Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (1. – 7. března 2010)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/03/2010

 

Evropská komise chce snížit rozdíly v platovém ohodnocení žen a mužů * Svěřenecký fond EU a Afriky financoval silnice, přístavy, letiště a energetické projekty * Nová hospodářská strategie Evropské komise se jmenuje Evropa 2020 * Galileo podněcuje inovaci vynikajícími navigačními aplikacemi * EU PILOT pro rychlejší odpovědi na stížnosti občanů a podniků * Telekomunikace: budoucí univerzální služba v digitálním věku * SOLVIT a Občanský rozcestník pomáhají stále většímu počtu Evropanů * Srovnávací tabulka transpozice směrnic ukazuje na nejlepší výsledky v historii * Komise uvolnila prvních 100 milionů eur na obnovu Haiti * Členské státy si budou moci zvolit, zda budou pěstovat geneticky modifikované plodiny * Zahájena diskuze o ochraně evropských lesů

 

 

  kalendář

  Soutěž Eurotime 2010

  Evropská informační střediska Europe Direct vyhlásila od 1. března do 23. dubna společnou znalostní soutěž o Evropské unii Eurotime 2010. Soutěž bude probíhat decentralizovaně, tzn. v každém regionu bude soutěž řídit příslušné evropské informační středisko. Soutěž je rozdělena podle obtížnosti do dvou kategorií 0–15 let a 15–99 let a spočívá ve vyplnění vědomostního kvízu, který bude po celý průběh soutěže k dispozici na stránkách Europe Direct. Soutěžící zakroužkují, či jinak označí své odpovědi a kvíz s kontaktními údaji doručí na nejbližší evropské informační středisko Europe Direct. Ze správných odpovědí poté budou vylosováni tři výherci, kteří budou obdarováni.
  více »

   

  Evropská komise

  Evropská komise chce snížit rozdíly v platovém ohodnocení žen a mužů

  Komise plánuje zavést soubor opatření, která by měla v příštích pěti letech vést k významnému snížení rozdílů v platech mezi muži a ženami. Nyní tento rozdíl činí v průměru 18 %. Komise ho hodlá snížit tím, že bude zaměstnavatele na tuto problematiku více upozorňovat, bude podněcovat vznik iniciativ, které prosazují rovnost žen a mužů, a podporovat vývoj nástrojů k měření platových rozdílů. Kromě toho není vyloučeno ani zavedení nových legislativních opatření.
  více »

   

  Experti EU a USA jednali o ochraně kritické infrastruktury 

  Evropská komise a předsednictví EU uspořádaly 4. a 5. března v Madridu první schůzku expertů EU-USA věnovanou ochraně kritické infrastruktury. Zúčastnilo se jí téměř 100 odborníků z členských států EU, USA a zemí Evropského hospodářského prostoru. Setkání znamenalo začátek spolupráce mezi EU a USA při ochraně kritické infrastruktury.
  více »

   

  Veřejná konzultace o budoucí politice v oblasti rádiového spektra

  Komise zahájila konzultaci o strategických prioritách programu EU pro politiku rádiového spektra na období let 2011–2015. Přístup k rádiovému spektru je podstatný pro celou řadu činností, proto musí být zajištěn na co nejširším základě. Navíc lepší využití rádiových kmitočtů by také mohlo stimulovat evropské hospodářství, neboť zavádění rychlých bezdrátových služeb by mělo posílit konkurenceschopnost a růst. Zainteresované strany mohou své příspěvky zasílat do 9. dubna 2010.
  více »

   

  První návštěva komisaře přinesla pokrok v jednání o volném obchodu

  Komisař EU pro obchod Karel De Gucht za své první oficiální cesty po Asii dosáhl významného pokroku v dvoustranných obchodních dohodách se zeměmi v oblasti. Cesta do Vietnamu, Singapuru a Indie od 1. do 4. března zdůraznila De Guchtovo odhodlání nacházet nové možnosti pro vývoz na dynamicky se rozvíjejících asijských trzích v době, kdy se Evropa snaží podpořit růst rozvojem obchodu.
  více »

   

  Druhá část čtyřmiliardového balíčku byla přidělena 43 projektům

  Komise vybrala 43 velkých projektů v oblasti energetiky, které výrazným způsobem přispějí k oživení hospodářství v EU a zároveň zvýší bezpečnost dodávek energie. Komise přiděluje 2,3 miliardy eur 31 projektům v oblasti výstavby plynovodů a 12 projektům v oblasti výstavby elektrizačních soustav. Jde o druhé finanční rozhodnutí v rámci balíčku hospodářského oživení, který dosahuje výše téměř 4 miliard eur, přičemž se jedná o největší částku, kterou EU kdy vydala na energetickou infrastrukturu.
  více »

   

  Svěřenecký fond EU a Afriky financoval silnice, přístavy, letiště a energetické projekty

  Svěřenecký fond EU a Afriky pro infrastrukturu v roce 2009 schválil celkem 11 grantů na stavbu regionálně důležitých infrastruktur v energetice, dopravě a informačních a komunikačních technologiích v celé Africe. Fond od zahájení své činnosti uvolnil ve formě grantů 372 milionů eur. Ty by mohly v konečném důsledku umožnit úvěry ve výši až 5 miliard eur. Evropská komise, která je hlavním přispěvatelem fondu, navýšila svou účast o 200 milionů eur.
  více »

   

  Nová hospodářská strategie Evropské komise se jmenuje Evropa 2020 

  Komise zahájila strategii Evropa 2020, jejímž cílem je dostat hospodářství EU z krize a připravit jej na další desetiletí. Komise určuje tři hlavní mechanismy hospodářského růstu: inteligentní růst (propagace znalostí, inovací, vzdělávání a digitální společnosti), udržitelný růst (produkce méně náročná na zdroje a podpora konkurenceschopnosti EU) a inkluzivní růst (vyšší míra participace na trzích práce, získávání dovedností a boj proti chudobě).
  více »

   

  Galileo podněcuje inovaci vynikajícími navigačními aplikacemi 

  Spadne-li námořník přes palubu, jeho největší šancí na záchranu je, že jej vyloví loď, z níž vypadl, a to díky vylepšené navigaci, která dokáže plavidlo řídit až k němu. Je to jedna z 32 špičkových aplikací satelitní navigace předváděných během Dnů aplikací Galileo, které se konají v Bruselu od 3. do 5. března. Tyto aplikace usnadní život zemědělcům a manažerům přístavů, pomohou zrakově postiženým osobám a lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, zefektivní pomoc při mimořádných situacích a učiní činnosti pod širým nebem a sport bezpečnějšími.
  více »

   

  EU PILOT pro rychlejší odpovědi na stížnosti občanů a podniků 

  Evropská komise představila první hodnotící zprávu o fungování metody EU Pilot, která má zlepšit podporu pro občany a podniky při uplatňování práva EU. Zpráva popisuje, jak Komise a 15 členských států prohlubují spolupráci, aby snížily počet formálních řízení pro porušení Smlouvy a výsledky byly rychleji dostupné firmám a občanům.
  více »

   

  Telekomunikace: konzultace o budoucí univerzální službě v digitálním věku

  Komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o dostupnosti základních telekomunikačních služeb. Stávající pravidla EU o závazcích ohledně univerzální služby v telekomunikacích pocházejí z roku 2002 a zaručují všem Evropanům přístup k veřejným telefonním sítím a některým službám. Konzultace má ukázat, zda je třeba tato pravidla a definice pro univerzální službu aktualizovat pro digitální věk. Podněty lze zasílat do 7. května 2010.
  více »

   

  SOLVIT a Občanský rozcestník pomáhají stále většímu počtu Evropanů

  Stále více Evropanů využívá poradenské a asistenční služby EU, pokud hledají konkrétní odpovědi na své otázky a rychlá řešení svých problémů. Shodují se na tom závěry výročních zpráv služeb SOLVIT a Občanský rozcestník. Tyto dvě zdarma poskytované asistenční služby pomáhají evropským občanům a podnikům využívat jejich práva v rámci vnitřního trhu.
  více »

   

  Srovnávací tabulka transpozice směrnic ukazuje na nejlepší výsledky v historii

  Podle poslední srovnávací tabulky pro vnitřní trh si členské státy ještě nikdy nevedly lépe, pokud jde o včasné provedení předpisů vnitřního trhu do vnitrostátního práva. Stále jsou však mezery v jejich praktickém uplatňování. Členským státům zbývá převést do vnitrostátního práva v průměru jen 0,7 % směrnic, u nichž lhůta pro provedení již vypršela. Oproti 1,0 % z července 2009 došlo k jasnému poklesu a státy EU se průměrně dostaly pod 1% cílovou hodnotu.
  více »

   

  Komise uvolnila prvních 100 milionů eur na obnovu Haiti

  Uvolnění 100 milionů eur na podporu obnovy Haiti, postiženého ničivým zemětřesením, dnes oznámil komisař EU pro rozvoj Andris Piebalgs. Částka bude použita na obnovu úředních budov a důležité státní infrastruktury, na pomoc vládě s cílem zachovat životně důležité výdaje, jako je vyplácení platů, přestavbu škol a posílení vzdělávacího systému, obnovu hlavních silnic v okolí Port-au-Prince, zlepšení civilní ochrany a na technickou pomoc. První část pomoci bude vyplacena do května.
  více »

   

  Členské státy si budou moci zvolit, zda budou pěstovat geneticky modifikované plodiny

  Komise oznámila, že do léta hodlá předložit návrh, podle něhož budou mít členské státy větší volnost při rozhodování, zda budou pěstovat geneticky modifikované plodiny. Komise přijala dvě rozhodnutí o geneticky modifikovaných bramborech Amfora a tři rozhodnutí, podle nichž se na trh mohou uvést produkty z geneticky modifikované kukuřice pro užití jako potraviny a krmiva, ale ne pro pěstování.
  více »

   

  EU posiluje evropskou politiku sousedství

  Více než 5,7 milionu eur bude v příštích třech letech vyčleněno na posílení politické spolupráce mezi EU a jejími sousedy. Finanční prostředky podpoří politické a ekonomické reformy, regionální a přeshraniční spolupráci v partnerských zemích, na které se vztahuje Evropský nástroj sousedství a partnerství. Podpoří i projekty týkající se změny klimatu, dopravy, energetiky a životního prostředí. Sousedé EU obdrží v roce 2013 více než dva miliardy eur, zatímco v roce 2010 to má být 1,6 miliardy eur.
  více »

   

  Komise zahájila veřejnou diskuzi o ochraně evropských lesů

  Evropská komise schválila zelenou knihu, v níž jsou uvedeny varianty přístupu Evropské unie k ochraně lesů před dopady klimatických změn a k poskytování informací o lesních zdrojích a stavech lesů. Podle toho, jak veřejnost, členské státy, orgány EU a další zainteresované subjekty zareagují na zelenou knihu, Komise posoudí, zda je nutné přijmout další opatření na úrovni EU.
  více »

   

   

  Evropský parlament

  Azylová politika v Evropě

  Evropa je dnes jednotným prostorem bez hranic a tak je i pro uprchlíky z celého světa lákavým útočištěm. V členských zemích platí pravidlo, že lidé žádající o azyl tak musejí učinit v první zemi, kam dorazí. Je proto logické, že nárazníkové země jako Itálie, Španělsko a Malta nesou nadměrně velké břímě azylových žádostí. Evropská unie proto považuje za hospodářsky únosné a ze své podstaty rozumné rozdělit mezi členy EU náklady azylové politiky. Jak to má ale vypadat v praxi?
  více »

   

  Je potřeba zviditelnit ženy v evropské politice

  Výzkumy ukazují, že ženy se ocitly v bludném kruhu. V rámci evropské politiky i v Parlamentu je nízké procento zastoupení žen, což vede k tomu, že se ženy o politiku v Evropě málo zajímají. V úterý 2. března proběhla na půdě Parlamentu diskuse poslanců a expertů na téma vztahu žen a EU. Z jejích závěrů vyplývá, že větší zainteresovanost žen je naprosto nezbytná, a to i s ohledem na volby v roce 2014. Nebude ale jednoduché toho dosáhnout.
  více »

   

   

  Evropský soudní dvůr

  Podvodně získané občanství může být odňato i za cenu ztráty občanství Unie 

  Soudní dvůr potvrdil, že členský stát EU může při výkonu své pravomoci v oblasti státního občanství odejmout občanu Unie státní občanství nabyté udělením, bylo-li tohoto udělení dosaženo podvodem. To platí i tehdy, je-li důsledkem takového odnětí skutečnost, že dotyčná osoba ztratí z důvodu, že již nemá státní občanství členského státu, občanství Unie. V takovém případě musí nicméně toto rozhodnutí dodržet zásadu proporcionality.
  více »

   

   

  Rada

  Prohlášení Catherine Ashtonové týkající se Pobřeží slonoviny

  Evropská unie vzala na vědomí pokrok, jehož dosáhly jednotlivé strany při úsilí o překonání nových obtíží v Pobřeží slonoviny. EU oceňuje úlohu zprostředkovatele vnitrostátního dialogu. Postup prezidenta Compaorého umožnil nalézt východisko ze situace, jež vyvolávala pochybnosti a obavy. EU rovněž vítá úsilí zvláštního zástupce generálního tajemníka Organizace spojených národů Young-Jin Choia přispět ke zklidnění a stabilizaci situace.
  více »

   

  Eurostat

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 1. do 7. března 2010

  Podle prvních odhadů HDP v posledním čtvrtletí 2009 vzrostlo v eurozóně i v EU27 o 0,1 %, meziročně však pokleslo o 2,1 %, respektive 2,3 %.  V lednu 2010 poklesl objem maloobchodu v eurozóně i v EU27 o 0,3 % a vzrostly ceny průmyslových výrobců v eurozóně o 0,7 % a v EU27 o 0,9 %. Míra nezaměstnanosti dosáhla v lednu 9,9 %. Únorová roční míra inflace činila podle bleskového odhadu 0,9 %.
  více »

   

   

  Kalendář

  Březen a duben 2010

     

  Pokud máte zájem o zasílání Týdne v Evropě elektronicky na Vaši emailovou adresu, registrujte se k odběru zde: http://www.tydenvevrope.cz/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky