Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (13. – 19 října 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/10/2008

 

Zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. října v Bruselu * Evropský parlament bude hlasovat o tzv. timesharingu * Komise zahajuje evropskou kampaň distribuce mléka ve školách * Odstranění chudoby: Evropský rok 2010 začíná již dnes! * Zahájení činnosti Evropské sítě rozvoje venkov * Vědci varují před zdravotními riziky v souvislosti s hlukem z osobních hudebních přehrávačů * Prague European Energy Forum * Deset let eura - inspirace pro ČR

  Diář

  Zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. října v Bruselu

  Zasedání Evropské rady se uskutečnilo v situaci poznamenané mezinárodní hospodářskou a finanční krizí. Evropská rada vyjádřila odhodlání postupovat ve vzájemné shodě s cílem chránit evropský finanční systém i jednotlivé vkladatele. Evropská rada znovu potvrdila cíl dosáhnout do konce tohoto roku celkové dohody o balíčku v oblasti energetiky a změny klimatu. Dohodla se na urychlení činnosti, pokud jde o energetickou bezpečnost. Přijala Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu. V oblasti vnějších vztahů zhodnotila provádění dohody ze dne 8. září ze strany Ruska, situaci v Gruzii a vztahy EU s jejími východními sousedy. Evropská rada si vyslechla analytickou zprávu irského předsedy vlády týkající se irského referenda o Lisabonské smlouvě; k této o tázce se Evropská rada vrátí na prosincovém zasedání. Evropská rada potvrdila složení Reflexní skupiny pro diskusi o budoucnosti Unie.
  více »

   

  Evropská komise

  Evropský parlament bude hlasovat o tzv. timesharingu

  Brusel 17. října 2008 – Podle nových pravidel, o nichž má Evropský parlament hlasovat 22. října, budou spotřebitelé v celé EU požívat lepší ochrany v oblasti rekreačních produktů – při nákupu a dalším prodeji dovolené timeshare nebo dovolené na principu timeshare na výletních nebo říčních lodích v přívěsných vozech a při členství v prázdninových klubech poskytujících slevu na dovolenou. Cílem navrhované směrnice je posílení důvěry spotřebitelů v průmysl timesharingu a eliminace podvodů.
  více »

  Komise zahajuje evropskou kampaň distribuce mléka ve školách

  Brusel 17. října 2008 – Komisařka pro zemědělství Mariann Fischerová Boelová zahájila na Kypru evropskou kampaň na podporu obnoveného programu distribuce mléka ve školách. Tato kampaň se sloganem „Milk – Drink it up“ („Mléko – na ex“) má za cíl informovat o přínosu spotřeby mléka a o evropských prostředcích, které jsou školám k dispozici. Součástí kampaně bude bude také fotografická soutěž pro mládež.
  více »

  Vnitřní trh: Komise přijímá opatření, aby zajistila provádění evropského práva

  Brusel 16. října 2008 – Komise zahájila řízení pro porušení práva proti deseti členským státům z důvodu nesplnění jejich povinnosti provést některé směrnice týkající se vnitřního trhu do vnitrostátních právních předpisů. Proti České republice podá Komise žalobu k Evropskému soudnímu dvoru z důvodu neprovedení směrnice o zajištění.
  více »

  Změna klimatu: prognózy ukazují, že EU je na cestě k plnění cíle snižování emisí podle Kjótského protokolu

  Brusel 16. října 2008 – Podle výroční zprávy Komise o plnění cílů z Kjóta je EU a většina členských států na cestě ke splnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu v oblasti snižování emisí nebo omezování emisí skleníkových plynů. Nejnovější prognózy členských států ukazují, že EU15 dosáhne snížení o 8 % díky kombinaci již přijatých politik a opatření, nákupu emisních kreditů z projektů ve třetích zemích a činností v oblasti lesnictví, které odčerpávají z atmosféry uhlík. Doplňující opatření projednávaná v řadě členských států by přinesla snížení o dalších 3,3 %, a EU15 by tak dosáhla ještě lepšího výsledku, než ke kterému se zavázala.
  více »

  Komise podniká kroky s cílem zajistit, aby dvanáct členských států provedlo právní předpisy EU

  Brusel 16. října 2008 – Komise zahájila řízení pro porušení práva proti dvanácti členským státům z důvodu nesplnění jejich povinnosti provést některé směrnice týkající se vnitřního trhu v oblasti práva obchodních společností a jejich správy a řízení do vnitrostátních právních předpisů. České republice zašle odůvodněné stanovisko týkající se směrnice o požadavcích na transparentnost společností s kótovanými akciemi.
  více »

  Odstranění chudoby: Evropský rok 2010 začíná již dnes!

  Brusel 16. října 2008 – V předvečer Mezinárodního dne za odstranění chudoby se ministři členských států EU účastní setkání na vysoké úrovni zaměřeného na boj proti chudobě a na podporu sociálního začleňování. Rok 2010 bude vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a setkání v Marseille znamená začátek jeho příprav v celé Evropě. K účasti na kampani byly přizvány nevládní organizace, orgány působící na místní úrovni a všichni, kdo bojují proti sociálnímu vyloučení. Rozpočet této iniciativy bude činit minimálně 26 milionů EUR, z nichž 17 milionů poskytne EU.
  více »

  Zahájení činnosti Evropské sítě rozvoje venkov

  Brusel 16. října 2008 – Evropská komise zahajuje činnost Evropské sítě rozvoje venkova. Síť spojí politické činitele, státní úředníky, představitele akademického světa a jiné klíčové hráče v oblasti rozvoje venkova v celé EU s cílem podpořit výměnu nápadů, informací a zkušeností. Tak bude lépe zachována schopnost politiky rozvoje venkova Evropské unie čelit výzvám 21. století.
  více »

  Komise usnadňuje oznamovací postup pro vnitrostátní regulační orgány v oblasti telekomunikací

  Brusel 15. října 2008 – Komise rozhodla, že sníží administrativní zátěž vnitrostátních telekomunikačních regulátorů při podávání návrhů opatření Komisi. Nové doporučení umožní vnitrostátním regulátorům používat pro vyrozumění Komise o jednotný, zjednodušený a zkrácený formulář. Tím se značně usnadní a zrychlí konzultační mechanismus EU. Za účelem dalšího zjednodušení tohoto procesu doporučení Komise rovněž vybízí vnitrostátní regulační orgány, aby Komisi předkládaly analýzy trhu zároveň s navrhovanými regulačními opatřeními.
  více »

  Komise zahajuje konzultaci ke kvalitě zemědělských produktů

  Brusel 15. října 2008 – Komise přijala zelenou knihu zahajující diskusi o tom, jak pomoci evropským zemědělcům co nejlépe využít kvality potravin a nápojů, které produkují. V době rozvoje globalizace je nejúčinnější zbraní Evropy kvalita. Zelená kniha se zabývá normami, programy jakosti a certifikace a systémy označování a klade si otázku, co by bylo možno udělat, aby se lépe zužitkovaly silné stránky zemědělství EU.
  více »

  Vědci varují před zdravotními riziky v souvislosti s hlukem z osobních hudebních přehrávačů

  Brusel 13. října 2008 – Poslouchá-li člověk delší dobu hlasitou hudbu z osobního hudebního přehrávače, může utrpět trvalé poškození sluchu, uvádí se ve stanovisku Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika. Podle tohoto stanoviska hrozí pěti až deseti procentům osob používajících osobní hudební přehrávače trvalá ztráta sluchu, pokud poslouchají velmi hlasitou hudbu z osobních hudebních přehrávačů po dobu nejméně pěti let každý týden déle než jednu hodinu denně. Komise se nyní bude s členskými státy a zúčastněnými stranami zabývat tím, jaká opatření by mohla být podniknuta k lepší ochraně dětí a mládeže.
  více »

  Evropský den bezpečnosti silničního provozu 2008 má přispět ke zlepšení bezpečnosti provozu v ulicích měst

  Bruselu dne 13. října 2008 – Evropská komise pořádá při příležitosti druhého Evropského dne bezpečnosti silničního provozu v Paříži konferenci na téma bezpečnost silničního provozu ve městech. Po boku místopředsedy Komise pro dopravu Antonia Tajaniho a místopředsedy pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Jacques Barrota se jí účastní i francouzský státní tajemník pro dopravu Dominique Bussereau a italský ministr pro dopravu Altero Matteoli.
  více »

  Za překročení mléčné kvóty zaplatí některé členské státy 340 milionů EUR

  Brusel 13. října 2008 – Za překročení mléčné kvóty v hospodářském roce 2007/08 musí některé členské státy zaplatit dávky ve výši více než 340 milionů EUR; vyplývá to z předběžných výpočtů Evropské komise založených na ročních prohlášeních členských států. Své dodávkové kvóty překročilo sedm členských států. Kvóty byly překročeny celkem o 1 217 000 tun, z čehož vyplývá dávka ve výši 338,7 milionu EUR. Přibližně 47 % této celkové částky je důsledkem překročení dodávek v Itálii a 30 % dávky má zaplatit Německo.
  více »

   

  Předsednictví

  Prohlášení předsednictví k prezidentským volbám v Maledivské republice

  Brusel 15. října 2008 – Evropská unie vítá skutečnost, že se na Maledivách uskutečnily první prezidentské volby za účasti více kandidátů. Tyto volby, které se konaly poté, co v srpnu roku 2008 proběhly ústavní změny, jsou významným mezníkem v probíhajícím procesu demokratických reforem. EU vyjadřuje obyvatelům Malediv uznání za obecně pokojnou a ukázněnou atmosférou, v níž byly hlasy dne 8. října odevzdávány, a za jednoznačné odhodlání k zajištění demokratického průběhu volebního procesu.
  více »

   

  Kalendář

  23. října – 25. listopadu 2008

   

  Registrace

  Zastoupení Evropské komise v České republice vydává pod názvem Týden v Evropě pravidelný informační servis přinášející souhrn nejzajímavějších informací o dění v EU i v přistupujících a kandidátských zemích s odkazy na elektronicky publikované podkladové materiály.

  Máte zájem o pravidelné zasílání Týdne v Evropě? Zaregistrujte zde e-mailovou adresu, na kterou chcete informační bulletin dostávat.

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky