Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (30. června - 6. července 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/07/2008

Nový impuls pro malé podniky: Evropský zákon pro malé podnikání * Komise postupuje navrhované převzetí řetězce Plus Discount skupinou REWE českému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže * Děti migrantů a vzdělávání: důležitá výzva pro vzdělávací systémy EU * Komise schvaluje návrh směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči * Komise chce internet lépe přizpůsobit potřebám zdravotně postižených uživatelů * Komise představuje obnovenou sociální agendu * EU navrhuje ochranu před diskriminací mimo pracoviště * Zpráva Evropské komise o nutnosti společné akce proti sociálnímu vyloučení Romů * Komise přijala pokyny o použití pravidel hospodářské soutěže v námořní dopravě

  Diář Nový impuls pro malé podniky: Evropský zákon pro malé podnikání Nový impuls pro malé podniky: Evropský zákon pro malé podnikání

   

  Týden v Evropě (30. června – 6. července 2008)

  Nový impuls pro malé podniky: Evropský zákon pro malé podnikání

  V EU existuje přibližně 23 milionů malých a středních podniků, tedy podniků s maximálně 250 zaměstnanci. Tyto podniky poskytují většinu pracovních příležitostí v EU zároveň však často čelí velkým administrativním překážkám a obtížím při zajišťování finančních prostředků. Podnikání v Evropě rovněž brání nedostatečné pochopení významu drobného podnikání. Komise proto zveřejnila plán na snížení byrokratických a ostatních překážek, kterým čelí malé a střední podniky, a zdůraznila význam těchto podniků pro ekonomiku EU. Připravované sdělení nazvané „Small Business Act“ je součástí strategie EU pro růst a zaměstnanost a vyzývá mimo jiné k opatřením, jejichž cílem bude zjednodušit zakládání a provoz podniků a zvýšit atraktivitu podnikání. Zde se jedná mimo jiné o zkrácení doby potřebné k založení podniku na méně než týden.Také udělení licence nebo povolení by nemělo trvat déle než měsíc.
  více »

   


  Evropská komise
  Předseda Barroso na summitu G8 v Japonsku: vedoucí úloha při řešení naléhavých globálních výzev

  Brusel 4. července 2008 – Předseda Barroso bude počtvrté zastupovat Komisi jako plnohodnotného člena summitu G8, který se tento rok koná 7. až 9. července pod japonským předsednictvím v Toyako (Hokkaido, Japonsko). Tento rok se vedoucí představitelé skupiny G8 budou zabývat zejména změnami klimatu, rozvojem, světovým hospodářstvím a rostoucími cenami potravin a energie. Na summitu budou vyzývat ke koordinované mezinárodní reakci na tyto výzvy.
  více »


  Komise postupuje navrhované převzetí řetězce Plus Discount skupinou REWE českému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

  Brusel 4. července 2008 – Na žádost českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle nařízení EU o spojování Evropská komise rozhodla postoupit českému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k posouzení převzetí českého řetězce maloobchodních prodejen Plus Discount německou skupinou REWE. Komise došla k závěru, že navrhované spojení by ovlivnilo hospodářskou soutěž pouze v České republice.
  více »


  Děti migrantů a vzdělávání: důležitá výzva pro vzdělávací systémy EU

  Brusel 3. července 2008 – Právě přijatá Zelená kniha otevírá diskusi o tom, jak mohou politiky v oblasti vzdělávání lépe řešit úkoly související s přistěhovalectvím a vnitřní mobilitou v EU. Přítomnost velkého počtu dětí migrantů má výrazné důsledky pro evropské vzdělávací systémy. Mezi klíčové úkoly patří: zabránit segregaci na školách, vypořádat se s problematikou větší rozmanitosti mateřských jazyků a kultur, přizpůsobit pedagogické dovednosti a upevňovat vztahy s rodinami migrantů.
  více »


  Jaké by měly být naše školy v 21. století?

  Brusel 3. července 2008 – Evropská komise si přeje, aby členské státy lépe spolupracovaly a usilovaly o vytvoření systémů školství, které budou lépe odpovídat potřebám studentů a zaměstnavatelů ve znalostní Evropě budoucnosti. Ve sdělení „Zlepšování schopností pro 21. století: Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství“ Komise tvrdí, že bude nutné učinit změny, někdy i radikální, pokud mají školy v Evropě plně vybavit mladé lidi do života.
  více »


  Dobrovolná činnost: Komise navrhuje zvýšení mobility mladých lidí

  Brusel 3. července 2008 – Evropská komise navrhla zahájení iniciativy zaměřené na vytvoření více příležitostí pro dobrovolnou činnost mladých lidí v celé Evropě. Mladí lidé, kteří chtějí působit jako dobrovolníci v jiném členském státě, k tomu v současné době nemají dostatek příležitostí. Komise tímto návrhem předkládá řešení, které zohledňuje rozmanitost dobrovolných programů v Evropě a umožňuje jejich lepší součinnost a zpřístupnění dobrovolníkům z jiných zemí EU.
  více »


  Devět šéfredaktorů se spolu s Komisí zamýšlí nad budoucností tisku a pluralismem sdělovacích prostředků

  Brusel 3. července 2008 – Komisařka Viviane Redingová se setkala s devíti šéfredaktory evropských novin, aby společně hledali odpovědi na následující otázky: Zachovává si tisk i v elektronické podobě vysokou redakční úroveň? Nejsou novináři ve světě tisku, internetu, podcastů a videoklipů nuceni plnit příliš mnoho úloh, a netrpí tím kvalita? Mají šéfredaktoři ze starých a nových členských států shodné názory na pluralismus sdělovacích prostředků, které by Komisi umožnily navrhnout ukazatele a pluralismus měřit? Mohlo by financování internetového vysílání z veřejných prostředků ohrozit svobodu tisku?
  více »


  Komise schvaluje návrh směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

  Brusel 2. července 2008 – Jako součást obnovené sociální agendy Komise přijala návrh směrnice, která má usnadnit uplatňování práv evropských pacientů v souvislosti přeshraniční zdravotní péčí, a učinila tak současně s přijetím sdělení o zlepšování spolupráce mezi členskými státy. Komise tímto návrhem usiluje o poskytnutí právní jistoty v této oblasti.
  více »


  Iniciativy eHealth na podporu lékařské péče při cestách a pobytu v zahraničí

  Brusel 2. července 2008 – Evropská komise zahájila dvě iniciativy usilující o zlepšení bezpečnosti a kvality péče o lidi, kteří potřebují lékařskou péči v době, kdy cestují nebo žijí v zahraničí: Doporučení o přeshraniční interoperabilitě systémů elektronických zdravotních záznamů (EHR) a projekt moderních otevřených služeb (Smart Open Services – SOS). Cílem doporučení je poskytnout členským státům nástroje, které zajistí, že lékaři mohou získat přístup k důležitým informacím o pacientech, které léčí, bez ohledu na to, kde v Evropě se tyto informace nacházejí.
  více »

  Komise chce internet lépe přizpůsobit potřebám zdravotně postižených uživatelů

  Brusel 2. července 2008 – 15 procent Evropanů trpí některou z forem zdravotního postižení a mnoho z nich se musí při používání internetu vypořádat s překážkami. Přestože se EU a představitelé vlád opakovaně dožadovali nápravy, dosavadní pokrok je zanedbatelný. Evropská komise proto zahájila veřejnou konzultaci o dalších opatřeních ke zlepšení přístupnosti internetových stránek. Předmětem konzultace jsou rovněž další technologie, jako např. digitální televize. Konzultace potrvá do 27. srpna 2008.
  více »


  Komise představuje obnovenou sociální agendu

  Brusel 2. července 2008 – Komise předložila ucelený soubor iniciativ, který představuje nový závazek k sociální Evropě. Návrhy ukazují, jak může EU pomáhat vytvářet příležitosti, zlepšovat přístup a projevovat solidaritu prostřednictvím iniciativ na podporu tvorby pracovních míst, rozvoje vzdělávání a dovedností, boje proti diskriminaci a mobility a také iniciativ, jež Evropanům umožní žít déle a zdravěji.
  více »


  EU navrhuje ochranu před diskriminací mimo pracoviště

  Brusel 2. července 2008 – Komise přijala návrh směrnice poskytující ochranu před diskriminací na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, vyznání nebo víry i mimo pracoviště. Tato nová směrnice by měla zajistit rovné zacházení v oblasti sociální ochrany, včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče, v oblasti vzdělávání a přístupu k veřejnosti komerčně dostupnému zboží a službám a jejich poskytování, včetně bydlení. Průzkumy Eurobarometru ukazují, že velká většina Evropanů takové předpisy podporuje.
  více »


  Zpráva Evropské komise o nutnosti společné akce proti sociálnímu vyloučení Romů

  Brusel 2. července 2008 – Podle nové zprávy Evropské komise trpí miliony Evropanů romského původu soustavnou diskriminací individuálního i institucionálního charakteru a rozsáhlým sociálním vyloučením. Jsou však k dispozici nástroje na zlepšení situace, pokud EU, členské státy a občanská společnost spojí své síly, aby mohly své úsilí účinně koordinovat. Dnešní zpráva je odpovědí na žádost vedoucích představitelů EU z prosince 2007 o zhodnocení nástrojů a politik na úrovni EU, které by mohly napomoci začlenění Romů.
  více »


  Komise přijala pokyny o použití pravidel hospodářské soutěže v námořní dopravě

  Brusel 1. července 2008 – Evropská komise přijala pokyny o použití pravidel Smlouvy o ES o restriktivních obchodních praktikách v námořní dopravě. Od října 2008 budou společnosti liniové dopravy muset prověřovat, zda jejich obchodní praktiky odpovídají pravidlům hospodářské soutěže. Pokyny pomohou provozovatelům námořní dopravy zorientovat se v dopadech této změny, poskytnou jim podrobnosti týkající se definování trhu, výměny informací v oblasti liniové dopravy a dohod o provozní spolupráci mezi trampovými provozovateli.
  více »

  Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2007 – ochrana spotřebitelů a zvyšování konkurenceschopnosti Evropy

  Brusel 1. července 2008 – Evropská komise přijala svou výroční zprávu o politice hospodářské soutěže za rok 2007, která podává přehled o hlavních směrech vývoje v oblasti politiky hospodářské soutěže. Popisuje klíčové změny v pravidlech a politice hospodářské soutěže a také hlavní opatření v oblasti vymáhání práva. Na základě konkrétních příkladů ukazuje, jak byly nástroje politiky hospodářské soutěže využívány ke zvyšování konkurenceschopnosti Evropy a ochraně spotřebitelů a podniků před jednáním narušujícím hospodářskou soutěž.
  více »


  Internetové telefonické hovory jsou v evropských domácnostech stále oblíbenější

  Brusel 30. června 2008 – Průzkum zahrnující 27 000 domácností z celé EU odhalil nástup nových spotřebních modelů telekomunikačních služeb v Evropě. Díky technologickému pokroku a hospodářské soutěži mají evropští spotřebitelé větší výběr. 24 % domácností přestalo používat pevnou telefonní linku a přešlo na mobilní telefony, zatímco 22 % používá domácí počítače k volání prostřednictvím internetu. Narůstá počet členských států, kde domácnosti používají bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím mobilních nebo satelitních sítí a 29 % evropských domácností nakupuje balíčky telekomunikačních a mediálních služeb.
  více »


  Kalendář
  1. července - 29. září 2008

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky