Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dva týdny v Evropě (28. dubna – 11. května 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/05/2008

Oslavy Dne Evropy * Klamavé internetové stránky leteckých společností * Druhý ročník soutěže pro mladé překladatele * Projekty evropského kulturního dědictví * Veřejná konzultace o fungování a účincích nařízení EU o roamingu * Nadměrný schodek Itálie, Portugalska, České republiky a Slovenska * Připravenost 10 zemí na euro a vstup Slovenska do eurozóny v roce 2009 * Řízení podniků a právo společností * 75% nárůst počtu případu pro SOLVIT * Diskuze s čelními představiteli světových náboženství o změně klimatu a usmíření * Sociální politika EU * Přístup veřejnosti k dokumentům EU * Financování modernizace železničních vozidel v České republice * Jarní hospodářská prognóza * Reforma vinařství

  Dva týdny v Evropě (28. dubna – 11. května 2008)

   

  Praha oslavila Den Evropy na Staroměstském náměstí společně v rozmanitosti


  Den Evropy, který se slaví tradičně 9. května v den výročí Schumanovy deklarace - dokumentu, jenž je pokládán za impuls k poválečné spolupráci evropských vlád a základní stavební kámen pro pozdější vznik EU, se letos v Praze slavil na Staroměstském náměstí. Celé odpoledne zde bylo možno ochutnat kuchařské speciality především ze Slovinska, země, která v tomto pololetí předsedá Evropské unii, poslechnout si českou i zahraniční hudbu nebo se nechat svézt v kočáře taženém koňmi z plemene lipicánů. Nechyběly ani informační stánky s materiály o Slovinsku, o Evropské komisi i Evropském parlamentu. Svůj stánek tu měly i neziskové organizace, například Poradna pro integraci nebo Sdružení pro příležitost mladých migrantů META. Hudební program zahájila kapela Trio Zeron, která nabídla směs tradiční slovinské hudby s jazzem a rockem. Diváci vyslechli i skupinu Terne Čhave, Ewu Farnou, Carlose de Nicaraguu a členy seskupení Navigators. Název letošní oslavy Společně v rozmanitosti odkazoval na Evropský rok mezikulturního dialogu. I tato akce přispěla k vzájemnému poznávání rozdílných kultur.
  více »


  Evropská komise


  Spotřebitelé: 50 % klamavých internetových stránek leteckých společností opraveno

  Brusel 8. května 2008 – Komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kunevová zveřejnila zprávu o šetření, které bylo zaměřeno na klamavou reklamu a nekalým praktikám na internetových stránkách prodejců letenek. Zpráva uvádí, že v celém odvětví letecké dopravy jsou „zákazníci vystaveni závažným a přetrvávajícím problémům“. Každá třetí zkoumaná internetová stránka se v posledních 7 měsících musela podrobit následnému opatření z důvodu porušení právních předpisů EU v oblasti ochrany spotřebitele.
  více »  Komise pořádá další ročník soutěže pro mladé překladatele

  Brusel 8. května 2008 – Studenti ze členských států EU mohou znovu změřit své překladatelské dovednosti v druhém ročníku soutěže „Juvenes Translatores" (mladí překladatelé). Velký zájem a kladné reakce účastníků první soutěže, která probíhala v loňském a letošním roce, přiměly Komisi k jejímu zopakování. Do nové soutěže, jež proběhne 27. listopadu 2008, se mohou od 1. září do 20. října 2008 hlásit všechny školy v EU.
  více »


  Šest nejlepších: projekty evropského kulturního dědictví

  Brusel 8. května 2008 – Šesti laureáty „Ceny Evropské unie za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra“ za rok 2008 se staly vynikající projekty z České republiky, Řecka, Nizozemska, Španělska a Rumunska. Ceny slouží jako uznání za výjimečné úsilí v oblasti památkové péče, výzkumu a vzdělávání a každá z nich má hodnotu 10 000 EUR. Udílejí je společně Evropská komise a celoevropská federace pro kulturní dědictví Europa Nostra.
  více »


  Telekomunikace: Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o fungování a účincích nařízení EU o roamingu

  Brusel 7. května 2008 – Evropská komise požádala odvětví telekomunikací, spotřebitele a další zúčastněné strany o zhodnocení nařízení EU o roamingu, které vstoupilo v platnost 30. června 2007. Podle ustanovení tohoto nařízení musí Komise v roce 2008 podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování nových pravidel roamingu a jejich účincích. Cílem veřejné konzultace je shromáždit do 2. července 2008 odpovědi od mobilních operátorů, podniků, sdružení spotřebitelů a jakýchkoli dalších zúčastněných stran.
  více »


  Komise doporučuje v případě Itálie, Portugalska, České republiky a Slovenska zrušit postup při nadměrném schodku

  Brusel 7. května 2008 – Evropská komise doporučila Radě zrušit postup při nadměrném schodku pro Itálii a Portugalsko, jelikož se jejich schodek rozpočtu v roce 2007 snížil pod 3 % HDP a pod touto hranicí by měl zůstat i v letech 2008 a 2009. To znamená, že poprvé od roku 2002 ani jeden členský stát v eurozóně nemá veřejné finance pod přísným dohledem nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu. Komise rovněž dospěla k závěru, že byly splněny podmínky pro uzavření postupu v případě České republiky a Slovenska.
  více »  Komise posuzuje připravenost 10 zemí EU přijmout euro a navrhuje, aby Slovensko v roce 2009 vstoupilo do eurozóny

  Brusel 7. května 2008 – Evropská komise dnes dospěla k závěru, že Slovensko splňuje kritéria pro přijetí eura a v tomto smyslu také předložila Radě návrh. Pravidelná konvergenční zpráva o připravenosti k přijetí eura uvádí, že ostatních devět zemí s tzv. „výjimkou“ dosáhlo pokroku na cestě k jednotné měně. Rada ministrů financí EU učiní konečné rozhodnutí o přijetí eura Slovenskem v červenci poté, co Parlament předloží své stanovisko a hlavy států a vlád tuto záležitost prodiskutují na červnovém summitu.
  více »


  Řízení podniků a právo společností: Komise podniká kroky s cílem zajistit, aby členské státy provedly předpisy EU

  Brusel 6. května 2008 – Evropská komise rozhodla o předání odůvodněného stanoviska České republice, Maďarsku, Nizozemsku a Polsku, protože v předepsané lhůtě do svého vnitrostátního práva neprovedly směrnici o požadavcích na průhlednost týkajících se společností s kótovanými akciemi. Komise dále rozhodla o podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropských společenství proti Itálii, která plně neprovedla směrnici o požadavcích na zveřejňování týkajících se společností s kótovanými akciemi i bez nich.
  více »

  SOLVIT: síť pro řešení problémů jednotného trhu zaznamenala 75% nárůst počtu případů v roce 2007

  Brusel 6. května 2008 – V loňském roce síť EU SOLVIT řešila 819 problémů, se kterými se potýkali občané a podniky při uplatňování svých práv v oblasti jednotného trhu, přičemž 679 z nich (83 %) bylo vyřešeno. V pátém roce své existence SOLVIT zaznamenal 75% nárůst počtu případů v porovnání s rokem 2006 a přitom zůstala míra úspěšnosti vysoká a doba na vyřešení případů krátká. Tyto údaje jsou uvedeny ve výroční zprávě Evropské komise o síti SOLVIT, podle které byl rok 2007 pro SOLVIT dalším úspěšným rokem.
  více »

  Předsedové Komise, Rady a Parlamentu diskutují s vedoucími náboženskými představiteli o změně klimatu a usmíření

  Brusel 5. května 2008 – Z podnětu předsedy Evropské Komise José Manuela Barrosa se 5. května uskutečnil v sídle EK neformální dialog přibližně s dvaceti čelními představiteli křesťanství, judaismu a islámu v Evropě. Setkání společně řídili předseda Evropské komise Barroso, slovinský předseda vlády a současný předseda Evropské rady Janez Janša a předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering. Letošní setkání se soustředilo na dvě velké výzvy, jimž čelí Evropská unie: změna klimatu a usmíření.
  více »  Podpora sociálního úspěchu – hlavní role pro EU

  Brusel 5. května 2008 – „Evropské unii náleží při podpoře sociálního úspěchu významná úloha“ – to je poselství Vladimíra Špidly, komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, pro dvoudenní konferenci nazvanou „Reakce na novou sociální realitu“, která právě probíhá v Bruselu. Tato událost, jíž se účastní řada činitelů na národní i evropské úrovni, představuje výchozí bod pro nové sdělení o agendě EU věnované tématu „Příležitosti, přístup a solidarita“, které je naplánováno na červen 2008.
  více »


  Evropská komise navrhuje snazší přístup veřejnosti k dokumentům evropských institucí

  Brusel 30. dubna 2008 – Komise schválila změny v pravidlech přístupu k dokumentům institucí EU. Tyto změny podtrhují úsilí Komise o transparentnost, aktualizují pravidla podle nejnovější judikatury a umožňují institucím efektivněji odpovídat na žádosti občanů. Návrh Komise klade větší důraz na aktivní šíření informací a upravuje stávající nařízení tak, aby bylo v souladu s ustanoveními o přístupu k informacím o životním prostředí podle Aarhuské úmluvy. Vyjasňuje také pojem „dokument“, který například zahrnuje i obsah elektronických databází, pokud lze údaje vyextrahovat v podobě výtisku nebo elektronického souboru.
  více »


  Komise dává zelenou financování modernizace železničních vozidel v České republice

  Brusel 30. dubna 2008 – Komise odsouhlasila program podpory na pořízení a modernizaci železničních vozidel v České republice. Český stát vynaloží za období 2008 až 2013 v rámci tohoto programu 4,8 miliardy CZK. V České republice je stejně jako ve většině nových členských států průměrné stáří vozidel železniční osobní dopravy příliš vysoké. Program organizuje podporu na modernizaci železniční dopravy v rámci smluv o veřejné službě.
  více »


  Jarní hospodářská prognóza pro roky 2008 a 2009: růst mírně oslabuje

  Brusel 28. dubna 2008 – Podle jarní hospodářské prognózy Komise by měl hospodářský růst v Evropské unii zvolnit ze 2,8 % v roce 2007 na 2 % v roce 2008 a 1,8 % v roce 2009 (v eurozóně z 2,6 % na 1,7 % v roce 2008 a 1,5 % v roce 2009). Tento vývoj růstu způsobují tři faktory: neklid na finančních trzích, zpomalení v USA a stoupající ceny komodit. Hospodářství Evropské unie si vede vícelku dobře díky zdravým základům a v letech 2008 a 2009 by měly vzniknout 3 miliony nových pracovních míst.
  více »


  Rada

  Reforma SZP: Rada formálně přijímá reformu vinařství, která posílí konkurenceschopnost evropských vín

  Brusel 29. dubna 2008 – Rada dnes přijala rozsáhlou reformu společné organizace trhu s vínem. Změny přinesou na trh s vínem rovnováhu, postupně odstraní nehospodárné a nákladné intervence opatření a umožní využít rozpočet na pozitivnější a aktivnější opatření, která posílí konkurenceschopnost evropských vín. Reforma zavádí rychlou restrukturalizaci odvětví vína prostřednictvím dobrovolného tříletého režimu klučení, který poskytne alternativu pro nekonkurenceschopné producenty a odstraní z trhu přebytky a nekonkurenceschopná vína.
  více »


  Kalendář

  15. - 29. května 2008

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky