Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Žebříček výsledků pro vnitřní trh: Nejlepší výsledky v historii – členské státy dosáhly nového cíle před termínem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/07/2008

Členským státům se podařilo dosáhnout zatím nejlepšího pokroku při provádění dohodnutých pravidel o vnitřním trhu do svých zákonů. Vyplývá to z nejnovější srovnávací tabulky, kterou Evropská komise připravila pro oblast vnitřního trhu. V průměru členským státům zbývá převést do vnitrostátního práva jen 1,0 % směrnic z oblasti vnitřního trhu, u nichž lhůta pro provedení již vypršela. Tento podíl se oproti hodnotě 1,2 % z prosince 2007 snížil. To znamená, že členské státy již nyní splnily nový 1,0% cíl, na němž se dohodly hlavy států a jehož mělo být dosaženo nejpozději v roce 2009. Osmnáct členských států buď dosáhlo nového cíle 1 %, nebo nižší hodnoty, a Bulharsko je prvním členským státem s deficitem 0 %. U deseti členských států se jedná o jejich zatím nejlepší výsledek. Pokud jde o správné uplatňování pravidel vnitřního trhu, je celkový trend rovněž pozitivní: patnácti členským státům se podařilo snížit počet řízení pro porušení práva vedených proti nim. Celkový počet těchto řízení však zůstává relativně vysoký a jejich vyřešení trvá příliš dlouhou dobu. Úplné znění nejnovější srovnávací tabulky pro vnitřní trh naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm.

  Křivky grafu v novinách pod lupou

  Komisař Charlie McCreevy, odpovědný za vnitřní trh a služby, řekl: „Jsem potěšen, že členské státy dosáhly nového 1% cíle tak dlouho před termínem stanoveným Evropskou radou. Jde o významný počin, který zasluhuje zvláštního ocenění. Doufám, že tento velmi pozitivní trend bude pokračovat i do budoucna. Samotné včasné provádění předpisů však nestačí – je také třeba, aby jednotný trh fungoval dobře v praxi. Do budoucna se budeme stále více zaměřovat na řádné provádění právních předpisů týkajících se jednotného trhu na vnitrostátní úrovni a na posilování spolupráce v této oblasti se členskými státy.“

  Provádění směrnic v oblasti vnitřního trhu

  -       V případě 27 členských států dosahuje průměrný deficit v provádění, tedy podíl směrnic z oblasti vnitřního trhu, které nebyly včas provedeny do vnitrostátního práva, úrovně 1,0 %, což je hodnota nového cíle, kterého mělo být dosaženo nejpozději v roce 2009, a současně hodnota, která je výrazně pod původním cílem 1,5 %. Nového cíle 1,0 % dosáhlo 18 členských států.

  -       U 10 členských států se jedná o jejich zatím nejlepší dosažený výsledek: Bulharsko, Německo, Estonsko, Řecko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Rumunsko a Slovensko.


  -       3 členské státy svůj nejlepší výsledek zopakovaly: Španělsko, Malta a Slovinsko.

  -       Bulharsko se dostalo na první místo s deficitem provádění 0 %. Slovensko, Rumunsko, Německo, Lotyšsko a Litvu dělí od dosažení tohoto vynikajícího výsledku maximálně 10 směrnic.

  -       4 členské státy, které ještě před půl rokem 1% cíle nedosahovaly, jej nyní splnily: Francie, Finsko, Maďarsko a Irsko.

  -       Švédsko má deficit 0,8 % a Spojené království0,9 %, což znamená pokles ve srovnání s 1,0 % v prosinci 2007.

  -       Řecku se vůbec poprvé podařilo snížit svůj deficit na 1,4 %.

  -       Členské státy však stále postupují různě rychle: kdyby se členským státům, jejichž deficit je stále vyšší než 1,5 % cíl, podařilo snížit deficit alespoň na 1,5 %, dostal by se průměrný deficit EU pod hodnotu 1 %.

  -       Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Rakousko a Polsko se od svého pozitivního trendu z doby před šesti měsíci odchýlily.

  -       Česká republika, Portugalsko, Polsko,Lucembursko a Kypr naopak stále 1,5 % cíle nedosáhly. Lucembursko, Česká republika a (v menší míře) Portugalsko v uplynulých šesti měsících významně pokročily ve snižování svého deficitu. Na druhé straně se deficit v provádění předpisů již potřetí za sebou zvýšil u Kypru a důsledkem je 1,7 % deficit, tedy stejná hodnota jako před třemi lety. U Polska je také patrné mírné zvýšení deficitu v provádění ve srovnání s minulostí, a to z 1,7 % na 1,8 %.

  -       Rozdělení deficitu v provádění podle jednotlivých odvětví ukazuje, že nejvíce dosud neprovedených směrnic (7,9 %) se týká oblasti volného pohybu osob. Na druhém místě jsou se 4,5 % předpisy EU o finančních službách. Zejména v těchto dvou odvětvích proto nemohou občané a podniky využívat plně potenciál vnitřního trhu.

  Porušení práva

  -       Pořadí členských států podle počtu případů porušení práva zůstává ve srovnání s prosincem 2007 téměř beze změn s tím, že nejvyšší počet připadá na Itálii.

  -       I přesto, že průměr EU, který činí 48 zahájených řízení pro porušení práva, se téměř rovná výsledku z doby před půl rokem (tj. 49 případům), je celkový trend pozitivní. 15 členským státům se podařilo počet případů porušení práva snížit ve srovnání s 10 členskými státy z posledního žebříčku. Nejvyšší snížení počtu zahájených řízení pro porušení práva bylo zaznamenáno u Itálie (7), po ní následují Spojené království a Irsko (6).

  -       Největší nárůst vykazuje Bulharsko, u nějž se počet případů zdvojnásobil. Vzhledem k tomu, že Bulharsko se připojilo k EU relativně nedávno, to však není neobvyklé a celkový počet případů je stále velmi nízký.

  -       Největší počet případů (23 %) se týká předpisů v oblasti životního prostředí a následují předpisy v oblasti daní a cel (18 %).Oblasti energetiky a dopravy, veřejných zakázek a služeb vykazují snížení počtu případů o 1 %.


  Přínosy vnitřního trhu a význam provádění práva

  Vnitřní trh hraje velmi důležitou úlohu při dosahování cílů EU v oblasti zvýšení růstu a tvorby pracovních míst. Vytvořil miliony pracovních míst a vedl k vyšší prosperitě v hodnotě miliard eur. Občanům EU nabízí širší výběr kvalitního zboží a služeb a větší svobodu cestování, práce, studia a života v jiných zemích EU. Přitom umožňuje mnohem efektivnější rozdělování zdrojů a podnikům otevírá lepší obchodní příležitosti. Vnitřní trh však bude schopen rozvinout svůj plný potenciál jen tehdy, pokud všechny členské státy účinně provedou a budou používat právní předpisy dohodnuté na úrovni EU.


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky