Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (27. července – 2. srpna 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/08/2009

 

Island na cestě do EU * EU uvolňuje další kmitočtová pásma pro nové a rychlejší mobilní služby * Češi se nejméně ze všech Evropanů zajímají o ekologičnost kupovaného výrobku * Průzkum veřejného mínění analyzuje účast voličů v evropských volbách * 1. srpna vstoupí v platnost poslední etapa reformy vinařství v EU * Program Erasmus již přilákal více než 2 miliony studentů * Antimonopolní opatření: Veřejná konzultace o změně pravidel hospodářské soutěže v odvětví distribuce

  diář

   

  Island na cestě do EU

   

  Ministři zahraničních věcí zemí Unie požádali Komisi, aby zhodnotila způsobilost Islandu ke členství v EU, což je první krok vstupního procesu. Toto rozhodnutí přišlo rychle, méně než dva týdny po podání žádosti, a odráží vynikající reputaci Islandu. Komise nyní připraví podrobnou studii o hospodářském, právním a politickém systému Islandu. Příprava takové studie většinou trvá déle než rok. Island však možná nebude muset čekat tak dlouho, protože už má rozvinutou tržní ekonomiku a stabilní, demokratické instituce, což jsou dvě klíčové podmínky pro členství. Jakmile tuto zprávu obdrží Evropská rada a Evropský parlament, rozhodnou, zda Island přijmou za oficiální kandidátskou zemi. Teprve pak mohou začít formální vyjednávání o podmínkách členství, což může trvat další rok až dva. Pokud Evropská unie Island přijme, uspořádá země k této otázce referendum.
  více »


  Evropská komise


  EU uvolňuje další kmitočtová pásma pro nové a rychlejší mobilní služby

  Brusel 27. července 2009 – Evropská unie dnes učinila krok, kterým se zpřístupní nová generace mobilních služeb. Po Evropském parlamentu schválila Rada ministrů členských států EU návrh Evropské komise na modernizaci evropských právních předpisů – tzv. směrnice GSM – v oblasti využívání rádiového spektra potřebného k mobilním službám. Směrnice GSM z roku 1987 vyhrazuje části kmitočtového pásma 900 MHz přístupovým technologiím GSM (Global System for Mobile či původně Groupe Spécial Mobile), jako jsou mobilní telefony. Aktualizovaná směrnice nyní umožňuje využívat kmitočtové pásmo 900 MHz k poskytování rychlejších, celoevropských služeb, např. mobilního internetu, a zároveň zajistit plynulé poskytování služeb GSM.
  více »

  Antimonopolní opatření: Veřejná konzultace o změně pravidel hospodářské soutěže v odvětví distribuce

  Brusel 28. července 2009 – Evropská komise vyzývá zainteresované subjekty, aby předložily připomínky k návrhu změny nařízení o blokových výjimkách a změny pokynů k dodavatelským a distribuční dohodám (vertikálním omezením). Platnost stávajícího nařízení končí v květnu 2010. Na základě zkušeností s používáním daných předpisů a podle připomínek zúčastněných stran zastává Komise názor, že tyto předpisy fungují celkově uspokojivě a neměly by se podstatným způsobem měnit. Cílem hlavních návrhů změn je zohlednit nejnovější vývoj trhů, zejména zvýšenou kupní sílu velkých distributorů a rozvoj prodeje přes internet. Zúčastněné strany mohou předložit své připomínky do 28. září 2009.
  více »

  Češi se nejméně ze všech Evropanů zajímají o ekologičnost kupovaného výrobku

  Brusel 29. července 2009 – Podle dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometru čtyři z pěti Evropanů uvádí, že se zajímají o to, jaký má výrobek, který kupují, vliv na životní prostředí. Největší ohledy na životní prostředí berou obyvatelé Řecka, kde 90 % dotázaných uvedlo, že dopad produktu na životní prostředí hraje důležitou roli při rozhodování o jeho koupi. Evropané byli v tomtéž průzkumu rovnoměrně rozděleni, pokud jde o tvrzení výrobců o vlivu jejich produktů na životní prostředí. Téměř polovina zastává názor, že kombinace vyšších daní z produktů poškozujících životní prostředí a nižších daní v případě produktů, které jsou k životnímu prostředí šetrné, by byla pro ekologické produkty tou nejlepší reklamou.
  více »

  Program Erasmus již přilákal více než 2 miliony studentů

  Brusel 30. července 2009 – I v akademickém roce 2007/2008 pokračoval program EU pro mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání (Erasmus) ve svém úspěšném tažení. Podle dnes zveřejněných statistik ho využilo více než 162 000 evropských studentů a 27 000 akademických pracovníků, aby mohli studovat či vyučovat v zahraničí. Program Erasmus také poprvé podpořil 20 000 studentů, kteří se zúčastnili pracovních stáží v podnicích a organizacích v jiných zemích. Téměř 5 000 univerzitních pracovníků mohlo díky němu projít odbornou přípravou v zahraničí.
  více »


  1. srpna vstoupí v platnost poslední etapa reformy vinařství v EU

  Brusel 31. července 2009 – Poslední etapa reformy ve vinařském odvětví EU, kterou schválili ministři zemědělství členských států v prosinci 2007, vstupuje v platnost 1. srpna. Dalekosáhlá reforma, jejíž první etapa se rozběhla 1. srpna 2008, by měla přinést na trh s vínem rovnováhu, postupné odstranění nehospodárných a nákladných intervenční opatření a čerpání rozpočtu na opatření, která posílí konkurenceschopnost evropských vín. Reforma zavádí rychlou restrukturalizaci odvětví vinařství prostřednictvím dobrovolného tříletého režimu klučení, který nabízí alternativu pro nekonkurenceschopné producenty a který z trhu odstraní přebytky vína. Podpory pro nouzovou destilaci a destilaci konzumního alkoholu budou postupně ukončeny a národní finanční rámce mohou být využity na opatření sloužící např. k propagaci vín na trzích třetích zemí, restrukturalizaci a investicím do modernizace vinic a sklepů.
  více »

  Evropský parlament


  Průzkum veřejného mínění analyzuje účast voličů v evropských volbách

  Brusel 28. července 2009 – Parlament zveřejnil průzkum Eurobarometru, který zkoumal názory na účast v evropských volbách mezi 26830 lidmi napříč Evropou. Účast v letošních volbách byla v porovnání s rokem 2004 nižší o 2,47, což ale představuje menší pokles, než v minulosti. Kampaň před evropskými volbami zaznamenalo 67 % dotázaných. K evropským volbám chodí spíše starší občané a lidé s vyšším vzděláním a dobře placeným zaměstnáním. Mezi důvody neúčasti ve volbách dominuje všeobecná nedůvěra v politiku (28 %), pocit, že volby nic nezmění (17 %) a nezájem o politiku (17 %). Naopak nedůvěru v EU a její instituce uvedlo jako důvod neúčasti ve volbách méně než 10 % dotázaných.
  více »


  Rada


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k nedávnému násilí v Nigérii

  Brusel 31. července 2009 – Evropská unie je hluboce znepokojena násilím, k němuž v nedávné době došlo v severních oblastech Nigérie, a zejména útoky militantních skupin známých jako Boko Haram. EU vyjadřuje politování nad ztrátou lidských životů. EU uznává právo a povinnost nigerijské vlády zajistit na svém území mír a bezpečnost. EU nicméně věří, že příslušné orgány zachovají zdrženlivost při použití síly a že budou dodržovat lidská práva. Nejdůležitější je ochrana civilního obyvatelstva. EU vyzývá k urychlenému návratu k normálním podmínkám; vývoj v zemi bude i nadále pozorně sledovat.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k situaci v Nigeru

  Brusel 31. července 2009 – Evropská unie je hluboce znepokojena politickou situací v Nigeru. Referendum o ústavě plánované na 4. srpna je v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu . Evropská unie znovu připomíná, že rozpuštění Ústavního soudu a výkon vládních pravomocí bez kontroly parlamentu jsou závažným porušením základních demokratických hodnot a zásad právního státu. Evropská unie s politováním konstatuje, že současná vláda Nigeru dosud nedala najevo, že by se chtěla vrátit k demokratickým a ústavním postupům. Evropská unie zdůrazňuje, že pokračující porušování základních prvků dohody z Cotonou bude mít závažné důsledky pro spolupráci mezi EU a Nigerem. Evropská unie naléhavě vyzývá nigerské orgány, aby neprodleně začaly znovu uplatňovat demokratické a ústavní postupy.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k druhému kolu prezidentských voleb v Guineji-Bissau

  Brusel 30. července 2009 – Evropská unie vítá řádný průběh druhého kola prezidentských voleb v Guineji-Bissau, které se konalo dne 26. července 2009. Volby proběhly v klidném ovzduší a podle předběžných závěrů volební pozorovatelské mise EU byly obecně dobře administrativně zajištěny a uspořádány transparentním a otevřeným způsobem, v souladu se základními mezinárodními zásadami demokratických voleb. Prezidentské volby představují důležitý krok na cestě ke stabilizaci země a jsou dokladem toho, že obyvatelé Guineje-Bissau jsou oddáni demokracii. Evropská unie oceňuje práci, již vykonaly vnitrostátní orgány, zejména národní volební komise, a dále mezinárodní organizace i mezinárodní pozorovatelé, včetně volební pozorovatelské mise EU. Evropská unie bude nadále pozorně sledovat povolební vývoj v Guineji-Bissau. Opětovně potvrzuje svoji ochotu pomáhat Guineji-Bissau, mimo jiné v procesu reformy a konsolidace veřejných orgánů a bezpečnostního sektoru.
  více »


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k popravám tří osob vykonaným dne 28. července 2009 v Japonsku

  Brusel 30. července 2009 – Evropská unie bere s hlubokým politováním na vědomí, že dne 28. července 2009 byli popraveni oběšením Jukio Jamadži, Čchen Te-tchung a Hiroši Maeue. Evropská unie je ve všech případech a za všech okolností proti trestu smrti a důsledně se zasazuje o jeho všeobecné zrušení. Věříme, že zrušení trestu smrti má zásadní význam pro ochranu lidské důstojnosti a pro další rozvoj lidských práv. Evropská unie považuje tento druh trestu za krutý a nelidský a dále připomíná, že dne 18. prosince 2008 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů rezoluci o trestu smrti, jež potvrzuje rezoluci přijatou v prosinci roku 2007, v níž byly všechny státy, které trest smrti stále používají, vyzvány, aby zavedly moratorium na popravy s cílem zrušit tento trest. Evropská unie vřele vítá a vysoce hodnotí spolupráci s Japonskem v celé řadě otázek v oblasti lidských práv na celém světě. Využívá této příležitosti a znovu vyzývá japonské orgány, aby do doby, než bude trest smrti v právním řádu zcela zrušen, zavedly na jeho uplatňování moratorium.
  více »


  Eurostat


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 27. července do 2. srpna 2009

  Sektorové účty za první čtvrtletí 2009 – úspory domácností dosahovaly míry 15,6 % v eurozóně a 13,8 % v EU27; Míra podnikatelských investic dosáhla 21,7 %, respektive 21,8 %. Bleskový odhad v červenci 2009 odhadl inflaci v eurozóně na -0.6 %. Míra nezaměstnanosti vzrostla v v červnu 2009 na 9,4 % v eurozóně a na 8,9 % v EU27.
  více »

   


  Kalendář


  Srpen až listopad

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky