Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (31. března - 6. dubna 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/04/2008

Enterprise Europe Network: Podpora podniků na dosah ruky * „Debate Europe“ dává občanům možnost se vyjádřit * EU prohlubuje vztahy se svými sousedy a podporuje jejich reformy * Odborné kvalifikace: řízení pro porušení Smlouvy proti Belgii, České republice a Španělsku * EU vyzývá k rychlému přijetí opatření zlepšujících pracovní podmínky pro 1 milion vysílaných pracovníků * Komise představuje svou politiku pro odškodnění spotřebitelů a podniků * V roce 2007 bylo zaregistrováno přes 300 000 internetových domén .eu * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Bělorusku * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Zimbabwe

  Týden v Evropě (31. března - 6. dubna 2008)

  Enterprise Europe Network: Podpora podniků na dosah ruky

  Podpořit malé a střední podniky a zvýšit jejich konkurenceschopnost, potenciál či povědomí o evropských politikách na podporu podnikání – to je cíl národních informačních sítí, které pod názvem Enterprise Europe Network vznikly ve všech členských státech EU. Úlohou sítě, která byla v Česku spuštěna 28. února 2008, je především zabezpečit služby v oblasti inovací a poskytnout odpovědi na otázky týkajících se podnikatelských aktivit. Síť Enterprise Europe Network vznikla za podpory Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a lze ji chápat jako nástupní instituci za evropskou sít Euro Info Center a Innovation Relay, které končí svou činnost. V České republice bude činnost národní sítě zajišťována prostřednictvím projektu BIOSNet. Více informací najdete na stránkách Technologického centra Akademie věd ČR a na oficiálních stránkách Evropské komise .
  více »

  Evropská komise
  „Debate Europe“ dává občanům možnost se vyjádřit

  Brusel, 2. dubna 2008 - Evropská komise si přeje zvýšit zapojení občanů do rozhodovacího procesu v EU. Ve sdělení nazvaném „Debate Europe – Využití zkušeností získaných v rámci Plánu D pro demokracii, dialog a diskuzi“ zavádí řadu budoucích opatření, jejichž cílem je podpořit všeobecnou a stálou diskuzi o budoucnosti Evropské unie mezi lidmi ze všech sociálních skupin, a to na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.
  více »

  EU prohlubuje vztahy se svými sousedy a podporuje jejich reformy

  Brusel, 3. dubna 2008 - Evropská unie v minulých letech prostřednictvím evropské politiky sousedství (EPS) značně posílila své vztahy se svými sousedy a podpořila jejich v úsilí v oblasti demokratických a hospodářských reforem. V politickém dokumentu, který dnes Evropská komise přijala, je hodnocen konkrétní pokrok dosažený partnerskými zeměmi v celé řadě oblastí, od politické spolupráce po obchod, migraci a zjednodušení vízového styku, od energie, dopravy, výzkumu a inovací po mobilitu studentů a mládeže. Tento proces prohlubování byl již zahájen s Ukrajinou a Komise nyní navrhuje prohloubit spolupráci také s Izraelem, Moldavskem a Marokem. Politický dokument doprovází odvětvová zpráva a zprávy pro jednotlivé země, se kterými byl dojednán akční plán evropské politiky sousedství.
  více »

  Odborné kvalifikace: řízení pro porušení Smlouvy proti Belgii, České republice a Španělsku

  Brusel, 3. dubna 2008 - Komise se rozhodla zaslat třem členským státům – jmenovitě Belgii, České republice a Španělsku – odůvodněné stanovisko, které se týká nesdělení opatření pro provedení směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací do vnitrostátního práva. Tato směrnice je výsledkem reformy systému uznávání odborných kvalifikací, kterou Komise zahájila s cílem přispět k flexibilitě trhů práce, docílit větší liberalizace v oblasti poskytování služeb, podnít ve větší míře automatické uznávání kvalifikací a zjednodušit administrativní postupy.
  více »

  EU vyzývá k rychlému přijetí opatření zlepšujících pracovní podmínky pro 1 milion vysílaných pracovníků

  Brusel, 3. dubna 2008 - Evropská komise dnes vyzvala vnitrostátní vlády k přijetí naléhavých opatření zlepšujících situaci pracovníků, kteří byli svým zaměstnavatelem dočasně vysláni do jiného členského státu, prostřednictvím lepší spolupráce mezi státními správami. V doporučení se uvádí řada konkrétních kroků, jež by měly vést k nápravě nedostatků, k nimž došlo při provádění, uplatňování a vymáhání stávajících právních předpisů. Apeluje zejména na účinnější výměnu informací, lepší přístup k nim a výměnu osvědčených postupů. Tato iniciativa navazuje na sdělení Komise o vysílaných pracovnících z června 2007.
  více »

  Antimonopolní opatření: Komise představuje svou politiku pro odškodnění spotřebitelů a podniků

  Brusel, 3. dubna 2008 - Evropská komise vydala bílou knihu, která obsahuje návrh nového modelu pro odškodnění spotřebitelů a podniků, již jsou oběťmi porušení antimonopolních pravidel (porušení ustanovení Smlouvy o ES týkajících se restriktivních obchodních praktik a zneužívání dominantního postavení na trhu). Ve většině členských států EU existují v současné době velké překážky, které spotřebitele a podniky odrazují od toho, aby si u soudu nárokovali náhradu škody vzniklé na základě porušení pravidel hospodářské soutěže prostřednictvím soukromoprávních žalob. V bílé knize jsou uvedeny návrhy, jak zvýšit účinnost těchto žalob, při zachování respektu k evropským právním systémům a tradicím.
  více »

  Říční informační služby: Komise zasílá odůvodněná stanoviska čtyřem členským státům

  Brusel, 3. dubna 2008 - Evropská komise dnes rozhodla, že zašle odůvodněná stanoviska Belgii, České republice, Polsku a Slovenské republice, jelikož tyto země neprovedly do vnitrostátního práva evropská pravidla o zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb na vnitrozemských vodních cestách. Zaslání odůvodněného stanoviska je posledním krokem před případným předložením záležitosti Soudnímu dvoru.
  více »

  V roce 2007 bylo zaregistrováno přes 300 000 internetových domén .eu

  Brusel, 4. dubna 2007 - Co mají společného Milka, Bridgestone a Versace? Všichni si pro své internetové stránky vybrali jako doménu nejvyšší úrovně (TLD) nově vytvořenou doménu „.eu“. Za poslední dva roky si podniky, nevládní organizace a občané EU zajistili přes 2,8 milionu evropských internetových identit, to znamená, že dnes, v den svých druhých narozenin, je doména .eu čtvrtou nejoblíbenější doménou nejvyšší úrovně v Evropě a devátou na světě. Propagací zřetelně evropské online identity pomáhá doména .eu občanům a podnikům plně využívat výhody jednotného trhu a svobody, kterou tato doména nabízí.
  více »

  Rada
  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Bělorusku

  Brusel, 31. března 2008 - Předsednictví jménem členských států Evropské unie vyjadřuje hluboké zklamání ze zatčení velkého počtu účastníků, zejména mladých lidí, a odsuzuje použití násilí při rozhánění pokojných demonstrantů, kteří se dne 25. března sešli při příležitosti Dne svobody v Minsku a v dalších běloruských městech. Evropská unie připomíná, že hlavní demonstrace v Minsku byla povolena minskou městskou radou a že probíhala pokojným způsobem, a vyzývá Bělorusko, aby zadržené osoby bezodkladně propustilo a aby je dále nestíhalo.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k výročí, kdy byla situace v Dárfúru/Súdánu postoupena k řešení Mezinárodnímu trestnímu soudu

  Brusel, 31. března 2008 - Dne 31. března 2005 Rada bezpečnosti OSN postoupila situaci v Dárfúru k řešení Mezinárodnímu trestnímu soudu. Na základě rezoluce 1593 (2005) Rada bezpečnosti prohlásila, že „vláda Súdánu a všechny další strany konfliktu v Dárfúru musí plně spolupracovat a poskytovat soudu a žalobci veškerou nezbytnou pomoc“.
  Dne 27. dubna 2007 Mezinárodní trestní soud vydal zatýkací rozkaz na Ahmeda Muhammada Harouna, současného ministra pro humanitární záležitosti, a bývalého velitele milicí Džandžauí Alího Muhammada Alího Abd-Al-Rahmana, známého také jako „Alí Kosheib“, ve spojitosti s údajnými zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny v Dárfúru.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Zimbabwe

  Brusel, 4. dubna 2008 - Evropská unie pozorně sleduje volby v Zimbabwe. Vítá odhodlání zimbabwského lidu uplatnit své základní demokratické právo hlasovat ve volbách konaných dne 29. března. Vítá také řádný průběh voleb a skutečnost, že samotný volební den se obešel bez násilí. Vyzývá všechny zúčastněné strany k zachování tohoto konstruktivního přístupu.
  Evropská unie vítá skutečnost, že byly zveřejněny výsledky parlamentních voleb, a vyzývá volební komisi Zimbabwe, aby bez dalšího prodlení zajistila vyhlášení výsledků prezidentských voleb.
  více »

  Evropský soudní dvůr
  Registrovaný partner stejného pohlaví může mít nárok na vdovecký důchod přiznávaný v rámci systému oborového zaopatření

  Lucemburk, 1. dubna 2008 - Tadao Maruko založil v roce 2001 na základě příslušného německého zákona registrované partnerství s jedním z tvůrců divadelních kostýmů. Tento byl pojištěný od roku 1959 u Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (zaopatřovací ústav německých divadelních scén), který je pověřený správou starobního a pozůstalostního pojištění uměleckých zaměstnanců německých divadel. Partner T. Maruka zemřel v roce 2005. Tadao Maruko následně zažádal u Versorgungsanstalt o vdovecký důchod. Jeho žádost byla zamítnuta s tím, že stanovy Versorgungsanstalt nepřiznávají takovouto dávku pozůstalým registrovaným partnerům.
  více »

  Evropský účetní dvůr
  Informativní zpráva Evropského účetního dvora ke zvláštní zprávě č. 2/2008 o závazných informacích o sazebním zařazení zboží (ZISZ)

  Lucemburk, 4. dubna 2008 - Závazná informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ) je rozhodnutí o sazebním zařazení, které písemně vydávají celní orgány členského státu na základě žádosti hospodářských subjektů (obchodníků). Podporuje jednotné provádění celní politiky a přispívá ke správnému vyměření cla. ZISZ je právně závazná pro všechny celní orgány v Evropské unii ve vztahu k příjemci po dobu až šesti let, a hospodářským subjektům i celním úřadům tak poskytuje právní jistotu o sazebním zařazení daného zboží.
  více »

  Kalendář
  10. - 22. dubna 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky