Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (6. července – 12. července)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/07/2009

Země G8 se dohodly na řešení dopadů změny klimatu * EU v roce 2008 potvrdila postavení nejvýznamnějšího dárce rozvojové pomoci * 180 milionů Evropanů využívá Evropský průkaz zdravotního pojištění * Komise zahajuje veřejnou konzultaci o možnostech mobility pro mladé lidi * Evropská komise představila návrh metody sjednocení klasifikace stížností spotřebitelů * Rozsudek Soudního dvora ve věci nařízení o náhradách a pomoci cestujícím v letecké přepravě * Rada zahájila postupy při nadměrném schodku

  Ruka zapisující perem poznámku do diáře

  Na řešení dopadů změny klimatu se musíme podílet všichni

   

  Země G8 přijaly závazek, že do roku 2050 omezí vzrůst průměrné teploty v důsledku globálního oteplování na 2°C a zároveň do tohoto roku sníží emise skleníkových plynů o 80 %. Dosažená dohoda představuje významný krok směrem k celosvětovému konsensu ohledně způsobu, jak společně omezit emise skleníkových plynů. Vrcholní představitelé těchto zemí však uvádějí, že před konferencí o změnách klimatu, která se bude konat v Kodani, je třeba udělat ještě mnoho práce. OSN doufá, že na prosincovém celosvětovém summitu se dosáhne nové globální dohody.
  více "

   

   

   

   

  Evropská komise

   

  Jaký bude mít digitalizace přínos pro spotřebitele a evropské hospodářství?

  Brusel 10. července 2009 - V Evropě se přechodem z analogového na digitální vysílání uvolní rádiové frekvence, které lze využít pro nové služby. Pozemní televizní vysílání už bylo ukončeno v Německu, Finsku, Lucembursku, Švédsku, Nizozemsku, Belgii (Vlámsku) a v převážné části Rakouska, v ČR skončí v listopadu 2011 a v dalších zemích EU do roku 2012. Plné využití potenciálu tohoto přechodu patří k prioritám telekomunikační politiky EU. Komise proto zahájila konzultaci, aby zjistila, jak na úrovni EU lépe spolupracovat. Diskuze potrvá do 4. září 2009.
  více "

   

  Evropská unie pomohla v boji s lesními požáry ve Francii 

  Brusel 9. července 2009 - Poté, co se na Korsice rozšířily velké lesní požáry, požádala Francie o letadla pro boj s požáry. Žádost předložila prostřednictvím monitorovacího a informačního střediska (MIC) Evropské komise v Bruselu. MIC poprvé na žádost tohoto druhu reagovalo využitím evropské rezervy hasičských letadel, kterou vytvořilo letos v létě pro pomoc státům, které se potýkají s velkými lesními požáry. Letadla byla nasazena méně než tři hodiny po předání žádosti.
  více "

   

  EU v roce 2008 potvrdila postavení nejvýznamnějšího dárce

  Brusel 9. července 2009 - Evropská unie v roce 2008 potvrdila své postavení nejvýznamnějšího dárce rozvojové pomoci: podíl EU na ní činí v celosvětovém měřítku 60 %. Vyplývá to z letošní výroční zprávy o rozvojové pomoci Společenství za rok 2008. Sama Evropská komise na rozvojovou pomoc vyčlenila 12 miliard eur, což je více než pětina celoevropské částky. Podle zprávy roste kvalita i účinnost pomoci, jakož i transparentnost a kontrola výsledků.
  více "

   

  180 milionů Evropanů využívá Evropský průkaz zdravotního pojištění 

  Brusel 9. července 2009 - Evropský průkaz zdravotního pojištění, který vlastní 180 milionů Evropanů, oslavuje své páté narozeniny. 35 % Evropanů s průkazem EHIC mají daleko méně vyřizování a papírování, když potřebují nutné lékařské ošetření během svého krátkodobého pobytu v zahraničí. V České republice vlastní Evropský průkaz zdravotního pojištění téměř všichni občané.
  více "

   

  Buďte zdraví, buďte sami sebou

  Brusel 9. července 2009 - Aktivnější zapojení mladých lidí do vypracovávání zdravotní politiky EU je cílem iniciativy, kterou dnes zahájila evropská komisařka pro zdraví Androulla Vassiliouvá. Iniciativa byla představena na konferenci o zdraví mládeže v Bruselu, kde se přes 200 mladých setkalo s tvůrci politik a zástupci zdravotnických organizací a diskutovalo o klíčových otázkách zdraví. Konference byla organizována společně s Evropským fórem mládeže.
  více "

   

  Komise zahajuje veřejnou konzultaci o možnostech mobility pro mladé lidi

  Brusel 8. července 2009 - Evropská komise zveřejnila zelenou knihu nazvanou Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání. Cílem je zahájit diskusi o tom, jak zlepšit možnosti mladých lidí rozvíjet znalosti a dovednosti pobytem v zahraničí. Pro mladé lidi je takový pobyt v cizí zemi jedním ze základních způsobů, jak mohou zlepšit své vyhlídky na zaměstnání a podpořit svůj osobní rozvoj. Touto zelenou knihou Komise zahajuje veřejnou konzultaci, která potrvá do 15. prosince 2009.
  více "

   

  Členské státy EU by měly zpřísnit zákony omezující kouření 

  Brusel 8. července 2009 - Evropská komise chce, aby do roku 2012 platil zákaz kouření na veřejných místech v celé EU. V současné době mají všechny členské země EU zavedeny předpisy na ochranu občanů před pasivním kouřením a jeho škodlivými účinky. Opatření se však v jednotlivých zemích velmi liší. EU nyní navrhuje, aby se předpisy ve všech 27 zemích Unie sjednotily, aby potírání kouření na veřejných místech a na pracovišti bylo ještě přísnější.
  více "

   

  Nedostatky ve farmaceutickém odvětví vyžadují další opatření 

  Brusel 8. července 2009 - Závěrečná zpráva Evropské komise o hospodářské soutěži ve farmaceutickém odvětví došla k závěru, že generická léčiva se dostávají na trh se zpožděním a že klesá počet nových léčiv uvedených na trh. Průzkum v tomto odvětví ukázal, že jednou z příčin jsou firemní praktiky, avšak vyloučeny nejsou ani jiné faktory, např. nedostatky regulačního rámce. V návaznosti na to má Komise v úmyslu zintenzívnit svůj průzkum farmaceutického odvětví z hlediska protimonopolního práva ES.
  více "

   

  Sjednocení klasifikace stížností spotřebitelů

  Brusel 7. července 2009 - Evropská komise představila návrh metody klasifikace a hlášení stížností spotřebitelů a vyzvala veřejnost k podání připomínek. Počet stížností spotřebitelů je klíčovým ukazatelem zdraví trhu. V Evropě existuje asi 700 organizací, které se zabývají stížnostmi, a většina z nich používá vlastní klasifikaci. Účelem tohoto návrhu je zajistit, aby organizace, které shromažďují stížnosti spotřebitelů, mohly využívat srovnatelnou metodu.
  více "

   

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Rozsudek Soudního dvora ve věci Rehder versus Air Baltic

  9. července 2009 - Nařízení o náhradách a pomoci cestujícím v letecké přepravě stanoví, že v případě zrušení letu mohou cestující získat paušální náhradu škody ve výši od 250 do 600 eur. Jestliže letecká společnost odepře vyplatit paušální náhradu škody, mohou cestující letu v rámci Společenství podat návrh na pušální náhradu škody před soudem v místě odletu nebo příletu letadla. Pro volbu příslušného soudu není určující ani místo sídla společnosti, která zajišťuje let, ani místo uzavření smlouvy o letecké přepravě.
  více "

   

  Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Mars Inc. versus OHIM

  8. července 2009 - Podle nařízení o ochranné známce Společenství nelze zapsat ochrannou známku bez rozlišovací způsobilosti s výjimkou získání rozlišovací způsobilosti užíváním. V říjnu 2007 OHIM, úřad spravující ochranné známky Společenství, prohlásil původní zápis tvaru tyčinky Bounty jako ochranné známky za neplatný. Společnost Mars proti tomu podala žalobu a Soud prvního stupně rozhodl, že tvar čokoládové tyčinky Bounty být zapsán jako ochranná známka Společenství nemůže. Tvar tyčinky postrádá rozlišovací způsobilost a společnost Mars neprokázala, že tvar získal rozlišovací způsobilost užíváním v celém Společenství.
  více "

   

  Rozsudek Soudního dvora ve věci Komise versus Řecko 

  7. července 2009 - V roce 2002 dospěla Komise k názoru, že některé podpory poskytnuté Řeckem společnosti Olympic Airways jsou neslučitelné se společným trhem. Tyto podpory měly být neprodleně navráceny. Vzhledem k nečinnosti Řecka se Komise obrátila na Soudní dvůr poprvé v roce 2003  a v roce 2005 byl vyhlášen rozsudek. Vzhledem k tomu, že se Řecko při plnění povinností vyplývajících z uvedeného rozsudku potýkalo s obtížemi, podala Komise k Soudnímu dvoru další žalobu, kterou se domáhala, aby uznal, že Řecko jeho rozsudku nevyhovělo. Soudní dvůr Řecko odsoudil a vyměřila mu penále 16 000 eur za den a paušální částku 2 miliony eur.
  více "

   

   

  Rada

   

  Rada zahájila postupy při nadměrném schodku

  Brusel 7. července 2009 - Rada zahájila postupy při nadměrném schodku s Lotyšskem, Litvou, Maltou, Polskem a Rumunskem a vydala revidované doporučení Maďarsku. Podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy Rada přijala doporučení ohledně opatření, která by těchto pět členských států mělo přijmout za účelem snížení svých schodků zpět pod hranici 3 % HDP, jakož i doporučení revidující harmonogram pro nápravu schodku v Maďarsku. Rada ve svých doporučeních stanovila pro všech šest států datum 7. ledna 2010 jako lhůtu pro přijetí opatření k nápravě.
  více "

   

   

  Předsednictví

   

  Prohlášení předsednictví k vývoji situace v čínském Sin-ťiangu 

  Brusel 9. července 2009 - EU je vážně zneklidněna nepokoji v čínském Sin-ťiangu. EU vyjadřuje politování nad ztrátami na životech a vyslovuje účast rodinám obětí. EU vyzývá všechny strany k umírněnosti a nenásilnému řešení situace. Je třeba v plné míře dodržovat práva všech zadržených. EU zdůrazňuje význam, který přikládá všem lidským právům, včetně svobody projevu a práva na pokojné shromažďování. EU vývoj situace i nadále pozorně sleduje.
  více "

   

   

  Eurostat

   

  Zprávy Eurostatu v týdnu od 6. do 12. července 2009

  8. července 2009 - Hrubý domácí produkt v Eurozóně v prvním čtvrtletí roku 2009 zaznamenal oproti předcházejícímu čtvrtletí pokles o 2,5 %, v EU27 o 2,4 %. Ve srovnání s prvním čtvrtletím 2008 činil pokles 4,9 %, respektive 4,7 %. Podle sezónně upravených údajů zaznamenaly v prvním čtvrtletí 2009 pokles HDP všechny členské státy s výjimkou Polska (+0,4 %) a Kypru (0 %).
  více "

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky