Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (9. - 15. června 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/06/2008

Prohlášení předsedy Evropské komise J. M. Barrosa k irskému referendu o Lisabonské smlouvě * Námořní politika: Komisař Borg se ve Slovinsku vyslovil za užší spolupráci v námořních otázkách v oblasti Středozemního moře * MEDIA MUNDUS: Komise zvažuje celosvětový program spolupráce v oblasti filmu * Komise vyzývá k rychlému přijetí energetické politiky i politiky v oblasti klimatu * Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika na období 2007–2013 * Duševní zdraví v Evropě středem pozornosti * Občanská agora o klimatických změnách: Parlament žádá zapojení občanů

  diář

  Prohlášení předsedy Evropské komise J. M. Barrosa k irskému referendu o Lisabonské smlouvě

  Brusel 13. června 2008 – Irsko řeklo podle všeho NE Lisabonské smlouvě. Evropská komise, která Lisabonskou smlouvu podporovala, doufala v jiné vyústění. Výsledek referenda však respektujeme.
  Právě jsem hovořil s předsedou vlády Cowenem a ten jasně prohlásil, že toto hlasování nelze brát jako hlasování proti Evropské unii. Vždyť obě strany v kampani vyzdvihovaly přínosy irského členství v EU. Osobně věřím, že Irsko nepřestane usilovat o budování silné Evropy a bude i nadále plnohodnotným a aktivním členem EU.
  Irská vláda a vlády dalších členských států budou nyní muset vyhodnotit, co tento výsledek v procesu ratifikace znamená. Smlouva byla podepsána všemi 27 členskými státy, existuje tedy společná odpovědnost za řešení nastalé situace. Evropská rada, jež se sejde příští týden, by měla během svého zasedání společně rozhodnout v otázkách, které se týkají nás všech. „Ne“ zvolené v Irsku nevyřešilo problém, jenž měla vyřešit Lisabonská smlouva. Ratifikační proces se skládá z 27 vnitrostátních ratifikačních procesů, 18 členských států již smlouvu schválilo a Evropská komise se domnívá, že i v ostatních státech by se mělo s ratifikací pokračovat.
  Na Evropské radě budeme chtít spolu jednat, budeme si přát vyslechnout analýzu předsedy vlády Cowena i jeho názor na to, jak reagovat na obavy těch občanů, kteří se rozhodli hlasovat proti ratifikaci.
  Současně by evropské instituce a členské státy měly nadále pracovat pro občany Evropy v oblastech, jako jsou růst a zaměstnanost, sociální soudržnost, energetická bezpečnost, klimatické změny a boj proti inflaci. Společné úsilí v EU je i nadále nejlepším způsobem, jak se vyrovnat s výzvami, které v současnosti stojí před evropskými občany.

   

  Evropská komise
  Námořní politika: Komisař Borg se ve Slovinsku vyslovil za užší spolupráci v námořních otázkách v oblasti Středozemního moře

  Brusel 9. června 2008 - Středomořský region je uzavřeným a přetíženým mořem, který se v některých oblastech blíží hranici udržitelného rozvoje. V jeho vodách se uplatňují nejrůznější regulační systémy, včetně systémů multilaterálních organizací, mezinárodních úmluv, Evropské unie a členských států EU, kandidátských zemí a jiných partnerských středomořských zemí. Relativně malá rozloha Středozemního moře a omezená výměna vody s Atlantským oceánem činí životní prostředí náchylným na znečištění, zejména pokud se zde realizuje 30 % světové námořní dopravy. Námořní doprava v oblasti je rovněž zdrojem dalších nevyřešených otázek ve věci námořní bezpečnosti nebo konkurence mezi středomořskými přístavy. Kromě toho je třeba uvést v součinnost vědecké a výzkumné nástroje s cílem podpořit hospodářský růst a vytvářet inovativní řešení.
  více »

  MEDIA MUNDUS: Komise zvažuje celosvětový program spolupráce v oblasti filmu

  Brusel 10. června 2008 - Komise v současné době zkoumá, jaké výhody by přineslo rozšíření programu Evropské unie MEDIA, který byl založen v roce 1991 na podporu rozvoje a přeshraniční distribuce evropských filmů, o nový program MEDIA MUNDUS. Tímto programem by měly být posíleny kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým průmyslem a filmovými tvůrci z třetích zemí. Odborníci z audiovizuálního odvětví v Evropě a filmoví tvůrci ze stejné branže ze zemí mimo Evropu by tak dostali příležitost zlepšit svou konkurenceschopnost tím, že budou lépe využívat možnosti společných projektů např. v oblasti rozvoje, distribuce a propagace audiovizuálních děl.
  více »

  Komise vyzývá k rychlému přijetí energetické politiky i politiky v oblasti klimatu

  Brusel 11. června 2008 – Evropská komise dnes projednávala politické kroky, jejichž cílem je zmírnit důsledky růstu světových cen paliv. Na základě dnešních závěrů předseda Barroso předloží sdělení, které by mělo být přijato včas, aby mohlo být projednáno na zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. června spolu s nedávným sdělením Komise o rostoucích cenách potravin (viz IP/08/763).
  více »

  Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika na období 2007–2013

  Brusel 11. června 2008 - Dne 11. prosince 2007 Evropská komise schválila operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem na období 2007–2013. Program představuje poskytování podpory Společenství z Evropského fondu regionálního rozvoje (dále jen „EFRR“) pro konkrétní české a polské regiony, které leží v blízkosti společné hranice těchto dvou zemí. Jde o české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a polské podregiony Jeleniogórsko-wałbrzyski, Opolski, Rybnicko-jastrzębski, Bielsko-bialski a okres Pszczyński.
  více »

  Duševní zdraví v Evropě středem pozornosti

  Brusel 13. června 2008 - Komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou dnes v Bruselu na konferenci na vysoké úrovni věnované duševnímu zdraví zahajuje Evropský pakt za duševní zdraví a pohodu. Jedná se o první konferenci, na které se sejdou ministři, odborníci, pacienti, zdravotnický personál, výzkumní pracovníci, významné osobnosti a další zúčastněné strany, aby se dohodli na budoucích společných akcích zaměřených na zlepšení duševního zdraví v Evropě. Pakt je výzvou ke spolupráci. Uznává zdravotní, sociální a hospodářský význam duševního zdraví pro každého z nás a potřebu překonat tabu a stigmata spojená s duševními chorobami.
  více »

  Snižování nemocí a úrazů souvisejících s prací prostřednictvím lepšího hodnocení rizik

  Brusel 13. června 2008 – Podle údajů Eurostatu zemře v Evropské unii v důsledku pracovních úrazů každoročně celkem 5 720 osob. Mezinárodní organizace práce (MOP) navíc odhaduje, že dalších 159 500 pracovníků umírá každý rok v EU na nemoci z povolání. Vezmeme-li v úvahu oba tyto číselné údaje, lze konstatovat, že odhadem každé tři a půl minuty zemře v EU jeden člověk z důvodů souvisejících s prací. Většině z těchto úrazů a nemocí je možno zabránit a prvním krokem k tomu je hodnocení rizik. To je hlavní myšlenkou celoevropské informační kampaně o hodnocení rizik s názvem „Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání.“, kterou spustila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).

  více »


  Evropský parlament
  Občanská agora o klimatických změnách: Parlament žádá zapojení občanů

  12. a 13. června hostil Evropský parlament hostit druhou občanskou agoru na téma: Jak zvládat klimatické změny? Agory se zúčastnilo na 500 zástupců občanské společnosti, kteří si v průběhu dvou dnů vyměňovali názory s europoslanci, zákonodárci a mezinárodními odborníky. Jednotlivé aspekty klimatických změn byly projednávány z různých úhlů pohledu (zdroje, techniky, solidarita, ekonomika a vzdělávání).

  více »

  Rada
  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k propuštění ochránkyně lidských práv Mutabar Tadžibajevové uzbeckými orgány

  Brusel 10. června 2008 - Evropská unie vítá podmíněné propuštění Mutabar Tadžibajevové, známé ochránkyně lidských práv v Uzbekistánu. Vyzývá uzbecké orgány, aby jí udělily milost v plném rozsahu. EU doufá, že Mutabar Tadžibajevová bude moci vycestovat do zahraničí, aby převzala cenu Martina Ennalse za rok 2008, udělovanou každoročně jednotlivcům, kteří se zvláštním způsobem angažují v boji proti porušování lidských práv. EU rovněž vyzývá uzbecké orgány, aby neprodleně propustily všechny ochránce lidských práv a vězně, na jejichž situaci uzbecké orgány upozornila.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ke společnému postoji Rady 2008/288/SZBP ze dne 7. dubna 2008, kterým se obnovují omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska

  Brusel 12. června 2008 - Kandidátské země Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a Černá Hora a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, prohlašují, že sdílejí cíle společného postoje Rady 2008/288/SZBP ze dne 7. dubna 2008, kterým se obnovují omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska, zveřejněného dne 8. dubna 2008 v Úředním věstníku Evropské unie L 95, s. 66.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ke zhoršení bezpečnostní situace v Jemenu

  Brusel 12. června 2008 - EU plně podporuje vládu a lid Jemenu při řešení hospodářských, politických, bezpečnostních a sociálních problémů země. EU uznává, že vláda Jemenu musí na svém území zajistit bezpečnost, avšak je znepokojena nedávnou eskalací bojů v okolí města Sa´dah a rozšířením konfliktu na předměstí Sana´a a do dalších oblastí. EU je i nadále připravena zvážit neodkladnou humanitární pomoc obětem, včetně znepokojivého počtu vnitřně vysídlených osob, a to na základě posouzení potřeb a přístupu k obětem. EU vyzývá vládu Jemenu, aby vyvinula všemožné úsilí a zajistila, aby se konflikt nedotkl nevinných civilistů.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ke společnému postoji Rady 2008/160/SZBP ze dne 25. února 2008 o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

  Brusel 12. června 2008 - Společný postoj Rady 2008/160/SZBP ze dne 25. února 2008 o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky byl dne 26. února 2008 zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie L 51, s. 23. Kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Gruzie prohlašují, že sdílejí cíle společného postoje Rady 2008/160/SZBP ze dne 25. února 2008 o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky, zveřejněného dne 26. února 2008 v Úředním věstníku Evropské unie L 51, s. 23.

  více »

  Evropský soudní dvůr
  O2 se nemůže dovolávat svého práva k ochranné známce za účelem zakázání užití podobného označení ve srovnávací reklamě Hutchison 3G

  Lucemburk 12. června 2008 - Právo k ochranné známce neumožňuje zamezit užívání označení shodného nebo podobného ochranné známce ve srovnávací reklamě, jestliže u veřejnosti neexistuje nebezpečí záměny mezi inzerentem reklamy a majitelem ochranné známky nebo mezi ochrannými známkami, zbožím nebo službami inzerenta reklamy a zbožím nebo službami majitele ochranné známky.
  Podle směrnice Společenství o ochranných známkách je majitel ochranné známky oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána, a označení podobného ochranné známce, pokud existuje nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.
  více »

  Kalendář
  23. – 30. června 2008


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky