Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU navrhuje ochranu před diskriminací mimo pracoviště
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

02/07/2008

Komise dnes přijala návrh směrnice poskytující ochranu před diskriminací na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, vyznání nebo víry i mimo pracoviště. Tato nová směrnice by měla zajistit rovné zacházení v oblasti sociální ochrany, včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče, v oblasti vzdělávání a přístupu k veřejnosti komerčně dostupnému zboží a službám a jejich poskytování, včetně bydlení. Průzkumy Eurobarometru ukazují, že velká většina Evropanů takové předpisy podporuje: 77 % dotázaných je pro opatření na ochranu před diskriminací v oblasti vzdělávání a 68 % podporuje předpisy týkající se diskriminace v přístupu ke zboží a službám.

  Šachové figurky

  „Právo na rovné zacházení je základním právem, ale miliony lidí v EU v běžném životě nadále diskriminaci zažívají. V současné době existují rozdíly i v právních předpisech Společenství, jelikož ochrana proti diskriminaci mimo pracoviště se vztahuje pouze na pohlaví, rasu nebo etnický původ. Rovné zacházení je však třeba zajistit v každém případě," uvedl Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. „Opatření, která navrhujeme, jsou přiměřená a rozumná. Dávají právní jistotu podnikům i uživatelům zboží a služeb a zároveň berou ohled na specifické požadavky různých odvětví i na národní tradice."

  Vzhledem k tomu, že v některých členských státech je již účinná ochrana proti diskriminaci velmi dobře zavedena, nastolí tento návrh v celé EU stejné podmínky. Požadavek na návrh jednotného předpisu přicházel opakovaně od Evropského parlamentu, zatímco hlavy států a vlád vyzvaly členské státy v prosinci 2007, aby zintenzívnily své úsilí v boji proti diskriminaci.

  Právní předpisy budou zakazovat přímou a nepřímou diskriminaci, obtěžování a viktimizaci. Pro osoby se zdravotním postižením bude nediskriminace zahrnovat všeobecnou dostupnost a zásadu „přiměřeného uspořádání“, jež se ve stávajících evropských právních předpisech již používá. Tyto právní předpisy však nebudou uvalovat nepřiměřenou zátěž na poskytovatele služeb a budou přihlížet k rozsahu a prostředkům dané organizace, její povaze, k odhadovaným nákladům, životnosti zboží a služeb i k možnému přínosu lepšího přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Směrnice se bude vztahovat na soukromé osoby pouze v případě, že vykonávají komerční činnosti. Členské státy budou mít i nadále možnost zachovat opatření zajišťující sekulární povahu státu a předpisy týkající se statusu a činností náboženských organizací. Směrnice nebude mít dopad na obecně přijímané postupy, jako jsou slevy pro seniory (např. v případě jízdného v autobusech a vstupného do muzeí) nebo věkové omezení v přístupu k určitému zboží (např. k alkoholu pro mladistvé). Aby byla zajištěna účinnost navrhovaných opatření, budou vnitrostátní subjekty zabývající se rovností poskytovat obětem diskriminace poradenství a organizace občanské společnosti budou mít také možnost pomáhat obětem prostřednictvím právních a správních postupů.

  Skupina vládních odborníků a obnovený závazek právní ochrany individuálních práv

  Návrh směrnice je součástí širšího politického přístupu k nediskriminaci, který Komise dnes rovněž přijala v návaznosti na Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007. Sdělení „Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazek“ vyjadřuje uznání, že právní ochranu individuálních práv musí doprovázet pozitivní a aktivní podpora nediskriminace a rovných příležitostí. Nastiňuje hlavní oblasti, kde je třeba dalšího pokroku na úrovni EU a členských států, jako je boj proti vícenásobné diskriminaci, další zvyšování povědomí, začleňování nediskriminace do všech oblastí, pozitivní akce a sběr údajů. Toto sdělení také oznamuje zřízení nové skupiny vládních odborníků s cílem posílit dialog mezi členskými státy o politikách proti diskriminaci. A kromě toho také uznává, že pro situaci Romů je charakteristická přetrvávající individuální a institucionální diskriminace a dalekosáhlé sociální vyloučení.

  Souvislosti

  Podle průzkumu na úrovni EU, který byl dnes zveřejněn, se Evropané domnívají, že diskriminace je hojně rozšířená, a to zejména pokud jde o diskriminaci na základě sexuální orientace (51 %), zdravotního postižení (45 %), věku a náboženství (po 42 %). Zhruba třetina Evropanů uvádí, že byli v minulém roce svědky diskriminace nebo obtěžování, a 48 % se domnívá, že dosavadní úsilí v boji proti tomuto negativnímu jevu není dostatečné. Starší průzkum, z února 2008, upozornil na to, že velká většina občanů EU (mezi 68 a 77 %) považuje za potřebné přijmout zvláštní právní předpisy na ochranu před diskriminací v oblastech mimo trh práce.

  Podle nové zprávy Komise o pravidlech EU o rovném zacházení v zaměstnání (viz níže uvedený odkaz) bylo zjištěno, že ve většině členských států EU tato pravidla již byla úspěšně provedena. Ačkoli tyto právní předpisy, které byly dohodnuty v roce 2000, zavedly v některých případech inovační koncepce, mnohé členské státy překročily minimální požadavky stanovené ve směrnici EU.

  Komise představuje obnovenou sociální agendu, která by měla zlepšit postavení občanů a pomáhat jim v Evropě 21. století

  IP/08/1070

  MEMO/08/461

  Návrh směrnice

  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=en

  Sdělení „Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazek“

  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=475&langId=en

  Zpráva o provádění směrnice o rovném zacházení v zaměstnání

  http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky