Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 20. – 26. července 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/07/2009

 

Island na cestě do EU * 72 % Evropanů si od EU slibuje, že přispěje ke zmírnění nezaměstnanosti * EU podpoří propagaci zemědělských produktů 28 miliony eur * Komise přichází s návrhy pro boj proti Alzheimerově chorobě * Nařízení o ekodesignu umožní ušetřit elektrickou energii * Evropská komise navrhuje zjednodušení řízení evropských fondů * Prohlášení předsednictví ke zřízení regionální komise pro lidská práva ASEANu * Komise navrhuje opatření ke stabilizaci trhu s mlékem

  diář

  Island na cestě do EU

  Ministři zahraničních věcí zemí Unie požádali Komisi, aby zhodnotila způsobilost Islandu ke členství v EU. Rozhodnutí přišlo rychle, méně než za dva týdny, a odráží vynikající reputaci Islandu. Komise nyní připraví podrobnou studii o hospodářském, právním a politickém systému Islandu. Příprava takové studie většinou trvá déle než rok, ale rozvinutý Island patrně nebude muset čekat tak dlouho. Jakmile zprávu obdrží Evropská rada a Evropský parlament, rozhodnou, zda Island přijmou za oficiální kandidátskou zemi. Teprve pak mohou začít formální vyjednávání o podmínkách členství, což může trvat další rok až dva. Pokud EU Island přijme, uspořádá země k této otázce referendum.
  více »

   

  Evropská komise

   

  72 % Evropanů si od EU slibuje, že přispěje ke zmírnění nezaměstnanosti

  Brusel 24. července 2009 – Evropané vkládají velké naděje do EU, která má podle nich sehrát významnou roli při zmírňování nezaměstnanosti. Vyplývá to z nového průzkumu Eurobarometr. 61 % Evropanů si myslí, že to nejhorší teprve přijde, zároveň se 72 % obyvatel domnívá, že EU má pozitivní vliv na vytváření nových pracovních příležitostí a boj proti nezaměstnanosti.
  více »

   

  Komise hodnotí pokrok dosažený v udržitelném rozvoji

  Brusel 24. července 2009 – Evropská unie začleňovala v posledních letech udržitelný rozvoj do širokého spektra svých politik. EU zejména zaujala vedoucí postavení v boji proti změně klimatu a v propagaci hospodářství s nízkými emisemi uhlíku. I přesto však přetrvávají neudržitelné trendy a je třeba vyvinout další úsilí. Tři roky po přijetí strategie EU pro udržitelný rozvoj Komise hodnotí vývoj na úrovni EU a dává podnět k úvahám o budoucnosti této strategie.
  více »

   

  Komise předkládá pokyny ke státní podpoře na restrukturalizaci bank

  Brusel 23. července 2009 – Evropská komise přijala sdělení o hodnocení podpory na restrukturalizaci, kterou členské státy poskytují bankám. Přístup se zakládá na třech základních zásadách: 1) banky přijímající podporu se musí v dlouhodobém horizontu stát životaschopnými, 2) banky přijímající podporu se musí podílet na restrukturalizačních nákladech a 3) musí být přijata opatření, která by omezila narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.
  více »

   

  Evropská komise vítá závěry z kontroly Evropské rady pro výzkum

  Brusel 23. července 2009 – Komisař EU Janez Potočnik obdržel zprávu o přezkoumání struktur a mechanismů Evropské rady pro výzkum. Zpráva je výsledkem důkladného zkoumání skupinou odborníků a zdůrazňuje významné úspěchy ERV a její důležitou roli v Evropském hospodářském prostoru. Poukazuje na potřebu přijmout opatření, aby bylo možno v úspěších pokračovat i v budoucnu. Komise se k doporučením zprávy vyjádří do října 2009.
  více »

   

  EU podpoří propagaci zemědělských produktů 28 miliony eur

  Brusel 23. července 2009 – Evropská komise schválila 16 programů z 12 členských států na poskytování informací o zemědělských produktech a jejich propagaci v EU. Celkový rozpočet programů v délce jednoho až tři let činí 62,1 milionu eur, z nichž příspěvek EU představuje 27,8 milionu eur. Vybrané programy se týkají ekologických produktů, mléčných produktů, masa, vína, ovoce a zeleniny, olivového oleje, medu a květin.
  více »

   

  Komise přichází s návrhy pro boj proti Alzheimerově chorobě

  Brusel 22. července 2009 – Evropská komise přijala konkrétní návrhy pro boj proti Alzheimerově chorobě a jiným demencím a neurodegenerativním onemocněním. Tyto zdravotní a sociální problémy zasahují celou Evropu a vyžadují koordinovaná opatření. Komise rovněž vyzývá evropské země, aby sdílely své zdroje a lépe koordinovaly výzkumné úsilí. Přijatá opatření jsou dalším důležitým krokem v kampani Evropa pro pacienty.
  více »

   

  Komise navrhuje opatření ke stabilizaci trhu s mlékem

  Brusel 22. července 2009 – Evropská komise bude nadále všemožně podporovat producenty mléka a stabilizovat trh s mlékem a mléčnými výrobky. Ve zprávě o situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky Komise uvádí přehled dostupných opatření ke zmírnění velmi složité situace na trhu. Komise bude dále využívat nástroje, jakými jsou intervence, podpora soukromého skladování a vývozní náhrady.
  více »

   

  Nařízení o ekodesignu umožní ušetřit elektrickou energii

  Brusel 22. července 2009 – Evropská komise přijala čtyři nařízení o ekodesignu, která mají zvýšit energetickou účinnost u průmyslových motorů, oběhových čerpadel, televizorů, chladniček a mrazniček. Nařízení stanoví požadavky na energetickou účinnost, které do roku 2020 umožní ušetřit zhruba 190 TWh ročně. To je srovnatelné s množstvím elektřiny, které za rok spotřebují Švédsko a Rakousko dohromady.
  více »

  Předsednictví

   

  Prohlášení předsednictví ke zřízení regionální komise pro lidská práva ASEANu

  Brusel 24. července 2009 – Evropská unie blahopřeje ASEANu ke zřízení nové mezivládní komise pro lidská práva (AICHR). Přijetí mandátu AICHR na ministerském zasedání ASEANu konaném dne 20. července 2009 v thajském Phuketu představuje zásadní krok v rozvoji ASEANu jakožto organizace, která brání univerzální hodnoty lidských práv. Evropská unie uznává význam zřizování regionálních subjektů na ochranu a podporu lidských práv ve světě. AICHR bude první organizací tohoto druhu v asijsko-tichomořské oblasti, a může tak sloužit jako příklad pro širší region.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví k politické situaci v Hondurasu

  Brusel 24. července 2009 – Evropská unie znovu potvrzuje podporu prezidentu Kostariky Oscaru Ariasovi při jeho úsilí o usnadnění mírového diplomatického řešení politické krize v Hondurasu. EU vyzývá strany účastnící se rozhovorů, aby vynaložily veškeré úsilí na dosažení rychlého řešení krize a zdržely se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést ke zvýšení napětí. EU zdůrazňuje význam demokracie, dodržování lidských práv a zásad právního státu v Hondurasu a je připravena přispět k obnovení ústavního pořádku a demokratizačního procesu.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví k volbám v Mauritánii

  Brusel 23. července 2009 – Evropská unie vítá skutečnost, že se v Mauritánii 18. července uskutečnily prezidentské volby, a bere na vědomí, že podle mezinárodních pozorovatelů proběhly v poklidné atmosféře. Příslušné mauritánské orgány by měly v souladu s vnitrostátním právem a mezinárodními pravidly řádně prošetřit tvrzení o manipulaci voleb a přijmout odpovídající rozhodnutí. EU přistoupí k posouzení výsledků voleb poté, co ústavní rada poskytne konečné potvrzení.
  více »

   

  Evropská komise navrhuje zjednodušení řízení evropských fondů

  Brusel 22. července 2009 – Evropská komise představila nová opatření, která jsou zaměřena na zjednodušení některých pravidel řízení politiky soudržnosti. V tomto období krize je cílem dodat evropskému hospodářství impulz tím, že se zlepší podmínky pro zahajování většího množství projektů v regionech. V rámci protikrizových opatření bude Komise moci uhradit 100 % členskými státy deklarovaných nákladů na projekty financované z Evropského sociálního fondu v letech 2009 a 2010.
  více »

   

  Prohlášení EU a USA k vymezení hranic oblasti Abyei

  Brusel 22. července 2009 – Rozhodnutí Stálého rozhodčího soudu o hranicích sporné oblasti Abyei je důležitým krokem v souvislosti s prováděním souhrnné mírové dohody a má velký význam pro celý Súdán. Obě strany souhrnné mírové dohody se zavázaly, že rozhodnutí soudu přijmou jako konečné a závazné. Spojené státy a Evropská unie společně vyzývají obě strany souhrnné mírové dohody, tj. Stranu národního kongresu a Súdánské lidově osvobozenecké hnutí, aby neprodleně provedly rozhodnutí Stálého rozhodčího soudu v Haagu.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví k 1000. popravě smrtící injekcí v USA

  Brusel 21. července 2009 – Evropská unie bere s politováním na vědomí, že poprava Marvallouse Keena, vykonaná dne 21. července ve státě Ohio, je 1000. případem popravy smrtící injekcí po obnovení trestu smrti v roce 1976. EU je ze všech okolností proti trestu smrti a připomíná, že 18. prosince 2008 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci o trestu smrti, jež potvrzuje rezoluci přijatou v prosinci roku 2007, v níž byly všechny státy, které trest smrti stále používají, vyzvány, aby zavedly moratorium na popravy s cílem zrušit tento trest.
  více »

   

  Kalendář

   

  Červenec až listopad 2009 

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky