Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (15. – 21. března 2010)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/03/2010

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) vyhlásil první vlnu nových výběrových řízení do institucí Evropské unie * Česká republika musí zajistit bezpečnostní prohlídky letadel na svých letištích * Komisař pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle navštívil ve dnech 17. až 19. března země Západního Balkánu * V Parlamentu se konalo slyšení o východiscích ze současné finanční krize * V EU se připravují nové předpisy o padělcích, které se budou vztahovat i na nelegální kopírování hudby a počítačových souborů * Jednodušší pravidla fakturace DPH 

  špendlík zapíchnutý v kalendáři, tak aby označoval určité datum

  EPSO vyhlásil první vlnu nových výběrových řízení do institucí EU

  Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) vyhlásil první vlnu nových výběrových řízení do institucí Evropské unie, tentokrát zaměřené na administrátory v kategorii AD5. Je to poprvé v historii EU, kdy bude z předvýběrových testů vyřazen znalostní test o Evropské unii. Nově bude důraz kladen především na konkrétní schopnosti uchazečů pracovat jako úředník unijních institucí. Výběrová řízení jsou vyhlášena pro následující oblasti: evropská veřejná správa (maximálně 105 úspěšných uchazečů); právo (maximálně 43 úspěšných uchazečů); ekonomika (maximálně 39 úspěšných uchazečů); audit (maximálně 64 úspěšných uchazečů); informační a komunikační technologie (maximálně 72 úspěšných uchazečů).
  více "

   

   

  Evropská komise

   

  Používání mobilních telefonů na lodích v evropských vodách bude jednodušší 

  Evropská komise přijala nová pravidla, která cestujícím a posádkám na lodích v teritoriálních vodách EU ulehčí používání mobilních telefonů a to i v případě, že se nacházejí mimo dosah sítí poskytujících mobilní telefonní služby na pevnině. Nová pravidla harmonizují podmínky pro poskytování komunikačních služeb na lodích a razí cestu inovativním aplikacím. To přináší novou právní jistotu poskytovatelům služeb, kteří nabízejí mobilní spojení na moři bez ohledu na hranice.
  více "

   

  Česká republika musí zajistit bezpečnostní prohlídky letadel na svých letištích 

  Komise zaslala ČR a Řecku odůvodněné stanovisko kvůli tomu, že neprovedly do svého právního řádu předpisy EU o pravidlech pro bezpečnostní prohlídky letadel EU a třetích zemí používajících jejich letiště. Směrnice 2008/49/ES zavádí na celém území EU bezpečnostní normy pro prohlídky letadel, opatření pro letadla, jež nesplňují bezpečnostní normy, a normy pro odbornou přípravu a kvalifikaci inspektorů. Řecko i Česká republika mají na splnění požadavku Komise dva měsíce.
  více "

   

  Komisař Füle na návštěvě zemí Západního Balkánu 

  Komisař pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle navštívil ve dnech 17. až 19. března Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo a Albánii. Před odjezdem komisař Füle řekl: "Chci, aby byl Západní Balkán pevně zakotven v evropské perspektivě. Ale každá země bude posuzována na základě svých zásluh, v souladu s kritérii pro členství. Se svými protějšky v těchto zemích budu hovořit o tom, jakým nejlepším způsobem může Evropská komise podpořit splnění jejich evropských ambicí."

   

  Komise navrhuje balíček na podporu konkurenceschopnosti producentů banánů 

  Komise přijala podpůrný balíček v hodnotě 190 milionů eur pro vývozce banánů z afrických, karibských a tichomořských států (AKT). Tento návrh byl součástí historické ženevské dohody o obchodu s banány, kterou EU v prosinci 2009 uzavřela s latinskoamerickými zeměmi a s USA. Cílem dnešních opatření je podpořit vývozce z AKT při přizpůsobování se novému obchodnímu prostředí s přihlédnutím ke specifické situaci každé země.
  více "

   

  Komise podnikla kroky k posílení systému EU na ochranu základních práv

  Komise předložila návrh směrnic pro jednání o přistoupení unie k Evropské úmluvě o lidských právech. Lisabonská smlouva představuje právní základ pro přistoupení EU k tomuto dokumentu, který je nejvýznamnějším nástrojem na ochranu lidských práv a základních svobod v Evropě. Přistoupením EU k úmluvě se posílí její systém pro ochranu základních práv.
  více "

   

  V Rumunsku byl potvrzen výskyt vysoce patogenního viru ptačí chřipky H5N1

  Komise přijala rozhodnutí, které potvrzuje, že rumunské úřady vymezily rizikovou oblast kvůli výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky. Virus se objevil na drůbeží farmě v obci Letea, která se nachází v dunajské deltě poblíž ukrajinských hranic. Aby se zamezilo dalšímu šíření viru, přijaly rumunské úřady nezbytná opatření, která stanoví legislativa EU. Letos se jedná o první nález vysoce patogenní ptačí chřipky v EU. Naposledy byla potvrzena v březnu 2009 u divoké kachny v Německu.
  více "

   

  Evropský parlament

   

  Jak zvládnout příští finanční krizi? 

  Ve středu 17. března se v Parlamentu konalo slyšení o východiscích ze současné finanční krize. Předseda Mezinárodního měnového fondu Dominique Strauss-Kahn vyzval zástupce Evropské unie, aby co nejrychleji dohodli pravidla na regulaci nadnárodních bankovních ústavů. Uvedl, že pro globální problémy neexistují žádné národní anebo regionální řešení, že je nutné tyto věci řešit celosvětově.
  více "

   

  Duševní vlastnictví a ochrana soukromí

  V EU se připravují nové předpisy o padělcích, které se budou vztahovat i na nelegální kopírování hudby a počítačových souborů. Parlament se obává, že by příliš přísné zákony otevřely dveře nežádoucím situacím, jako například, že vám bude někdo na letišti prohlížet soukromé fotky v digitálním fotoaparátu anebo procházet složky v přenosném počítači. Poslanci požadují, aby byl Parlament při schvalování nových zákonů konzultován, hodlají především chránit ochranu soukromí a svobodu projevu.
  více "

   

  Evropa bez hranic - nyní také pro osoby s dlouhodobým vízem 

  Argentinec pracující ve Španělskou pro francouzskou firmu, nemůže v současné době cestovat do Francie na pracovní schůzky. Má dlouhodobé vízum. Od 5. dubna by se jeho situace měla změnit. Parlament schválil usnesení umožňující občanům z nečlenských zemí Unie, pobývajícím na jejím území na základě dlouhodobých víz, cestovat za stejných podmínek jako ostatní občané.
  více "

   

  Rada

   

  Dohoda o leteckém prostoru mezi EU a Jordánskem

  Delegace EU a Jordánského království v Ammánu parafovaly dohodu o letecké dopravě. Obě strany si vzájemně otevřou své trhy a zesílí spolupráci. Dohoda zavádí společné normy pro leteckou dopravu. Letečtí dopravci obou smluvních stran budou moci poskytovat letecké služby z kteréhokoli místa v Evropě, v Jordánsku i ze zemí dalších středomořských partnerů. Po obdobné dohodě s Marokem je tato dohoda důležitým krokem k vytvoření jednotného leteckého prostoru celého středomořského regionu. Dohoda by měla být podepsána na zasedání Rady ministrů dopravy v červnu 2010.
  více "

   

  Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové 

  EU vítá, že kyrgyzský parlament a prezident ratifikovali 11. února 2010 zákon o přistoupení k druhému opčnímu protokolu z roku 1989 k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech o zrušení trestu smrti. EU blahopřeje Kyrgyzské republice k upevnění závazku Kyrgyzstánu nepoužívat trest smrti. Kyrgyzská republika zrušila trest smrti v roce 2007 a zakotvila toto zrušení do ústavy. Zákonem o humanizaci trestního práva ze dne 25. června 2008 byl trest smrti vypuštěn z trestního zákoníku a nahrazen trestem odnětí svobody na doživotí.
  více "

   

  Jednodušší pravidla fakturace DPH 

  Pravidla fakturace daně z přidané hodnoty byla doposud natolik komplikovaná, že bránila používání elektronických faktur při přeshraničním obchodování. S cílem umožnit podnikům úsporu nákladů a snížit jejich administrativní zátěž dosáhla Rada pro hospodářské a finanční věci dne 16. března obecné dohody o směrnici zaměřené na modernizaci požadavků na fakturaci DPH.
  více "

   

  Zastavení úbytku biologické rozmanitosti 

  Na celém světě je ohrožena biologická rozmanitost - různorodost ekosystémů, druhů a genů. Pokud bude lidstvo pokračovat ve stávajícím vývoji, odhaduje se, že celkový roční úbytek životně důležitých ekosystémových služeb, které zdarma příroda poskytuje, bude odpovídat 50 miliardám eur, přičemž v roce 2050 by mohl dle odhadu celkový pokles blahobytu představovat 7 % HDP. S cílem řešit tuto otázku stanovila Rada pro životní prostředí 15. března nový hlavní cíl zastavit do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti v EU.
  více "

   

  IT ve službách zdravotnictví 

  Systémy veřejné zdravotní péče jsou pod tlakem stárnoucí populace. Proto se státy stále více snaží řešit tuto situaci pomocí informačních technologií. Díky informačním technologiím prochází v současnosti zdravotní péče v Evropě určitou změnou, jejíž tempo však není zdaleka tak rychlé, jak by si EU přála. V této souvislosti se minulý týden ve Španělsku konalo setkání ministrů zdravotnictví členských států Unie, na němž se měly stanovit dlouhodobé cíle pro tzv. elektronické zdravotnictví.
  více "

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Soudní statistiky za rok 2009 

  Soudní dvůr v roce 2009 ukončil 543 věcí, což představuje značný nárůst ve srovnání s předchozím rokem (495 věcí ukončených v roce 2008). Z těchto věcí byl ve 377 případech vydán rozsudek a 165 případů vedlo k vydání usnesení. Počet vydaných rozsudků v roce 2009 patří k nejvyšším v historii. Soudnímu dvoru bylo předloženo 561 nových věcí, což představuje mírný pokles ve srovnání s rokem 2008, je však třeba zdůraznit, že počet věcí v řízení o předběžných otázkách zahájených v roce 2009 je nejvyšší, jaký byl kdy zaznamenán (302 věcí).
  více "

   

  Rozsudek ve věci Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard a Newcastle UFC

  Fotbalové kluby mohou požadovat náhradu za výcvik, který poskytly mladým hráčům, chtějí-li tito hráči uzavřít první smlouvu profesionálního hráče s klubem z jiného členského státu. Výše této náhrady musí být určena s ohledem na náklady vynaložené kluby na výcvik jak budoucích profesionálních hráčů, tak hráčů, kteří se takovými hráči nikdy nestanou.
  více "

   

  Eurostat

   

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 15. do 21. března 2010

  Podle prvních odhadů dosáhl obchodní deficit eurozóny v lednu 2010 8,9 mld. eur a v EU27 22,5 mld eur, ve srovnání s -12,1 resp. -28 mld. eur v lednu 2009. V lednu 2010 ve srovnání s prosincem 2009 klesl výkon stavebnictví v eurozóně o 2,2 %, v EU27 o 2 %. Ve čtvrtém čtvrtletí 2009 oproti čtvrtému čtvrtletí 2008 vzrostla hodinová cena práce o 2,2 %, v EU27 o 2,4 %. V únoru 2010 činila meziroční míra inflace v eurozóně 0,9 %, v EU27 1,4 %.
  více "

   

  Kalendář

   

  Březen a duben 2010

   

  Pokud máte zájem o zasílání Týdne v Evropě elektronicky na Vaši emailovou adresu, registrujte se k odběru zde: http://www.tydenvevrope.cz/.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky