Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (3. - 9. března 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/03/2008

 

Evropský týden proti rasismu * Koordinovaná reakce EU na katastrofy doma i v zahraničí * Ženy u moci stále uvězněny pod „skleněným stropem“ * Evropané nakloněni opatřením evropské regionální politiky * Prohlášení předsednictví k situaci po prezidentských volbách v Arménii * Nové řízení o naléhavé předběžné otázce * Soudní statistiky 2007: Nárůst soudní aktivity Společenství

 

 

 

 

  Diář

   

  Evropský týden proti rasismu

  Zastoupení Evropské komise v České republice se aktivně spolupodílí na řadě kulturních akcí po celé České republice organizovaných v rámci Evropského týdne proti rasismu. Koncert proti rasismu se uskuteční v Olomouci 17. března a v Praze 19. března 2008. Pro děti z azylového zařízení Zastávka bude 21. března 2008 uspořádán Integrační den a řada dalších akcí. Každoroční Evropský týden proti rasismu připomíná Mezinárodní den potírání jakékoli formy rasové diskriminace, který vyhlásilo valné shromáždění OSN v reakci na zavraždění 69 odpůrců apartheidu v jihoafrickém městě Sharpville v roce 1960. V týdnu kolem 21.března tisíce lidí oslavuje hodnoty jako tolerance, rovná práva a rozmanitost Evropy. Multikulturní centrum Praha a koalice občanských sdružení společně již potřetí připravují informační kampaň Oranžová stužka, jejíž cílem je upozornit především na projevy rasové diskriminace v ČR a její oběti. Základní myšlenkou informační kampaně Oranžová stužka je oživit veřejnou debatu o problematice odstranění rasismu a poskytnout informace o všech formách rasové diskriminace.

  více »

   

   

  Evropská komise


  Koordinovaná a silnější reakce EU na katastrofy doma i v zahraničí

  Brusel, 5. března 2008 - Evropská komise dnes přijala sdělení o posílení schopnosti Unie reagovat na katastrofy. V tomto sdělení se ve snaze zvládnout naléhavé úkoly, které přinášejí přírodní a člověkem vyvolané katastrofy, navrhuje, aby Evropská unie posílila svou schopnost poskytovat doma i v zahraničí civilní ochranu a humanitární pomoc. Komise vyhodnotila všechny své zdroje a jako první krok navrhla akční plán zvláštních opatření, která mají být přijata do konce roku 2008. Konkrétním příkladem je zlepšení reakce Unie na lesní požáry, kterým je ve sdělení věnována zvláštní pozornost.

  více »


  Spojování podniků: Komise zahajuje důkladné vyšetřování plánovaného převzetí společnosti MOL skupinou OMV

  Brusel, 6. března 2008 - V souladu s nařízením o spojování podniků zahájila Evropská komise důkladné vyšetřování navrhovaného převzetí maďarského ropného a plynárenského koncernu MOL rakouskou skupinou OMV, která též působí v ropném a plynárenském průmyslu. Počátečním průzkumem trhu Komise zjistila, že navrhovaná akvizice vyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže na vícero trzích. Rozhodnutí zahájit hloubkové šetření nepředjímá konečný výsledek šetření. Komise má 90 pracovních dní (do 22. července 2008) na to, aby s konečnou platností rozhodla, zda tato spojení významně ohrozí účinnou hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

  více »


  Ženy u moci jsou stále uvězněny pod „skleněným stropem“

  Brusel, 7. března 2008 - Nová zpráva Evropské komise uvádí, že i přes pokrok, ke kterému došlo v nedávné době, jsou evropské ženy stále vyloučeny z vrcholných pozic v politické i obchodní sféře. Podíl zastoupení žen v parlamentech po celé EU činí 24 % (před deseti lety to bylo 16 %) a podobný podíl žen zastává ministerský úřad.V soukromém odvětví tvoří muži 9 z 10 členů představenstev největších společností a dvě třetiny členů vedení. Vydání této zprávy připadá na 8. březen, Mezinárodní den žen, a předchází vytvoření nové evropské sítě žen u moci, ke kterému dojde v průběhu tohoto roku.

  více »


  Hledají se ženy pro evropské odvětví IKT!

  Brusel, 7. března 2008 - Lidé si často myslí, že kariéra v oboru informačních a komunikačních technologií (IKT) je vyhrazena pouze pro muže. Tento zažitý stereotyp už dávno neodpovídá skutečnosti. I když je poměr žen, které absolvují studium v oborech inženýrství nebo počítačových věd, stále velmi malý, dívky mohou v odvětví IKT nalézt úspěšnou a dobře placenou kariéru. Toto je ústřední téma konference, která se dnes, před Mezinárodním dnem žen (8. březen), koná v Bruselu, kde bude Evropská komise povzbuzovat dívky v Evropě, aby „vystoupily ze stínu a chopily se příležITosti“.

  více »


  Agentura Eurobarometer: Evropané jsou nakloněni opatřením evropské regionální politiky

  Brusel, 7. března 2008 - Danuta Hübnerová, komisařka odpovědná za regionální politiku, dnes oznámila výsledky průzkumu agentury Eurobarometer, který se týká způsobu, jakým Evropané na tuto politiku nahlížejí. Z průzkumu vyplývá, že Evropané jsou v naprosté většině případů přesvědčeni o tom, že tato politika, na niž připadá více než třetina evropského rozpočtu, je pro jejich město nebo jejich region přínosná. Přejí si, aby byla ještě ambicióznější a jasně se zaměřila na nové problémy, jako jsou boj proti změně klimatu, globalizace a demografické změny.

  více »

   

   

  Předsednictví


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie týkající se napětí mezi Ekvádorem, Venezuelou a Kolumbií

  Brusel, 4. března 2008 - Evropská unie je znepokojena rostoucím napětím a rozmístěním ozbrojených sil mezi Venezuelou, Ekvádorem a Kolumbií. Naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zaujaly zdrženlivý postoj a vyvarovaly se jakékoli další eskalace současné situace. Evropská unie vyzývá všechny zúčastněné země, aby prostřednictvím dialogu usilovaly o nalezení politického řešení.
  K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie.

  více »


  Prohlášení předsednictví jménem EU k situaci po prezidentských volbách v Arménii ze dne 1. března 2008

  Brusel, 5. března 2008 - Evropská unie je hluboce znepokojena situací v Arménské republice, která zde nastala po prezidentských volbách. EU odsuzuje projevy násilí spáchané během událostí 1. března, které měly za následek ztráty na životech a četná zranění. EU vyzývá arménské orgány k propuštění všech občanů zadržených za uplatňování svého práva na pokojné shromažďování a k odvolání výjimečného stavu, který omezuje svobodu médií, svobodu shromažďování a aktivity politických stran. EU doporučuje Arménii provést nezávislé vyšetřování událostí 1. března a jejich příčin. EU naléhá na všechny politické síly, aby se zdržely protiprávních činů a znovu se zapojily do politického dialogu, který představuje jedinou cestu vpřed. Konstruktivní dialog mezi vládními orgány a opozicí je velmi důležitý pro posílení míru a stability v zemi.

  více »


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ke vztahům mezi kontinentální Čínou a Tchaj-wanem

  Brusel, 10. března 2008 - Evropské unii velice záleží na zachování míru a stability mezi kontinentální Čínou a Tchaj-wanem. V souladu se svou politikou „jedné Číny“ je EU toho názoru, že dotčené strany musí řešit otázku Tchaj-wanu mírovými prostředky. Žádná ze stran by se neměla uchýlit k jednostranné akci, destabilizujícím iniciativám nebo k nátlaku.
  EU uznává obecnou hodnotu referenda jako demokratického nástroje, je však znepokojena tím, že na Tchaj-wanu bylo rozhodnuto přikročit k navrhovanému referendu o vstupu do OSN pod názvem Tchaj-wan. Toto navrhované referendum by mohlo nebezpečně zvýšit napětí mezi kontinentální Čínou a Tchaj-wanem, což by mohlo mít negativní dopad na všechny dotyčné strany, včetně tchaj-wanského lidu.

  více »


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k prezidentským volbám v Ruské federaci konaným dne 2. března 2008

  Brusel 5. března 2008 - Evropská unie bere na vědomí předběžné výsledky prezidentských voleb, které se konaly dne 2. března v Ruské federaci, a blahopřeje nově zvolenému prezidentovi Dmitriji Anatolijeviči Medveděvovi.
  EU bere na vědomí, že volby proběhly obecně klidným a pokojným způsobem. EU však vyjadřuje politování, že Úřad OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) byl nucen dojít k závěru, že nebylo možné uskutečnit smysluplnou volební pozorovatelskou misi. EU rovněž lituje, že volební proces neumožnil opravdovou volební soutěž. Obzvláště znepokojující je skutečnost, že kandidáti opozice neměli rovný přístup ke sdělovacím prostředkům.

  více »

   

   

  Evropský soudní dvůr


  Nové řízení v oblasti svobody, bezpečnosti a práva: Řízení o naléhavé předběžné otázce

  3. března 2008 - Prostor svobody, bezpečnosti a práva je jednou z oblastí, která se v posledních letech vyznačuje intenzivní zákonodárnou činností. Byly tak přijaty nové předpisy, které někdy před vnitrostátními soudy vyvolávají ožehavé otázky ohledně výkladu nebo platnosti práva Společenství. Stejně jako v jiných oblastech je i v této oblasti zásadní, aby byla pravidla Společenství uplatňována jednotným způsobem na celém území Unie.
  Jedním z úkolů Soudního dvora je právě přispívat k této jednotnosti aplikace prostřednictvím řízení o předběžné otázce.

  více »


  Soudní statistiky 2007: Nárůst soudní aktivity Společenství

  7. března 2008 - Soudní statistiky Soudního dvora za rok 2007 vykazují jasné zlepšení oproti předchozímu roku. Zejména je třeba upozornit na zkrácení délky řízení před Soudním dvorem, k němuž dochází již čtvrtý rok po sobě, a nárůst počtu ukončených věci v porovnání s rokem 2006 přibližně o 10 %. Soudní dvůr tak v roce 2007 ukončil 551 věcí, oproti 503 věcem v roce 2006 (čisté údaje, zohledňující spojení věcí).
  Pokud jde o průměrnou délku řízení od roku 2004, ta v roce 2007 činila, co se týče řízení o předběžných otázkách, 19,3 měsíců, zatímco v roce 2004 dosahovala 23,5 měsíců. Srovnávací analýza ukazuje, že v roce 2007 dosáhla průměrná délka vyřizování věcí týkajících se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce své nejnižší úrovně od roku 1995.

  více »

   

   

  Kalendář


  13. - 18. března 2008

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky