Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (23. – 29. června 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/07/2008

 

Francouzské předsednictví v Radě EU * Rejstřík lobbistických skupin Komise: je čas se přihlásit * „Mysli nejdříve v malém“: zákon o malých podnicích pro Evropu * Komise přijala opatření ve věci právních předpisů o rovnosti žen a mužů * Zdanění dividend: Komise formálně vyzývá Českou republiku a Itálii, aby ukončily diskriminační zdanění zahraničních penzijních fondů * Veřejné zakázky: Komise zasílá České republice formální žádost týkající se služeb regionální autobusové dopravy * Internetové telefonické hovory jsou v evropských domácnostech stále oblíbenější

  Diář

   

  Týden v Evropě (23. – 29. června 2008)

  Francouzské předsednictví v Radě EU


  Francii čeká již dvacáté předsednictví Rady EU. Ačkoli již dlouho dopředu avizovala své priority (udržitelný rozvoj, evropský pakt o imigraci a azylu, společná zemědělská politika EU, evropská bezpečnostní strategie, ochrana občanů, stabilita finančních trhů, růst a zaměstnanost, rozvoj výzkumu a vývoje, vytvoření Unie pro Středomoří), startovní pozici určije především irské zamítnutí Lisabonské smlouvy. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy chápe irské NE jako odraz toho, že se ve způsobu vytváření společné Evropy udělala chyba. Od dnešní Evropské unie se očekává, že bude chránit před riziky globalizace, ale ono to tak nefunguje. Prezident připustil, že během šesti měsíců předsednictví nedovede všechny své plány na nápravu do zdárného konce. Přesto ale věří, že vyvolá ozdravný šok.

  Francie bude na konci roku předávat pomyslné kormidlo Evropské unie České republice. Obě země se dohodly na spolupráci a společném programu během svých předsednictví. Rovněž podepsaly politickou deklaraci Francouzsko-českého strategického partnerství.
  více »


  Evropský parlament

  Poslanci hodnotili závěry Evropské rady, slovinské předsednictví a irské „ne"

  Brusel 24. června 2008 – V rozpravě mezi poslanci EP, Radou a Komisí o závěrech Evropské rady 19. a 20. 6. a výsledcích končícího slovinského předsednictví byla hlavní pozornost věnována dalším krokům v návaznosti na irské referendum. Většina řečníků se shodla na tom, že je nutné respektovat názor irských voličů a současně umožnit členským státům, aby v procesu ratifikace pokračovaly. Poslanci dále zdůraznili, že Unie by se měla i nadále zabývat obavami občanů, jako jsou rostoucí ceny potravin a paliv.
  více »


  Evropská komise

  Rejstřík lobbistických skupin Komise: je čas se přihlásit

    Brusel 23. června 2008 - Evropská komise dnes spouští svůj on-line rejstřík zástupců zájmových skupin. Všichni zástupci zájmových skupin, kteří jsou zapojeni do činností s cílem ovlivnit formulování politiky a rozhodovací procesy evropských orgánů, jsou vyzýváni k tomu, aby se zaregistrovali. Při registraci budou požádáni o sdělení určitých informací, aby se zvýšila transparentnost vztahů mezi lobbistickými skupinami a Komisí.
  „Lobování je potřebný a rozrůstající se mechanismus a jeho regulování se nelze vyhnout. Jsem potěšen, že sami zúčastnění s tím souhlasí, signalizují svou připravenost chránit své dobré jméno a chtějí nám pomoci bránit legitimitu našich styků. Zapojením se do rejstříku Komise mají zástupci zájmových skupin, kteří jednají v dobré víře, jedinečnou příležitost dokázat toto své odhodlání v praxi“ uvedl místopředseda Evropské komise Siim Kallas.
  více »


  „Mysli nejdříve v malém“: zákon o malých podnicích pro Evropu

  Brusel 26. června 2008 - Většinu pracovních míst v Evropě vytvářejí malé a střední podniky, tedy firmy s 250 a méně zaměstnanci. Pro další rozvoj mají zásadní význam, velmi často však narážejí na obrovské byrokratické překážky. Evropské malé a střední podniky si zaslouží lepší podporu, aby mohly plně využít svůj potenciál (dlouhodobý udržitelný rozvoj a vytváření více pracovních míst). Evropská komise proto představuje zákon o malých podnicích pro Evropu vycházející z deseti hlavních zásad a navrhující politická opatření, která musí Komise i členské státy přijmout.
  více »


  Komise zahajuje projekt Jednotné evropské nebe II pro bezpečnější, ekologičtější a dochvilnější letový provoz

  Brusel 25. června 2008 - Evropská komise dnes přijala druhý soubor právních předpisů týkajících se projektu Jednotné evropské nebe II. Cílem těchto návrhů je zlepšení bezpečnosti, snížení nákladů a omezení zpoždění. To povede k nižší spotřebě paliva, takže letecké společnosti by mohly omezit emise CO2 až o 16 milionů tun a snížit své roční náklady o dvě až tři miliardy EUR. Tato důkladná reforma systému řízení evropského letového provozu se stane klíčem ke zvládnutí očekávaného dvojnásobného zesílení provozu do roku 2020. Bude přínosem nejen pro cestující, ale také pro nákladní dopravu a vojenské a soukromé letectví. Tento soubor předpisů přispěje k vytvoření dalších pracovních příležitostí v letectví. Rovněž evropský výrobní průmysl bude těžit ze svého vedoucího postavení v čele inovačního procesu v technologii řízení letového provozu (jako jsou např. satelitní systémy – Galileo, datový spoj atd.), a posílí tak konkurenceschopnost na celosvětových trzích.
  více »


  Komise přijala opatření ve věci právních předpisů o rovnosti žen a mužů

  Brusel 26. června 2008 - Komise dnes zaslala České republice, Řecku a Polsku odůvodněné stanovisko týkající se neprovedení pravidel EU zakazujících diskriminaci v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (směrnice 2004/113/ES). Členské státy mají dva měsíce na odpověď.Jestliže neodpoví nebo jestliže bude jejich odpověď nedostatečná, může se Komise rozhodnout postoupit věc Evropskému soudnímu dvoru (ESD).
  Vladimír Špidla, komisař EU pro rovné příležitosti k tomu uvedl: „Tato směrnice je nesmírně důležitá pro odstraňování diskriminace na základě pohlaví, což je jedním z cílů Evropské unie. Byla jednomyslně schválena členskými státy a přijata v roce 2004, ale žádná směrnice nemůže mít plný dopad, jestliže není zcela a řádně provedena do vnitrostátního práva.“
  více »


  Nižší poplatky, větší soudržnost, více konkurence: konzultace Komise o snižování poplatků za služby mobilní telefonie v Evropě

  Brusel 26. června 2008 - Cílem Komise je posílit konkurenci jednotlivých operátorů a snížit poplatky evropských spotřebitelů za telefonní služby. Proto dnes na základě návrhu doporučení Komise o sazbách za ukončení hovoru zahájila veřejnou konzultaci o budoucí regulaci „sazeb za ukončení hlasových služeb“ v EU. Sazby za ukončení hlasových služeb jsou velkoobchodní tarify, které operátor zákazníka, který je příjemcem hovoru, účtuje operátorovi sítě volajícího. Tyto sazby, zahrnuté v každé faktuře za telefonní služby a placené spotřebitelem, stanovují vnitrostátní telekomunikační regulační orgány. K dnešnímu dni mají rozhodnutí vnitrostátních telekomunikačních regulačních orgánů za následek velmi odlišné sazby v jednotlivých státech EU. Sazby za ukončení hovoru z mobilních telefonů se pohybují od 0,02 EUR/min. na Kypru až po 0,18 EUR/min. v Bulharsku a jsou devětkrát vyšší než sazby za ukončení hovoru z pevné linky (v průměru 0,0057 EUR/min. při ukončení místního hovoru). Tato situace narušuje hospodářskou soutěž mezi operátory z různých zemí a mezi operátory provozujícími pevné a mobilní hlasové služby. Veřejná konzultace k tomuto návrhu potrvá do 3. září 2008.
  více »


  Opakované použití informací veřejného sektoru je nyní ve všech členských státech snazší. „Je však skutečně snadné?“ ptá se Komise v nové veřejné konzultaci

  Brusel 26. června 2008 - Veřejné orgány vytvářejí, sbírají a sdílejí ohromné množství informací, např. meteorologických, dopravních a finančních údajů, digitálních map nebo turistických informací. Tyto cenné informace veřejného sektoru se mohou stát základem nových služeb s přidanou hodnotou, avšak pro podniky a fyzické osoby je často obtížné tyto informace znovu použít. Evropská směrnice o informacích veřejného sektoru z roku 2003 opakované použití těchto informací v celé EU podporuje. Poté, co Evropská komise ukončila řízení pro nesplnění povinnosti proti Belgii, která neprovedla směrnici do vnitrostátního práva, byla transpozice směrnice završena ve všech 27 členských státech EU. Komise v současnosti hodnotí odpovídající vnitrostátní právní předpisy v rámci přípravy revize směrnice o informacích veřejného sektoru, jež má být provedena do konce roku 2008. Za tímto účelem zahájila veřejnou konzultaci, která potrvá do 31. července 2008.
  více »  Prohlášení místopředsedy Barrota týkající se Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi – 26. červen 2008

  Brusel 26. června 2008 - U příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi bylo zahájeno hodnocení úsilí, které je vynakládáno v oblasti boje proti drogám. Tento přezkum proběhl v souladu s politickou dohodou členských států Organizace spojených národů v této oblasti z roku 1998, které bylo dosaženo na mimořádném zasedání Valného shromáždění (UNGASS). Nyní o deset let později budou na základě výsledku tohoto hodnocení opětovně definovány mezinárodní cíle v oblasti boje proti drogám i politické závazky zemí. Evropská unie se bude tohoto hodnocení účastnit jako mezinárodní aktér. Místopředseda Jacques Barrot, odpovědný za otázky svobody, bezpečnosti a práva, učinil při této příležitosti prohlášení.
  více »


  Zdanění dividend: Komise formálně vyzývá Českou republiku a Itálii, aby ukončily diskriminační zdanění zahraničních penzijních fondů

  Brusel 26. června 2008 - Evropská komise zaslala České republice a Itálii odůvodněná stanoviska (druhá fáze řízení pro nesplnění povinnosti podle článku 226 Smlouvy o ES) v souvislosti s jejich předpisy, podle nichž jsou dividendy vyplácené zahraničním penzijním fondům zdaňovány více než dividendy vyplácené fondům domácím. V případě České republiky se odůvodněné stanovisko týká rovněž diskriminačního zdanění úroků a příjmů z nemovitostí, které plynou zahraničním penzijním fondům. Oba dva členské státy se vyzývají, aby odpověděly do dvou měsíců.
  více »


  Veřejné zakázky: Komise zasílá České republice formální žádost týkající se služeb regionální autobusové dopravy

  Brusel 26. června 2008 - Evropská komise se rozhodla zaslat České republice formální žádost ohledně postupu, který používá Ústecký kraj pro přidělování zakázek na poskytování služeb regionální autobusové dopravy soukromým podnikům. Tato formální žádost má podobu „odůvodněného stanoviska“, které je podle článku 226 Smlouvy o ES druhou fází řízení pro porušení Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru.
  více »


  Komise vyzývá členské státy, aby zajistily řádné provedení prvního železničního balíčku

  Brusel 26. června 2008 - Evropská komise dnes zaslala výzvu 24 členským státům, které zatím řádně neprovedly právní předpisy, jež jsou součástí tzv. prvního železničního balíčku. V rámci plnění svého úkolu sledovat provádění právních předpisů EU do vnitrostátního práva zjistila Komise, že Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko tyto právní předpisy neprovedly nebo je provedly nedostatečně. Vytvoření integrovaného železničního trhu bude klíčovým faktorem na podporu jeho efektivnosti a konkurenceschopnosti, jakož i dalším krokem k zajištění udržitelné mobility v Evropě.
  více »


  Vnitřní trh: Komise podniká kroky s cílem zajistit, aby šest členských států provedlo právní předpisy EU

  Brusel 26. června 2008 - Evropská komise podnikla kroky s cílem zajistit, aby šest členských států provedlo právní předpisy EU týkající se vnitřního trhu. Komise podává žalobu k Evropskému soudnímu dvoru proti Lotyšsku pro neprovedení směrnice o právu společností do vnitrostátních právních předpisů. Také proti Maďarsku bude podána žaloba k soudu pro neprovedení jedné ze směrnic o kapitálových požadavcích. A konečně pošle Komise formální žádosti České republice, Nizozemsku, Polsku a Portugalsku ohledně neprovedení směrnice o zajištění. Tyto formální žádosti mají podobu „odůvodněného stanoviska“, které představuje druhou fázi řízení pro porušení Smlouvy podle článku 226 Smlouvy o ES. Neobdrží-li Komise do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru.
  více »


  Internetové telefonické hovory jsou v evropských domácnostech stále oblíbenější

  Brusel 27. června 2008 - Průzkum zahrnující 27 000 domácností v celé EU odhalil nástup nových spotřebních modelů telekomunikačních služeb v Evropě. Díky technologickému pokroku a hospodářské soutěži mají evropští spotřebitelé větší výběr; 24 % domácností přestalo používat pevnou telefonní linku a přešlo na mobilní telefony, zatímco 22 % používá domácí počítače k volání prostřednictvím internetu. V Evropě narůstá počet členských států, kde domácnosti používají bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím mobilních nebo satelitních sítí. 29 % evropských domácností nakupuje balíčky telekomunikačních a mediálních služeb, což představuje oproti loňskému roku zvýšení o téměř 10 %. Avšak i v tomto rychle se rozvíjejícím prostředí kladou spotřebitelé hlavní důraz na kvalitu poskytovaných služeb.
  více »


  Kalendář

  3. července - 1. září 2008

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky