Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Ochrana finančních zájmů EU: potřeba spolupráce s členskými státy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/07/2008

Evropská komise dnes zveřejnila výroční zprávu za rok 2007o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům. Jedná se o oblast, za niž jsou společně odpovědny Společenství a členské státy. Zpráva obsahuje statistickou prezentaci všech nesrovnalostí, které členské státy sdělily Komisi, s uvedením případů podezření na podvod. Zpráva popisuje zavedené kontrolní systémy a uvádí nejvýznamnější opatření, která členské státy a Komise přijaly v roce 2007 za účelem zlepšit prevenci a boj proti podvodům.

  vyrocni zprava

  „Transparentnost a zodpovědnost jsou podle mého názoru dva klíčové pojmy v oblasti správy finančních prostředků Společenství. Nesrovnalosti a podezření na podvod musí být urychleně a řádně oznámeny a musí být přísně a účinně stíhány“, prohlásil Siim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za administrativu, audit a boj proti podvodům. „Rostoucí počet sdělených nesrovnalostí může být dobrým znamením toho, že se kvalita kontrol zlepšila. Je nezbytné, aby členské státy plnily své povinnosti a aby Komisi jakékoli podezření neprodleně oznámily.

  Je důležité správně rozlišovat mezi podvody a nesrovnalostmi. Podvod je definován jako nesrovnalost, která byla spáchána úmyslně a představuje porušení předpisů, přičemž pouze soud je oprávněn o tomto rozhodnout. Skutečný finanční dopad podvodu může být vyměřen až po ukončení soudního řízení. Všechny předložené nesrovnalosti jsou předmětem projednávání a jednotlivé případy budou dále monitorovány.

  Nesrovnalosti a podezření na podvod sdělené v roce 2007

  -       Poskytnuté číselné údaje jsou z hlediska své povahy orientační a předběžné. Z preventivních důvodů zahrnují uvedené číselné údaje často celé dotčené opatření, a to až do přesného vymezení té části, které se nesrovnalost týká. Členské státy jsou sice povinny nesrovnalosti sdělit, míra dodržování této povinnosti se však v jednotlivých případech liší. Členské státy také v zásadě identifikují mezi sdělenými nesrovnalostmi ty, u nichž existuje podle jejich názoru podezření na podvod. Co se týká konečné klasifikace případu jako podvodu, je Komise závislá na informacích poskytnutých členskými státy.

  -       Odhadovaná částka nesrovnalostí se v mnoha odvětvích zvýšila, ale jakožto procento rozpočtu zůstává relativně stabilní. U vlastních zdrojů a zemědělství se zvýšení týká částečně nesrovnalostí, k nimž došlo nebo jež byly odhaleny v průběhu předcházejících let, ale které členské státy sdělily až v roce 2007. Přistoupení nových členských států, ukončení programového období předstupních fondů pro deset nových členských států a nedávné zvýšení plateb určených těmto zemím jsou dodatečným vysvětlením.

  -       Odhadovaný dopad případů, u nichž existuje podezření na podvod, zůstává stabilní u výdajů a představuje mírný pokles u vlastních zdrojů. Je třeba připomenout, že se zde jedná o sdělené podezření na podvod, nikoliv o případy podvodu potvrzené soudem, a že reálný finanční dopad po zpětném získání částek a po finanční opravě může být uveden pouze po ukončení správního a soudního řízení.

  -       Přestože je většina nesrovnalostí sdělena Komisi v stanovené lhůtě, i zde by mohlo být dosaženo lepších výsledků: průměrná lhůta pro sdělení v oblasti zemědělství je 1,2 roku a v oblasti strukturálních opatření 0,9 roku. Určité členské státy předkládají sdělení často s velkým zpožděním. V zájmu účinného monitorování je nezbytné případ urychleně sdělit.

  -       Poměr členských států, jež sdělení zasílají elektronickou poštou a zejména prostřednictvím elektronických modulů, které Komise navrhla pro oblast zemědělství a strukturální fondy, se zvyšuje. Použití těchto modulů zjednodušuje zpracování údajů a zlepšuje jejich kvalitu a srovnatelnost. To umožňuje lepší monitorování a usnadňuje strategickou analýzu údajů.

   

   

   

  Oblast

  Počet oznámených nesrovnalostí v roce 2007

  Celkový odhadovaný finanční dopad nesrovnalostí včetně podezření na podvod ( v milionech EUR)

  Odhadovaný finanční dopad

  domnělých*

  podvodů (mil. EUR)

  % všech prostředků, které byly zasaženy odhadovanými podvody

  Vlastní zdroje

  5 321

  377

  106.57

  0,62 % z celkové částky vlastních zdrojů v roce 2006**

  Záruční sekce EZOZF

  1 548

  155

  44.7

  0,1 % z celkových finančních přídělů

  Strukturální fondy a fond soudržnosti

  3 832

  828

  141

  0,31% z celkových finančních přídělů

  Předvstupní fondy

  332

  32

  9

  0,38% z celkových finančních přídělů

  Přímé výdaje

  411

  33

  18.1

  0,17 % z celkových finančních přídělů

  * Tyto odhady se opírají o informace, které poskytly členské státya generální ředitelství Komisea které se týkají podezření na podvod (často však ještě nebylo konečným rozhodnutím stanoveno, že k podvodu došlo); na tyto odhady je nutné nahlížet s rezervou.

  **Tyto procentuální hodnoty se vypočítávají na základě odhadu tradičních vlastních zdrojů v souhrnném rozpočtu na rok 2007 a nikoli podle účtů.

  Zpráva a její přílohy jsou k dispozici zde:

  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky