Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Léto 2007 v Evropě (1. srpna - 9. září 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/09/2007

Prázdniny, i ty "evropské" jsou za námi a nejen školáci a studenti se vracejí ke svým povinnostem a plánům. Ačkoli se v srpnu se v unijních institucích skutečně téměř nic neděje, podařilo se toto vydání Týdne z větší části naplnit přehledem toho nejzajímavějšího, co přinesl srpen v Evropské unii.

Z hlediska Zastoupení Evropské komise v České republice však bylo asi nejvýznamnější událostí zprovoznění nové verze webové prezentace.

Záměrem bylo nejen obléknout stránky do nového grafického kabátu, ale rovněž nově a přeheldněji uspořádat rubriky a usnadnit tak orientaci všem návštěvníkům.

  Srpen 2007


  Roaming v EU po termínu 30. července

    Brusel 2. srpna 2007 – Měsíc po vstupu nařízení o roamingu v rámci EU, jímž se snižují poplatky za roaming u mobilních operátorů až o 70 %, zveřejnila dnes Komise internetovou stránku, aby ilustrovala, jak mobilní operátoři ve všech 27 členských státech nová pravidla EU uplatňují. Komise zjistila, že velká většina operátorů mobilních hovorů dodržuje nařízení EU a nabízí zákazníkům novou „eurosazbu“ (sazbu do 0,49 EUR za minutu za odchozí hovory z ciziny a do 0,24 EUR za příchozí hovory přijaté v zahraničí, přičemž do cen není zahrnuto DPH). Komise zaznamenává, že mnozí operátoři nabízejí eurosazbu již začátkem července, zatímco ostatní čekali až do doby těsně před termínem 30. července

  více »


  Učitelé také potřebují dobré vzdělání!

    Brusel 6. srpna 2007 - Evropská komise dnes představila návrhy na zlepšení kvality vzdělávání učitelů v EU. Vysoce kvalitní výuka je nezbytným předpokladem kvalitního vzdělání a odborné přípravy, které jsou dále rozhodující pro dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy a její schopnost vytvářet více pracovních míst a růst. Budou-li dnes dohodnuté návrhy přijaty členskými státy, zajistí pro EU vysoce vzdělanou pracovní sílu, kterou potřebuje, aby mohla čelit výzvám 21. století.

  více »


  Národní zpráva Eurobarometr 67.2

   Národní zpráva Eurobarometr 67.2, nabízí přehled názorů občanů České republiky na různé aspekty Evropské unie i na jejich vlastní život a srovnává je s typickými postoji občanů Evropské unie. Upozorňuje rovněž na nejdůležitější rozdíly ve srovnání s jinými státy. Jedna se o šestou zprávu od doby, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie.
  Výzkum veřejného mínění, na jehož základě byla tato zpráva zpracována, se uskutečnil mezi 1.043 občany České republiky v období 13. dubna až 4. května 2007.

  více »

   

  Průzkum Eurobarometr: Neberou děti v Evropě nebezpečí online technologií na příliš lehkou váhu?

    Brusel 10. srpna 2007 - Mohou rodiče důvěřovat své třináctileté dceři, když surfuje na internetu? Vědí určitě, že jejich jedenáctiletému synovi při hovoru mobilním telefonem nehrozí žádné nebezpečí? Na to, jak nová média využívají děti v celé Evropě, se zaměřil průzkum Komise. Vyplývá z něj, že internet a mobilní telefony jsou dnes v Evropě pro mladou generaci bezmála samozřejmostí. Děti a mládež též obecně vědí o úskalích internetu a mobilních telefonů. Když se ovšem při jejich používání dostanou do obtížné situace, pomoc dospělých považují až za krajní řešení.

  více »


  Evropané jsou pro větší spolupráci se sousedními zeměmi

   Brusel 30. srpna 2007 - Podle průzkumu Eurobarometru valná většina občanů členských států EU podporuje snahy o intenzivnější spolupráci se sousedními zeměmi. Drtivá většina dotázaných považuje za důležité spolupracovat při potírání organizovaného zločinu a terorismu, v oblasti životního prostředí a energie, hospodářského rozvoje, přistěhovalectví, demokracie, výuky a vzdělávání. Většina Evropanů si myslí, že pomoc EU sousedním zemím může přispět k nastolení míru a demokracie za hranice Unie a zhruba polovina se domnívá, že sousední země jsou určitě ochotny spolupracovat s EU při zavádění vnitřních reforem.

  více »


   

  Ministři členských států EU se sejdou s evropskými sousedy

   Brusel 30. srpna 2007 - V pondělí 3. září bude Benita Ferrero-Waldnerová, komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství, hostit v Bruselu historicky první setkání ministrů a dalších zástupců ze všech zemí, jež se účastní evropské politiky sousedství, a jejich protějšků z Evropské unie. Mezinárodní konference:"Working Together – Strengthening the European Neighbourhood Policy" (Společnými silami k posilování evropské politiky sousedství) pořádaná Evropskou komisí bude zahrnovat dopolední setkání ministrů, které se zaměří zejména na možnosti liberalizace obchodu, mobilitu, otázky související se změnami klimatu a zabezpečením dodávek energie. Na odpoledním zasedání se do debaty zapojí i další zainteresované subjekty včetně podnikatelských kruhů a nevládních organizací.Konferenci zahájí José Manuel Barroso, předseda Komise, Luis Amado, ministr zahraničních věcí Portugalska předsedajícího EU, a Benita Ferrero-Waldnerová.

  více »

   

  Evropská komise a UEFA proti obezitě

   Monako 30. srpna 2007 – V rámci boje s nadváhou zahajují Evropská komise s Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) společnou televizní reklamní kampaň s cílem povzbudit evropskou veřejnost k častějšímu provozování fyzických aktivit. O přestávkách fotbalových zápasů Ligy mistrů poběží třicetivteřinový televizní klip, a to ve více než čtyřiceti zemích po celé Evropě.

  více »Rada


  Schengenský informační systém: 24 vzájemně propojených zemí

   

  30. srpna 2007 – Díky zavedení portugalského projektu SISone4all mají od 1. září všechny státy, které jsou součástí schengenského prostoru, přístup do společné databáze. Technické zkoušky, které probíhaly ve druhé polovině srpna, prokázaly životaschopnost celého systému, od září bude v nových členských státech zahájen zkušební provoz a zaškolování příslušných pracovníků ministerstev vnitra, kteří budou s databází pracovat.

  Více informací viz stránky Ministerstva vnitra

   
  Radavíce »Rada
   

  Evropský parlament


  Plenární zasedání ve Štrasburku 3. - 6. září 2007

   10. září 2007 –  Evropský parlament se na prvním zářijovém plenárním zasedání věnoval vedle celé řady dalších otázek zejména problému terorismu a budoucí strategii EU v této oblasti. Poslanci v této souvislosti položili Radě a Komisi řadu otázek týkajících se zejména rovnováhy mezi bojem proti terorismu a dodržováním základních práv občanů.
   
  V souvislosti s protiteroristickými opatřeními, která byla zavedena v Evropě v uplynulých měsících, vyzval Parlament prostřednictvím přijatého usnesení Komisi, aby co nejdříve „přezkoumala nařízení o tekutinách na palubách letadel, a nebudou-li předloženy žádné další průkazné skutečnosti, aby uvedené nařízení zrušila”. Poslanci v usnesení vyjadřují zejména obavy nad tím, že náklady na provádění tohoto nařízení nemusí být přiměřené jeho přínosu pro posílení bezpečnosti na palubách letadel.
   
  V důsledku přírodních katastrof, které v letních měsících postihly řadu členských států, přijali europoslanci usnesení, jehož prostřednictvím poukázali zejména na rozsah a dopad lesních požárů v Řecku, které si vyžádaly četné oběti na životech a způsobily rozsáhlé materiální škody. Pozornost byla věnována také záplavám ve Velké Británii a jiným katastrofám, které postihly další evropské státy.

  více »

   

  Evropská komise


  Komise chce lepší zapojení mladých lidí do společnosti

    Brusel 6. září 2007 – Vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Evropy stárne čím dál rychleji a podíl na trhu práce se snižuje, bude se EU stále více spoléhat na mladší generace. Podle analýzy, kterou dnes Komise předložila, jsou mladí lidé často nedostatečně připraveni nést tuto odpovědnost. Každý šestý mladý Evropan nedokončí školní docházku a 4,6 milionů mladých lidí ve věku od 15 do 24 let nemá práci. Dokument zdůrazňuje, že je nutné více a dříve investovat do vzdělávání a zdraví mládeže a zlepšit přechod z procesu vzdělávání do pracovního života, a to jak na úrovni EU, tak i na úrovni členských států. Rovněž klade důraz na to, aby byli mladí lidé více zapojováni do občanského života a do společnosti jako celku

  více »


  Komise vyzývá k ochraně zájmů občanů a podniků prostřednictvím lepšího provádění práva Společenství

   Brusel 5. září 2007 – Evropská komise představila několik návrhů, jak zlepšit uplatňování práva Společenství. V rámci priority zlepšení právních předpisů Komise usiluje o účinnější provádění práva Společenství a rychlejší řešení stížností občanů a podniků. Pro udržení konkurenceschopnosti Evropy v rychle se měnícím světě je nutné, aby tvorba politik reagovala na zájmy občanů i podniků. Komise coby strážkyně Smluv tak sestavila program možných zlepšení. Usiluje o to, aby byly prostřednictvím různých nástrojů zjištěny problémy s implementací při přípravě nových a novelizovaných právních předpisů

  více »


  Politika soudržnosti pro období 2007–2013: Komise schvaluje patnáct nových programů pro regiony Maďarska

   Brusel 7. září 2007 – Rozhodnutí Komise o třinácti operačních programech financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dvou programech financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) maďarským regionům otevírá cestu k provádění nové politiky v rámci strategického plánu, na němž se Maďarsko a Komise 7. května 2007 dohodly. Během nového programovacího období bude Maďarsku poskytnuto celkem 25 miliard EUR. Země je šestým největším příjemcem finančních prostředků v rámci politiky soudržnosti EU. Patnáct operačních programů je rozděleno do sedmi regionálních a osmi sektorových programů. Největším programem je operační program pro oblast dopravy, který bude zahrnovat investice ve výši téměř 6,2 miliard EUR z ERDF a z Fondu soudržnosti. Program týkající se životního prostředí a energetiky přijme investice ve výši necelých 4,2 miliard EUR, a to rovněž z ERDF a z Fondu soudržnosti. Maďarský příspěvek, doplňující prostředky EU, činí 4,4 miliard EUR

  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky