Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (25. června - 1. července 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/07/2007

  Nejen žáci a studenti ve školách měli v posledním červnovém týdnu důvod k bilancování. Pro Evropskou unii končilo další předsednictví. Od většiny ostatních se lišilo tím, že se podařilo naplnit většinu cílů (zjevně poměrně realisticky formulovaných), i když například na mezinárodní scéně se Německu nijak moc nedařilo. Nastupující Portugalsko to v každém případě nebude mít jednoduché, i když mu německé předsednictví předalo vedle slibované "cestovní mapy" i poměrně zřetelné obrysy budoucí tzv. zjednodušené smlouvy.

  Před létem si dovolila zavzpomínat i Evropská komise - a to dokonce ne zcela tradičním způsobem. Vydání "knihy vzpomínek" se snaží uchovat pro další generace historiků, politologů, nebo zkrátka jen zvídavých čtenářů to, co by s postupným odchodem pamětníků mohlo zanedlouho nadobro zmizet. Na dlouhé rozjímání ale není čas - Komise řeší i řadu aktuálních otázek, počínaje dohledem nad hospodářskou soutěží (například v oblasti energetiky), přes prosazování nových modelů práce a sociálních jistot až například po řešení telekomunikačních problémů nebo multilingvalismu.

  Evropská komise

  Evropská komise (1958-1972) – Historie a paměť instituce

  U příležitosti padesátého výročí Římských smluv vydala Evropská komise 29. června knihu dokumentující její počátky (1958-1972). Knihu napsali evropští historici na základě vzpomínek asi 120 lidí, kteří se začátků práce Komise aktivně účastnili. Kniha popisuje vznik Komise, její počáteční zápasy a politický i administrativní vývoj. Předseda současné Komise José Barroso věnoval výtisky této knihy účastníků summitu Evropské rady ve dnech 21. a 22. června, aby jim připomněl stále významnější roli Komise. Projekt je v mnoha ohledech ojedinělý:

  •  jedná se o jedinečné zachycení živoucí paměti instituce, založené na osobních vzpomínkách
  •  kniha popisuje „vynalézání“ Komise v roce 1958 den po dni
  •  kniha vysvětluje, jak fungovaly první Komise, jak probíhalo přidělování portfolií, naznačuje práci prvních předsedů, formování generálních ředitelství atd.

  více »

  Komise úspěšně pokračuje v náboru pracovníků z 12 nových členských států

  Brusel 26. června 2007 - K 1. květnu 2007 bylo přijato do zaměstnaneckého poměru 2701 úředníků a dočasných zaměstnanců z řad státních příslušníků 12 nových členských států. Komise je na dobré cestě splnit do konce roku cíle v oblasti náboru pracovníků, které si stanovila pro rok 2007. Údaje pocházejí ze zprávy rozpočtového orgánu o náboru státních příslušníků EU-12 (deset států, které do EU vstoupily 1. května 2004, a Bulharsko a Rumunsko) a jsou aktualizací údajů o pokroku, kterého bylo dosaženo v náboru státních příslušníků EU-10 (Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko)a EU-2 (Bulharsko a Rumunsko).
  více »

  Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2006

  Evropská komise přijala svou výroční zprávu o politice hospodářské soutěže za rok 2006 a shrnula v ní hlavní události, k nimž v této oblasti došlo v minulém roce. Zpráva obsahuje informace o změnách pravidel a politiky hospodářské soutěže a na konkrétních příkladech ukazuje, jak využívání nástrojů hospodářské politiky posilovalo evropské hospodářství a přinášelo prospěch spotřebitelům i podnikům.

  Neelie Kroesová, komisařka pro hospodářskou soutěž, uvedla: „Politika hospodářské soutěže slouží evropským spotřebitelům a podnikům. Vytváření a zachovávání podmínek nerušené hospodářské soutěže je nedílnou součástí úsilí o zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Výroční zpráva ukazuje, jak byl tento úkol prakticky naplňován v roce 2006. Předkládá konkrétní výsledky, kterých politika hospodářské soutěže dosáhla v oblasti boje proti kartelům, zneužívání dominantního postavení a nezákonnému poskytování státní podpory ve snaze zlepšit fungování trhů v zájmu všech evropských občanů.“
  více »

  Všichni občané Evropské unie si od 1. července mohou svobodně vybrat svého dodavatele elektřiny a plynu

  Od 1. července si mohou všichni evropští občané svobodně vybrat svého dodavatele elektřiny a plynu. Uvedené datum je konečným termínem pro úplné otevření trhů s elektřinou a plynem v Evropské unii. Existuje několik výjimek, kde se musí vzít v úvahu zvláštní okolnosti a kde ještě není možné volnou soutěž zavést. Jedná se o pobaltské státy a o členské státy, kde byl plyn zaveden teprve nedávno, ale základní pravidlo svobodné volby pro každého občana bylo tímto v EU stanoveno. Plné otevření trhu je důležitým mezníkem ve vytvoření plně funkčního trhu s energií v Evropské unii.
  více »

  Státní podpora: nejnovější rozbor výsledků potvrzuje škody v důsledku protiprávní podpory

  Brusel 28. června 2007 - Aktualizovaný přehled výsledků z jara 2007, který právě schválila Evropská komise, vede k závěru, že protiprávní státní podpora obecně poškozuje hospodářskou soutěž a obchod více než podpora předem oznámená. Daný rozbor vychází přibližně z šesti set rozhodnutí Komise o protiprávní státní podpoře, která byla přijata v uplynulých sedmi letech. Protiprávní podpora je podpora, jež byla poskytnuta členskými státy bez předchozího oznámení Komisi nebo předtím, než Komise přijala své rozhodnutí. Přehled výsledků naznačuje, že protiprávní podpora je problémem ve velkých členských státech (73 % případů protiprávní podpory se týká Francie, Německa, Itálie, Španělska či Spojeného království) a v odvětví průmyslu a služeb. Přehled také ukazuje, že v posledních letech významně vzrostla částka, jež byla v případě neslučitelných podpor skutečně navrácena; přesto je k zajištění okamžitého a účinného výkonu rozhodnutí o navrácení podpory třeba vyvinout další úsilí.
  více »

  Spojení flexibility a jistoty: dobrá práce pro více lidí

  Komise dnes navrhla zavedení společných zásad tzv. flexikurity, jejichž úkolem je podpora konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a spokojenosti s vykonávanou prací prostřednictvím spojení flexibility a jistoty pro pracovníky a společnosti. Strategie flexikurity mohou napomoci modernizovat evropské trhy práce a lépe se vyrovnat s úkoly a využít příležitostí, které přináší globalizace. Jde o kombinaci pružných a spolehlivých smluvních ujednání, aktivní politiky trhu práce, komplexní strategie celoživotního učení a moderních systémů sociální ochrany poskytujících přiměřený příjem v období nezaměstnanosti. Komise rovněž předkládá několik typických způsobů, které členským státům umožní vypracovat vnitrostátní strategie flexikurity a poučit se ze zkušeností a osvědčených postupů ostatních. V souladu s Lisabonskou strategií EU pro růst a zaměstnanost je cílem společných zásad flexikurity zaručit více Evropanům co největší přínos z dnešního rychle se měnícího globálního hospodářství.
  více »

  Migrace a azyl: nové aktivity směřující ke spolupráci se třetími zeměmi

  Evropská komise zahájila nový program spolupráce se třetími zeměmi v oblastech migrace a azylu. Rozpočet alokovaný na období 2007-2013 dosahuje výše 380 milionů eur. Program, který navazuje podobný s názvem AENEAS, se pokusí podpořit třetí země v jejich snahách o lepší řízení všech aspektů migračních toků. Program se zejména zaměří na země podél jižní a východní migrační cesty směřující do Evropské unie, i když pokryty by měly být rovněž další migrační cesty, stejně jako jiho-jižní migrace.
  více »

  Telekomunikace: Komise podává žalobu k Soudnímu dvoru proti Německu ohledně jeho zákona o „regulačních prázdninách“

  Komise podává žalobu k Evropskému soudnímu dvoru proti Německu v rámci sporu ohledně nového německého telekomunikačního zákona. Německo totiž ze zákona nevypustilo změny, podle nichž by společnosti Deutsche Telekom mohly být poskytnuty „regulační prázdniny" i přes její dominantní postavení na německém trhu s širokopásmovým připojením.

  „Komise Německu bezúspěšně zaslala několik varování, že jeho nový telekomunikační zákon porušuje předpisy EU o telekomunikacích,“ uvedla komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová. „Rozhodli jsme se nyní předložit případ Soudnímu dvoru, protože chceme zajistit, aby Německo mohlo těžit z výhod zdravého, konkurenčního a plně fungujícího tržního prostředí. Naším cílem je podpořit hospodářskou soutěž a zároveň investice na trzích se širokopásmovým připojením."
  více »

  Nařízení EU o roamingu vstoupí ve všech 27 členských státech v platnost 30. června

  Používání mobilních telefonů v zahraničí se letos v létě díky intervenci EU podstatně zlevní. Nařízení EU o roamingu bude koncem tohoto týdne zveřejněno v Úředním věstníku EU a dne 30. června se ve všech 27 členských státech stane závazným právním předpisem. Tím byl v rekordně krátké době ukončen legislativní proces, který Evropská komise zahájila 12. července 2006. Na základě tohoto nařízení se sníží nadměrné poplatky za roaming, s nimiž se doposud potýkali spotřebitelé a osoby cestující z profesních důvodů při používání mobilních telefonů v jiných zemích EU. Národní regulační orgány budou přechod k novým předpisům v oblasti roamingu společně s Komisí pozorně sledovat, aby se zamezilo zneužívání.

  Vzhledem k tomu, že nařízení EU o roamingu se nyní stane závazným ve všech členských státech, si Evropané konečně budou moci oddechnout. Doufáme, že nadměrné poplatky za roaming se definitivně stanou minulostí. Jsem ráda, že někteří operátoři novou eurosazbu nabízejí již od 1. července, uvedla Viviane Redingová, komisařka EU odpovědná za otázky telekomunikací. „Komise však bude ceny za roaming, a to zejména za textové zprávy a datové služby, nadále sledovat, aby spotřebitelé nebyli vystaveni zvýšeným poplatkům a aby zajistila, že do tří let již nebude potřeba tuto oblast regulovat. Věřím, že operátoři nyní pochopili, že EU je schopna jednat. V této souvislosti jim doporučuji, aby ihned začali se snižováním poplatků za roaming u textových zpráv a datových služeb, neboť v opačném případě bychom byli nuceni v dohledné době zasáhnout i v této oblasti.“
  více »

  Jednotná databáze pro veškerou terminologii týkající se EU (Interaktivní terminologie pro Evropu) ve 23 jazycích se otevírá pro veřejnost

  Na slavnostním ceremoniálu organizovaném Evropským parlamentem a Evropskou komisí byl oficiálně otevřen veřejnosti jednotný portál pro terminologii týkající se EU. Databáze Interaktivní terminologie pro Evropu, známější pod zkratkou IATE, spojuje terminologické databáze jednotlivých orgánů a institucí EU do jedné databáze, která obsahuje 8,7 milionu termínů a pokrývá všech 23 úředních jazyků EU.
  více »

  Jak mnohojazyčnost přispívá k mezikulturnímu dialogu

  V Bruselu se pod předsednictvím Leonarda Orbana poprvé sešla skupina intelektuálů a odborníků na mnohojazyčnost, kterou zřídila Evropská komise a která má předložit návrhy a doporučení k tomu, jak mohou jazyky podporovat mezikulturní dialog a vzájemné porozumění. Skupina je pověřena tím, aby Komisi radila v souvislosti s příspěvkem k nadcházejícímu „Evropskému roku mezikulturního dialogu 2008“. Skupinu tvoří 11 nezávislých osobností, které působí v multikulturním a/nebo literárním prostředí nebo na akademické půdě v mnohojazyčném a multikulturním kontextu. Jedná se o tyto osobnosti: Amin Maalouf, předseda (spisovatel, Libanon), Jens Christian Grondahl (spisovatel, Dánsko), Tullio de Mauro (lingvista, Itálie), Jutta Limbachová (ředitelka Goethe-Institutu, Německo), Jan Sokol (filozof, Česká republika), David Green (bývalý ředitel British Council, Spojené království), Jacques de Decker (spisovatel, novinář, stálý tajemník královské jazykové akademie Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, Belgie), Sandra Pralongová (odbornice na komunikaci, Rumunsko), Jorge Semprun (spisovatel, Španělsko), Tahar Ben Jelloun (spisovatel a básník, Maroko) a Eduardo Lourenço (spisovatel, filozof, Portugalsko).
  více »

  Komise uzavírá řízení o porušení právních předpisů Společenství poté, co Česká republika upravila zákon o ochraně hospodářské soutěže

  Evropská komise uzavřela řízení vedené proti České republice pro porušení právních předpisů Společenství, jímž byl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže omezován při uplatňování článku 81 (zákaz kartelových dohod a jiných restriktivních obchodních praktik) a článku 82 (zákaz zneužívání dominantního postavení na trhu) Smlouvy o ES v případě jednání narušujícího hospodářskou soutěž v oblasti elektronických komunikací. V březnu 2007 Komise formálně vyzvala Českou republiku, a to formou tzv. „odůvodněného stanoviska“ v souladu s řízením o protiprávním jednání stanoveném ve Smlouvě o ES (článek 226 – viz IP/07/400), aby provedla změnu svých právních předpisů. Česká republika zrušila příslušná ustanovení českého zákona o ochraně hospodářské soutěže tak, že pravidla hospodářské soutěže podle Smlouvy o ES lze nyní uplatňovat v plném rozsahu i v oblasti elektronických komunikací.
  více »

  Eurokomisař Špidla debatoval se studenty

  Akademické konference a veřejné debaty na téma Evropská unie a migrace, která se konala 22. června 2007 v Českých Budějovicích, se zúčastnil jako hlavní host evropský komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Vladimír Špidla. Pořadatelům akce, Občanskému sdružení ANO pro Evropu, Jihočeské univerzitě a Europe Direct, se úspěšně zdařilo nabídnout veřejnosti jakýsi „Coffeebreak s politiky“, neboli setkání s významnými hosty z politické a akademické sféry u malého občerstvení.

  Během občerstvení v evropském stylu, měli studenti možnost vyzpovídat, nejen na téma migrace a budoucnost evropské integrace, komisaře Vladimíra Špidlu a poslance Evropského parlamentu Jaroslava Zvěřinu. Přítomen byl také významný politolog PhDr. Zdeněk Zbořil a Alena Kroupová, vedoucí Střediska pro výchovu k lidským právům Karlovy univerzity. Panelovou diskuzi moderoval v prostorách zastupitelstva Jihočeského kraje Salim Murad z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.
  více »

  Evropská investiční banka

  Prioritní projekty v Olomouckém kraji získaly půjčku ve výši 3 miliardy Kč

  Peníze budou sloužit ke spolufinancování projektů podpořených ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v období 2007-2013. Finanční prostředky z EIB budou Olomouckému kraji poskytovány bez prodlev a umožní brzké zahájení implementace projektů. To pomůže urychlit realizaci Regionálního operačního programu Střední Moravy, zejména v oblastech infrastruktury pro místní dopravu, zlepšování služeb veřejné správy, ochrany životního prostředí a úspor energií a efektivního využívání energetických zdrojů.

  Eurostat

  Letní turistika 2006 v EU27

  V průběhu období letních dovolených v roce 2006, tj. od června do září, strávili hosté v hotelích a podobných zařízeních v EU27 710 milionů nocí, tj. o 2,3 % více než v létě 2005. Nárůst způsobili téměř výhradně cizinci, jejichž počet narostl o 4,7 % na 340 milionů, zatímco počet nocí tuzemských hostů zůstal nezměněný na 370 milionech. V létě 2005 v porovnání s létem 2004 vzrostl celkový počet nocí o 5,3 %, na čemž se cizinci podíleli nárůstem ve výši 5,3 % a počet domácích vzrostl o 6,2 %.

  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky