Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 1. – 7. června 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/06/2009

Občané zvolili nový Evropský parlament * Začíná realizace Východního partnerství * Nová strategie Komise řeší dopad krize na zaměstnanost * Komise navrhla, aby rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolné činnosti * Komise přijala pokyny pro podporu pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky * Využívání obnovitelných zdrojů energie by mohlo vytvořit miliony pracovních míst * Plenární zasedání EHSV si připomene rozšíření a pád železné opony * Ministři zemědělství potvrdili ochotu jednat o budoucnosti přímých plateb

  diář

  Občané zvolili nový Evropský parlament

  Úkoly nového Parlamentu: finanční a hospodářská krize, Lisabonská smlouva a změna klimatu. Konzervativní Evropská lidová strana si udržela svou pozici největší politické frakce v Evropském parlamentu. Výsledky voleb ze 4.–7. června ukazují, že středo-pravicové strany si výrazně polepšily v některých velkých zemích EU, jako třeba ve Francii, Itálii, Španělsku a Polsku. Socialisté si pohoršili, ale i tak zůstávají na druhém místě, výrazně před svobodnými demokraty. Pár nových křesel získali zelení a snížili tak náskok svobodných demokratů.
  více »

   


  Evropská komise

   


  Začíná realizace Východního partnerství

  Brusel 4. června 2009 – Čtyři týdny po prvním summitu Východního partnerství začínají EU a její východní sousedé s realizací svých plánu. Jednou z novinek, které Východní partnerství zavádí, je mnohostranný rozměr vztahu s těmito zeměmi existující vedle dvoustranné cesty spolupráce. První zasedání mezinárodní platformy Východního partnerství se uskuteční v pátek 5. června v Bruselu. Soustředí se na demokracii, řádnou správu věcí veřejných a stabilitu. V červnu začnou rovněž pracovat ostatní platformy, věnované ekonomické integraci, energetice a stykům mezi lidmi.
  více »

   

  Dohoda o hospodářském partnerství se zeměmi Jižní Afriky

  Brusel 4. června 2009 – Evropská unie dnes podepsala prozatímní dohodu o hospodářském partnerství (EPA) s Botswanou, Lesothem a Svazijskem. Mosambik projevil zájem podepsat tuto dohodu v blízké budoucnosti. Tato prozatímní dohoda zajišťuje uvedeným zemím přístup na trhy EU do té doby, než bude vyjednána plná dohoda o hospodářském partnerství se sedmi zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) skupiny EPA. Dalšími zeměmi této skupiny jsou Jihoafrická republika, Namibie a Angola. Prohlášení připojená k prozatímní dohodě EPA stanoví, jak budou EU a skupina SADC EPA řešit otevřené sporné otázky během vyjednávání plné dohody EPA.
  více »

   

  Rada přijala dohodu o právním rámci pro evropské výzkumné infrastruktury

  Brusel 3. června 2009 – Evropská komise uvítala, že Rada dosáhla v pátek 29. května 2009 dohody ohledně jejího návrhu nařízení o právním rámci Společenství pro evropské konsorcium výzkumné infrastruktury (ERIC). Nařízení usnadní zřizování evropských výzkumných infrastruktur, např. špičkových zařízení testujících technologie na zachycování a ukládání uhlíku, databank v genomice nebo  nejmodernějších velkých superpočítačů. Návrh byl vypracován na základě požadavků z členských států, které si přejí vytvářet v Evropě výzkumná zařízení světové úrovně a postrádají společný a použitelný právní nástroj. Tento na míru šitý právní rámec definuje kritéria, podle kterých budou zařazeny výzkumné infrastruktury do konsorcia ERIC, a definuje pravidla jejich řízení. Uznaným evropským výzkumným infrastrukturám bude udělen status mezinárodních organizací, se kterým mimo jiné souvisí osvobození od placení DPH.
  více »

   

  Nová strategie Komise řeší dopad krize na zaměstnanost

  Brusel 3. června 2009 – Evropská unie uvolní 19 miliard eur z plánovaných výdaju Evropského sociálního fondu na pomoc lidem postihnutým hospodářskou krizí. Tyto peněžní prostředky budou vyplaceny předem a členské státy nebudou muset v letech 2009–2010 zajišťovat spolufinancování. Ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky a dalšími partnery bude vytvořen nový úvěrový mechanismus EU, jenž bude poskytovat mikroúvěry na založení podniků a mikropodniků těm žadatelům, kteří by za normálních okolností na tyto prostředky nedosáhli.
  více »

   

  Komise navrhla, aby rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolné činnosti

  Brusel 3. června 2009 – Návrh, aby byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolné činnosti, dnes schválila Evropská komise. Očekává se, že Rada a Evropský parlament návrh schválí počátkem příštího roku. V Evropské unii se na dobrovolné činnosti podílí miliony občanů. Lidé všech věkových skupin přispívají k životu společenství tím, že investují část svého volného času do práce v organizacích občanské společnosti, klubech mládeže, v nemocnicích, ve školách, sportovních klubech atd. Pro Komisi je dobrovolná činnost aktivním výrazem občanské angažovanosti, která posiluje společné evropské hodnoty, jako jsou solidarita a sociální soudržnost.
  více »

   

  Komise přijala pokyny pro podporu pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky

  Brusel 3. června 2009 – Evropská komise dnes přijala dvojí pokyny, které stanoví kritéria pro podrobné vyhodnocování velkých částek podpory na vzdělávání a podpory pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky. Pokyny vymezují druh informací, které Komise požaduje pro své hodnocení, a metodiku vyhodnocování, která vychází z porovnání pozitivních a negativních účinků dané podpory. Tato kritéria jsou v souladu s vylepšeným ekonomickým přístupem k vyhodnocování státní podpory, který vychází ze zásad popsaných v akčním plánu pro státní podpory (viz IP/05/680 a MEMO/05/195). Odráží snahu Komise o vyjasnění a zjednodušení pravidel státní podpory.
  více »

   

  10 let ve službách evropských daňových poplatníkůu

  Brusel 2. června 2009 – Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) slaví desáté výročí své existence. OLAF byl založen v roce 1999 jako nezávislý vyšetřovací orgán Evropské unie a jeho úkolem je odhalovat podvody a bojovat proti korupci, které ohrožují finanční zájmy EU. Jeho  generální ředitel Franz-Hermann Brüner při této příležitosti řekl: „OLAF od svého založení vyšetřoval již stovky případů. K našim úspěchům však nepatří pouze to, že jsme předali mnoho osob do rukou spravedlnosti a zajistili navrácení peněžních prostředků. Figuruje zde také odstrašující účinek, jenž efektivní antikorupční orgán jako je OLAF má na potenciální pachatele.“
  více »

   

  Využívání obnovitelných zdrojů energie by mohlo vytvořit miliony pracovních míst

  Brusel 2. června 2009 – Dosažení cíle EU mít 20 % energie z obnovitelných zdroju do roku 2020 by mělo vést k vytvoření zhruba 2,8 milionu pracovních míst v odvětví obnovitelné energie a celkové přidané hodnotě ve výši přibližně 1,1 % HDP. To je hlavní závěr studie Evropské komise, která je věnována dopadu obnovitelné energie na hospodářský růst a zaměstnanost v EU (Employ-RES) a která je odedneška přístupná na internetu. „Je to dokladem toho, že přínos obnovitelných druhů energie, pokud jde o zabezpečení zásobování a boj se změnou klimatu, může být spojen s hospodářským přínosem,“ uvedl komisař pro energetiku Andris Piebalgs.
  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

   


  Plenární zasedání EHSV si připomene rozšíření a pád železné opony

  Brusel 5. června 2009 – Plenární zasedání EHSV ve dnech 10. a 11. června 2009 si připomene 5. výročí rozšíření z roku 2004 a události roku 1989, které vedly k pádu železné opony v Evropě. EHSV rovněž projedná a přijme řadu důležitých stanovisek, která se přímo týkají spotřebitelů a zabývají se např. jadernou bezpečností, farmaceutickými výrobky, leteckou dopravou či summitu o zaměstnanosti.
  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   


  Vnitrostátní soud musí posoudit z úřední povinnosti zneužívající charakter klauzule obsažené ve smlouvě uzavřené mezi spotřebitelem a prodávajícím zboží nebo poskytovatelem služeb

  Lucemburk 4. června 2009 – Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách stanoví, že zneužívající klauzule použité ve smlouvě uzavřené prodávajícím nebo poskytovatelem se spotřebitelem nejsou pro spotřebitele závazné. V prosinci 2004 uzavřela pí Sustikné Gyorfi se společností Pannon účastnickou smlouvu na poskytování služeb mobilní telekomunikace. Podpisem smlouvy souhlasila S. Gyorfi rovněž se všeobecnými smluvními podmínkami společnosti, ve kterých se mimo jiné stanoví, že pro veškeré spory související s účastnickou smlouvou je příslušný Budaörsi Városi Bíróság (městský soud v Budaörs, Maďarsko), který je soudem, v jehož obvodu má sídlo společnost Pannon.
  více »

   

  Uchazeč o zaměstnání, který si vytvořil skutečné vazby na trh práce určitého členského státu, může mít nárok na finanční dávku určenou ke zjednodušení přístupu k zaměstnání

  Lucemburk 4. června 2009 – Sozialgericht Nürnberg se Soudního dvora tázal na možnost vyloučit uchazeče o zaměstnání z jiných členských státu z pobírání některých finančních dávek. Tato otázka vyvstává v rámci sporu mezi dvěma řeckými státními příslušníky na straně jedné a Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (úřad práce města Norimberk) na straně druhé, týkajících se odnětí základních dávek pro uchazeče o zaměstnání, které uvedení žalobci v původním řízení pobírali.
  více »

   

  Předsednictví

   


  Prohlášení předsednictví jménem EU k „parlamentním volbám“ v Jižní Osetii (Gruzie)

  Brusel 3. června 2009 – EU si je vědoma toho, že dne 31. května 2009 se v oblasti Jižní Osetie v Gruzii konaly „parlamentní volby“. EU neuznává zákonnost těchto „voleb“ ani jejich výsledky. Konání těchto voleb je nelegitimní a zhoršuje podmínky pro nalezení mírového a trvalého řešení situace v Gruzii. EU znovu opakuje, že pevně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.
  více »

   

  Ministři zemědělství potvrdili ochotu jednat o budoucnosti přímých plateb

  Brusel 2. června 2009 – Budoucí podoba přímých plateb, jejich jednodušší systém, rovnoměrnější rozdělení, a tím i férovější konkurenční prostředí na jednotném trhu, byla předmětem jednání evropských ministrů a zástupců odborníků na agrární problematiku. Neformální rada pro zemědělství a rybářství v Brně přinesla nejen shodu nad důležitostí systému přímých plateb, ale i nově vytvářet Společnou zemědělskou politiku po roce 2013. Ministři se dále zavázali podrobně se zabývat nestejnou úrovní plateb u členských států EU.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 1. – 7. června 2009

  Poslední Rada ministru spravedlnosti během českého předsednictví skončila úspěchem, České předsednictví podporuje řešení otázek letové způsobilosti vojenských letadel na evropské úrovni, Martin Pecina: Rozhodli jsme dnes o dalším směřování systému SIS, Ministryně spravedlnosti jednala jménem českého předsednictví za Radu EU se svým ukrajinským protějškem Mykolou Onischukem, Eurofestival v Brně slavil úspěchy, „Ministerská Troika EU – Ukrajina zasedala v Lucemburku“, Evropská „tour de capitales“ českého předsednictví pokračuje v Rumunsku a Maďarsku, Valné shromáždění sítě IMPEL o prosazování práva o životním prostředí v Praze, Ministryně Kopicová zahájila třídenní Setkání mládeže, 3.6.2009 tisková konference Ministerské trojky EU - Ukrajina pro spravedlnost a vnitřní věci, Nanotechnologie pro trvale udržitelnou ekonomiku, V Olomouci budou jednat experti na vojenskou letovou způsobilost, V Brně se hraje o budoucí směřování Společné zemědělské politiky EU, V Bonnu se připravuje návrh textu kodaňské dohody o ochraně klimatu

   

  Eurostat

   


  Zprávy Eurostatu v týdnu od 1. do 7. června 2009

  Nezaměstnanost v eurozóně v dubnu 2009 vzrostla na 9,2 %. Státy Evropské unie vydaly v roce 2006 na sociální politiku 26,9 % HDP. Výrobní ceny v eurozóně klesly v dubnu 2009 v porovnání s předchozím měsícem o 1,0 %. HDP eurozóny klesl o 2,5 % a v celé EU o 2,4 %. Objem maloobchodního prodeje v eurozóně vzrostl o 0,2 %.
  více »


   

  Kalendář

   


  Červen 2009

   


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky