souvislosti se snížením základního kapitálu. Tato směrnice mění druhou směrnici v oblasti práva obchodních společností z roku 1976, která koordinuje vnitrostátní ustanovení týkající se zakládání akciových společností, požadavků na minimální výši kapitálu, rozdělení prostředků akcionářům a zvyšování a snižování základního kapitálu. Druhá směrnice v oblasti práva obchodních společností z roku 1976 stanoví podmínky, které zajišťují, aby byl základní kapitál společnosti udržován v zájmu věřitelů. Směrnice dále chrání menšinové akcionáře a uvádí zásadu rovného zacházení s akcionáři, kteří jsou ve stejném postavení.

  Lhůta pro provedení této směrnice byla stanovena na duben 2008.

  Požadavky na průhlednost týkající se společností s kótovanými akciemi – Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko a Polsko

  Komise v roce 2007 přijala opatření k doplnění právního rámce EU stanoveného směrnicí o požadavcích na průhlednost týkajících se společností s kótovanými akciemi. Tato směrnice a její prováděcí opatření se zaměřují na zlepšení kvality informací dostupných investorům, pokud jde o podnikatelské výsledky společností, jejich finanční pozici a rovněž o změny ve významné účasti na společnostech.

  Prováděcí opatření Komise doplňují směrnici o požadavcích na průhlednost, pokud je o:

  -       sdělování finančních informací emitenty v půlročních zprávách,

  -       sdělování významných účastí na společnostech investory,

  -       minimální normy pro šíření regulovaných informací k veřejnosti v celém Společenství a dále pak

  -       minimální požadavky pro rovnocennost právních předpisů třetích zemí, pokud jde o některé prvky směrnice.

  Tato prováděcí opatření nepřekračují požadavky, které jsou již obsaženy ve směrnici o požadavcích na průhlednost.

  Lhůta pro provedení této směrnice byla stanovena na březen 2008.

   

  Nejnovější informace o řízeních pro porušení Smlouvy o ES, která se týkají všech členských států, naleznete na internetové adrese:

  http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky