Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (7. – 13. května 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/05/2007

  Rada

  Parlamentní státní tajemník Peter Hintze: musíme zachránit nejmodernější evropský projekt GALILEO

  Berlín 10. května 2007 – Peter Hintze, koordinátor německé federální vlády pro letectví a kosmonautiku a parlamentní státní tajemník při federálním ministerstvu hospodářství a technologie, okomentoval budoucnost evropského satelitního navigačního systému GALILEO:

  „S velkou lítostí jsem dnes byl svědkem nezdaru několikaměsíčních vyjednávání evropského konsorcia o účasti na vybudování evropského satelitního navigačního systému. Nyní je důležité učinit správné rozhodnutí, aby GALILEO mohl uspět jako hnací motor vyspělých technologií v Evropě. Evropa potřebuje nezávislý navigační signál, který bude spolehlivě fungovat i v dobách krize.

  Evropská komise se nyní vyzývá, aby bez prodlení předložila realistický alternativní scénář, který ohlídá výdaje a bude počítat s poměrným financováním ze strany členských států. Zde je také nezbytné zvážit možnost, že by Evropská kosmická agentura systém vybudovala z veřejných prostředků. Evropská kosmická agentura disponuje nezbytnými zkušenostmi, aby v úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí mohla uskutečnit i takto rozsáhlý technický projekt. Touto cestou by bylo možné ušetřit náklady a zabránit dalšímu zdržení. Provozování GALILEO by mohlo být následně svěřeno společnostem formou individuálních koncesí.“

  více »

  Evropský parlament

  Týden v EP - plenární zasedání 9. – 10. 5. 2007 v Bruselu

  Evropský parlamentLetošní sedmé plenární zasedání Evropského parlamentu proběhlo 9. a 10. května v Bruselu. Ještě před oficiálním zahájením se uskutečnilo slavnostní setkání předsedy EP Hanse-Gerta PÖTTERINGA s třinácti evropskými držiteli Nobelovy ceny, které bylo součástí oslav 50. výročí podepsání Římských smluv. Po skončení ceremoniálu předseda EP Hans-Gert PÖTTERING otevřel zasedání a přednesl prohlášení, ve kterém vyjádřil podporu Estonsku ze strany Evropského parlamentu.

  Na samotném plenárním zasedání Parlament ve druhém čtení odhlasoval nářízení, které má zakotvit nová pravidla pro služby v oblasti veřejné dopravy po silnici a železnici. V prvním čtení poslanci schválili rovněž návrh směrnice, která má přinést povinnost dodatečné montáže zpětných zrcátek na nákladní vozidla a kamiony, které jsou v provozu od roku 2000.

  více »

  Plány na lepší a bezpečnější elektronické obchodování v Evropě

  Brusel 8. května 2007 – Čísla mluví sama za sebe. Navzdory potenciálu nakupování po internetu pouze 6 % evropských spotřebitelů se zapojuje do přeshraničního elektronického obchodování. Z těch, kdo se o to pokusili, 33 % zjistilo, že obchodníci odmítají prodat zboží nebo poskytnout služby v případě, že kupující a prodávající nejsou ze stejné země. Kromě toho důvěra evropských spotřebitelů a firem v elektronické prostředí je nízká. Zpráva přijatá 8. května výborem pro vnitřní trh ukazuje, jak lze tuto situaci řešit.

  více »

  Evropská komise

  Reforma v odvětví cukru: Komise navrhuje zlepšení režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu

  Evropská komise dnes navrhla změny režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu, které mají tento režim zefektivnit, a snížit tak produkci cukru v Evropské unii na udržitelnou úroveň. Uvedený režim restrukturalizace byl hlavním prvkem reformy společné organizace trhů v odvětví cukru z roku 2006, v jejímž rámci jsou producenti, kteří by při nové, nižší ceně nebyli konkurenceschopní, finančně motivováni k odchodu z odvětví. Během prvních dvou let trvání režimu se však producenti vzdali mnohem menšího objemu kvót, než se očekávalo, a je proto nezbytné režim změnit, aby se stal atraktivnějším. Mezi hlavní navrhované změny patří stanovení výše podpory pro pěstitele a smluvní poskytovatele strojů na úrovni 10 procent, přičemž pěstitelé, kteří se vzdají kvóty, obdrží dodatečnou platbu, jež bude vyplácena se zpětnou účinností, aby nebyli znevýhodňováni ti, kteří se již kvót vzdali. Novým prvkem je, že by pěstitelé cukrové řepy mohli až do určité výše přímo žádat o podporu z restrukturalizačního fondu. Navíc jsou podniky motivovány k zapojení do režimu tím, že vzdají-li se v roce 2008/09 určité výše své kvóty, budou osvobozeny od povinnosti platit restrukturalizační dávku z té části své kvóty, na niž se v hospodářském roce 2007/08 vztahovalo preventivní stažení z trhu. Komise se domnívá, že by se producenti díky navrženým změnám mohli vzdát kvót na cukr v přibližné výši 3,8 milionu tun nad rámec 2,2 milionu tun, kterých se vzdali doposud. Nevzdají-li se producenti do roku 2010 dostatečného objemu kvót, Komise rovněž navrhuje, aby se úroveň povinného snížení kvóty lišila podle toho, jakého objemu kvót se každý členský stát v rámci režimu restrukturalizace vzdal. Komise doufá, že Rada a Parlament budou moci návrh přijmout nejpozději do října.

  více »

  SOLVIT: síť pro řešení problémů v rámci EU pokračuje v poskytování rychlých a účelných řešení, ale potřebuje více podpory ze strany členských států

  I v roce 2006 síť SOLVIT Evropské unie poskytovala občanům a podnikům rychlá a účelná řešení jejich konkrétních problémů, které se vyskytly, pokud orgány státní správy neuplatňovaly právní předpisy EU správně. Nyní však potřebuje větší podporu a personální posílení na úrovni členských států, aby dosáhla plné funkčnosti. K tomuto závěru dochází výroční zpráva Evropské komise o výkonnosti sítě SOLVIT. Zpráva rovněž uvádí, že zatímco počet případů řešených za rok zůstává stejný, míra vyřešených případů je i nadále vysoká a průměrná doba potřebná na vyřešení případu se podstatně zkrátila. Kromě toho zapojení do sítě SOLVIT podněcuje stále větší počet členských států, aby aktivněji přizpůsobovaly vnitrostátní pravidla právním předpisům EU.

  více »

  Přímé daně: Komise požaduje od 9 členských států informace o diskriminačním zdaňování dividend a úroků vyplácených zahraničním penzijním fondům

  Evropská Komise rozhodla ve formě úředního oznámení České republice, Dánsku, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku zaslat žádost o informace o pravidlech těchto států, podle nichž lze výplaty dividend a/nebo úroků zahraničním penzijním fondům (platby do zahraničí) zdaňovat více než výplaty dividend nebo úroků tuzemským penzijním fondům (tuzemské platby). Komise pochybuje o tom, že takovéto vyšší zdanění je slučitelné se Smlouvou o EU a s Dohodou o EHP, neboť může omezit volný pohyb kapitálu. Dotyčné členské státy se vyzývají, aby odpověděly do dvou měsíců. Úřední oznámení je prvním krokem řízení pro porušení povinnosti ze Smlouvy podle článku 226 Smlouvy o ES.

  více »

  Aby jim Evropa byla vlastní: zahájení nového programu Evropa pro občany

  Brusel 10. května 2007 – Ve čtvrtek 10. května byl na souběžně v belgickém Bruselu a řeckém Rhodu zahájen nový program Evropa pro občany (Europe for Citizen), a to za účasti více než 500 zástupců zainteresovaných stran z celé Evropy. Diskutovali o zvýšení úrovně veřejné angažovanosti Evropanů a její důležitosti pro evropskou integraci. V Bruselu byl kladen důraz především na poskytování informací zástupcům médií, organizací občanské společnosti, mozkových trustů a místních či regionálních úřadů. V Rhodu se akce soustředila na vlastní zahájení nového programu a byla zkombinována s konferencí o aktivitě Town Twinning, která je součástí programu Evropa pro občany. Více informací o novém programu i o tom, jak podpoří angažovanost občanů, rozvoj jejich evropské identity a posílení pocitu sounáležitosti s Evropskou unií a jak pomůže vytvořit prostředí tolerance a vzájemného porozumění najdete na této adrese.

  více »

  Evropské elektronické celnice: Komise vítá pokrok při hledání politické dohody

  Brusel 8. května 2007 – Evropská komise vítá pokrok Rady ministrů v úsilí o politickou dohodu v otázce zavedení evropských elektronických celnic. Po dlouhé diskusi členské státy souhlasily s dalším krokem k vytvoření tzv. „bezpapírových“ celnic ( IP/05/1501). Členské státy a Komise dávají přednost tomu, aby elektronický systém byl zaváděn postupně, v několika fázích. Kompromisní dohodu musí nyní potvrdit Evropský parlament v druhém čtení, které bude na programu v následujících měsících. Základní informace o iniciativě elektronických celnic najdete na této stránce Deutsch (de) English (en) français (fr) .

  více »

  Historicky první evropská strategie pro kulturu: příspěvek k hospodářskému růstu a mezikulturnímu porozumění

  Evropská komise dnes přijala politické prohlášení o úloze kultury v globalizovaném světě a navrhuje v něm historicky první evropskou strategii pro kulturu. Toto sdělení potvrzuje, že kultura hraje klíčovou roli v procesu evropské integrace a navrhuje společnou kulturní agendu pro Evropu a pro její vztahy se třetími zeměmi. Přijetí tohoto sdělení je výsledkem rozsáhlého procesu konzultací, do nichž se zapojily subjekty s rozhodovací pravomocí a zainteresované strany z celé Evropy.

  Předseda Evropské komise José Manuel Barroso prohlásil: „Kultura a kreativita se přímo dotýkají každodenního života občanů. Jsou důležitými hnacími prvky pro osobní rozvoj, sociální soudržnost a hospodářský růst. Avšak znamenají mnohem více: jsou klíčovými prvky evropského projektu založeného na společných hodnotách a dědictví a zároveň uznávají a respektují rozmanitost. Dnešní strategie podporující mezikulturní porozumění potvrzuje, že kultura stojí v centru pozornosti našich politik.“

  více »

  Podpora rodin je klíčem k dosažení lisabonských cílů

  Brusel 10. května 2007 – Komise přijala sdělení o podpoře mezigenerační solidarity, které má členským státům pomoci při řešení demografických problémů. Sdělení hodnotí, jak mohou Evropané dosáhnout lepší rovnováhy mezi osobním a pracovním životem (work-life balance). Dále se zaměřuje na otázku, jak nejlépe podpořit rodiny, aby mohly mít tolik dětí, kolik si přejí, neboť nízkou porodnost řeší mnoho členských států a studie stále ukazují, že Evropané by si přáli mít dětí více. Sdělení také upozorňuje na rozdíly mezi národními politikami v oblastech, kde se členské státy mohou poučit jeden od druhého, například prostřednictvím Evropské aliance pro rodinu, po níž volalo jarní zasedání Evropské rady letos v březnu.

  více »

  Komise oprávnila český stát k podpoře nákupu nového železničního vozového parku

  Brusel 10. května 2007 – Komise rozhodla, že nebude vznášet námitku proti režimu, který navrhla Česká republika k podpoře svých železničních aktivit. Toto opatření přispěje k rozvoji železniční dopravy a není v rozporu s řádným fungováním společného trhu.

  více »

  EU se bude podílet na globální databázi všeho živého na zemi

  Brusel 9. května 2007 – Evropská unie se zúčastní celosvětového úsilí vytvořit informační systém o všech živočišných a rostlinných druzích na Zemi, jehož zahájení bylo ohlášeno ve Washingtonu. Informace o živočišných a rostlinných druzích jsou důležité pro výzkumníky, politiky, zemědělce, ochránce přírody a mnoho dalších společenských skupin i širokou veřejnost. Znalosti o tom, jaké druhy existují, kde a jak žijí a jak prospívají, nám pomáhají pochopit probíhající změny i to, jak máme změnit své chování, aby byla zachována křehká biodiverzita. EU se zúčastní projektu SpeciesBase ve spolupráci s vědci z USA, Austrálie, Brazílie, Indie a Jižní Afriky. Tato iniciativa vznikla v rámci jednání ministrů G8 o biodiverzitě, které se konalo v březnu tohoto roku v Postupimi.

  více »

  Silné regiony – budování mostů pro Evropu: Danuta Hübnerová a Michael Glos zahájili v Hofu nové programy politiky soudržnosti

  Hof / Brusel 9. května 2007 – Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a německý ministr hospodářství a technologie Michael Glos se v německém Hofu zúčastnili konference organizované německým předsednictvím u příležitosti přijetí určitého počtu programů politiky soudržnosti na období let 2007–2013. Tato událost s názvem Silné regiony – budování mostů pro Evropu představuje začátek nové politiky soudržnosti, neboť Evropská komise již uzavřela s 10 členskými státy dohody o jejich Národních strategických referenčních rámcích reprezentujících kolem 160 mld. eur investic do evropských regionů a měst v následujících sedmi letech. Schválené programy odpovídají přibližně 46 % celkové částky určené pro všech 27 členských států EU (347 mld. eur). Komisařka Hübnerová podepsala plány a priority dohodnuté mezi Komisí a Německem, Maďarskem, Polskem, Španělskem a Kyprem. Komise již dříve chválila plány a priority Malty, Řecka, Rakouska, Litvy a Dánska a řízení s ostatními 17 zeměmi budou již brzy uzavřena. Další informace o evropské regionální politice jsou k dispozici na této stránce.

  více »

  Evropská komise vytvořila síť zpravodajů v oblasti energetické bezpečnosti

  Brusel 10. května 2007 – Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová se zúčastnila prvního setkání sítě zpravodajů v oblasti energetické bezpečnosti (Network of Energy Security Correspondents – NESCO), která se konala v Bruselu. Setkání se zúčastnil také komisař pro energetiku Andris Piebalgs. Vytvoření této nové sítě schválila Evropská rada v prosinci 2006 jako nový nástroj ke zvýšení schopnosti Unie sbírat informace a poskytovat včasná varování před potenciálním ohrožením bezpečnosti dodávek energie. Tato síť, která se skládá ze zástupců Evropské komise, Sekretariátu Rady a členských států EU, bude fungovat také jako fórum, které může formulovat společné hodnocení vnějších faktorů ovlivňujících evropské dodávky energie.

  Více informací o vnější energetické politice jsou k dispozici tady.

  více »

  Daně v Evropě: Evropská komise vytvořila nový informační nástroj o daních v členských státech

  Brusel 11. května 2007 – Evropská komise spustila nový informační nástroj pro občany a podniky s názvem Daně v Evropě (Taxes in Europe). Jde o internetovou databázi s informacemi o platných daňových předpisech v členských státech. V intuitivním prostředí lze nalézt informace o zhruba 500 daních – jako je daňový základ, hlavní výjimky a platné sazby, které poskytla Evropská komise a národní úřady. Kromě toho obsahuje informace o výnosech jednotlivých daní. Přístup do databáze je volný pro všechny uživatele. Databáze Daně v Evropě je výsledkem spolupráce mezi Komisí a ministry financí členských států EU. Vyhledávání v databázi najdete na této stránce Deutsch (de) English (en) français (fr) .

  více »

  Státní podpora: Komise schválila podporu ve výši 111 milionů EUR poskytnutou společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech na stavbu automobilové továrny v České republice

  Brusel 11. května 2007 - Evropská komise schválila v souladu s pravidly Smlouvy o ES o státní podpoře podporu ad hoc ve výši 111 milionů EUR, kterou česká vláda hodlá poskytnout společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech na stavbu nové továrny na výrobu osobních automobilů v Moravskoslezském kraji České republiky. Podpora se skládá z přímého peněžního grantu a z převodu pozemků za sníženou cenu. Kromě této podpory společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech obdrží ještě další, regionální podpory udělené v rámci již schválených režimů podpory. Celková regionální podpora, kterou společnost obdrží, činí 194,49 milionu EUR a vztahuje se ke způsobilým investičním nákladům ve výši 1,148 miliard EUR. Komise dospěla k závěru, že podpora je slučitelná s pokyny pro oblast státní podpory vycházejícími zpolitiky Komise pro soudržnost a je v souladu s podmínkami pro regionální podporu velkým investičním projektům.

  více »

  Výrazné zjednodušení evropské legislativy v oblasti automobilové dopravy a celoevropské homologace nákladních automobilů a autobusů

  Brusel 10. května 2007 – Výrobci nákladních automobilů, dodávek, autobusů a přípojných vozidel již nebudou muset před uvedením automobilu na trh získat homologaci ve 27 zemích. To je hlavní rys přepracovaného právního nástroje určeného pro jednotný trh v oblasti motorových vozidel – rámcové směrnice pro schvalování typu vozidel. Evropský parlament na základě zprávy poslance Malcolma Harboura hlasoval pro návrh Evropské komise na rozšíření směrnice o nákladní automobily, dodávky, autobusy a přípojná vozidla. Až do nynějška bylo schvalování typu vozidel omezeno jen na osobní automobily, motocykly, mopedy a zemědělské traktory. Nové procedury omezí administrativní břemeno výrobců a zvýší jejich konkurenceschopnost. Kromě toho zlepší bezpečnost automobilů a otevře nové příležitosti zejména pro malé a střední podniky. Rámcovou směrnici budou nyní zkoumat členské státy.

  více »

  Komise zahajuje konzultaci o udržitelné budoucnosti evropské akvakultury

  Brusel 11. května 2007 – Evropská komise zahájila konzultaci o možnostech rozvoje akvakultury v Evropské unii. Stálý růst poptávky po rybářských produktech představují velký potenciál dalšího rozvoje výroby produktů z oblasti akvakultury. Záměrem této konzultace je proto stanovení, jaké aktivity by byly žádoucí na úrovni EU, aby odvětví akvakultury i spotřebitelé měli z tohoto vývoje maximální užitek při současném zajištění udržitelnosti aktivit v oblasti akvakultury. Podrobnosti o této konzultaci byly zveřejněny na internetu a všechny zainteresované strany a občané mohou Komisi sdělovat své názory do 15. července 2007 na této adrese.

  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky