Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (17. – 23. září 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/09/2007

Mezinárodní angličtina k mezinárodnímu podnikání nestačí *  Úsilí o službu eCall sílí * Komise navrhuje konkrétní opatření na zajištění budoucnosti programu GALILEO * Ministři vnitra se dohodli na ustavení protiteroristického koordinátora EU  * Částečná obměna členů Soudu prvního stupně Evropských společenství

  Česká republika

  V týdnu od 24. do 29. září se bude konat více než 500 akcí – veletrhů pracovních příležitostí, seminářů, přednášek, workshopů a kulturních akcí, které mají za cíl zvýšit pracovní mobilitu v Evropě. Účastnit se jich bude i řada organizací, např. místní podnikatelské subjekty, veřejné a soukromé zprostředkovatelny práce, organizace sociálních partnerů, vysoké školy, výuková a školící střediska a obchodní komory.

  Dny pracovních příležitostí jsou organizovány společně s evropskou službou zaměstnanosti EURES a její sítí, jež zahrnuje více jak 750 poradců EURES. Akce se budou konat na různých místech Evropy od Atén po Malmo, od Valletty po Poznaň a od Montpellier po Londýn.

  více »

   
   

  Evropská komise


  Inteligentní automobily: Komise se zasazuje o bezpečnější, ekologičtější a promyšlenější automobily

   Brusel 17. září 2007 – Evropská komise dnes předložila nové plány na rychlejší zavedení bezpečnějších, čistších a promyšlenějších aut. Koncem tohoto roku zahájí v této souvislosti jednání s evropskými a asijskými sdruženími automobilového průmyslu, která by měla vyústit v dosažení dohody o zavedení celoevropského tísňového volání z palubního systému vozidla („e-Call“) jako standardního vybavení všech nových vozidel od roku 2010. Komise bude zároveň podporovat zavádění dalších záchranných technologií a prozkoumá, jakým způsobem mohou nové technologie přispět k tomu, aby vozidla byla ekologičtější a promyšlenější.

  více »


  Úsilí o službu eCall sílí: připojily se k němu Česká republika, Portugalsko a Španělsko

  Brusel 18. září 2007 – Další tři členské státy EU – Česká republika, Portugalsko a Španělsko – dnes podepsaly memorandum o porozumění o systému eCall, k němuž dala podnět Evropská komise, zatímco Nizozemsko oznámilo, že je ochotno memorandum podepsat již brzy. Svými podpisy se zavázaly, že budou aktivně podporovat včasné zavedení celoevropské služby tísňového volání z palubního systému vozidla v případě dopravní nehody. Služba eCall by v Evropě po svém úplném zavedení mohla každý rok zachránit 2500 životů. Počet členských států, které se k ní přihlásily, dnešním podepsáním stoupl na 12. Memorandum podepsaly také země, které nejsou členy EU, jako Švýcarsko, Norsko a Island

  více »

   

  Energie pro Evropu – skutečný a spolehlivý trh

  Brusel 19. září 2007 – Energetická politika v Evropě dnes dostala nový impulz. Evropská komise přijala třetí soubor legislativních návrhů, kterými se má zajistit skutečná možnost výběru dodavatele, aby se všichni zákazníci mohli rozhodnout pro nejlepší nabídku. Do středu pozornosti se v návrzích Komise dostává možnost výběru ze strany spotřebitele, výhodnější ceny, ekologicky únosnější výroba energie a bezpečnost zásobování.

  více »


   

  Aktivní evropské občanství: Komise udělí Zlaté hvězdy (Golden Stars) za rok 2007

  Brusel 19. září 2007 – Bylo vybráno 10 projektů, které obdrží Zlatou hvězdu jako ocenění aktivní účasti a orientace na občany prokázané v různých projektech, které se například snaží zprostředkovat mezikulturní dialog mezi různými národy nebo nabízejí možnosti vzdělávání a zvyšují informovanost o tématech evropské integrace. Udělení cen se uskuteční v Bruselu na začátku listopadu.

  více »

  Mezinárodní angličtina k mezinárodnímu podnikání nestačí

  Brusel 21. září 2007 – Angličtina sama o sobě není pro podnikání dostatečným katalyzátorem. To je jeden z hlavních závěrů z konference „Jazyky a podnikání“, která se konala v Bruselu dne 21. září. Konference se zúčastnilo přes 250 zástupců malých a velkých podniků, profesních organizací, obchodních komor, tvůrců politik a jazykových odborníků. Společně se zamýšleli nad otázkou, jaké výhody obchodním podnikům přináší jazykové a mezikulturní znalosti. Přestože si angličtina ve světě obchodů svoji roli „lingua franca“ udrží i nadále, mohou další jazykové znalosti ve spojení s odpovídajícími mezikulturními vědomostmi  poskytnout konkurenční výhodu.

  více »

   

  Komise navrhuje konkrétní opatření na zajištění budoucnosti programu GALILEO

   Brusel 19. září 2007 – Evropská komise dnes přijala sdělení, jehož cílem je zajistit pokračování evropských programů satelitní navigace (EGNOS a GALILEO), a dále pozměněný návrh nařízení o financování těchto programů, jenž stanoví, že zaváděcí fáze Galilea bude financována pouze z rozpočtu Společenství, aby bylo zajištěno pokračování projektu.

  Neúspěch jednání o koncesní smlouvě o zavedení a provozování systému Galileo a následné zpochybnění celé koncepce programu si vynucují změnu původního návrhu nařízení Komise o financování evropských programů satelitní navigace. Navrhované nařízení stanoví, že zaváděcí fáze Galilea bude financována pouze Evropským společenstvím. Na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 je pro financování systémů EGNOS a Galileo stanoven rozpočet ve výši 3,4 miliardy EUR. Návrh rovněž usiluje o zlepšení veřejné správy programů.

  více »

   
   

  Rada


  Ministři vnitra se dohodli na ustavení protiteroristického koordinátora EU

  19. září 2007 – Ministři vnitra členských zemí EU oznámili 18. září v Bruselu, že se dohodli na profilu, mandátu a odpovědnostech nového koordinátora protiteroristických záležitostí. Dohoda je výsledkem zasedání ministrů vnitra 27 členských států. V návaznosti na uzavřenou dohodu jmenoval 19. září vysoký představitel EU pro zahraniční politiku Javier Solana do nově vytvořené funkce Gillese de Kerchove. Gilles de Kerchove je belgický právník, který v současné době zastával funkci ředitele pro spravedlnost a vnitřní věci Sekretariátu Rady EU. Zároveň přednáší evropské právo na Katolické univerzitě v Lovani a dalších prestižních školách.

  více »


  Poziční dokument EU o klimatických změnách a souvisejících událostech

  20. září 2007 – Změna klimatu je jedním z největších problémů současnosti. Věda nám říká, že oteplování klimatického systému je nepochybné a je způsobeno činností člověka. Říká, že pokud nebudeme okamžitě jednat, důsledky budou brzy nezvladatelné a budou mít nezvratné důsledky pro lidstvo a naše prostředí. Věda nám ovšem také říká, že zmírnění klimatických změn je technicky proveditelné a ekonomicky přijatelné, nebudeme-li akci odkládat. Navíc, urychlená akce sníží vážnost a četnost důsledků klimatických změn a může tak ušetřit značné náklady.

  více »


  Ministerská deklarace: Cílem je interoperabilita a redukce administrativních nákladů

   20. září 2007 – Interoperabilita mezi členskými stíty a redukce administrativní byrokracie jsou hlavními cíli Ministerské deklarace o eGovernmentu, která byla jednomyslně přijata na 4. ministerské konferenci o eGovernementu.  Nová deklarace posiluje závazky členských států v této oblasti, a stanovuje tyto priority:

  • posílit evropský rozměr interoperabilitou mezi členskými státy;
  • omezit administrativní zátěž a tím i administrativní náklady na účinnou a účelnou komunikaci mezi veřejnou správou a občany;
  • zaručit a zajisti služby eGovernemntu pro všechny lidi, zejména v případě ekonomicky a sociálně znevýhodněných skupin;
  • přizvat občany do politických procesů a zvýšit jejich transparentnost.

  více »

   
   

  Evropský soudní dvůr


  Marc Jaeger byl zvolen předsedou Soudu prvního stupně Evropských společenství

   

   17. září 2007 – Po částečné obměně členů Soudu prvního stupně byl Marc Jaeger, soudce Soudu od 11. července 1996, zvolen předsedou Soudu prvního stupně Evropských společenství na období od 17. září 2007 do 31. srpna 2010. Marc Jaeger se narodil v roce 1954, působil jako advokát; soudní atašé, zmocněnec u vrchního státního zástupce; soudce, zástupce předsedy okresního soudu v Lucemburku; vyučující v Univerzitním centru Lucemburku; uvolněný soudce, referendář u Soudního dvora od roku 1986 a posléze od roku 1996 jako soudce Soudu prvního.

  více »

   

  Částečná obměna členů Soudu prvního stupně Evropských společenství

  17. září 2007 – Rozhodnutím ze dne 25. dubna 2007 obnovili zástupci vlád členských států na období od 1. září 2007 do 31. srpna 2013 mandáty soudců Soudu prvního stupně Johna D. Cooka a Nicholase Jamese Forwooda, pí Eny Cremona a pí Ireny Pelikánové, Vilenase Vadapalase, Ingridy Labucka, Enza Moavera Milanesiho, Nilse Wahla, Mira Preka a Teodora Čipeva.

  Rozhodnutími ze dne 25. dubna 2007 a ze dne 23. května 2007 byli jmenováni soudci na období od 1. září 2007 do 31. srpna 2013 Alfred Dittrich za Jörga Pirrunga, Santiago Soldevila Fragoso za Rafaela García-Valdecasas y Fernándeze, Laurent Truchot za Huberta Legala a na období od 17. září 2007 do 31. srpna 2010 Sten Frimodt Nielsen za Bo Vesterdorfa.

  více »


   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky