Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise schválila strategii, kterou si pro provádění politiky soudržnosti v období 2007–2013 zvolila Belgie
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/10/2007

Evropská komise právě potvrdila strategii, kterou si pro provádění politiky soudržnosti v období 2007–2013 vybrala Belgie. Belgické orgány ve svém národním strategickém referenčním rámci upřesnily, jak hodlají použít 2,258 miliard EUR z evropských finančních prostředků v souvislosti s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost.

  U příležitosti schválení strategie prohlásila komisařka odpovědná za regionální politiku Danuta Hübnerová: „Je velmi uspokojivé vidět, že podpora inovací a znalostní ekonomiky je součástí priorit strategického referenčního rámce pro území celé Belgie. Tato země si rovněž přeje zatraktivnit své regiony pro investice, což zcela schvalujeme.“

  Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla belgickým orgánům rovněž poblahopřál: „Cílem belgické strategie je podporovat investice do lidských zdrojů. To pomůže většímu počtu lidí zlepšit své kompetence a najít si lepší zaměstnání. Tento cíl stojí v centru evropského programu reforem. Priority, jež si stanovila Belgie, umožní pracovníkům najít si snadněji zaměstnání a zlepšit si kvalifikaci. Tato strategie napomůže rovněž sociálnímu začleňování.

  Strategický dokument vytváří rámec pro pomoc ve výši 2,258 miliard EUR v rámci politiky soudržnosti v průběhu nového programového období 2007–2013 v Belgii. Stanovené priority se týkají těchto oblastí: ekonomické prostředí a podpora podniků (zejména malých a středních podniků) se zvláštním zaměřením na výzkum a inovace; vzdělávání, zaměstnanost ve prospěch prioritních kategorií, řízení lidských zdrojů a sociální začleňování; životní prostředí, předcházení rizikům a energetická politika; udržitelný rozvoj území.

  Orgány převzaly do svých plánů cíle Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost: přejí si do roku 2010 věnovat 3 % HDP na investice v oblasti výzkumu a vývoje. Míra zaměstnanosti by se měla přiblížit 70 % celkové populace, 60 % pro ženy a 50 % pro starší pracovníky ve věku 55 až 64 let.

  V rámci regionu hlavního města Bruselu budou vymezeny nejzranitelnější městské oblasti, které budou mít nárok na pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) pro projekty kladoucí důraz na inovace a ochranu životního prostředí. Jde o jakousi „městskou regeneraci“, při níž se využije půda, která dosud ležela ladem, opraví se veřejné budovy nebo obchody, zvýší se počet místních služeb a současně se bude bojovat proti nezaměstnanosti (okolo 15,9 % v regionu podle údajů z roku 2004).

  Cíle národního strategického referenčního rámce budou provedeny prostřednictvím těchto operačních programů:

  •         2 v rámci cíle „Konvergence“ v provincii Hainaut (z nichž jeden obdrží podporu z EFRR a druhý z Evropského sociálního fondu (ESF));

  •         8 v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (z nichž 3 obdrží podporu z EFRR a 5 z ESF);

  •         7 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“.

  Provincie Hainaut, která jako jediná spadá do cíle „Konvergence“, získá z belgického rámce nejvíce (pomoc ve výši 638 milionů EUR). Zbytek území pokrývá cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“.

  Poznámka pro editory

  Každý členský stát vypracuje národní strategický referenční rámec v souladu se strategickými obecnými zásadami Společenství na období 2007–2013, a to za průběžného dialogu s Komisí. Tento dokument stanoví strategii, kterou si stát zvolil, a předkládá seznam operačních programů, které hodlá provádět.Potvrzení národního strategického referenčního rámce je podmínkou pro schválení operačních programů.Jednání mezi belgickými orgány a Evropskou komisí již značně pokročila a všechny operační programy by měly být schváleny do konce roku 2007.

  Lisabonská agenda je akční a rozvojový plán řady reforem, který zavedla Evropská rada na zasedání v Lisabonu v březnu 2000. Cílem je dosažení strategického cíle EU stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, schopnou udržitelného hospodářského růstu, s více a lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností. Pokrok se pravidelně posuzuje na jarních zasedáních Evropské rady.

  Více informací o evropské regionální politice v Belgii:

  http://www.ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/be_fr.pdf

  Podrobnější informace o Evropském sociálním fondu v Belgii:

  http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/be_fr.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky