Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (19. – 25. března 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/03/2007

  Rada

  50. výročí Římských smluv: podpis Berlínské deklarace

  Berlín 25. března – Dnes na oficiálním slavnostním aktu v Německém historickém muzeu v Berlíně, který se koná u příležitosti 50. výročí Římských smluv, podepsali německá kancléřka Angela Merkelová jako předsedkyně Evropské rady, předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering a předseda Evropské komise José Manuel Barroso takzvanou Berlínskou deklaraci.

  Berlínská deklarace vzdává hold pokroku, kterého Evropa dosáhla za posledních padesát let. Evropská unie je víc než pouhým společným hospodářským prostorem. Je také společenstvím sdílených hodnot. A jeho založení na společných hodnotách a společném pohledu na život má zásadní význam, má-li Evropa jako politická entita zůstat akceschopná. Berlínská deklarace je proto rovněž znovupotvrzením základních hodnot, které spojují obyvatele celé Evropské unie. Deklarace se také zmiňuje o současných úkolech, výzvách 21. století, kterých se může Evropa úspěšně zhostit pouze společným úsilím.

  Berlínskou deklarací 27 členských států spolu s Komisí a Parlamentem nasměrovaly Evropskou unii k vysokým cílům a dodaly tím Evropě nový impulz.

  Berlínská deklarace je k dispozici ve všech 23 oficiálních jazycích Evropské unie. Další informace o neformálním setkání hlav států a vlád najdete zde.

  Evropský parlament

  Boj proti rasismu v Evropě: Má být popírání holokaustu trestným činem?

  Brusel 20. března 2007 – Německé předsednictví EU se v lednu zavázalo, že boj proti rasismu v  Evropě se opět stane součástí politické agendy. Poslanci Evropského parlamentu se proto snažili najít společný postoj týkající se budoucího rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii, o němž se vyjednávání v Radě zastavila v roce 2005. Aktuální situace byla předmětem veřejného slyšení, které se konalo 19. března v Evropském parlamentu a bylo zaměřené především na otázku popírání holokaustu.

  více »

  Výbor pro zaměstnanost souhlasil s minimálními standardy pro penzijní připojištění

  Brusel 21. března 2007 – Demografické změny a stárnutí populace činí z penzijního připojištění stále významnější způsob zajištění životního standardu ve stáří. Výbor pro zaměstnanost proto 21. března schválil návrh směrnice, která má usnadnit mobilitu pracovníků. Směrnice stanovuje minimální standardy týkající se práv na získání a zachování penzijního připojištění a umožňující jeho snazší přenosnost.

  více »

  Jak lze sektor ovoce a zeleniny učinit konkurenceschopnějším?

  Brusel 22. března 2007 – Pěstitelské organizace by měly být posíleny, konkurenceschopnost by měla být zvýšena a zároveň by měla být zachována flexibilní podpora uzpůsobená pro různé produkty a různé situace v členských státech. Takový byl všeobecný konsenzus na slyšení o reformě pravidel týkajících se ovoce a zeleniny, které 21. března zorganizoval výbor pro zemědělství. Poslanci a experti však byli zdrženlivější v názorech na funkci „rozpojení“ pomoci od mechanizmů krizového řízení.

  více »

  Evropská komise

  116: Komise zahajuje veřejnou diskuzi, jejímž cílem je určit společné bezplatné telefonní služby v Evropě

  21. března 2007 - Komise dnes zahájila veřejnou diskuzi, jejímž cílem je určit společné evropské bezplatné telefonní služby pro sociální účely, které budou moci využívat jednotných evropských bezplatných telefonních čísel s rozsahem 116. Diskuze potrvá do 20. května 2007.

  „Po zavedení čísla evropské horké linky pro pohřešované děti je čas uvažovat o dalších službách, které by mohly takové číslo vyžadovat“, uvedla komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová. „Existuje mnoho dalších možností, a vyzývám proto všechny účastníky, aby navrhli nové služby, které považují za nejdůležitější. Uvažuji o zavedení jednotného evropského telefonního čísla pro dětskou linku důvěry, které by dětem umožnilo, aby je někdo pozorně vyslechl a pomohl jim při řešení jejich problémů.“

  Dětská práva byla jednou z hlavních priorit sdělení Komise „Směrem ke strategii EU o právech dítěte“ (viz IP/06/927). Obsahem sdělení byla rovněž zpráva o vyhrazení jednoho telefonního čísla 116 pro dětskou linku důvěry a druhého pro dětskou horkou linku určenou pro pohřešované děti.

  více »

  Komise zahajuje výzkum udržitelné dopravy

  Brusel 20. března 2007 – Evropská komise zahájila dva nové výzkumné projekty zaměřené na problematiku udržitelné dopravy. První z projektů s názvem TRAENVIA zhodnotí a porovná environmentální a socioekonomický dopady různých dopravních režimů na prodlouženém V. transevropském koridoru, který vede z Lisabonu do Kyjeva. Druhým je „Společný výzkumný projekt na snížení znečišťování ovzduší v Lombardii“, který se zaměří na prašný aerosol a možnosti snížení emisí v tomto italském regionu. Oba projekty jsou koordinovány interní vědeckou službou Komise – Společným výzkumným střediskem – a souvisí se snahou Komise přispět ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí skleníkových plynů. Oba projekty budou zahájeny na konferenci Doprava a životní prostředí: Globální výzvy – technická a politická řešení, která se koná v Miláně ve dnech 19. – 21. března. Informace o milánské konferenci najdete na této adrese.

  více »

  Více lepší a rychlejší pomoci: Evropská komise představila výsledky za rok 2006

  Brusel 20. března 2007 – Evropská komise představila výsledky vnější a rozvojové pomoci v roce 2006. Z údajů vyplývá, že Komise realizovala víc projektů a programů než kdykoli předtím a pokračovala tak ve stoupajícím trendu započatém v roce 2001, kdy v této oblasti přistoupila k dalekosáhlým reformám. V roce 2006 Komise prostřednictvím oddělení pro vnější a rozvojovou pomoc EuropeAid vyhradila rekordní částku 7,6 mld. eur a vyplatila 6,5 mld. eur. To je o 55 % respektive 58 % více než v roce 2001. Komise se zaměřila na efektivnější poskytování pomoci, rychlejší reakci na neočekávané události a snažila se najít lepší způsoby jak nalézt ty, kteří pomoc potřebují nejvíce.

  Více informací: http://ec.europa.eu/europeaid/ .

  více »

  Evropská iniciativa pro transparentnost: Komise vyzývá lobbisty a zájmové skupiny k zápisu do veřejného registru

  Brusel 21. března 2007 – Komise se rozhodla vytvořit veřejný registr pro všechny zástupce, kteří se snaží ovlivnit rozhodnutí přijímaná institucemi EU. Registrace bude dobrovolná, ovšem budou existovat jasná pravidla o informacích, které budou muset zájemci o zápis poskytnout: Čím jménem hovořím? Co je mým cílem? Jak a kým je moje činnost financována? Tato iniciativa nabízí příležitost všem zástupcům zájmových skupin dát najevo, že lobování v institucích EU je legitimní a užitečnou aktivitou, která se nemusí vyhýbat očím veřejnosti. Všechny dokumenty a příspěvky do zelené knihy jsou k dispozici na této stránce.

  více »

  Sdělení Komise: jednotný přístup k transevropské dopravě, energetice a telekomunikačním sítím

  Brusel 21. března 2007 – Jedním z hlavních pilířů strategie Komise zaměřené na růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost v Evropské unii je lepší integrace a koordinace rozvoje evropské infrastruktury. Proto se Jacques Barrot v reakci na iniciativu předsedy Komise José Manuela Barrosa ujal předsednictví řídící skupiny, kterou tvořili Viviane Redingová, Danuta Hübnerová, Dalia Grybauskaité, Stavros Dimas, Joaquín Almunia a Andris Piebalgs a jejímž úkolem bylo vyvinout společný postoj k transevropské dopravě, energetice a telekomunikačním sítím. Po ročním úsilí skupina vydala sdělení, v němž popisuje situaci ve všech třech transevropských sítích a zamýšlí se nad možnou součinností těchto sítí, nad jejich rozvojem v souladu s ochranou životního prostředí a zlepšením způsobů jejich financování. Více informací lze nalézt na této adrese.

  více »

  Komise zahájila nová řízení pro porušení práva

  Brusel 21. března 2007 – Evropská komise rozhodla o podniknutí dalších kroků v 399 právních případech proti těm členským státům, u nichž je přesvědčená, že porušily své závazky v rámci práva Evropských společenství. Jde o první ze série čtvrtletních kol řízení pro porušení práva, která Komise podnikne v roce 2007. Další informace a statistiky týkající se případů porušení práva lze najít na stránkách Generálního sekretariátu.

  více »

  Spotřební daně: minimální maloobchodní ceny cigaret

  Brusel 21. března 2007 – Evropská komise rozhodla předvolat Francii před Soudní dvůr za stanovení minimálních maloobchodních cen cigaret. Komise zastává názor, podložený precedentním rozhodnutím Soudního dvora Evropských společenství, že takové ceny porušují právo Společenství, narušují hospodářskou soutěž a představují výhodu pouze pro výrobce, neboť chrání jejich marži. K dosažení omezení spotřeby tabáku Komise prosazuje zvyšování spotřební daně. Komise také rozhodla o uzavření řízení pro porušení práva proti Belgii, neboť provedla nápravu své legislativy v souladu s oficiální žádostí Komise ze 4. července 2006 ( IP/06/866).

   

  Další informace o současné legislativě týkající se tabákových produktů Deutsch (de) English (en) français (fr)

  Veřejné zakázky: řízení pro porušení Smlouvy proti České republice a Německu

  Evropská komise zaslala Německu formální žádost týkající se dlouhodobé praxe německých organizací pro veřejnoprávní rozhlasové vysílání, které uzavírají smlouvy na práce, dodávky a služby bez provádění celoevropských postupů výběrového řízení. Komise také zaslala formální žádost ve věci uzavírání smluv o lesnických službách České republice.

  více »

  Vnitřní trh: řízení pro porušení práva proti České republice, Maďarsku, Itálii, Portugalsku a Španělsku

  Evropská komise se podle článku 228 Smlouvy o ES rozhodla zaslat odůvodněné stanovisko Portugalsku a výzvy Itálii a Španělsku, v nichž požaduje úplné informace o výkonu rozsudků Soudního dvora ohledně provádění směrnice o právu na pronájem a půjčování. Komise se rovněž rozhodla formálně požádat Českou republiku a Maďarsko o plné provedení směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi do vnitrostátních právních předpisů.

  více »

  Zvláštní euromince připomene 50. výročí EU

  Při příležitosti oslavy 50. výročí vzniku Evropské unie vydají všechny členské státy eurozóny dvoueurové mince, na kterých je zobrazeno náměstí Piazza del Campidoglio v Římě, kde byla dne 25. března 1957 podepsána Římská smlouva. Je to poprvé, co všichni členové eurozóny vydají minci k oslavě stejné události a kdy se v celé eurozóně dostane do oběhu dvoueurová mince se společným motivem na obou stranách.

  více »

  Vodohospodářská politika: Členské státy se musí více snažit, aby dosáhly dobré jakosti vody

  Evropská komise zveřejnila zprávu o výsledcích členských států, pokud jde o provádění rámcové směrnice o vodě. Cílem směrnice je dosáhnout dobré úrovně jakosti vody ve všech řekách, jezerech, v ústích řek, u pobřežních a podzemních vod na území Evropské unie do roku 2015.

  více »

  Jak EU změnila Evropanům život? Nové internetové stránky a brožura vyzdvihují přínosy evropské integrace

  Brusel 22. března 2007 – Ještě před 50. výročím podpisu Římské smlouvy Evropská komise spustila internetové stránky a vydala doprovodnou brožuru s názvem 50 oblastí pokroku – největší úspěchy Evropy, které vyzdvihují význam Evropské unie pro občany. Tento projekt doplňuje řadu událostí a publikací věnovaných 50. výročí. Internetovou prezentaci 50 oblastí pokroku najdete na: http://europa.eu/success50/index_cs.htm

  více »

  Hospodářská soutěž: Komise vyzývá Českou republiku, aby uvedla český zákon o ochraně hospodářské soutěže do souladu s právním řádem EU

  Evropská komise formálně vyzvala Českou republiku, aby změnila ustanovení českého zákona o ochraně hospodářské soutěže, které omezuje pravomoc českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uplatňovat článek 81 (zakazující kartely a jiné restriktivní obchodní praktiky) a článek 82 (zakazující zneužití dominantního postavení) Smlouvy o ES v odvětví elektronických komunikací.

  více »

  Eurostat

  Zdanění v EU v letech 1995 až 2005 : v roce 2005 činily v EU27 příjmy z daní 40.8 % HDP, v eurozóně 41,2 %

  20. března 2007 – V roce 2005 činily daňové příjmy (tj. celková suma daní a sociálního pojištění) v EU27 40,8 % HDP, zatímco v roce 2004 to bylo 40,4 %. V eurozóně (EZ13) činily v roce 2005 daňové výnosy 41,2 % HDP oproti 40,9 % v roce 2004. Daňové příjmy vyjádřené podílem na HDP byly v roce 2005 v EU25 i v eurozóně lehce pod úrovní z roku 1995. Tyto údaje pocházejí z publikace vydané Eurostatem. Jeho zpráva obsahuje další informace o vývoji daňových příjmů v EU a členských státech v letech 1995 až 2005 a o rozložení daňových příjmů v jednotlivých členských státech podle hlavních daňových kategorií.

  více »

  24. – 25. března: Summit mládeže v Římě – mladí Evropané ve statistikách

  23. března 2007 – Jaký je podíl mladých lidí v populaci EU27? Jaké procento mladých lidí má dokončené středoškolské vzdělání? V jakých oborech absolvují terciární vzdělávání? Kde je nejvyšší nezaměstnanost mladých lidí? Jak se využíváním internetu mladí lidé liší od ostatní populace? Eurostat publikoval vybrané statistické údaje o mladých lidech v Evropské unii v souvislosti se Summitem mládeže, který u příležitosti 50. výročí Římské smlouvy zorganizovala Evropská komise s Evropským parlamentem ve spolupráci s Evropským fórem mládeže.

  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky