Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 20. - 26. dubna 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/05/2009

Zahájení evropské platformy pro lepší koordinaci při řešení problému sociálního vyloučení Romů * Vysoké školství: Boloňský proces - často kladené otázky * EU utužuje vztahy se sousedy a podporuje jejich reformy * Otevřená debata o budoucnosti společné rybářské politiky EU * Ceny za roamingové zprávy, volání a datové služby od 1. července prudce klesnou * Podpora zemědělcům ve znevýhodněných oblastech bude jednodušší a lépe zacílená * Dohody o boji proti nezákonnému obchodu s cigaretami již podepsaly všechny státy EU * Komise představila nové nástroje k integraci osob ze třetích zemí * Rada se rozhodla posílit evropské rady zaměstnanců * EP: Unie musí splnit svůj závazek, pokud jde o rozšíření Unie o země západního Balkánu * Zelená pro liberalizaci evropského trhu s plynem a elektřinou

  diář

  Příběh jednoho z evropských vynálezů roku 2009

  Ta nemoc byla dlouho považována za jednu z nejsmrtonosnějších forem rakoviny, která způsobuje velkou bolest a je jen obtížně léčitelná. Nazývá se chronická myeloidní leukémie (CML). Průlom v její léčbě přinesl až lék Glivec, který vyvinuly výzkumné týmy vedené švýcarským chemikem Jürgem Zimmermannem a americkým onkologem Brianem Drukerem: díky Glivecu projevy nemoci vymizí až u 97 % pacientů. V úterý večer Evropská komise a Evropský patentový úřad na Pražském hradě oznámily, že oběma vědcům udělily jednu ze čtyř cen Evropský vynálezce roku 2009.
  Další ceny Evropský vynálezce roku 2009 byly uděleny Adolfu Götzerbergovi z Německa za celoživotní příspěvek k obchodnímu využití sluneční energie, Josephu Le Merovi z Francie za vynález jednoduchého výměníku tepla, který umožňuje levné a energeticky účinné vytápěcí systémy a Čou I-čchingovi z Číny za lék proti malárii založený na rostlinném výtažku. Ceny byly ve Španělském sále Pražského hradu udíleny za přítomnosti více než 400 hostů. Evropská komise a Evropský patentový úřad je udělují od roku 2006 ve čtyřech kategoriích: za celoživotní dílo, průmysl, malé a střední podniky / výzkum a mimoevropské země.
  více »

   

  Evropská komise

   


  Zahájení evropské platformy pro lepší koordinaci při řešení problému sociálního vyloučení Romů

  Brusel 24. dubna 2009 – Dnes vůbec poprvé se v Praze koná setkání nové evropské platformy pro sociální začleňování Romů, která usiluje o zlepšení koordinace opatření členských zemí k řešení problému sociálního vyloučení největší etnické menšiny v Evropě. Zasedání se účastní zástupci vlád členských států, EU, mezinárodních organizací a občanské společnosti a jeho cílem je posílit spolupráci a výměnu zkušeností s úspěšným začleňováním Romů.
  více »

   

  Vysoké školství: Boloňský proces - často kladené otázky

  Brusel 23. dubna 2009 – Ministři školství 46 evropských zemí se ve dnech 28. až 29. dubna setkají na konference o Boloňském procesu a dohodnou se na prioritách na příští desetiletí. Boloňský proces má za cíl vytvořit do roku 2010 Evropský prostor vysokého školství. Studenti si v tomto prostoru budou moci vybrat ze široké a transparentní nabídky kvalitních kurzů. Zároveň zde bude fungovat efektivní postup uznávání studia, diplomů a dalších náležitostí. Boloňský proces se vyvinul ze snahy ministrů odpovědných za vysoké školství vnést pořádek do rozsáhlé škály struktur, systémů a titulů, které existují. Díky reformám se evropské vysoké školství stane vzájemně kompatibilní a srovnatelné. Vzroste i jeho konkurenceschopnost a atraktivita pro Evropany i občany dalších zemí a kontinentů.
  více »

   

  V Aténách se uskuteční velká konference o budoucí politice biologické rozmanitosti EU

  Brusel 23. dubna 2009 – V pondělí 27. dubna bude v Aténách zahájena dvoudenní konference o budoucnosti evropské politiky v oblasti biologické rozmanitosti, nazvaná „Ochrana biologické rozmanitosti po roce 2010“. Přibližně 230 delegátů ze všech členských států EU spolu se zástupci nevládních organizací, evropských podniků a organizací OSN bude diskutovat o současné politice EU v oblasti ochrany biologické rozmanitosti v EU a hledat priority pro budoucí činnost. Stále více se ukazuje, že přestože bylo dosaženo významného pokroku – například zřízením sítě Natura 2000 – zhoršování stavu ekosystémů a druhů pokračuje. Pro splnění cíle EU spočívajícího v zastavení úbytku biologické rozmanitosti bude nezbytné, aby politický a hospodářský rozhodovací proces vzal v úvahu skutečnou hodnotu biologické rozmanitosti.
  více »

   

  EU utužuje vztahy se sousedy a podporuje jejich reformy

  Brusel 23. dubna 2009 – Ve výročních zprávách o pokroku uvádí Evropská komise konkrétní výsledky reforem, jichž dosáhly země účastnící se evropské politiky sousedství v roce 2008. Také určuje oblasti, ve kterých se musí vynaložit další úsilí. V předloženém politickém dokumentu o provádění evropské politiky sousedství Komise podává přehled vývoj ve dvanácti zemích evropské politiky sousedství. Rovněž zdůrazňuje, jaký dopad na ně má finanční krize a navrhuje řadu způsobů, jakými by mohla EU napomoci jejich hospodářskému oživení. Navzdory složité situaci v roce 2008, kterou charakterizovaly politické a hospodářské problémy a celkové zpomalení dynamiky reforem, zaznamenaly partnerské země v klíčových oblastech spolupráce řadu úspěchů.
  více »

   

  Komise vítá přijetí klimaticko-energetického balíčku

  Brusel 23. dubna 2009 – Evropská komise vítá dnešní formální přijetí klimaticko-energetického balíčku a právních předpisů, které mají za cíl snížení emisí CO2 z nových automobilů a paliv pro dopravu. Tato opatření, která byla odsouhlasena v prosinci, umožní Evropě, aby se stala nízkouhlíkovou ekonomikou, a zvýší energetickou bezpečnost. Balíček stanoví právně závazné cíle, podle nichž mají být emise skleníkových plynů do roku 2020 sníženy na úroveň o 20 % nižší oproti hodnotám v roce 1990 a podíl obnovitelné energie to téhož roku zvýšen o 20 %. Rovněž napomůže dosažení cíle EU zlepšit ve stejném období energetickou účinnost o 20 %. Díky tomuto balíčku je Evropa prvním regionem na světě, který provádí takto dalekosáhlé právně závazné cíle v oblasti klimatu a energie. Je to významný příspěvek k dosažení ambiciózní mezinárodní dohody o klimatu v rámci prosincové konference OSN věnované tomuto tématu.
  více »

   

  Otevřená debata o budoucnosti společné rybářské politiky EU

  Brusel 22. dubna 2009 – Evropská komise dnes přijala zelenou knihu o budoucnosti společné rybářské politiky EU. Dokument analyzuje nedostatky současné politiky a zahajuje veřejnou konzultaci k jejich řešení. Rybáři a další zainteresované strany z odvětví rybolovu, ale také vědci, občanská společnost a občané, kteří se o danou oblast zajímají, mohou do 31. prosince 2009 vyjádřit svůj názor na budoucí podobu evropského rybářství. Tato veřejná konzultace je prvním krokem v procesu, který by měl vést k radikální reformě společné rybářské politiky.
  více »

   

  Boloňský proces – reforma univerzit v nadcházejícím desetiletí

  Brusel 22. dubna 2009 - Vyhodnotit výsledky Boloňského procesu, stanovit nový program a schválit priority pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání na další desetiletí do roku 2020 – s těmito cíli se 28. a 29. dubna v belgických městech Lovaň a Louvain-la-Neuve setkají ministři ze 46 evropských zemí odpovědní za vysokoškolské vzdělávání. Vzhledem k velkému zájmu mimoevropských zemí o reformu Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání se „Boloňského politického fóra“ kromě 46 účastnických zemí poprvé zúčastní i 20 mimoevropských zemí
  více »

   

  Ceny za roamingové zprávy, volání a datové služby od 1. července prudce klesnou

  Brusel 22. dubna 2009 – Cena za textovou zprávu zasílanou ze zahraniční v rámci EU nepřekročí od 1. července 0,11 EUR (kolem tří korun, bez DPH) místo současných 0,28 EUR (kolem osmi korun). Doby, kdy se spotřebitelé v EU museli obávat „šoků z vyúčtování“ za roamingové stažení obrázku nebo filmu prostřednictvím mobilního telefonu, jsou pryč. Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání ve Štrasburku velkou většinou podpořil nová pravidla EU pro roamingové SMS a datové služby navržené v září 2008 Evropskou komisí (IP/08/1386).
  více »

   

  Věda za hranicemi fikce: Evropa prezentuje strategii k vysoce rizikovému výzkumu IT

  Brusel 21. dubna 2009 – Neomezené počítačové možnosti, počítače simulující mozek, invalidní vozíky ovládané myslí a přátelští společníci-roboti jsou součástí nového evropského plánu na podporu vizionářského výzkumu, který dnes představila Evropská komise. Díky vyšším investicím a intenzivnější spolupráci ve vysoce rizikovém výzkumu budoucích informačních technologií může Evropa dosáhnout vedoucího postavení při přeměně skvělých výzkumných nápadů na budoucí technologie. Komise dnes navrhla zintenzívnit evropský vysoce rizikový výzkum budoucích technologií, a to zdvojnásobením investic do tohoto výzkumu na vnitrostátní a evropské úrovni do roku 2015. Komise půjde příkladem a do roku 2013 zvýší stávající finanční prostředky ve výši 100 milionů eur na rok o 70 %.
  více »

   

  Podpora zemědělcům ve znevýhodněných oblastech bude jednodušší a lépe zacílená

  Brusel 21. dubna 2009 – Evropská komise dnes schválila sdělení o nové klasifikaci zemědělských oblastí s přírodním znevýhodněním. Komise určila osm půdních a podnebních kritérií, která by se měla stát základem objektivní a jednoznačné klasifikace těchto oblastí. Komise však potřebuje získat více údajů, aby mohla posoudit jejich proveditelnost před tím, než předloží příslušný legislativní návrh. Proto vyzvala členské státy, aby za použití svých údajů provedly simulace, které ukážou, jak tato kritéria fungují. Nový klasifikační systém by mohl být zaveden v roce 2014 –do té doby zůstává v platnosti systém současný. Přezkum se nedotkne horských oblastí, které jsou již klasifikovány na základě společných objektivních kritérií, ani oblastí se specifickým znevýhodněním (např. ostrovů a pobřežních oblastí).
  více »

   

  Dohody o boji proti nezákonnému obchodu s cigaretami již podepsaly všechny státy EU

  Brusel 21. dubna 2009 – Velká Británie se připojila k ostatním 26 členským státům EU a Evropskému společenství jako signatář dohody o boji proti pašování a padělání tabákových výrobků uzavřené v roce 2004 se společností Philip Morris International (PMI) a dohody o spolupráci uzavřené v roce 2007 se společností Japan Tobacco International (JTI). Smluvními stranami těchto dvou dohod jsou nyní všechny členské státy EU. Evropské společenství a členské státy každoročně přicházejí o stovky milionů eur na nezaplacených daních za pašované a padělané cigarety. Navíc padělání a pašování vytvářejí souběžný nelegální dodavatelský řetězec, který ohrožuje zákonné distribuční kanály a pro pravé výrobky představuje nekalou soutěž.
  více »

   

  Literární překlad a kultura přispívají k posilování evropské myšlenky

  Brusel 20. dubna 2009 – Předseda Komise José Manuel Barroso a komisař Leonard Orban se dnes v Bruselu zúčastní konference o literárním překladu a kultuře. Prostřednictvím této konference chce Evropská komise vyvolat diskusi o úloze literárního překladu v procesu evropské integrace a v mezikulturním dialogu. Tato konference navazuje na „polední diskusi“ o překladu, která se konala v Bruselu dne 6. listopadu 2008 za přítomnosti známých odborníků. Cílem konference je zapojit do výměny názorů o literárním překladu širší okruh jazykových odborníků. Celkem se zde setká na 120 účastníků z různých oborů - překladatelé, autoři, vydavatelé, akademičtí pracovníci, literární kritici, odborníci ze světa divadla, filmu a hudby.
  více »

   

  Komise představila nové nástroje k integraci osob ze třetích zemí

  Brusel 20. dubna 2009 – Komise dnes představila dva nové nástroje pro integraci státních příslušníků třetích zemí, kteří žijí v Evropské unii. Prvním z nich je Evropské fórum pro integraci, organizované ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, v němž si budou evropské instituce, zainteresované subjekty a organizace občanské společnosti vyměňovat názory na otázky integrace. Druhým nástrojem je evropská internetová stránka věnovaná integraci, která se brzy stane snadno dostupným zdrojem kvalitních informací z celé Evropy a bude za pomoci internetu sdružovat lidi, kteří se integrací zabývají v praxi.
  více »

   

  Výroční zpráva systému RAPEX za rok 2008 poukazuje na nárůst počtu zjištěných nebezpečných výrobků

  Brusel 20. dubna 2009 – Podle dnes uveřejněné výroční zprávy Komise o systému RAPEX (systém Společenství pro rychlou výměnu informací) vzrostl v roce 2008 počet nebezpečných spotřebitelských výrobků stažených z trhu EU o 16 % oproti roku 2007. Zvýšení počtu oznámení z 1 605 v roce 2007 na loňských 1 866 ukazuje, že se v roce 2008 opět podstatně zvýšila kapacita systému RAPEX, a to díky značným investicím do zdrojů a vzdělávání ze strany Evropské komise a členských států. Kromě toho evropské podniky jednají zodpovědněji a neváhají stáhnout své nebezpečné výrobky z trhu. Oznámení se v roce 2008 týkala nejčastěji hraček a předmětů pro péči o děti (jako jsou kola, dětská chodítka, postýlky a šidítka), elektrických spotřebičů a motorových vozidel.
  více »

  Rada

   

  Rada se rozhodla posílit evropské rady zaměstnanců

  Lucemburk 23. dubna 2009 – Rada dnes přijala v návaznosti na dohodu dosaženou s Evropským parlamentem v prvním čtení revidovanou směrnici o evropských radách zaměstnanců. Hlavním cílem nové směrnice je umožnit, aby evropské rady zaměstnanců zcela plnily svou úlohu při předjímání a řízení změn a rozvíjely skutečný nadnárodní sociální dialog. Konkrétněji řečeno, jejím cílem je zajistit, aby práva zaměstnanců na nadnárodní informování a projednání byla účinná, zejména v případě restrukturalizací, zlepšit právní jistotu, především pokud jde o fúze a převzetí podniků, objasnit souvislosti mezi různými úrovněmi zastoupení zaměstnanců a zvýšit podíl zřízených evropských rad zaměstnanců.
  více »

   

  Evropský parlament

   


  EP: Unie musí splnit svůj závazek, pokud jde o rozšíření Unie o země západního Balkánu

  Štrasburk 24. dubna 2009 – Vyhlídky na členství v EU a s ním spojené výhody jsou základní zárukou stability a hlavní hnací silou reforem pro země západního Balkánu, uvádějí poslanci ve zprávě, kterou přijali na dnešním plenárním zasedání poměrem hlasů 305:135:18. Zdůrazňují v tomto ohledu, že Komise a členské státy musí splnit svůj jednoznačný závazek, kterým je budoucí rozšíření Unie, jež zahrne i země západního Balkánu.
  více »

   

  Odstranit překážky při poskytování přeshraniční lékařské péče

  Štrasburk 23. dubna 2009 – Evropský parlament dnes přijal legislativní návrh, který evropským pacientům usnadní přístup k přeshraniční lékařské péči. Pacienti by měli mít nárok na odpovídající proplacení lékařských výloh a na úplné informace o jejich právech týkajících se čerpání lékařské péče v zahraničí.
  více »

   

  Autorská práva u hudební produkce budou prodloužena na 70 let

  Štrasburk 23. dubna 2009 – Evropský parlament dnes přijal legislativní návrh, kterým se prodlužují autorská práva na hudební produkci z 50 na 70 let. Poslanci rovněž žádají zřízení fondu pro studiové hudebníky, který by byl financován z příspěvků hudebních producentů. Přijetím zprávy poslance Briana CROWLEYHO (UEN, IR) vyjádřil Parlament souhlas s prodloužením doby, po kterou budou hudební díla chráněna autorskými právy umělcům a producentům na 70 let po jejich prvním zveřejnění.
  více »

   

  Koridory pro železniční nákladní dopravu: poslanci vítají lepší koordinaci mezi evropskými železničními sítěmi

  Štrasburk 23. dubna 2009 – Poslanci dnes přijali návrh nařízení o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy, které si klade za cíl zmírnit dopravní přetížení a zlepšit účinnost železniční nákladní dopravy v EU díky organizaci mezinárodních koridorů pro železniční nákladní dopravu.
  více »

   

  Posílit práva cestujících v námořní, autobusové, autokarové a vlakové dopravě

  Štrasburk 23. dubna 2009 – Cestující námořní, autobusové, autokarové a železniční dopravy získají podobná práva, jaká jsou zakotvena v chartě o právech cestujících v letecké přepravě. Dvě nařízení, která přijal Parlament na dnešním zasedání, stanoví přísnější pravidla týkající se kompenzací v případě dlouhého zpoždění nebo zrušení cesty, plateb v případě nehody a práv cestujících se zdravotním postižením.
  více »

   

  Zelená pro liberalizaci evropského trhu s plynem a elektřinou

  Štrasburk 22. dubna 2009 – Díky kompromisu, který se podařilo dojednat mezi Evropským parlamentem a českým předsednictvím Rady o legislativním balíčku v oblasti trhu s energií, dojde k další liberalizaci evropského trhu s elektřinou a plynem. Legislativní balíček, který Parlament široce podpořil na dnešním plenárním zasedání, kromě toho posílí také práva spotřebitelů.
  více »

   

  Odstranit z evropského trhu nelegální dřevo a nelegální dřevařské výrobky

  Štrasburk 22. dubna 2009 – Poslanci se domnívají, že je třeba zavést přísnější pravidla pro prodej dřeva v EU, aby se zabránilo nezákonné těžbě dřeva, která je hlavním důvodem odlesňování. Na dnešním zasedání proto přijali zprávu o povinnostech hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo, jejímž prostřednictvím zdůrazňují, že všechny subjekty prodejního řetězce musí prokázat legální původ dřeva. Prodejcům nelegálního dřeva budou uloženy sankce podle environmentálních a ekonomických škod.
  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

   


  Platforma pro dialog: „Evropské fórum pro integraci“ a interaktivní „evropská internetová stránka věnovaná integraci“: dva nové nástroje fungující integrace.

  Brusel 20. dubna 2009 – Komise dnes představila dva nové nástroje pro integraci státních příslušníků třetích zemí, kteří žijí v Evropské unii. Prvním z nich je Evropské fórum pro integraci, pořádané ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, v němž si budou evropské orgány, zainteresované subjekty a organizace občanské společnosti vyměňovat názory na otázky integrace. Druhým nástrojem je evropská internetová stránka věnovaná integraci, která se brzy stane snadno dostupným zdrojem kvalitních informací z celé Evropy a bude za pomoci internetu sdružovat odborníky v oblasti integrace.
  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   


  Majitel ochranné známky může podat námitky proti dalšímu prodeji svých prestižních výrobků společnostmi zabývajícími se výprodejem

  Lucemburk 23. dubna – 2009 V roce 2000 uzavřela společnost Dior se společností Société industrielle lingerie (SIL) licenční smlouvu k ochranné známce na výrobu a distribuci dámského prádla označeného ochrannou známkou Christian Dior. Tato smlouva stanoví, že se společnost SIL za účelem zachování proslulosti a prestiže ochranné známky Dior zavazuje neprodávat tyto výrobky zejména prodejcům, kteří nenáleží k selektivní distribuční síti, pokud k takovémuto prodeji neobdrží písemný souhlas společnosti Dior, a že nabyvatel licence je povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby zajistil dodržování tohoto pravidla svými distributory nebo maloobchodníky.
  více »

   

  Předsednictví

   


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k odsouzení Roxany Saberiové

  Brusel 20. dubna 2009 – Evropská unie je hluboce znepokojena odsouzením Roxany Saberiové pro údajnou špionáž, které vynesl Íránský revoluční tribunál dne 18. dubna 2009. Evropská unie se domnívá, že soudní proces s Roxanou Saberiovou nesplňoval náležitosti spravedlivého a transparentního řízení. Evropská unie naléhavě vyzývá íránské orgány, aby Roxanu Saberiovou propustily. Evropská unie nadále vyzývá Íránskou islámskou republiku, aby dodržovala všechny mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv, které Írán ratifikoval, zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Všeobecnou deklaraci lidských práv, jež oba zaručují právo na spravedlivý proces.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 20. – 26. dubna 2009

  Dohoda sjednaná předsednictvím posílí ochranu zdraví lidí i zvířat, Jednodušší legislativa přispěje k levnější a konkurenceschopnější Společné zemědělské politice, Udržitelná akvakultura pomůže nasytit svět, Dohoda vyjednaná předsednictvím povede k úspoře benzínu i k ochraně ovzduší, Eurokomisař Borg se seznámí s českým rybníkářstvím, Vzdělávání, výzkum a inovace klíčem k rozvoji západního Balkánu, Ministři zemí G8 se shodli: Klima a ekonomická krize vyžadují společné řešení, Sociální služby: zdroj nových pracovních příležitostí, Tématem Neformálního zasedání ministrů dopravy bude ITS , Budoucí Společná rybářská politika chce zdůraznit ochranu ekosystémů, odpovědnost samotných rybářů i tržní mechanismy, Evropa se žraloka nebojí, naopak ho chrání, A.Vondra na návštěvě Turkmenistánu, Turecka a Bulharska před nadcházejícími summity pro Východní partnerství a Jižní koridor, V Mariánských Lázních se utváří nová podoba evropské regionální politiky, Martin Bursík bude reprezentovat Evropskou unii na jednání největších ekonomik světa, Jednání o pracovní době zaznamenala pokrok, ale ještě nekončí, Belgie otevřela pracovní trh dalším osmi státům EU, včetně ČR, Výbor stálých zástupců i Evropský parlament schválily nařízení o ratingových agenturách, Odložení konání mezivládní přístupové konference, Národní lisabonští koordinátoři hovořili v Praze o budoucnosti Lisabonské strategie, Předsednická konference Bezpečnost ochrana zdraví při práci v Evropě 21. století, Dohoda sjednaná českým předsednictvím zefektivní pomoc nákladní dopravě, Páteční ministerská konference v Sarajevu zahájí regionální strategii výzkumu, DNES: Sociální služby tématem ministerské konference v Praze, Ministři životního prostředí zemí G8 budou v Syrakusách jednat o klimatu a biodiverzitě, Mezinárodní seminář k vojenské obdobě programu ERASMUS zahájen, Předsednická konference k potravinářskému výzkumu přispěje k bezpečnosti potravin, Pochod poselstva pokračuje územím Německa - kulturní akce českého předsednictví, Eurofestival v Mariánských Lázních obohatí neformální zasedání ministrů EU pro místní rozvoj, The EU Member States' position on the Durban Review Conference, Na konferenci „Bezpečnější internet pro děti“ došlo k přijetí Pražské deklarace, Česká republika se zcela stahuje z Durbanské revizní konference, České předsednictví doufá v hladké potvrzení dohody o CRD

   

   

  Kalendář

   

  Květen 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky