Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (21. – 27. května 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/05/2007

  Rada

  Levnější ochrana obchodních známek v Evropě

  Brusel 21. května 2007 – Poplatky Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (Obchodní známky a průmyslové vzory) v Alicante ve Španělsku (OHIM) se mají snižovat. Rozhodli o tom ministři členských států na svém zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu, které předsedala spolková ministryně spravedlnosti Brigitte Zypriesová.

  více »

  Neformální rada ministrů EU zodpovědných za rozvoj měst a teritoriální soudržnosti přijala „Lipskou chartu“

  Lipsko 24 května 2007 – Evropští ministři výstavby podepsali na svém neformálním zasedání „Lipskou chartu“. Charta posílí vnitřní města. Předseda Rady EU, německý ministr Woflgang Tiefensee, při podpisu charty prohlásil:

  „Život ve městech je stále populárnější, Je to pozitivní vývoj a zaslouží si naši podporu. Rodiny se vracejí ze satelitních předměstí a venkova do vnitřních měst. Život ve městě dostává punc kvality. Průmyslové objekty mění své využití. Je stále atraktivnější žít a pracovat v bývalých továrnách. Stručně: evropská města zažívají v současné době renesanci a politici by ji měli formovat. Předznamenává to novou fázi rozvoje měst. Evropská města mají velkou šanci.“

  více »

  Evropský parlament

  Plenární zasedání 21. – 24. 5. 2007 ve Štrasburku

  Evropský parlamentPoslanci Evropského parlamentu na letošním osmém plenárním zasedání schválili kompromis k návrhu nařízení o roamingu ve veřejných mobilních sítích, které bylo předmětem dlouhých a obtížných jednání mezi Evropskými institucemi.

  Parlament rovněž schválil návrh směrnice zaměřené na čistotu povrchových vod, která následuje pro směrnicích týkajících se kvality vody ke koupání a kvality podzemních vod.

  Na pořad jednání se znovu dostala zpráva týkající se minimálních sazeb spotřební daně na alkohol a alkoholické nápoje. Poslanci ji ale místo schválení poslali zpět do výboru jako výraz nesouhlasu s návrhy Komise.

  více »

  Evropský parlament: ceny roamingu se sníží

  Evropský parlament 23. května 2007 velkou většinou schválil dlouho očekávanou dohodu, která napomůže "snížit ceny roamingu pro milióny Evropanů", jak prohlásil předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering. Zprůhledněny mají být i cenové nabídky operátorů. Evropský parlament trval na promítnutí nové legislativy do roamingových cen již letos v létě, což se po posledních jednáních mezi Radou a Evropským parlamentem zdá dosažitelné. Eurokomisařka Viviane Redingová v reakci na slova představitele německého předsednictví Rady dokonce zdůraznila, že vstup v platnost nařízení by se měl uskutečnit mnohem dříve než koncem června.

  Po složitých jednáních mezi institucemi EU se Evropskému parlamentu v jednáních s Radou podařilo dosáhnout kompromisu ohledně výše velkoobchodních a maloobchodních poplatků za hovory (tzv. eurotarifu), možnosti volby mezi eurotarifem a jinými tarify, transparentnosti cenových nabídek, vstupu nařízení v platnost a budoucí revize legislativy.

  více »

  Evropská komise

  Komise vydává zprávu o uplatňování pravidel veřejné podpory uhelnému průmyslu v EU

  Brusel 21. května 2007 – Evropská komise schválila zprávu o veřejné podpoře pro uhelný průmysl. Na uhelný průmysl se od vypršení platnosti smlouvy o Evropském společenství uhlí a oceli v roce 2002 vztahují zvláštní pravidla veřejné podpory. V zájmu umožnění pokračující restrukturalizace uhelného průmyslu, který je ve většině členských států řadu let ztrátový, poskytují tato pravidla výjimku ze všeobecného zákazu veřejné podpory. V současné podobě platí do konce roku 2010. Zpráva byla přijata po poradě s členskými státy a zainteresovanými subjekty a dochází k závěru, že stávající pravidla není potřeba měnit.

  více »

  Komise doporučuje odvolání postupu při nadměrném schodku Německa, Řecka a Malty

  Brusel 16. května 2007 – Evropská komise rozhodla doporučit, aby Rada odvolala postup při nadměrném schodku (EDP) u Německa, Řecka a Malty, neboť jejich rozpočtové schodky v roce 2006 klesly v důsledku významně zlepšené strukturální rozpočtové rovnováhy odrážející trvalá opatření pod hranici 3 % HDP, přičemž snižování deficitů je pravděpodobné i v letech 2007 a 2009. Navíc lze pozorovat příznivý vývoj poměru veřejného dluhu v roce 2006 a projekci trendu dalšího snižování u všech tří zemí. Dosažené výsledky indikují důvěryhodnou a udržitelnou korekci nadměrného schodku a ukazují, že taková opatření jsou kompatibilní a dokonce příznivá pro hospodářský růst. I v budoucnu však v případě Německa, Malty a zejména Řecka zůstává vzhledem ke stále vysoké úrovni veřejného dluhu a předpokládaným výdajům souvisejícím se stárnutím obyvatel klíčovým cílem zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, a to prostřednictvím co nejrychlejšího dosažení střednědobého cíle (MTO) vyrovnaných rozpočtů.

  více »

  Komise navrhuje, aby Malta a Kypr přijaly euro v roce 2008

  Brusel 16 května 2007 – Evropská komise došla k závěru, že Malta a Kypr dosáhly vysokého stupně udržitelné ekonomické konvergence s členskými státy v eurozóně a že splňují nutné podmínky pro přijetí eura. Na základě pozitivních konvergenčních zpráv navrhuje Komise Radě, aby Malta a Kypr přijaly euro 1. ledna 2008. Konečné rozhodnutí bude přijato ministry financí EU v červenci po projednání v Evropském parlamentu a debatě představitelů EU na červnovém summitu.

  Více informací najdete na zde (Malta) a zde (Kypr).

  Definice globální politiky Evropské komise v boji proti počítačové kriminalitě

  Brusel 22. května 2007 – Evropská komise přijala sdělení „Ke všeobecné politice boje proti počítačové kriminalitě“. Specifické aktivity ke zlepšení koordinace a kooperace mezi orgány činnými v trestním řízení a mezi těmito orgány a soukromým sektorem budou hrát důležitou roli v boji proti počítačové kriminalitě a doplní další akce na národní, evropské a mezinárodní úrovni.

  více »

  Světový den bez tabáku: nový Eurobarometr odhalil, že více Evropanů podporuje protikuřácká opatření

  Brusel 22. května 2007 – Většina evropských občanů je pro protikuřácká opatření, vyplývá z nového Eurobarometru o tabáku, který představil komisař EU zodpovědný za problematiku veřejného zdraví Markos Kyprianou v Evropské parlamentu u příležitosti Světového dne bez tabáku 31. května. Drtivá většina (88 %) podporuje nekuřácké kanceláře, pracoviště uvnitř budov a veřejné prostory – což je mírný nárůst proti stejnému průzkumu z minulého roku (86 %). Průzkum rovněž odhaluje, že jeden ze tří kuřáků zkoušel v průběhu posledních 12 měsíců přestat kouřit. Více než 70 % z nich se však ke kouření do dvou měsíců vrátilo. Komisař Kyprianou oznámil, že evropská protikuřácká kampaň „HELP – Za život bez tabáku“ spustí 31. května e-mailovou asistenční službu pro lidi, kteří odvykají kouření. Komisaři a poslancům byl rovněž představen manifest evropské mládeže „Mladí lidé: Za život bez tabáku“. 1. ledna 2007 přijala Evropská komise Zelenou knihu „Za Evropu bez cigaretového dýmu: možnosti aktivit na úrovni EU“, na níž navazuje široká veřejná debata o nejlepších způsobech podpory nekuřáckého prostředí v Evropské unii. Speciální Eurobarometr o tabáku je dostupný na této stránce.

  více »

  Místopředseda Komise Verheugen vítá rozhodnutí Rady zrušit směrnici o „sucích ve dřevě“ a dohodu o zjednodušení směrnice o předem balených produktech

  Brusel 21. května 2007 – Členské státy Evropské unie přijaly návrh Evropské komise zrušit tak zvanou směrnici o „sucích ve dřevě“ – 68/89/EHS. Regulovala na úrovni EU do detailů kvalitu a velikost surového dříví. V budoucnu bude v kompetenci standardizačních organizací definovat kritéria pro třídění průmyslově užívaného dřeva. Spolu s důležitým pokrokem dalších iniciativ na zjednodušení legislativy EU jde o první hmatatelné zrušení evropského právního aktu od vyhlášení programu Evropské komise s názvem „Lepší regulace“ na jaře 2005. Současně došly členské státy k politické shodě na deregulaci velikostí obalů s výjimkou vína a lihovin, která bude formálně přijata v dohledné budoucnosti. Oba akty spadající pod Lepší regulaci již byly schváleny Evropským parlamentem. Úsilí Komise o zjednodušení regulace se v budoucnosti zintensivní, například s ohledem na oblasti jako je stavebnictví, statistika podnikání a životní prostředí. Navíc Komise spustila na začátku roku 2007 speciální akční program omezující nadbytečnou administrativní zátěž při podnikání o čtvrtinu do roku 2012. ( IP/07/77).

  více »

  Fúze: Komise schvaluje s výhradami návrh na převzetí hudebního vydavatelství BMG společností Universal

  Brusel 22. května 2007 – Evropská komise schválila na základě nařízení EU o fúzích navrženou akvizici hudebního vydavatelství Bertelsmann Music Group (BMG) z Německa společností Universal, která sídlí ve Spojených státech. Komise shledala, že navržená fúze, jak bylo již dříve zaznamenáno, vyvolává vážné pochybnosti z hlediska vlivu na hospodářskou soutěž na trhu hudebních vydavatelských práv pro online aplikace. Šetření Komise však shledalo, že tyto obavy by mohly být rozptýleny balíčkem nápravných opatření navrženým dotčenými stranami, který spočívá v omezení počtu vydavatelských katalogů. Ve světle těchto závazků došla Komise k závěru, že navržená operace by neměla významně ovlivnit efektivní konkurenci v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo v jeho podstatné části. Více informací o tomto případu bude k dispozici na této adrese.

  více »

  První Programy rozvoje venkova pro období 2007-2013 odsouhlaseny: Česká republika a Švédsko

  Praha 24. května 2007 – Výbor rozvoje venkova (sestávající ze zástupců všech 27 členských států) se 23. května kladně vyjádřil k českému a švédskému Programu rozvoje venkova na další finanční období 2007-2013. Celkově byla pro tyto dva programy alokována finanční pomoc ve výši 3 615 milionů eur pro Českou republiku a 3 917 milionů eur pro Švédsko. Dané programy byly vypracovány s cílem zajistit infrastrukturu, vytvořit nové příjmové možnosti venkovských regionů, propagovat růst a bojovat s nezaměstnaností. V následujících týdnech musí oba programy ještě oficiálně schválit Komise. Schvalování programů dalších členských zemí by mělo následovat v příštích měsících.

  více »

  Lepší příprava na bezpečnější potraviny: Komise vydává první výroční zprávu

  Brusel 24. května 2007 – Iniciativa Evropské komise „Lepší příprava na bezpečnější potraviny“ byla zahájena v roce 2006, kdy 1400 účastníků z asi 100 zemí navštěvovalo workshopy na různorodá témata související s kontrolou potravin a krmiv v EU. Cílem školicích workshopů je zajistit, že oficiální kontrolní orgány dobře znají a dovedou prosazovat evropské právo v oblasti potravin a krmiv, zdraví zvířat a pravidel jejich dobré pohody, stejně jako legislativu o zdraví rostlin. Právě publikovaná první výroční zpráva o „Lepší přípravě na bezpečnější potraviny“, poskytuje podrobný přehled školicích aktivit realizovaných od roku 2006. Poskytuje rovněž informace o zpětné vazbě, kterou Komise získala od účastníků školení. Nakonec zpráva popisuje plánovaný program na rok 2007 a seznamuje s budoucími školicími programy, které by měly být realizovány v zájmu nejlepších výsledků. Více informací najdete tady.

  více »

  Co může EU udělat pro vaše město? Odpověď najdete v novém průvodci Evropské komise

  Brusel 24. května 2007 – Jak mohou politiky Evropské unie pomoci městům? Jak mohou města více ovlivnit uplatňování unijních politik? Odpovědi přináší nový průvodce Evropské komise určený pro všech zainteresované strany, lidi zodpovědné za urbanizaci a všechny, kdo se zajímají o urbánní problematiku. Průvodce s názvem „Průvodce urbánním rozměrem politik Společenství“ si klade za cíl pomoci všem zúčastněným co nejlépe využívat všechny příležitosti plynoucí z politik EU. Identifikuje iniciativy s přímými a nepřímými důsledky na udržitelný rozvoj urbánních oblastí a nabízí jasný přehled urbánní dimenze všech politik Společenství v průběhu současného rozpočtového období – 2007–2013. Elektronická verze průvodce – včetně zhruba stovky specifických dokumentů a odkazů – je nyní dostupná v angličtině, francouzštině a němčině z této webové adresy.

  více »

  Komise vítá politickou dohodu o nové směrnici pro audiovizuální média v Evropě

  Brusel, 24. května 2007 - Po legislativním procesu, který trval pouhých 18 měsíců, bylo dnes dosaženo politické dohody o nové směrnici o audiovizuálních mediálních službách bez hranic. Evropský parlament i Rada se shodly na hlavních cílech původního návrhu Komise na modernizaci pravidel pro odvětví audiovizuálních služeb. Poskytne ucelený právní rámec vztahující se na všechny audiovizuální mediální služby, méně podrobnou a pružnější regulaci a modernější pravidla pro televizní reklamu zaměřená na lepší financování audiovizuálního obsahu. Směrnice by měla vstoupit v platnost ke konci roku 2007.

  Dnes jsme učinili rozhodující krok směrem ke skutečnému vnitřnímu trhu audiovizuálních mediálních služeb a ke konkurenceschopnějšímu odvětví evropského audiovizuálního obsahu,“ řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Tento důležitý a modernizační právní předpis posouvá evropskou audiovizuální politiku do 21. století a představuje počáteční vzpruhu pro toto odvětví.Je příslibem menší regulace, lepšího financování evropského obsahu a zviditelnění evropských klíčových hodnot, kterými jsou kulturní rozmanitost a ochrana nezletilých.“

  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky