Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zpráva Evropské komise o nutnosti společné akce proti sociálnímu vyloučení Romů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

02/07/2008

Podle nové zprávy Evropské komise, která byla dnes zveřejněna, trpí miliony Evropanů romského původu soustavnou diskriminací individuálního i institucionálního charakteru a rozsáhlým sociálním vyloučením. Jsou však k dispozici nástroje na zlepšení situace, pokud EU, členské státy a občanská společnost spojí své síly, aby mohly své úsilí účinně koordinovat. Dnešní zpráva je odpovědí na žádost vedoucích představitelů EU z prosince 2007 o zhodnocení nástrojů a politik na úrovni EU, které by mohly napomoci začlenění Romů.

  Kreslené ruce na černém pozadí

  „Romové jsou jednou z největších národnostních menšin v EU, ale až příliš často se na tyto evropské občany zapomíná,“ uvedl Vladimír Špidla, komisař EU pro rovné příležitosti. „Musí čelit soustavné diskriminaci a rozsáhlému sociálnímu vyloučení. EU a členské státy jsou společně zodpovědné za nápravu této situace. Máme k dispozici nástroje, s jejichž využitím jsme schopni toho dosáhnout; jde jen o to, využívat je účinnějším způsobem.“

  Sedmdesát sedm procent Evropanů je toho názoru, že být Romem je sociálně znevýhodňující, podobně jako být zdravotně postižený (79 %).

  Dnešní zpráva uzavírá, že je k dispozici účinný rámec legislativních a finančních nástrojů, jakož i nástrojů pro koordinaci politik, a že tyto nástroje jsou ve stále větší míře využívány, ale že existují nedostatky v implementaci na úrovni členských států. Pro to, aby vyloučení mohlo být odstraněno, jsou klíčové strukturální fondy Evropské unie, včetně Evropského sociálního fondu (ESF), a předvstupní nástroje. Například v letech 2000–2006 bylo na projekty určené výhradně Romům věnováno 275 milionů EUR z ESF a další jedna miliarda EUR byla přidělena na ohrožené skupiny, včetně Romů. Kvalitní a účinná koordinace je pro úspěch nezbytná, stejně jako je nezbytné, aby se do příprav, provádění a sledování činností EU plně zapojila občanská společnost.

  Evropská unie má v oblasti opatření proti diskriminaci jasně stanovené pravomoci, které využila k tvorbě legislativy (směrnice 2000/43/ES – rovné zacházení bez ohledu na rasu nebo etnický původ) a ke sledování správného provádění práva EU. Odpovědnost za většinu nejdůležitějších oblastí začleňování Romů (např. vzdělávání, zaměstnání, sociální začlenění) však přesto spočívá především na členských státech. V těchto oblastech může EU pouze koordinovat politiky členských států a podporovat jejich provádění, mimo jiné prostřednictvím strukturálních fondů.

  Zpráva hodnotí nástroje: legislativu, politiku soudržnosti a protidiskriminační aktivity (informovanost, zvyšování povědomí o problematice, spolupráci s občanskou společností) a politiky, které jsou nejdůležitější z hlediska začlenění Romů: zaměstnání, sociální začlenění, vzdělávání, veřejné zdravotnictví, rozšiřování a rovnost pohlaví. Dokument nejen inventarizuje existující nástroje a politiky, ale také upozorňuje na množství získaných zkušeností, které umožňují, aby byl stávající rámec využíván účinnějším způsobem.

  Doplňuje tak nový přístup Komise k nediskriminaci, který navazuje na Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a který je popsán ve sdělení, jež dnes přijala Komise (viz IP/08/1071). Oba dokumenty budou projednávány na evropském summitu o Romech, který se bude konat dne 16. září 2008 v Bruselu.

  Komise představuje obnovenou sociální agendu, která by měla zlepšit postavení občanů a pomáhat jim v Evropě 21. století

  IP/08/1070

  MEMO/08/462

  Pracovní dokument útvarů Komise: Nástroje a politiky Společenství pro začleňování Romů

  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=481&langId=en

  Sdělení „Nediskriminace a rovné zacházení: Obnovený závazek“

  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=486&langId=en

  Další informace

  Zvláštní průzkum Eurobarometr 296 o diskriminaci v EU

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

  Bleskový průzkum Eurobarometer 232

  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf

  Webové stránky Evropské komise o Romech

  http://ec.europa.eu/roma

  Informační videozáznam o diskriminaci zdravotně postižených a Romů

  http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1

  http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky