Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 23. - 29. března 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/04/2009

Zahájení kampaně "Víte, co pro vás může udělat sociální Evropa?" * Komise: Využívání mobilních služeb roste, spotřebitelské ceny klesají * Danuta Hübnerová v Česku: Evropa musí využívat své místní a regionální bohatství * Užší a hlubší strategické partnerství se Spojenými státy * Jednotné evropské nebe: EP na cestě ke kratším, bezpečnějším a levnějším letům * Mirek Topolánek v EP: pád vlády české předsednictví neohrozí * Sympozium předsedů ústavních a nejvyšších soudů členských států * Evropská komise rázně zasahuje proti novodobým formám otroctví a pohlavnímu zneužívání dětí * Jaro Evropy 2009 – školáci přizváni k účasti na dialogu o budoucnosti Evropy

  diář

  Zahájení kampaně "Víte, co pro vás může udělat sociální Evropa?"

  V Praze byla zahájena česká část celoevropské kampaně „Co může sociální Evropa udělat pro vás“, která seznamuje občany členských států s přínosem Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Zejména v čase, kdy se často hovoří o hospodářském útlumu a stoupající nezaměstnanosti, je tato akce přínosem pro všechny, kdo se chtějí blíže seznámit s výhodami, které přinášejí politiky EU např. v oblastech odstraňování bariér pracovní mobility, boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě, podpory rovnosti žen a mužů či podpory pracovních příležitostí v každém věku. Každodenní výhody přináší mnoho politik EU v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a rovných příležitostí především těm, kdo v Unii pracují či si zde práci hledají. Například portál pracovní mobility EURES poskytuje potřebné informace lidem, kteří chtějí žít a pracovat v jiné evropské zemi. Prostředky z Evropského sociálního fondu každoročně uhradí rekvalifikaci devíti milionům lidí, a zvýší jim tak šanci při hledání práce.

  více »

   

  Evropská komise

   


  Speciální webový portál usnadní přeshraniční obchod v EU

  Brusel 26. března 2009 – Nový portál „Vaše Evropa – Podniky“ poskytuje podnikatelům širokou škálu informací o podnikání v dalších členských státech Evropské unie. Na jeho vytvoření úzce spolupracovala Komise se všemi členskými státy a jeho koncept je součástí provádění předpisu o malých a středních podnicích (Small Business Act). Portál by dnes spuštěn místopředsedou Komise Günterem Verheugenem na Evropském podnikatelském summitu. Cílem portálu je umožnit malým a středním podnikům, aby plně využívaly výhod jednotného trhu.
  více »

   

  Evropská komise rázně zasahuje proti novodobým formám otroctví a pohlavnímu zneužívání dětí

  Brusel 25. března 2009 – Evropská komise dnes přijala dva návrhy nových předpisů za účelem posílení boje proti obchodování s lidmi a pohlavnímu zneužívání dětí, pohlavnímu vykořisťování a dětské pornografii. Tyto nové návrhy nahrazují stávající právní předpisy platné od roku 2002, jakož i ty, jež jsou v platnosti od roku 2004. Tyto nové návrhy zaručí naprostý soulad s nejvyššími evropskými normami, poskytnou kvalitnější pomoc obětem a zajistí důslednější postih zločinců zodpovědných za pohlavní zneužívání dětí a obchodování s lidmi. Návrhy rovněž berou v úvahu rychlý rozvoj informačních technologií.
  více »

   

  Komise: Využívání mobilních služeb roste, spotřebitelské ceny klesají

  Brusel 25. března 2009 – Evropa zaujímá v oblasti služeb mobilních telefonů ve světě vedoucí postavení, přičemž počet připojení v roce 2008 dosahoval 119 % obyvatelstva EU (o sedm procent více než v roce 2007). To je mnohem více než v USA (87 %) a v Japonsku (84 %), uvádí dnešní zpráva Komise o pokroku jednotného trhu telekomunikací. Česká republika je přitom v EU na sedmém místě se 131 %. Přes hospodářskou krizi pokračovalo odvětví telekomunikací v EU (představující okolo 3 % HDP Unie) v roce 2008 v růstu a jeho příjmy podle odhadů překročily 300 miliard EUR, což je o 1,3 % více ve srovnání s rokem 2007. Je to lepší výsledek než u zbytku ekonomiky (která celkově vzrostla pouze o 1 %). Největší prospěch z konkurenceschopnosti tohoto odvětví mají spotřebitelé: platí méně, ale za své peníze dostávají více.
  více »

   

  Danuta Hübnerová v Česku: Evropa musí využívat své místní a regionální bohatství

  Brusel 25. března 2009 – Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová navštíví 26. a 27. března region Střední Morava a v Praze promluví na významné konferenci o budoucnosti politiky soudržnosti EU. Konferenci, která se koná v první den její návštěvy, pořádá české předsednictví EU a je součástí probíhajících diskusí o budoucích prioritách a budoucím rozpočtu EU. „Může to znít jako paradox, ale čím je výzva představovaná globalizací větší, tím více musí Evropa využívat své místní a regionální bohatství, a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost. Regionální a místní úroveň je nejvhodnější pro nalezení místních řešení, jak čelit výzvám představovaným ekonomickou krizí, změnou klimatu, stárnutím obyvatelstva a energetickou bezpečností. Musíme přizpůsobit politiku soudržnosti „globálnímu novému údělu“,“ řekla komisařka Hübnerová před konferencí.
  více »

   

  Jaro Evropy 2009 – školáci přizváni k účasti na dialogu o budoucnosti Evropy

  Štrasburk 25. března 2009 – Letošní kampaň Jaro Evropy, která si klade za cíl inspirovat školáky k účasti na aktivitách podporujících zvýšení informovanosti o evropských tématech, byla zahájena 25. března ve Štrasburku. Místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová a Katerina Batzeliová, předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání při Evropském parlamentu, se u této příležitosti setkaly se skupinou studentů při jejich návštěvě Evropského parlamentu. Setkání proběhlo v předvečer červnových voleb do Evropského parlamentu.
  více »

   

  Evropský parlament

   


  Posílit ochranu práv uživatelů internetu

  Štrasburk 26. března 2009 – Celá řada státních i soukromých subjektů, od vlády, policie, přes soukromé firmy až po zločince, usiluje o přístup k našim osobním údajům. Internet obsahuje nekonečné množství detailů o našem soukromém životě, které lze jednoduše využít a případně i zneužít. Poslanci proto přijali zprávu z vlastního podnětu, která předkládá doporučení ohledně sladění opatření na boj proti trestné činnosti na internetu a ochrany práv jeho uživatelů.
  více »

   

  Užší a hlubší strategické partnerství se Spojenými státy

  Štrasburk 26. března 2009 – K posílení vazeb mezi EU a USA po nástupu prezidenta Baracka Obamy je potřeba vytvořit nové transatlantické partnerství a vybudovat novou institucionální strukturu, která by zahrnovala politickou radu i společný parlamentní výbor, uvádí Parlament ve zprávě, kterou přijal na dnešním zasedání. Poslanci vítají summit EU-USA, který se má uskutečnit dne 5. dubna 2009 v Praze, a doufají, že z tohoto setkání vzejde silný impuls pro posílení transatlantických vztahů a vytvoření společného programu.
  více »

   

  Zaručit přijatelné ceny potravin pro spotřebitele a odpovídající příjmy pro producenty

  Štrasburk 26. března 2009 – Poslanci EP dnes přijali nelegislativní zprávu o cenách potravin v Evropě, která si klade za cíl odstranit nedostatky trhu a podpořit přímý vztah mezi spotřebiteli a výrobci tak, aby bylo možné zaručit přijatelné ceny potravin pro spotřebitele a odpovídající příjmy pro producenty. EP žádá Komisi, aby za tímto účelem co nejdříve nechala provést průzkum rozdělení ziskové marže ve výrobním a distribučním řetězci.
  více »

   

  Potravinová pomoc: EP žádá posílení programu pro nejchudší obyvatele Evropy

  Štrasburk 26. března 2009 – Poslanci dnes přijali v postupu konzultace zprávu týkající se rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství. Tento program musí být podle EP i nadále prováděn v rámci společné zemědělské politiky, musí být plně financován z prostředků Společenství a musí se týkat výhradně produktů pocházejících z Unie.
  více »

   

  Jednotné evropské nebe: EP na cestě ke kratším, bezpečnějším a levnějším letům

  Štrasburk 25. března 2009 – Díky kompromisnímu znění o návrhu nařízení „Jednotné evropské nebe”, ke kterému dospěl Evropský parlament a Rada, se bude od nynějška evropská letecká přeprava řídit účinnějšími pravidly, jež umožní zkrátit lety, omezit zpoždění a snížit spotřebu paliv. SES II (Single European Sky) je soubor nařízení, která si kladou za cíl zlepšit výkonnost evropského leteckého systému v klíčových oblastech, jako je bezpečnost, kapacita, lety, nákladová efektivita a environmentální udržitelnost, a to prostřednictvím koordinace letecké přepravy jednotlivých členských států a dohledu nad ní. Za tímto účelem budou zavedena společná pravidla a výkonnostní cíle. Očekává se, že do roku 2020 se objem letecké přepravy v EU zdvojnásobí. Opatření uvedená v SIS II si kladou za cíl pomoci průmyslu,
  více »

   

  Mirek Topolánek v EP: pád vlády české předsednictví neohrozí

  Štrasburk 25. března 2009 – Úřadující předseda Rady Mirek Topolánek dnes vystoupil v plénu EP, aby poslance seznámil se závěry zasedání Evropské rady, které se konalo minulý týden v Bruselu. Premiér ujistil Parlament, že pád vlády v České republice české předsednictví nijak neohrozí. Většina řečníků ocenila závěry Evropské rady a konkrétní opatření na podporu hospodářského růstu, která byla přijata. Někteří poslanci se vyjádřili kriticky k nedostatečnému zájmu o zaměstnanost a sociální politiku.
  více »

  Evropský soudní dvůr

   


  Soud potvrdil rozhodnutí OHIM nezapsat výraz „Budweiser“ jako ochrannou známku Společenství ve prospěch amerického pivovaru Anheuser-Busch zejména pro pivo

  Lucemburk 25. března – V roce 1996 podal americký pivovar Anheuser-Busch u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) přihlášku slovního označení „BUDWEISER“ k zápisu jako ochranné známky Společenství pro následující výrobky: „Pivo, ale [světlé horně kvašené pivo], porter [tmavé horně kvašené pivo], sladové alkoholické a nealkoholické nápoje“. Český pivovar Budějovický Budvar proti zápisu ochranné známky Společenství podal námitky, a to pro všechny přihlášené výrobky. Na podporu svých námitek Budějovický Budvar uplatnil starší mezinárodní ochranné známky a označení původu obsahující výraz „budweiser“, zapsané pro pivo.
  více »

   

  Sympozium předsedů ústavních a nejvyšších soudů členských států

  Lucemburk 24. března 2009 – S cílem prohloubit dialog s vnitrostátními ústavními a nejvyššími soudy uspořádá Soudní dvůr Evropských společenství ve dnech 30. a 31. března 2009 sympozium předsedů ústavních a nejvyšších soudů členských států Evropské unie k opatřením k posílení efektivity řízení o předběžné otázce. Sympozium proběhne v kontextu procesu zamyšlení nad řízením o předběžné otázce, který byl iniciován Sdružením státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie ve spolupráci se Sdružením předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie.
  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

   


  „Evropská unie by měla zvýšit využívání dřeva, aby se vypořádala se změnou klimatu,“ vyzývá EHSV

  Brusel 25. března 2009 – Evropský hospodářský a sociální výbor na svém plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 24. a 25. března 2009, přijal průzkumné stanovisko, které zdůrazňuje význam lesů v boji proti změně klimatu. Stanovisko vyzdvihuje důležitou úlohu lesů a výrobků ze dřeva jako cenově výhodných opatření k řešení změny klimatu a navrhuje, aby EU výrazně rozšířila využívání dřeva vyrobeného udržitelným způsobem. Výbor dále vyzývá EU, aby se postavila do čela celosvětového udržitelného lesního hospodářství. Na žádost místopředsedkyně Evropské komise paní Margot Wallström vypracoval místopředseda EHSV pan Seppo Kallio (Skupina III – Různé zájmy, Finsko) stanovisko, které potvrzuje „významnou úlohu“ lesů a výrobků ze dřeva při zmírňování změny klimatu díky pohlcování uhlíku z atmosféry a jeho ukládání.
  více »

   

  Na plenárním zasedání EHSV byl přijat nový sociální, hospodářský a environmentální pakt pro Evropu – Program pro Evropu: návrhy občanské společnosti

  Brusel 24. března 2009 – Na dnešním plenárním zasedání došlo k historické události – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal strategický dlouhodobý dokument, který se vyjadřuje ke stávající politické diskusi a úkolům, které před námi stojí – Program pro Evropu: návrhy občanské společnosti. Výbor evropským institucím navrhl sérii konkrétních opatření a iniciativ nezbytných k tomu, aby se v nadcházejících letech překonala hospodářská krize a podpořil udržitelný růst. Vyjádřil se také k volbám do Evropského parlamentu, přičemž vyzval ostatní instituce, členské státy a zainteresované strany, aby zajistily, že se evropské volby budou zabývat otázkami evropského zájmu, a nikoliv pouze problémy existujícími na národní úrovni.
  více »

   

  Předsednictví

   


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o právním aktu, kterým se ruší trest smrti ve státě Nové Mexiko

  Brusel 23. března 2009 – Evropská unie vřele vítá skutečnost, že guvernér Bill Richardson podepsal dne 18. března 2009 právní akt, kterým se ruší trest smrti ve státě Nové Mexiko. Evropská unie gratuluje guvernérovi a zákonodárnému sboru Nového Mexika k tomuto historickému rozhodnutí, kterým se Nové Mexiko stává 15. státem Spojených států amerických, který zrušil trest smrti. Evropská unie upřímně doufá, že toto rozhodnutí podnítí další státy USA k následování. Evropská unie se domnívá, že zrušení trestu smrti přispívá k posílení lidské důstojnosti a postupnému rozvoji lidských práv. Evropská unie znovu potvrzuje, že jejím cílem je usilovat o všeobecné zrušení trestu smrti.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k hrozícímu nucenému vystěhování ve Východním Jeruzalémě

  Brusel 23. března 2009 – Evropskou unii hluboce znepokojilo vydání oznámení o nuceném vystěhování rodin al-Rawi a Hanoun ve Východním Jeruzalémě. Tato oznámení o nuceném vystěhování jsou pokračováním řady dalších nedávných příkazů, které negativně ovlivňují Palestince žijící ve Východním Jeruzalémě a spolu se zvyšující se intenzitou osidlování ve Východním Jeruzalémě ještě více ohrožují šanci na dosažení míru. Své obavy jsme sdělili izraelské vládě a vyzýváme Izrael, aby nucené vystěhování okamžitě pozastavil a současně povolil rodině al-Kurd návrat domů.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 16. – 22. března 2009

  EU se shodla na postupném snížení ceny telefonování ze zahraničí, Oslava na curyšském letišti završila proces přistupování Švýcarska do schengenského prostoru, České předsednictví bude prosazovat vysokou úroveň ochrany rostlin v mezinárodním měřítku, Směrem k eEnvironment, k sdílenému informačnímu systému o životním prostředí v Evropě, EU dala zelenou dohodě o liberalizaci energetiky, Evropské celní správy budou pokračovat v usnadňování celních procedur při dovozech a vývozech zboží, České předsednictví dojednalo kompromis o ekodesignu, Naplňování konceptu flexicurity je součástí cesty z krize, Českému předsednictví se podařilo ukončit vyjednávání o směrnici Solvency II, Nový plán pro ochranu a lov štikozubce severního má chránit ryby i podpořit udržitelný rybolov, České předsednictví úspěšně dokončilo „pesticidní balíček“, České předsednictví zjednodušilo udělování „zelených“ certifikátů, Ministr vnitra Ivan Langer se zúčastní oslavy dokončení vstupu Švýcarska do Schengenu, České předsednictví dosáhlo dohody o návrhu směrnice o elektronických penězích, Úspěch českého předsednictví pomůže vyšší ochraně ozonosféry a lidského zdraví, Mirek Topolánek seznámil Evropský parlament s výsledky summitu EU, FAO má novou strategii pro lesy a lesnictví, České předsednictví zjednodušilo pravidla pro silniční přepravu, EUROFESTIVAL v Českých Budějovicích, Trojka EU v Pchjongjangu, Ministr Říman na konferenci o modernizaci ukrajinské plynové soustavy, Nové datum pro přístupovou mezivládní konferenci, V Praze se 26. - 27. 3. uskuteční konference s názvem "Fórum pro kreativní Evropu", České předsednictví dovedlo EU ke shodě na ochraně ozónu, Více než miliarda eur má pomoci evropskému zemědělství z krize, flexibilita zaručí její smysluplné využití, Předsednictví pomáhá zlepšovat život hospodářským zvířatům, Řešením propadu v mléce může být podpora poptávky a restrukturalizace sektoru, ne další zásahy do trhu, V Praze byla zahájena neformální Rada ministrů pro vzdělávání

   

  Kalendář


  2. dubna – 6. května 2009

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky