Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

2 týdny v Evropě (16. - 29. července 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

31/07/2007

  16. - 29. července 2007

  Druhá polovina července přinesla vedle rutinní činnosti institucí dvě mimořádné události - propuštění bulharských zdravotníků a zahájení mezivládní konference, která by měla v následujících šesti měsících převést do konkrétní podoby nové smlouvy rámcový konsensus hlav států a vlád. Ačkoli způsob, jakým se podařilo vrátit do vlasti a posléze omilostnit 5 sester a jednoho lékaře, stejně jako perspektivy budoucí spolupráce s Libyí vyvolávají často protichůdné reakce, jedno je jisté. Pro šest "nových" občanů EU skončilo stěží představitelné drama happyendem.

  Na mezivládní konferenci se naopak - alespoň prozatím - žádné velké drama nečeká, i když při konkrétních jednáních se může leccos změnit. Každopádně její účastníky čeká spousta práce. Je celkem jisté, že "reformní" smlouva nebude ve skutečnosti nijak podstatně zjednodušená a konkrétní formulace bude nutné dost často vážit na lékarnických vahách.

  Než se ale práce mezivládní konference rozběhne naplno, čekají Evropu tradiční srpnové prázdniny. Odmlčí se (jako každoročně) i náš newsletter - další číslo vyjde začátkem září. Hezký závěr léta!


  Předsednictví

  Prohlášení předsednictví EU k případu bulharských zdravotníků

  Předsednictví EU přivítalo rozhodnutí libyjské Nejvyšší soudní rady ze dne 18. července o změně trestu smrti uvaleného na bulharské zdravotníky na doživotí a vyjádřilo naději, že budou urychleně učiněny další procedurální kroky k návratu odsouzených do Bulharska.

  Předsednictví EU vyslovilo uznání všem stranám, které se podílely na nalezení řešení problému na základě humanitární solidarity. (Dohodu o vydání později uzavřela komisařka pro vnější vztahy Benita Ferrero Wladnerová.) Předsednictví znovu zdůraznilo svou solidaritu s libyjskými dětmi v Benghazi nakaženými virem HIV-AIDS a potvrdilo závazek EU pomoci při poskytování maximální zdravotní péče pro tyto děti.

  Předsednictví EU rovněž oceňuje potenciál posílené spolupráce mezi EU a Libyí v mnoha oblastech společného zájmu, který byl umožněn uspokojivým vyřešením dlouhotrvajícího problému a znovu zdůrazňuje závazek EU pracovat na rámci pro budoucí vztahy mezi EU a Libyí.


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k případu Litviněnko


  Předsednictví připomíná své prohlášení ze dne 1. června k vraždě Alexandra Litviněnka, která je závažným a opovážlivým zločinem. EU vyjadřuje své zklamání nad skutečností, že Rusko nespolupracuje konstruktivním způsobem s orgány Spojeného království. EU zdůrazňuje, že je důležité, aby Ruská federace v této záležitosti urychleně přistoupila ke konstruktivní spolupráci. EU doufá, že v této záležitosti, která nastoluje závažné otázky společného zájmu členských států EU, bude nalezeno uspokojivé řešení.
  více »


  Ministři zahraničí zahájili jednání Mezivládní konference 2007

  Na svém pravidelném zasedání v Bruselu zahájili 23. července ministři zahraničí členských států EU za účasti předsedy Evropské komise José Barrosa a dalších hostů mezivládní konferenci, jejímž úkolem je vypracovat konečné znění "reformní" smlouvy. Na úvodním zasedání dostali účastníci od portugalského předsednictví první návrh znění smlouvy, přičemž přepracované znění by mělo být hotové v polovině října.

  Je to poprvé, kdy mezivládní konference dostala dopředu definované zadání a jejím úkolem je v podstatě jenom dořešit právní podobu přijatého kompromisu.
  více »

   

  Evropská komise

  Obiloviny: návrh na stanovení nulové míry vynětí půdy z produkce pro výsevy na podzim 2007 a na jaře 2008

  Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová Boelová oznámila, že má v úmyslu předložit Komisi návrh na stanovení nulové míry povinného vynětí půdy z produkce pro výsevy na podzim 2007 a na jaře 2008. Tímto návrhem hodlá reagovat na vzrůstající napětí na trhu s obilovinami.

  Nižší objem sklizně ve 27 zemích EU v roce 2006 (265,5 milionů tun), než se původně očekávalo, vedl ke snižování zásob na konci hospodářského roku 2006/07 a k současným historicky nejvyšším cenám obilovin. Intervenční zásoby se povážlivě snížily ze 14 milionů tun na počátku hospodářského roku 2006/07 na nynějších 2,5 milionu tun sestávajících především z kukuřice uskladněné v Maďarsku. V tomto roce dosahuje zatím přiměřené úrovně úroda ječmene a pšenice (s výjimkou Španělska) a v západních členských zemích je sklizeň i nadále narušována nebo zpožďována vysokým objemem srážek.
  více »


  Státní podpora: Komise souhlasí s podporou pro české banky Agrobanka a GE Capital

  Evropská komise rozhodla, že záruční opatření a „Opce s právem prodeje“ ve prospěch české Agrobanky Praha a.s. a společnosti GE Money Bank a.s. (bývalá GE Capital Bank a.s.) jsou slučitelné s pravidly Smlouvy o ES o státní podpoře, a uzavřela své formální vyšetřovací řízení. Komise potvrdila ve svém konečném rozhodnutí, že záruční opatření a „Opce s právem prodeje“ jsou „použitelné po přistoupení“, jelikož možná finanční účast českého státu nebyla před 1. květnem 2004 dostatečně definována. Zejména nebyla splněna kritéria stanovení celkového limitu a přesné definice podmínek pro potenciální platby českého státu v rámci těchto opatření.

  V důsledku formálního vyšetřovacího řízení Komise rozhodla, že tato opatření představují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Po posouzení takové státní podpory Komise došla ve svém rozhodnutí k závěru, že Agrobanka nebyla schopná obnovy bez zásahu státu a že tehdy použitelné pokyny Společenství o státních podporách určených k záchraně a restrukturalizaci podniků v obtížích byly dodrženy, zejména protože banka byla prodána cestou otevřeného, bezpodmínečného a transparentního nabídkového řízení.
  více »


  Komise podniká kroky v řešení rozdílů v odměňování mužů a žen

  Podle Evropské komise ženy ve všech oblastech hospodářství EU nadále vydělávají v průměru o 15 % méně než muži. Nová zpráva, jež byla dnes vydána, představuje způsoby, jak může EU řešit tento rozdíl, který se v průběhu uplynulých deseti let takřka nezměnil. Rozdíly v odměňování mužů a žen představují rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou mzdou žen a mužů ve všech oblastech hospodářství jako celku. Odrážejí pokračující diskriminaci a nerovnost na trhu práce, která v praxi postihuje především ženy.

  Rozdíly v odměňování mužů a žen se zdaleka neomezují pouze na otázku „stejné odměny mužů a žen za stejnou práci“. Jednou z hlavních příčin je způsob, jak jsou ohodnocovány schopnosti žen v porovnání se schopnostmi mužů. Pracovní místa vyžadující podobnou kvalifikaci a zkušenosti zpravidla bývají placena méně, jsou-li doménou spíše žen. V některých zemích kupříkladu vydělávají chůvy méně než automechanici, pokladní v supermarketu méně než skladníci, zdravotní sestry méně než příslušníci policie.
  více »

  Komise otevírá jednotný evropský trh se službami mobilní televize

  Komise přijala strategii, která podporuje zavedení mobilní televize ve všech 27 členských státech EU. Komise vybízí členské státy a odvětví, aby rozšíření mobilní televize v Evropě usnadnily a urychlily a aby podpořily používání DVB-H jako jednotné evropské normy pro mobilní televizi.

  Až dosud bylo zavádění a šíření mobilní televize v EU pomalé, zatímco konkurenti Evropy zde udělali značný pokrok. Pokud Evropa okamžitě nepodnikne konkrétní opatření, riskuje, že ztratí svou konkurenční výhodu. Například míra rozšíření mobilní televize v Jižní Koreji, která má nejrozvinutější trh s mobilní televizí v Asii, se blíží 10 %. Zato v Itálii, která má nejmodernější trh v EU, toto rozšíření stále nedosahuje ani 1 %.

  Komisi na úspěchu mobilní televize velmi záleží (viz IP/07/340). Do roku 2011 by mohla představovat trh v hodnotě až 20 miliard EUR a získat na 500 miliónů zákazníků po celém světě. Komise pokládá dnešní sdělení Posilování vnitřního trhu pro mobilní televizi za naprosto zásadní pro tvorbu pracovních míst a obchodních příležitostí pro tvůrce obsahu, poskytovatele služeb a výrobce hardwaru a pro zajištění nových služeb s přidanou hodnotou pro občany.
  více »


  Evropská města: Výsledky průzkumu Eurobarometru

  Lidé žijí ve městech rádi a očekávají, že podmínky pro život a práci v nich se budou nadále zlepšovat. To jsou jedny z hlavních závěrů Eurobarometru o kvalitě života v evropských městech. Více než tři čtvrtiny dotázaných byly spokojeny s kvalitou života ve svém městě a většina z nich vidí pozitivně jeho budoucnost. Ačkoli občané měst jsou celkově spokojeni s kvalitou služeb v oblastech, jako je vzdělání, zdravotní péče a kultura, mají obavy, pokud jde o otázky spojené s nabídkou pracovních míst, náklady na bydlení a znečištěním.

  V 75 evropských městech odpovídali respondenti na 23 otázek v 500 telefonických interview. Respondenti odpovídali, do jaké míry souhlasí nebo nesouhlasí s tvrzeními jako: „Jsem spokojený/á s kvalitou života v našem městě.“
  více »


  Výsledky auditu měst poskytují podklad pro sladění „motorů růstu“ Evropy

  Největší koncentrace pracovních míst, firem a vysokoškolských institucí je v evropských městech, která jsou proto rozhodující pro konkurenceschopnost EU ve světové ekonomice. Život ve městech však provázejí také významné problematické jevy jako sociální vyloučení a prostorová segregace. Toto je mimo jiné obsahem hlavních závěrů nezávislé studie vypracované pro Evropskou komisi na základě statistických údajů týkajících se měst, shromážděných v rámci projektu Audit evropských měst.

  Tento audit iniciovalo generální ředitelství pro regionální politiku. Účastní se ho 27 národních statistických úřadů, které spolupracují pod vedením Eurostatu a shromažďují údaje o více než 300 proměnných charakterizujících kvalitu života v evropských městech. Výsledná Zpráva o stavu evropských měst představuje nejobsáhlejší dostupnou studii o evropských městech. Vychází z jedinečného souboru statistických údajů týkajících se měst a poskytuje podrobnou analýzu shromážděných demografických, ekonomických a sociálních statistických údajů. Obsahuje i jiné dostupné údaje, např. o dosahované úrovni vzdělání, zapojení občanů a životním prostředí.
  více »


  Průzkum Eurobarometru: Evropané chtějí lepší mobilitu

  Osobní automobil zůstává hlavním dopravním prostředkem občanů Evropské unie, lidé si však uvědomují dopady jeho používání na životní prostředí a dopravní situaci. Podle průzkumu veřejného mínění Eurobarometru je většina občanů Evropské unie příznivě nakloněna opatřením propagujícím používání veřejné dopravy a podporuje udržitelnou mobilitu. Průzkum také zjišťoval postoj občanů vůči bezpečnosti letecké dopravy a právům cestujících.

  Průzkum Eurobarometru zahrnoval všech 27 států Evropské unie a vztahoval se na náhodně vybraný vzorek okolo 26 000 osob, které odpovídaly na otázky týkající se dopravní politiky EU jako např. městské dopravy, dopravní problematiky související s životním prostředím, letecké bezpečnosti a práv cestujících.
  více »


  Politika soudržnosti pro období 2007–2013: Česká republika se dohodla s Komisí na plánu a prioritách

  Česká republika dosáhla dohody s komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübnerovou a komisařem pro zaměstnanost a sociální věci Vladimírem Špidlou ohledně národního plánu a priorit pro politiku soudržnosti v období 2007–2013. České orgány ve svém národním strategickém referenčním rámci popisují, jak použijí finanční prostředky ve výši 26,3 miliard EUR, které obdrží v následujících sedmi letech, v souladu s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost.

  Český národní strategický referenční rámec v hrubých rysech stanoví, jakým způsobem budou české orgány v příštích sedmi letech investovat 26,3 miliard EUR z prostředků EU za účelem růstu a vytváření pracovních míst.

  Politika soudržnosti má za cíl odstraňovat nerovnosti mezi rychle se rozvíjejícími regiony (jakým je například Praha, jíž se týká cíl konkurenceschopnosti) a zaostávajícími regiony (Střední Morava, Moravskoslezsko a Severozápad), na které se vztahuje cíl konvergence.
  více »


  Pátá zpráva o praktických přípravách na euro: Odpočítávání pro Kypr a Maltu

  Pouhých 5 a půl měsíce před přijetím eura na Kypru a Maltě Komise hodnotila stav praktických příprav na obou ostrovech, a rovněž situaci v těch zemích EU, které se na euro připravují v delším horizontu. Hodnocení vyznívá v tom smyslu, že ačkoli Kypr udělal v poslední době velké pokroky, musí přípravu urychlit, zatímco na Maltě jsou přípravy na dobré cestě.

  Zpráva hodnotila rovněž další země, které už ohlásily datum předpokládaného přijetí jednotné měny. U Slovenska konstatovala, že plán přechodu na euro je vcelku vyčerpávající, i když zbývá definovat některé podrobnosti. To se týká mezi jinými operací s výdaji (frontloading), stažení slovenské koruny z oběhu a komunikační strategie. Komise rovněž doporučuje připravit dostatek mincí pro zahájení oběhu. Pozornost je také třeba věnovat důvěře spotřebitelů ve stabilitu cen, kterou by přechod na euro neměl narušit.
  více »


  Výběrová řízení

  Prodloužení termínu výběrových řízení

  Evropský úřad pro výběr zaměstnanců (EPSO) prodloužil termín hromadného výběrového řízení EPSO/AD/94/07 na administrativní pracovníky (AD5) v oblasti informací, komunikace a sdělovacích prostředků a dále výběrového řízení EPSO/AST/37/07 na asistenty (AST3) v oblasti komunikace a informací.

   

  více »


  Oznámení o výběrovém řízení na auditory s praxí (AD9)

  Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) vyhlašuje výběrové řízení: EPSO/AD/98/07 na auditory s praxí (AD9) s bulharským, českým, estonským, litevským, maltským, rumunským, slovinským a slovenským občanstvím.
  více »


  Kalendář

  červenec - srpen

  Letní fotografická soutěž "Cestování po zemích Evropské unie"
  Datum konání: 01.07.2007 - 30.09.2007
  Místo konání: Eurocentrum Praha, Jungmannova 24, Praha 1

  Výstava fotografií: Trochu jiný Brusel
  Datum konání: 15.07.2007 - 15.08.2007
  Místo konání: atrium Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4

  Letní hry v novém
  Datum konání: 18.07.2007 - 31.08.2007
  Místo konání: U Zimního stadionu 2, České Budějovice

  Další akcezde

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky