Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (2. – 8. března 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/03/2009

Je váš důchod v bezpečí? * Evropská komise a přes 70 univerzit EU připravují novou generaci tlumočníků * Překážky v přeshraničním obchodu brání rozvoji nakupování po internetu * Modernější metody náboru zaměstnanců do evropských institucí * Firmy působících v oblasti špičkových technologií lákají ženy do svých řad * EU zahajuje kampaň proti rozdílům v odměňování žen a mužů * Eurobarometr o ženách a volbách do EP: politika je nadále oblastí, kterou ovládají muži * Cena EHSV pro občanskou společnost –výzva k předkládání kandidatur * Rozsudek Soudního dvora ve věci propouštění z důvodu odchodu do důchodu

  diář

  Je váš důchod v bezpečí?

  Finanční krize může donutit země EU k úpravě důchodových systémů. Většina Evropanů, kteří odcházejí do penze dnes, se však nemusí o svůj důchod příliš obávat. Proti výkyvům hospodářství není imunní žádný penzijní systém, i když podle nedávno vydané studie EU je evropský důchodový systém poměrně stabilní. V důsledku krize se však začala věnovat pozornost některým aspektům důchodových systémů, především penzijních fondů, u nichž jsou důsledky hospodářského propadu bezprostřednější a přímější. Ve studii se uvádí, že dlouhodobá povaha důchodových systémů zajišťuje určitou ochranu před výkyvy na trhu. Dále se studie zabývá různými typy penzijních systémů, včetně systému předplácení a průběžného penzijního systému. Za poslední rok došlo u soukromých penzijních fondů k silnému propadu hodnoty jejich aktiv. Existuje však jen málo důkazů o tom, že penzijní fondy významně investovaly do těch druhů nezdravých aktiv, které podkopaly celosvětový bankovní systém.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Úspěch restrukturalizace evropského cukrovarnictví

  Brusel 6. března 2009 – Program restrukturalizace evropského cukrovarnického průmyslu na období 2006–2009 dosáhl zrušení kvóty ve výši 5,8 milionu tun. Jednou z klíčových částí reformy z roku 2006 bylo snížit kvóty na cukr a isoglukózu na 14 milionů tun. Produkce cukru v EU se v současnosti soustřeďuje v 18 členských státech (oproti 23 státům před reformou) a takřka 70 procent produkce pochází ze 7 členských států s nejvyššími výnosy cukru.
  více »

   

  Evropská komise a přes 70 univerzit EU připravují novou generaci tlumočníků

  Bruselu 6. března 2009 – Generální ředitelství pro tlumočení zorganizovalo 13. ročník výroční konference. Účelem akce bylo poskytnout GŘ SCIC a univerzitám prostor pro vzájemné informování a výměnu myšlenek o vývoji, trendech, budoucích potřebách a odborné přípravě pro tlumočení. Akce se zúčastnil i komisař EU pro mnohojazyčnost Leonard Orban.
  více »

   

  Evropská unie a Indie mají po 23 úředních jazycích. Nyní podepsaly společné prohlášení o mnohojazyčnosti

  Brusel 6. března 2009 – Evropský komisař Leonard Orban a indická ministryně Dagubati Purandešvárí podepsali společné prohlášení o mnohojazyčnosti. Na jeho základě hodlá Evropská komise a indická vláda zintenzívnit spolupráci a dialog o otázkách, jako jsou jazyková rozmanitosti a mezikulturní dialog, dopad jazyků na zaměstnatelnost, konkurenceschopnost podniků a sociální soudržnost, celoživotní studium jazyků, nové technologie pro výuku jazykům.
  více »

   

  Překážky v přeshraničním obchodu brání rozvoji nakupování po internetu

  Brusel 5. března 2009 – Nová zpráva „Překážky v elektronickém obchodování“, kterou předložila komisařka Meglena Kuneva, ukazuje, že se obliba nakupování po internetu zvyšuje. Zpráva předkládá podrobnou analýzu současných trendů v elektronickém obchodování v EU jako celku i v jednotlivých členských státech, nejprodávanějšího zboží a překážek, s nimiž se spotřebitelé i internetoví obchodníci musejí potýkat.
  více »

   

  Komise vyzývá k reformě finančních trhů

  Brusel 4. března 2009 – Evropská komise vyzývá vedoucí představitele EU, aby v boji proti hospodářské krizi posilovali koordinaci na evropské úrovni. Komise ve svém sdělení předkládá návrhy zaměřené na využití rozsáhlé podpory, která již byla poskytnuta ve prospěch reálné ekonomiky a zaměstnanosti. Komise ve sdělení představuje komplexní reformu finančního systému, která vychází z Larosierovy zprávy.
  více »

   

  Modernější metody náboru zaměstnanců do evropských institucí

  Brusel 4. března 2009 – Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) přistoupil k modernizaci a zjednodušení metod náboru zaměstnanců. Nová pravidla začnou platit od příštího roku. Některé novinky však přicházejí již dnes. Například oznámení o výběrových řízeních budou zveřejňována ve všech 23 úředních jazycích. EPSO dnes rovněž představuje nové internetové stránky a přichází také s novým logem a heslem „EU career – smart choice“ (Kariéra v EU – chytrá volba).

   

  Zveřejnění Souhrnné zprávy o činnosti Evropské unie za rok 2008

  Brusel 4. března 2009 – Komise zveřejnila Souhrnnou zprávu o činnosti Evropské unie za rok 2008. Evropská unie v minulém roce rychle a účinně reagovala na řadu událostí, z nichž nejvýznamnější byly mezinárodní finanční krize, změna klimatu a některé mezinárodní konflikty, a dostala se tak do popředí světové politické scény. Z institucionálního hlediska byl hlavní událostí roku proces ratifikace Lisabonské smlouvy.
  více »

   

  Firmy působících v oblasti špičkových technologií lákají ženy do svých řad

  Brusel 3. března 2009 – V době finanční krize jsou pracovní místa v oboru informačních a komunikačních technologií spolehlivými zdroji růstu. V EU bude v roce 2010 výhledově chybět asi 300 000 kvalifikovaných techniků. Jen asi pětina informatiků jsou ženy. Evropská komise proto v roce 2007 vyzvala společnosti v oblasti telekomunikací a špičkových technologií, aby na volná místa přilákaly více žen. Pět z nich nyní podepíše kodex osvědčených postupů pro podporu žen.
  více »

   

  Komise chce oživit evropské venkovské oblasti lepším přístupem k vysokorychlostnímu internetu

  Připojení 30 % obyvatel venkova EU, kteří zatím nemají přístup k vysokorychlostnímu internetu, by mělo být prioritou pro splnění cíle „širokopásmového připojení pro všechny“ do roku 2010. Sdělila to Evropská komise. Lepší připojení k internetu je důležitým nástrojem na podporu rychlého oživení hospodářství. Komise také nastínila, jak by chtěla využít své vlastní podpůrné programy k povzbuzení internetových sítí ve venkovských oblastech.
  více »

   

  EU zahajuje kampaň proti rozdílům v odměňování žen a mužů

  Brusel 3. března 2009 – Evropská komise zahájila celoevropskou kampaň, která by měla přispět k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů. V rámci EU vydělávají ženy průměrně o 17,4 % méně než muži a v Česku  dokonce o 23,6 %. Kampaň vycházející ze zásady „stejný plat za práci stejné hodnoty“ byla zahájena u příležitosti Mezinárodního dne žen a jejím cílem je informovat o rozdílech v odměňování.
  více »

   

  Komise EU bude financovat Evropskou finanční koalici proti šíření snímků zobrazujících zneužívání dětí po internetu

  Brusel 3. března 2009 – Komise poskytne až 427 000 eur na financování činnosti Evropské finanční koalice proti šíření obsahu zobrazujícího pohlavní zneužívání dětí na internetu. Koalice vedená střediskem CEOP a financovaná Evropskou komisí je neformální skupinou složenou ze zástupců policejních orgánů, finančních subjektů, poskytovatelů internetového připojení, nevládních organizací a dalších partnerů, jejichž cílem je spolupracovat při boji proti dětské pornografii.
  více »

  Evropský parlament

   

  Eurobarometr o ženách a volbách do EP: politika je nadále oblastí, kterou ovládají muži

  5. března 2009 – Ženy by si přály, aby příští Evropský parlament zaručil stejné platy mužům i ženám, podpořil výstavbu nových zařízení péče o děti, prosadil, aby období strávené péčí o děti bylo započítáváno do důchodu a posílil boj proti násilí páchaném na ženách. Tyto údaje vyplývají z Eurobarometru o očekáváních žen spojených s volbami do Evropského parlamentu, který byl představen v EP.  Ačkoli výsledky průzkumu ukazují značné rozdíly mezi členskými státy, ve všech zemích převládá názor, že politika je nadále oblastí, kterou ovládají muži.
  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Rozsudek Soudního dvora ve věci propouštění z důvodu odchodu do důchodu

  5. března 2009 – Soudní dvůr vyjasnil podmínky, za kterých členské státy mohou povolit propouštění zaměstnanců z důvodu odchodu do důchodu. Vnitrostátní právní úprava může obecně stanovit, že tento druh rozdílného zacházení na základě věku je odůvodněný, jestliže představuje přiměřený prostředek k dosažení legitimního cíle sociální politiky spojeného s politikou zaměstnanosti, trhu práce či odborného vzdělávání.
  více »

   

  Rozsudek Soudního dvora ve věci povinnosti televizí financovat evropskou filmovou tvorbu

  5. března 2009 – Členský stát může subjektům televizního vysílání uložit povinnost vyčlenit část provozních příjmů na financování evropských kinematografických děl a televizních filmů. Vnitrostátní právní úprava může rovněž stanovit zvláštní sazbu určenou pro financování děl, jejichž původní jazyk je úředním jazykem tohoto členského státu.
  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

   

  Cena EHSV pro občanskou společnost –výzva k předkládání kandidatur

  4. března 2009 – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) již potřetí udělí cenu EHSV pro organizovanou občanskou společnost. Jejím cílem je odměnit a povzbudit konkrétní výsledky činnosti a iniciativy, jež výraznou měrou přispívají k podpoře evropské identity a evropské integrace. O cenu se mohou ucházet organizace občanské společnosti z Evropské unie. Je dotována částkou 20 000 EUR.
  více »

   

  EHSV má hrát klíčovou úlohu při vytváření fóra občanské společnosti pro východní partnerství

  4. března 2009 – Evropský hospodářský a sociální výbor a Mezinárodní organizace práce uspořádaly v Bruselu ve dnech 2. a 3. března 2009 konferenci k tématu Dialog s občanskou společností v černomořském regionu a v zemích východního partnerství - podpora sociálního a občanského dialogu. Účastníci vyzvali EHSV, aby využil své odborné znalosti při vytváření sítí občanské společnosti a hrál klíčovou úlohu při sestavení fóra občanské společnosti pro východní partnerství.
  více »

   

  Předsednictví

   

  Prohlášení předsednictví k zatýkacímu rozkazu na prezidenta al-Bašíra

  Brusel 6. března 2009 – Evropská unie vzala na vědomí rozhodnutí přípravného senátu Mezinárodního trestního soudu (ICC) vydat zatýkací rozkaz na súdánského prezidenta Umara Hassana al-Bašíra v souvislosti s údajnými zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny v Dárfúru. EU naléhavě vyzývá súdánskou vládu a dárfúrská povstalecká hnutí, aby za současné situace zaujaly zdrženlivý postoj, všem stranám konfliktu připomíná jejich povinnost chránit civilní obyvatelstvo a znovu potvrzuje své trvající odhodlání a závazek vůči súdánskému lidu. EU je připravena pokračovat ve spolupráci s příslušnými zainteresovanými stranami.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 2. – 8. března 2009

  Ministři životního prostředí EU se shodli na dalších krocích k budoucí kodaňské klimatické dohodě, Nejen žraloci či mořští ptáci jsou na programu březnového zasedání Výboru pro rybářství FAO, Rada pro konkurenceschopnost bude jednat o dopadech hospodářské krize na konkurenceschopnost EU, Globální potravinovou bezpečnost řeší mezinárodní konference v Praze, České předsednictví EU zve evropské experty, aby hledali shodu v otázce politiky podpory demokracie, Výbor stálých zástupců schválil nařízení o ratingových agenturách připravené českým předsednictvím, Rada ministrů: investujme do výzkumu a vývoje, AVÍZO: V Praze se 9.3.2009 uskuteční Konference COFACC

   

  Kalendář

   

  11. března – 4. května 2009 

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky