Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (9. – 15. listopadu 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/11/2009

Reakce Vladimíra Špidly na nominaci Štefana Füleho evropským komisařem * EU zřejmě splní cíle snižování emisí podle Kjótského protokolu * Česká republika bude muset opravit svůj rozpočtový schodek * Zelená kníha usnadní získávání a předávání důkazů v trestních věcech * Již druhým rokem dali externí auditoři roční účetní závěrce EU dobré vysvědčení * Diskriminaci zažilo 16 % Evropanů, v ČR 18 % občanů * Dohoda o reformě spotřebních daní z cigaret a jiných tabákových výrobků * Prohlášení švédského předsednictví k nedávným popravám v autonomní oblasti Sin-ťiang * EP požaduje lepší propagaci práce evropského ombudsmana

  Ruka zapisující perem do diáře poznámku

  Reakce Vladimíra Špidly na nominaci Štefana Füleho

  Vždy jsem otevřeně zastával názor, že nominace eurokomisaře spadá do pravomoci české vlády. A proto jednoznačně akceptuji její rozhodnutí nominovat do budoucí Evropské komise ministra pro evropské záležitosti Štefana Füleho. Věřím, že jako kariérní diplomat má všechny předpoklady tuto náročnou práci zvládnout.

  Bylo pro mne velkou ctí moci posledních pět let pracovat ve prospěch Evropanů jako eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Zároveň mohu říci, že jsem to dělal skutečně rád. Měl jsem příležitost předložit návrhy a rozpracovat politiky s přímým dopadem na občany EU, počínaje nepřiklad volným pohybem pracovních sil, přes vysílání zaměstnanců do zahraničí, aktivní politiku zaměstnanosti, antidiskriminační legislativu, až po zlepšení sociálního zabezpečení lidí, kteří pracují v jiné zemi EU. To vše považuji za nesmírně důležité zvláště v podmínkách současné globální krize.

  Svému nástupci přeji v jeho nadcházející práci co nejvíce úspěchů a štěstí v zájmu dalšího posilování procesu evropské integrace, tj. projektu, který zajišťuje stabilitu a prosperitu. Samozřejmě jsem připraven se s ministrem Fülem kdykoliv podělit o své zkušenosti.

  Vladimír Špidla

   

   

  Evropská komise

  EU zřejmě splní cíle snižování emisí podle Kjótského protokolu

  Brusel 12. listopadu 2009 - Podle výroční zprávy Komise o plnění cílů z Kjóta je EU na dobré cestě ke splnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu. Poslední prognózy ukazují, že EU-15 splní svůj cíl snížit emise o 8 %. Deset z dvanácti zbývajících členských států EU podle prognóz sníží své emise o 6 až 8 % oproti úrovni výchozího roku.
  více "

   

  Manifest pro tvořivost a inovace v Evropě 

  Brusel 12. listopadu 2009 - Manifest pro tvořivost a inovace v Evropě je jedním z klíčových počinů Evropského roku tvořivosti a inovací 2009. Dokument je výsledkem společné práce vyslanců tohoto roku, kterými jsou přední evropské osobnosti z oblasti kultury, vědy, obchodu, vzdělávání a designu. Sedm přikázání manifestu přispěje ke stanovení strategie Evropské unie pro podporu tvořivosti a inovací v příštím desetiletí. Manifest dnes z rukou vyslanců slavnostně převezme předseda Evropské komise José Manuel Barroso.
  více "

   

  Česká republika bude muset opravit svůj rozpočtový schodek

  Brusel 11. listopadu 2009 - Komise navrhla Radě, aby byl rok 2013 stanoven jako termín pro nápravu rozpočtových schodků v Rakousku, v České republice, v Německu, na Slovensku, ve Slovinsku, v Nizozemsku a v Portugalsku. V případě Belgie a Itálie si poměrně nevýrazná výše schodků a vysoký poměr dluhu k HDP žádají dřívější lhůtu, tj. rok 2012. Komise rovněž posuzovala, zda Řecko, Španělsko, Francie, Irsko a Spojené království přijaly účinná opatření na doporučení Rady a navrhla, aby Rada přijala závěr, že Řecko účinná opatření nepřijalo.
  více "

  Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o občanské iniciativě 

  Brusel 11. listopadu 2009 - Komise zahajuje rozsáhlou veřejnou konzultaci, jejímž cílem je vymezit praktické detaily občanské iniciativy stanovené v Lisabonské smlouvě. V rámci této iniciativy bude moci jeden milion občanů požádat Komisi o předložení určitého návrhu politiky. Právě zveřejněná zelená kniha formuluje praktické otázky týkající se optimálního fungování této iniciativy v praxi. Řeší se zde například počet zemí, z nichž musí občané pocházet, jak kontrolovat pravost podpisů, jakou by měly mít petice podobu, lhůty atd.
  více "

   

  Zelená kniha usnadní získávání a předávání důkazů v trestních věcech 

  Brusel 11. listopadu 2009 - Komise přijala zelenou knihu, jejímž cílem je zlepšit spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o získávání důkazů v trestních věcech. Komise usiluje o nahrazení roztříštěného právního režimu pro získávání důkazů v trestních věcech jediným nástrojem založeným na zásadě vzájemného uznávání, který se bude vztahovat na všechny druhy důkazů, a o zavedení společných norem s cílem zajistit přípustnost těchto důkazů u soudů.
  více "

   

  Účetnictví EU dostalo dobré vysvědčení 

  Brusel 10. listopadu 2009 - Již druhým rokem dali externí auditoři roční účetní závěrce EU dobré vysvědčení. Bylo shledáno, že je "pravdivé a správné". Komisi se podařilo snížit výdaje s vysokým rizikem chyb na polovinu - z více než 60 % výdajů v roce 2004 na loňských zhruba 30 %. Celých 70 % rozpočtu tedy vykazuje nízké riziko chyb (5 % nebo méně); zbývající část představují platby v rámci politiky soudržnosti, u nichž se riziko snižuje tím, že dochází k většímu zpětnému získávání prostředků. Komise sdílí názor Účetního dvora, že k mnoha chybám došlo kvůli složitosti pravidel, a proto zvyšuje své úsilí o poskytování pomoci členským státům.
  více "

  Diskriminaci zažilo 16 % Evropanů, v ČR 18 % občanů

  Brusel 9. listopadu 2009 - Přibližně 16 % Evropanů tvrdí, že se v uplynulém roce setkalo s diskriminací, a v České republice má takovou zkušenost až 18 % občanů. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které zveřejnila Komise. ČR se ocitla na prvním místě evropského žebříčku, pokud jde o diskriminaci na základě věku. Až 11 % občanů takovou diskriminaci samo zažilo (průměr EU je 6 %) a 17 % bylo jejími svědky (průměr EU je 8 %).
  více "

   

  V Brazílii zasedala Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku 

  Brusel 9. listopadu 2009 - V brazilském Recife proběhlo ve dnech 7. - 15. listopadu každoroční zasedání Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Na programu byla také témata klíčová pro EU, jako je zajištění obnovy populace tuňáka obecného v Atlantiku, přísnější dodržování pravidel ICCAT a přijetí opatření založených na výsledcích vědeckého výzkumu. EU chce také zaručit, aby se dostalo pozornosti všem populacím ryb, které ji potřebují.
  více "

   

  Rada

  Dohoda o reformě spotřebních daní z cigaret a jiných tabákových výrobků 

  Brusel 10. listopadu 2009 - Rada dosáhla politické dohody o návrhu směrnice, jež má aktualizovat pravidla EU týkající se struktury a sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků. Směrnice má zajistit vyšší úroveň ochrany veřejného zdraví zvýšením minimálních spotřebních daní z cigaret a postupně uvést minimální sazby pro jemně řezaný tabák do souladu se sazbami pro cigarety. Tento návrh je výsledkem čtvrtého přezkumu zdanění tabákových výrobků, který se provádí každé čtyři roky na základě směrnic 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, a jeho cílem je modernizovat a zjednodušit pravidla a zvýšit jejich transparentnost.
  více "

   

  Předsednictví

  Prohlášení předsednictví k událostem v Gruzii 

  Brusel 13. listopadu 2009 - Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedávnými zadrženími gruzínských občanů na správní hranici s Jižní Osetií v Gruzii, ke kterému došlo 4. listopadu, a vyzývá k urychlenému propuštění všech zadržovaných. EU zdůrazňuje, že v souladu s mezinárodními standardy je nutné zohlednit zvláštní práva nezletilých zadržených. EU vyzývá všechny strany, aby se s incidenty tohoto druhu vypořádaly v rámci stávajících mechanismů, zejména aby plně využívaly zprostředkovatelského úsilí Pozorovatelské mise EU a Mechanismu předcházení incidentům a reakce na ně.
  více "

  Prohlášení předsednictví k situaci v Zimbabwe

  Brusel 12. listopadu 2009 - Evropská unie je znepokojena zatčením pěti předních členů Zimbabwského kongresu odborových svazů, včetně předsedy Lovemore Matomba, ke kterému došlo 8. listopadu. Tímto pokračuje obtěžování a zastrašování politickýCH aktivistů a členů občanské společnosti. EU je rovněž znepokojena zprávami o mučení člena Hnutí pro demokratickou změnu Pascala Gwezereho a vyzývá k propuštění Lovemore Matomba a jeho kolegů a k zastavení veškerého státního násilí a zastrašování členů občanské společnosti a politických aktivistů v Zimbabwe.
  více "

  Prohlášení předsednictví k nedávným popravám v autonomní oblasti Sin-ťiang

  Brusel 12. listopadu 2009 - Evropská unie odsuzuje nedávné popravy devíti osob v autonomní oblasti Sin-ťian. EU respektuje právo Číny postavit osoby odpovědné za násilnosti před soud, avšak znovu zdůrazňuje, že je proti používání trestu smrti. EU připomíná, že v případě zachování trestu smrti musí být dodrženy mezinárodně uznávané minimální normy, jako jsou záruky zajišťující spravedlivý proces a řádné zastupování před soudem. EU vyzývá Čínu, aby přezkoumala případy zbývajících osob, které byly v důsledku údajné účasti na letošních nepokojích odsouzeny k trestu smrti, a aby tyto rozsudky změnila.
  více "

  Prohlášení předsednictví k vypovězení diplomatů vládou Fidži 

  Brusel 11. listopadu 2009 - Evropská unie vyjadřuje politování nad oznámením prozatímní vlády Fidži z 3. listopadu, že z Fidži byl vypovězen vysoký komisař Austrálie a úřadující vedoucí mise Nového Zélandu. Tento krok je známkou dalšího zhoršení vztahů Fidži s mezinárodním společenstvím. EU vyzývá Fidži a všechny jeho partnery, aby se společně zapojili do smysluplného dialogu. EU znovu zdůrazňuje znepokojení nad pokračující vojenskou vládou na Fidži a prozatímní vládu vyzývá, aby v souladu se závazky přijatými podle revidované dohody z Cotonou podnikla okamžité kroky k obnově demokracie, lidských práv a právního státu.
  více "

  Evropský parlament

  EP požaduje lepší propagaci práce evropského ombudsmana

  12. listopadu 2009 - Poslanci EP zhodnotili práci evropského veřejného ochránce práv v uplynulém roce. Ve své výroční zprávě vyzývají k lepší propagaci činnosti ombudsmana a poukazují na vysoký počet stížností na nedostatek transparentnosti v institucích EU. Z 296 šetření, která veřejný ochránce v roce 2008 zahájil, se 36 % týkalo nedostatku transparentnosti, včetně zamítnutí poskytnout informace nebo dokumenty. To je podle poslanců důvodem ke znepokojení. Příští volby evropského ombudsmana proběhnou v lednu 2010.
  více "

   

  Vztahy EU a Ruska je zapotřebí posílit, ale jen za určitých podmínek 

  12. listopadu 2009 - Na nadcházejícím summitu EU-Rusko 18. listopadu ve Stockholmu by se švédské předsednictví mělo zaměřit na projednání takových otázek, jako jsou změna klimatu, energetická bezpečnost nebo nová obecná dohoda o spolupráci, vyzývají poslanci EP. Řešit je pak podle nich zapotřebí také situaci v oblasti lidských práv v Rusku, která jim dělá vážné starosti (Sacharovovu cenu nedávno udělili právě ruské organizaci Memorial, která bojuje za občanská práva). EP trvá na tom, že záruka dodržování lidských práv by měla být jak klíčovým bodem jednání summitu EU-Rusko, tak i nedílnou součástí nové dohody mezi nimi.
  více "

  Evropský parlament oslavil 20. výročí pádu železné opony

  11. listopadu 2009 - Václav Havel se jako čestný host zúčastnil slavnostního plenárního zasedání EP. Právě před dvaceti lety, 9. listopadu 1989, padla "zeď hanby", která rozdělovala Evropu. Na úvod slavnostního zasedání předseda EP Jerzy Buzek přivítal Václava Havla, jehož označil za svého přítele a který podle něj svého času sehrál rozhodující úlohu v pádu Berlínské zdi. Jak Jerzy Buzek připomněl, "komunismus padl díky obyčejným lidem (...), kteří nikdy neustoupili nátlaku" a "proti tankům bojovali svým srdcem a nezdolným přesvědčením".
  více "

  Filmová cena LUX: EP přivítá přední představitele evropské kinematografie 

  9. listopadu 2009 - Do finále soutěže o cenu LUX za rok 2009 poslal EP tři filmy: Východní hry, Sturm a Vítejte. V této souvislosti se v Bruselu konala celá řada akcí. Významní evropští režiséři a herci diskutovali o aktuálnosti soutěžních snímků a o unikátním DVD s filmem Na druhé straně, držitelem ceny LUX za rok 2007. Toto DVD totiž jako vůbec první na světě obsahuje titulky ve třiceti jazycích, kterými jej ve spolupráci s Goethe Institutem opatřil právě EP.
  více "

   

  Eurostat

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 9. do 15. listopadu 2009 

  Roční míra inflace v eurozóně činila v říjnu 2009 -0,1 % (v září 2009 -0,3 % a v říjnu 2008 3,2 %), zatímco měsíční míra inflace stoupla na 0,2 %. Celá EU zaznamenala v říjnu roční míru inflace 0,5 % (v září 0,3 % a v říjnu 2008 3,7 %) a měsíční míru inflace 0,2 %. Nejnižší roční míru inflace zaznamenaly Irsko (-2,8 %), Estonsko (-2,1 %) a Portugalsko (-1,6 %), nejvyšší roční míru inflace naopak Rumunsko (4,3 %), Maďarsko (4,2 %) a Polsko (3,8 %).
  více "

   

  Kalendář

  Listopad - prosinec 2009

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky