Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (1. – 7. prosince 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/12/2008

Lidštější přístup k žadatelům o azyl * Komise hledá řešení diskriminace zdravotně postižených *  Východní partnerství – ambiciózní nová kapitola vztahů EU s východními sousedy * Komise navrhuje nová práva pro cestující v autobusové a námořní dopravě * Mediální zahájení Evropského roku tvořivosti a inovace (2009) * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k Rwandě * Slavnostní otevření nového paláce soudního dvora Evropských společenství * Evropský parlament zahájil letošní sedmnácté plenární zasedání * Prohlášení Rady a Komise: Klimaticko-energetický balíček * Dalajláma v EP: podpora lidských hodnot vede ke štěstí

  diář

  Lidštější přístup k žadatelům o azyl

  Změny předpisů o azylu by měly ukončit zadržování a zlepšit životní podmínky žadatelů. Desítky tisíc lidí ročně prchají do zemí EU, aby unikly stíhání ve své domovské zemi, které proti nim bylo zahájeno kvůli jejich etnickému původu, náboženskému vyznání, politickému přesvědčení nebo proto, že náleží k nějaké sociální skupině. Někteří z nich již zažili velmi tvrdé zacházení. Podle mezinárodních práv mají nárok na ochranu i tehdy, vstoupí-li na území EU nelegálně. V roce 2003 přijala EU minimální požadavky na zacházení s žadateli o azyl, avšak členské státy mají při používání tohoto předpisu značnou volnost. V důsledku toho se s žadateli o azyl zachází v různých zemích jinak. Komise nyní navrhuje, aby byly uvedené požadavky přezkoumány, což by mělo zaručit zlepšení životních podmínek žadatelů a rovné zacházení s nimi ve všech zemích EU. Žadatelé o azyl by pak mohli být zadrženi pouze ve výjimečných situacích, například ohrožují-li nějakým způsobem veřejný pořádek. Děti bez doprovodu by zadrženy nemohly být vůbec a děti s doprovodem pouze tehdy, je-li to v jejich nejlepším zájmu.

   

  Evropská komise

   

  Evropský uprchlický fond 2008 až 2013 – Česká republika

  Brusel 1. prosince 2008 - Komise přijala v rámci Evropského uprchlického fondu víceletý program pro Českou republiku na období 2008 až 2013, jehož částka dosahuje zhruba 8,6 milionů EUR, spolu s ročním programem na rok 2008.

  Místopředseda Jacques BARROT, který je odpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, toto schválení prvního víceletého programu pro provádění Evropského uprchlického fondu přivítal: „Spuštění tohoto víceletého programu je výrazem finanční solidarity Evropské unie vůči členským státům, před nimiž v této oblasti stojí náročné úkoly a mezi které patří i Česká republika.“

  více »

   

  Bezcelní limity pro dovoz: nová pravidla pro cestující do Evropské unie od 1. prosince 2008

  Brusel 1. prosince 2008 - Od 1. prosince 2008 vstoupí v platnost nová pravidla pro dovoz zboží osvobozený od cla a daní. Pro cestující, kteří ve svých osobních zavazadlech dovážejí zboží do EU, začnou platit výhodnější podmínky. Členským státům se zároveň sníží administrativní náklady, které jim v současnosti vznikají vybíráním malých částek daní a cel.

  Komisař odpovědný za cla a celní unii László Kovács v této souvislosti uvedl: „Nové bezcelní limity pro dovoz, které byly dnes zavedeny, jsou dobrou zprávou pro cestující v Evropě. Mnohá z dosavadních pravidel, jež byla v platnosti od roku 1969, již v dnešním cestovním ruchu ztratila na významu."

  více »

   

  Komise hledá řešení diskriminace zdravotně postižených

  Brusel 1. prosince 2008 - Evropská komise dnes, u příležitosti blížícího se Evropského dne osob se zdravotním postižením (3. prosince), zahájí diskuzi o budoucí podobě evropské politiky týkající se osob se zdravotním postižením. Na konferenci s názvem „Acting locally for a society for all“ („Jednat na místní úrovni pro společnost pro všechny“), která se koná dnes a zítra v Bruselu, se sejdou důležití účastníci zainteresovaní v této oblasti, aby projednali kroky navazující na stávající akční plán Evropské unie v oblasti zdravotního postižení.

  více »

   

  Evropská komise navrhuje změnit společný evropský azylový systém

  Brusel 3. prosince 2008 - Evropská komise dnes přijala návrhy na změnu tří stávajících právních nástrojů společného evropského azylového systému: směrnici, která stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl; nařízení Dublin, které určuje členský stát příslušný k posuzování žádosti o azyl; a nařízení Eurodac, které zřizuje databázi otisků prstů žadatelů o azyl a podporuje uplatňování nařízení Dublin. Tyto změny jsou prvními konkrétními návrhy, jež Komise předložila ve věci uplatňování Plánu politiky pro azyl a Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu. Jejich cílem je zajistit, že se všemi žadateli o azyl se zachází spravedlivým a rovnocenným způsobem nezávisle na tom, kde v rámci EU žádají o azyl, a dále posílit účinnost azylového systému EU.

  více »

   

  Východní partnerství – ambiciózní nová kapitola vztahů EU s východními sousedy

  Brusel 3. prosince 2008 - Návrh Komise o novém Východním partnerství představuje podstatnou změnu ve vztazích mezi EU a Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou.Toto ambiciózní partnerství předpokládá podstatné posílení míry politické angažovanosti, včetně vyhlídky na novou generaci dohod o přidružení, dalekosáhlou integraci do ekonomiky EU, snazší cestování občanů do EU za předpokladu, že jsou splněny bezpečnostní požadavky, posílení úpravy v oblasti energetické bezpečnosti, ze které budou těžit všichni zúčastnění, a zvýšenou finanční podporu.

  více »

   

  Komise navrhuje opatření na podporu energetické účinnosti a obnovitelné energie v domácnostech s nízkými příjmy

  Brusel 3. prosince 2008 - Evropská komise dnes přijala návrh, který členským státům a regionům v Evropské unii poprvé umožní s využitím fondů evropské politiky soudržnosti investovat do opatření na podporu energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení. Toto opatření uvedené v plánu evropské hospodářské obnovy, jenž byl předložen minulý týden, bude zaměřeno na domácnosti s nízkými příjmy. V praxi to znamená, že EU bude s to spolufinancovat programy vnitrostátních, regionálních a místních orgánů na instalaci dvojitých skel do oken, izolace zdí a solárních panelů v oblasti bydlení.

  více »

   

  Komise navrhuje nová práva pro cestující v autobusové a námořní dopravě

  Brusel 4. prosince 2008 - Komise dnes přijala dva návrhy právních předpisů, jimiž se stanoví soubor práv cestujících využívajících služeb autobusové a námořní dopravy na domácích i zahraničních linkách. Práva obsahují minimální pravidla o poskytování informací pro všechny cestující před nastoupením cesty i v jejím průběhu, pomoc a náhradu škod v případě přerušení cesty, opatření v případě zpoždění a zvláštní pomoc osobám se sníženou pohyblivostí. Podobně jako v letecké a železniční dopravě návrh předpokládá, že urovnáváním sporů se budou zabývat nezávislé vnitrostátní subjekty.

  více »

   

  Mediální zahájení Evropského roku tvořivosti a inovace (2009)

  Brusel 5. prosince 2008 - Evropská komise dnes zahajuje komunikační kampaň k nadcházejícímu Evropskému roku tvořivosti a inovace se sloganem „Představuj si. Tvoř. Inovuj“. Cílem tohoto roku je podpořit v různých odvětvích lidské činnosti kreativní a inovativní přístupy a pomoci Evropské unii lépe se připravit na výzvy, které ji v globalizovaném světě čekají.

  více »

   

  Bezpečnost v oblasti zdraví: posilování celosvětové spolupráce

  Brusel 5. prosince 2008 - Ministři zdravotnictví ze zemí G7 (Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Německa, UK a USA) a Mexika a zástupci Světové zdravotnické organizace se dnes zúčastnili 9. setkání ministrů v rámci Iniciativy pro celosvětovou zdravotní bezpečnost pořádaného Evropskou komisí v Bruselu. Tato iniciativa má za cíl posílit celosvětovou spolupráci v oblasti zdravotní bezpečnosti tím, že řeší zdravotní hrozby na základě chemických, biologických a radionukleárních činitelů a zlepšuje připravenost a reakceschopnost na pandemickou chřipku. Výsledkem dnešního setkání bylo přijetí komuniké uvádějícího úspěchy, kterých bylo v rámci iniciativy dosaženo, a definujícího budoucí oblasti pro spolupráci na podporu kolektivní bezpečnosti v oblasti zdraví.

  více »

  Rada

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k Rwandě

  Brusel 1. prosince 2008 - Evropská unie a její členské státy vyjadřují politování nad reakcemi rwandské vlády v návaznosti na zatčení Rose Kabuyeové a na demonstrace proti německému velvyslanectví a dalším německým institucím, které se uskutečnily v Kigali dne 19. listopadu.

  Evropská unie a její členské státy zdůrazňují, že na základě rámcového rozhodnutí Rady z roku 2002 mají povinnost dodržovat právní předpisy týkající se evropského zatýkacího rozkazu. Německé justiční orgány proto neměly jinou možnost než zatýkací rozkaz provést.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k nasazení mise EULEX

  Brusel 2. prosince 2008 - Evropská unie vítá konsenzus, jehož bylo včera, tj. dne 26. listopadu 2008, dosaženo na zasedání Rady bezpečnosti OSN ohledně nasazení mise EULEX v celém Kosovu, a dále vítá skutečnost, že Rada bezpečnosti OSN přijala prohlášení předsednictví týkající se podpory restrukturalizace, k níž dal podnět generální tajemník OSN.

  Rada bezpečnosti dále zdůraznila, že mezinárodní společenství oceňuje úsilí EU, jehož cílem je nabídnout zemím v oblasti západního Balkánu evropskou perspektivu, a přispět tak ke stabilitě tohoto regionu.

  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Slavnostní otevření nového paláce soudního dvora Evropských společenství

  Lucemburk 4. prosince 2008 - Při příležitosti slavnostního otevření nového Paláce se dne 4. prosince 2008 od 17:00 do 18:45 konalo ve Velké jednací síni slavnostní zasedání Soudního dvora Evropských společenství.

  S projevem vystoupili pan Vassilios Skouris, předseda Soudního dvora, paní Diana Wallis, místopředsedkyně Evropského parlamentu, paní Rachida Dati, předsedkyně Rady, pan José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, a pan Jean-Claude Juncker, předseda vlády Lucemburského velkovévodství, za přítomnosti Jejich Královských Výsostí velkovévody a velkovévodkyně Lucemburska, členů Soudního dvora a předsedů a členů Soudu prvního stupně a Soudu pro veřejnou službu.

  více »

   

  Evropský parlament

   

  Hlavní témata plenárního zasedání 3.- 4. prosince 2008 v Bruselu

  Brusel 3. prosince 2008 - Rozprava o energeticko-klimatickém balíčku, k němuž v těchto dnech probíhají třístranná jednání, rozprava o přípravách na prosincové zasedání Evropské rady, návrh nařízení o finanční pomoci pro rozvojové země či usnesení o účasti Izraele na programech Společenství jsou některá z hlavních témat probíhajícího plenárního zasedání EP v Bruselu. Poslanci kromě toho přivítají na slavnostním zasedání Jeho svátost Dalajlámu, který vystoupí s příspěvkem k Evropskému roku mezikulturního dialogu.

  více »

   

  Evropský parlament zahájil letošní sedmnácté plenární zasedání

  Brusel 3. prosince 2008 - Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering dnes v 15:00 zahájil letošní sedmnácté plenární zasedání v Bruselu. Na úvod plenárního zasedání připomněl a ostře odsoudil teroristické útoky, k nimž došlo v posledních dnech v Bombaji a v Baskicku. Jménem Parlamentu vyjádřil soustrast a solidaritu s oběťmi těchto činů a jejich rodinami.

  více »

   

  Evropský summit: poslanci podporují koordinovaný plán ekonomické obnovy

  Brusel 3. prosince 2008 - Poslanci Evropského parlamentu dnes přivítali zástupce Rady a Komise, kteří je seznámili s programem nadcházejícího zasedání Evropské rady, které proběhne ve dnech 11.–12. prosince v Bruselu. Hlavními body summitu budou hospodářská krize, klimaticko-energetický balíček a Lisabonská smlouva. Poslanci přivítali plán ekonomické obnovy, který předložila Komise, a zdůraznili přitom nutnost rychlé a koordinované reakce na krizi.

  více »

   

  1 miliarda EUR na zmírnění potravinové krize v rozvojových zemích

  Brusel 4. prosince 2008 - Evropský parlament dnes přijal návrh nařízení, na jehož základě EU poskytne rozvojovým zemím do roku 2010 1 miliardu EUR. Tyto prostředky mají být použity na zmírnění potravinové krize, která se v posledních měsících prohloubila z důvodu dramatického růstu cen potravin. Konkrétně se jedná o přijetí okamžitých opatření na zajištění potravin pro obyvatelstvo, a z dlouhodobého hlediska o zavedení mechanismů na zlepšení zemědělské produkce v těchto zemích.

  více »

   

  Prohlášení Rady a Komise: Klimaticko-energetický balíček

  Brusel 4. prosince 2008 - Poslanci EP jednali se zástupci Rady a Komise o návrhu klimaticko-energetického balíčku, který má Unii umožnit omezit energetickou spotřebu a účinně bojovat proti klimatickým změnám. Většina poslanců vyjádřila naději, že probíhající neformální trialogy umožní dospět k uspokojivé dohodě a balíček bude moci být přijat do konce roku. Hlasování o tomto souboru zpráv, které tvoří čtyři směrnice, jedno nařízení a jedno rozhodnutí, bylo zařazeno na druhé prosincové plenární zasedání.

  více »

   

  Dalajláma v EP: podpora lidských hodnot vede ke štěstí

  Brusel 4. prosince 2008 - Poslanci Evropského parlamentu přivítali na dnešním slavnostním zasedání Jeho svátost dalajlámu, který přijal pozvání předsedy Parlamentu Hanse-Gerta Pötteringa, aby jako další z řady významných náboženských představitelů vystoupil v plénu EP s příspěvkem k Evropského roku mezikulturního dialogu. „Konání každého z nás by mělo být vždy vedeno podporou lidských hodnot, neboť jen ty vedou ke štěstí”, uvedl ve svém projevu v plénu 14. tibetský dalajláma.

  více »

  Kalendář

   

  od 11. do 20. prosince 2008

  Datum: 11. prosince 2008

  Místo: Tábor

   

  Datum: 16. prosince 2008

  Místo: Praha

   

  Datum: 20. prosince 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky