Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (7. – 13. prosince 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/12/2009

Komise vydala multimediální ročenku úspěchů Evropské unie v roce 2009 * Internetová doména ".eu" ve všech jazycích Evropské unie * Plzeň a Ostrava kandidují na titul Evropské hlavní město kultury 2015 * Celkový objem státních podpor se v reakci na finanční krizi zněkolikanásobil * Komise zahajuje online hlasování o novém logu pro biovýrobky EU * Síť evropského studijního programu v oboru překladatelství zahajuje činnost * Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 10. a 11. prosince 2009

  Ruka zapisující poznámku do kalendáře

  Co pro Vás EU udělala v tomto roce?

  Komise vydala multimediální ročenku úspěchů Evropské unie v roce 2009. Ročenka uvádí řadu příkladů konkrétních opatření EU, která občanům přinesla hmatatelné výsledky, např. ve zdravotní nebo ekonomické oblasti. Letošní ročenka představuje deset témat: vytváření podmínek pro hospodářskou obnovu, telefonické spojení za méně peněz, sdílení zdrojů na léčbu a prevenci demence, boj proti klimatickým změnám, boj proti hladu v nejchudších zemích světa, starost o životní prostředí, obnova Evropy v případě katastrof, odpovídající služby pro klienty bank, ochrana zvířat ve vodě i na souši, nakupování online bez nepříjemných komplikací. Multimediální formát ročenky umožňuje četbu online, jakož i zhlédnutí krátkého videa k tématu. K dispozici je na http://ec.europa.eu/snapshot. Ročenka bude brzy k dispozici v tištěné podobě ve 22 úředních jazycích Evropské unie.

   

   

  Evropská komise

   

  Internetová doména ".eu" ve všech jazycích EU 

  Brusel 10. prosince 2009 - Evropští občané, podniky i organizace mohou ode dneška při registraci názvů webových stránek na doméně .eu používat všechna písmena 23 úředních jazyků Evropské unie. Názvy tak mohou být uvedeny i v řečtině nebo cyrilici. Umožňují to nová pravidla EU, která přijala Komise v červnu 2009.
  více "

   

  Komise schválila projekty ukládání oxidu uhličitého a elektráren na moři

  Brusel 9. prosince 2009 - Komise dnes schválila 15 energetických projektů, které významně přispějí k hospodářskému oživení v EU a zároveň zvýší bezpečnost dodávek energie a značně sníží emise CO2. Komise poskytne jednu miliardu eur na šest projektů zachycování a ukládání CO2 a 565 milionů eur na devět projektů výroby elektřiny pomocí větrné energie na moři.
  více "

   

  Dvě města z ČR kandidují na titul Evropské hlavní město kultury 2015 

  Brusel 9. prosince 2009 - Porota pověřená hodnocením měst kandidujících na titul Evropské hlavní město kultury 2015 se sešla v Praze a doporučila, aby do užšího seznamu kandidujících měst byla na rok 2015 vybrána města Plzeň a Ostrava. Poté, co Česká republika toto doporučení schválí, musí předběžně vybraná města do léta roku 2010 ještě hlouběji propracovat a doplnit svou kandidaturu.
  více "

   

  Síť evropského studijního programu v oboru překladatelství zahajuje činnost

  Brusel 8. prosince 2009 - Na ustavujícím setkání sítě evropského studijního programu v oboru překladatelství (European Master's in Translation) se sešli zástupci členských univerzit, které nabízejí studijní programy v oboru překladatelství, aby stanovili, jaká bude struktura řízení sítě, a určili, jaké dovednosti by profesionální překladatelé mohli v budoucnosti potřebovat.
  více "

   

  Srovnávací tabulka ukazuje nárůst státních podpor v důsledku krize 

  Brusel 7. prosince 2009 - Z nové srovnávací tabulky státních podpor vyplývá, že celkový objem podpor se v reakci na finanční krizi zněkolikanásobil z 66,5 miliard eur (0,52 % HDP EU27) v roce 2007 na 279,6 miliardy eur (2,2 % HDP) v roce 2008. S výjimkou protikrizových opatření dosáhla celková podpora v roce 2008 částky 67,4 miliardy eur, resp. 0,54 % HDP; v ČR to bylo 1,4 miliardy eur a 0,97 % HDP. Včasný a koordinovaný zásah ze strany Komise a členských států však přispěl k zajištění finanční stability.
  více "

   

  Komise zahajuje online hlasování o novém logu pro biovýrobky EU

  Brusel 7. prosince 2009 - Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá evropské občany, aby hlasovali o logu pro biovýrobky EU. Účelem nového loga je posílit ochranu spotřebitele a propagovat ekologické zemědělství. Na rozdíl od současného loga bude vítězné logo povinné pro veškeré balené ekologické produkty, které pocházejí z 27 členských států a splňují normy pro označování.
  více "

   

   

  Evropská rada

   

  Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 10. a 11. prosince 2009

  Brusel 11. prosince 2009 - Nová Lisabonská smlouva umožní Unii plně se soustředit na řešení výzev, jež před námi stojí. V následujících měsících bude práce pokračovat s cílem zajistit její plné provedení, zejména pokud jde o zřízení Evropské služby pro vnější činnost a přijetí právních předpisů týkajících se iniciativy občanů. Evropská rada konstatovala, že hospodářská situace začíná vykazovat známky stabilizace, a zdůraznila význam, jaký má vypracování věrohodných a koordinovaných strategií ústupu od rozsáhlých stimulačních politik, jakmile bude plně zajištěno hospodářské oživení...
  více "

   

  Eurostat

   

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 7. do 13. prosince 2009

  Deficit platební bilance EU ve třetím čtvrtletí 2009 dosáhl výše 33,3 mld Kč (pdf)
  Statistický portrét života mladých lidí (pdf)
  Členské státy EU poskytly v roce 2008 ochranu 76 300 žadatelům o azyl (pdf)
  V EU je každý druhý denně na internetu (pdf)
  více "

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Rozsudek ve věci Krzysztof Peśla v. Ministerstvo spravedlnosti Meklenburska - Předního Pomořanska

  Lucemburk 10. prosince 2009 - Přístup k přípravné praxi pro právnická povolání určitého členského státu může být podmíněn rozsáhlou a důkladnou znalostí vnitrostátního práva. Právo Společenství sice vyžaduje, aby kvalifikace a odborná praxe žadatele, který získal diplom v oboru právo v jiném členském státu, byly zohledněny v plném rozsahu, avšak neukládá tím povinnost snížit pro takového žadatele úroveň požadovaných znalostí z vnitrostátního práva.
  více "

   

  Kalendář

   

  Prosinec 2009 - leden 2010

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky