Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (26. února – 4. března 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/03/2007

  Rada

  Evropa potřebuje ekonomický růst

  1. března 2007 – Dnes, padesát let po ustavení Evropského společenství podpisem Římských smluv, vidí kancléřka Angela Merkelová před Evropou úkoly historických rozměrů. Evropská unie se musí ekonomicky a ekologicky přizpůsobit nové světové situaci, poznamenává Merkelová v politickém prohlášení vydaném několik dní před jarním summitem EU.
  více »

  Vojenské kapacity Evropské unie

  Wiesbaden2. března 2007 – Agendu třetího pracovního zasedání tvořil rozvoj vojenských kapacit Evropské unie a Evropská obranná agentura. Diskuse o vojenských kapacitách se zaměřila na proces „hlavního plánu“ – schopnost rychlé reakce a plán rozvoje kapacit.

  Ministr Jung řekl, že německé předsednictví bude procesu „hlavního plánu“ věnovat velkou pozornost v úzké koordinaci se všemi členskými státy. Již bylo dosaženo prvního cíle – přípravy Katalogu sil EU 2007 (Force Catalogue 2007) s účastí nových členských států Bulharska a Rumunska. K současným úkolům patří definice struktury tzv. katalogu pokroku (Progress Catalogue), analýza nedostatků a přebytků deklarovaných sil a kapacit a vývoj metod hodnocení operačních důsledků těchto skutečností.
  více »

  Německá ministryně školství Annette Schavanová: „Musíme uhasit žízeň dětí po vědění“

  Heidelberg2. března 2007 – Ministři školství z celé Evropy se na svém setkání v Heidelbergu vyslovili pro zlepšení vzdělávání předškolních dětí. „Předškolní vzdělávání je stejně důležité jako školní vzdělávání,“ řekla německá ministryně školství Annette Schavanová a dodala: „Uděláme v Evropě všechno pro to, abychom uhasili žízeň malých dětí po vědění.“ V rámci německého předsednictví pozvala německá ministryně školství a vědy evropské ministry školství do Heidelbergu. Do Bádenska-Württemberska na jihu Německa přijeli ministři ze 27 členských států Evropské unie, komisař EU pro vzdělávání Jan Figeľ a představitelé dalších evropských zemí.
  více »

  Evropský parlament

  Hudba na internetu: výzva k závazné legislativě EU

  Brusel 27. února 2007 – Podle Výboru pro právní záležitosti by měla existovat závazná legislativa pro internetový trh s hudbou, která by zajistila ochranu evropské kulturní rozmanitosti. V reakci na doporučení Komise navrhující otevření tohoto trhu konkurenci se evropští poslanci ve výboru vyjadřovali kriticky ke zvolené proceduře i k samotné podstatě doporučení.
  více »

  Slyšení ke společné energetické politice: obnovitelné zdroje, jednotný trh a hospodárnost

  Brusel 28. února 2007 – Mezi témata diskutovaná na slyšení výboru pro energetiku v Bruselupatřily závazné cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na dodávkách elektrické energie v EU, budování jednotného energetického trhu a zlepšení energetické účinnosti. Šlo o první slyšení od 10. ledna 2007, kdy Evropská komise předložila „balíček“ návrhů v oblasti energetiky.
  více »

  Ústava EU: silná podpora pro řešení v podobě „smlouvy +“

  Brusel 1. března 2007 – Podstata původního návrhu ústavní smlouvy musí být při hledání souhlasu s novým textem vládami EU zachována, měl by být však vylepšen jazyk, aby si text získal veřejnou podporu. K tomuto konsenzu dospěl 28. února výbor pro ústavní záležitosti v diskusi o výsledcích kontroverzní madridské konference, na níž 26. ledna sešli zástupci těch členských států EU, které schválily návrh ústavy.
  více »

  Globální hospodářská nerovnováha a jak jí čelit

  Brusel 1. března 2007 – Poslanci z výboru pro hospodářské a měnové záležitosti uzavřeli dvoudenní debatu s poslanci národních parlamentů podrobným zhodnocením nebezpečí, které hrozí eurozóně v případech globální hospodářské nerovnováhy, a možností na zlepšení řízení mezinárodních hospodářských institucí, zejména Mezinárodního měnového fondu.
  více »

  Evropská komise

  Zdanění firem: Evropská komise navrhuje způsob, jak předejít neshodám v účtování vnitropodnikových cen

  Brusel 26. února 2007 – Komise přijala sdělení založené na práci Společného fóra o převodních cenách (viz IP/02/1105). Komise i Fórum považují tzv. předběžné dohody o cenách za vhodný nástroj ke zvýšení právní jistoty a omezení překážek při tvorbě převodních cen pro daňové poplatníky. Z toho důvodu Komise připravila návrh pravidel pro předběžné dohody o cenách, díky nimž se společnosti vyhnou některým problémům plynoucím z nesourodých pravidel pro převodní ceny v členských státech EU. Další informace o sdělení a práci Společného fóra o převodních cenách najdete na této internetové stránce Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Oskar pro „Životy těch druhých“: úspěch za podpory programu Media

  Brusel 26. února 2007 – Další úspěch programu Evropské unie MEDIA – Oskara v kategorii nejlepší cizojazyčný snímek letos získal německý film Životy těch druhých (Das Leben der Anderen), natočený Florianem Henckelem von Donnersmarckem, který obdržel podporu přes 0,5 milionu eur od programu MEDIA na kinodistribuci a DVD mimo území Německa. Další informace:

  http://ec.europa.eu/avpolicy/media
  http://www.oscar.com/
  více »

  Komise zahájila proti Německu „urychlené“ řízení pro nesplnění povinnosti kvůli poskytnutí „regulačních prázdnin“ společnosti Deutsche Telekom

  Komise rozhodla, že zašle Německu úřední oznámení po opakovaných výstrahách, aby nepřijímalo právní předpisy, které by společnosti Deutsche Telekom poskytly „regulační prázdniny" i přes její dominantní postavení na německém trhu s širokopásmovým připojením k internetu. Případ se vyřizuje urychleným postupem a Německo bude mít jen 15 dnů na to, aby na uvedený dopis Komise odpovědělo.
  více »

  Jak vypadá nová sociální realita v Evropě? - Evropská komise rozšiřuje diskusi o sociálním zabezpečení

  Komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem provést bilanci současné sociální situace a jejích trendů v evropských společnostech. Vyhodnocení sociální situace bylo poprvé navrženo ve sdělení „Program pro evropské občany“ v květnu 2006 a tuto myšlenku podpořila i Evropská rada na svém zasedání v červnu 2006.
  více »

  Spotřebitelé: EU potírá přeshraniční podvody

  Brusel 27. února 2007 – Obchodníci, kteří porušují zákon při přeshraničním obchodování, budou nyní čelit tvrdým postihům. 28. února se totiž v Bruselu oficiálně spouští nová síť k prosazování práva, která se zaměří na přeshraniční podvody, jako jsou podvodné loterie nebo falešné nabídky ubytování v prázdninových klubech. Kromě toho bude stíhat soustavné obcházení pravidel EU na ochranu spotřebitele od neochoty vrátit peníze za zpoždění letadla až po zasílání klamavých zájezdových katalogů spotřebitelům v jiných členských státech. Nařízení o kontrolní spolupráci vytváří celounijní síť kontrolních orgánů k odhalování podvodníků, kteří šidí v jedné zemi, zatímco sami působí v jiné, a zavádí minimální standardy, které by měly splňovat národní kontrolní orgány. K nim patří schopnost provádět inspekce na místě, udělovat pokuty a nařizovat společnostem, aby zastavily své nelegální praktiky. V rámci těchto pravomocí by kontrolní orgány mohly například zmrazit aktiva podvodníků a znemožnit jim dál poškozovat spotřebitele a poctivé obchodníky.
  více »

  Nová spotřebitelská strategie: spotřebitelé musí být hnací silou růstu a zaměstnanosti

  Brusel 27. února 2007 – Na bruselském Summitu růstu a zaměstnanosti, který organizuje analytická organizace Lisabonská rada, komisařka pro ochranu spotřebitelů Meglena Kuneva vyzvala přední politické představitele EU k podpoře přepracování spotřebitelské politiky EU tak, aby co nejefektivněji přispěla k dosažení dvou hlavních cílů – dosažení ekonomického růstu a zaměstnanosti a obnově vazeb mezi Evropou a jejími občany. Práce na nové spotřebitelské strategii začala již v únoru, kdy byla započata revize legislativy EU na ochranu spotřebitele. Širší strategii, která má za cíl zrevidovat spotřebitelskou politiku EU, aby dokázala obstát v nových podmínkách – včetně globalizace trhů, liberalizovaných služeb a elektronického obchodování – představí komisařka Kuneva 13. března ve Štrasburku. Realizace této strategie zlepší právní postavení a informování spotřebitelů, kteří zpřístupněním nových trhů získají bohatší výběr a lepší ceny. Dobře informovaní spotřebitelé se pak stanou hnací silou efektivnějších a inovativnějších trhů. Další informace:
  http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm English (en)
  více »

  Vznik pohotovostního veterinárního týmu EU

  Brusel 27. února 2007 – Evropská komise přijala rozhodnutí založit pohotovostní veterinární tým, který by poskytoval podporu evropským odborníkům v případech, kdy by bylo zapotřebí rychle reagovat na propuknutí zvířecí choroby v EU a třetích zemích. Tento tým bude složen z veterinářů, kteří mohou krátké době pomoci při náhlém propuknutí určitých chorob, jako je ptačí chřipka, katarální horečka ovcí, kulhavka a slintavka. V případě nutnosti budou členové týmu vysíláni do postižených členských států EU nebo třetích zemí, aby poskytovali technickou podporu a pomáhali místním úřadům dostat situaci pod kontrolu. Tento tým bude také úzce spolupracovat s odborníky z mezinárodních organizací, jako je Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE). Rozhodnutí vytvořit tento pohotovostní veterinární tým schválily členské státy na Stálém výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat. Založení týmu formálně nahrazuje dosavadní strukturu, která fungovala řadu let a byla využita například při loňském propuknutí nákazy ptačí chřipky v Turecku a Rumunsku. Více informací najdete na
  více »

  Díky podpoře výzkumu je efektivní a výkonný vodíkový motor o krok blíž

  Brusel 27. února 2007 – Výzkumníci z Německa, Švédska, Francie a Rakouska spolupracovali na výzkumném projektu podporovaném Evropskou unií a společně s partnery ze Spojených států vyvinuli nový typ vodíkové technologie, která povede k novým a efektivnějším motorům. Projekt vodíkového spalovacího motoru (HyICE) testoval způsoby, jak tyto motory vyrábět, aby byly stejně účinné, jako jsou současné dieselové motory, avšak s čistým provozem a bez kompromisů co do velikosti motoru a jeho výkonu. Tyto vodíkové motory by oproti současné generaci motorů znamenaly značný pokrok a měly by šanci konkurovat jiným pohonným systémům, pokud jde o výkon a náklady. Členové projektu z automobilového průmyslu, dodavatelských společností a univerzit vyvinuli inovativní systém vstřikování pro osobní a nákladní automobily a autobusy. Evropští odborníci spolupracující na projektu HyICE se o své poznatky pravidelně dělili s výzkumníky z laboratoří ministerstva energetiky a univerzit ve Spojených státech. Jde o konkrétní příklad spolupráce mezi Evropskou komisí a americkým ministerstvem energetiky při podpoře výzkumu a vývoji nových vizí na využití vodíku a alternativních zdrojů energie. Výsledky projektu byly představeny 27. února v Mnichově.

  Více informací o výzkumu EU v dopravě
  více »

  Evropská komise navrhuje pravidla pro efektivnější dělbu práce mezi poskytovateli pomoci z EU

  Brusel 28. února 2007 – Omezování byrokracie, poskytování peněz tam, kde jsou nejvíce zapotřebí, sdílení pomoci a rozdělování činností ve snaze poskytnou rozsáhlejší, efektivnější a rychlejší pomoc. Takové jsou hlavní cíle nového dobrovolného kodexu zaměřeného na dělbu práce v rámci rozvojové politiky EU, který dnes, 28. února, navrhla Evropská komise. Tento kodex má obsahovat deset principů pro lepší rozdělování práce týkající se pomoci v rozvojových zemích. Komise například navrhuje, aby se poskytovatelé pomoci v partnerské zemi zaměřili pouze na dva sektory, v nichž mají největší komparativní výhodu. Tato zásada může vést také k tomu, že jeden členský stát postoupí odpovědnost za plnění svého programu pomoci v určité oblasti jinému členskému státu, který má na takový úkol výhodnější polohu.
  více »

  Hospodářská soutěž: Komise varuje Microsoft před dalšími pokutami za nepřiměřené ceny informací týkajících se interoperability

  Brusel 1. března 2007 – Evropská komise zaslala Microsoftu stanovisko výhrad (Statement of Objections) pro nedodržení některých závazků plynoucích z rozhodnutí Komise z března 2004 (viz IP/04/382). Podle tohoto rozhodnutí Microsoft porušil pravidla vyplývající ze Smlouvy o Evropském společenství o zneužívání dominantního postavení (článek 82) snahou o rozšíření svého bezmála monopolu na trhu operačních systémů pro osobní počítače na trh operačních systémů pro servery. Microsoft měl proto poskytnout kompletní dokumentaci za „rozumných a nediskriminačních podmínek", které umožní serverům bez operačního systému firmy Microsoft spolupracovat s osobními počítači a servery s Windows. Stanovisko výhrad naznačuje předběžný názor Komise, že nedošlo k významnému inovativnímu posunu v informacích souvisejících s interoperabilitou, 1500 stran návrhů Microsoftu předložených od prosince 2005 odmítá jako nepodložené a Microsoftem navržené ceny za tyto informace považuje tudíž za neopodstatněné. Microsoft má čtyři týdny na odpověď na stanovisko výhrad. Po této lhůtě může Komise uložit denní penále za nerespektování rozhodnutí z března 2004. Otázku, zda informace týkající se interoperability jsou kompletní, Komise ještě zvažuje. Další informace najdete v MEMO/07/90 a na této adrese.
  více »

  Zachyťte svět bez diskriminace - EU zahajuje Evropskou fotografickou soutěž pro rozmanitost

  Studenti fotografie z Evropské unie se mohou přihlášením do fotografické soutěže “Breaking Stereotypes” 2007 kreativním způsobem vyjádřit k tématu rozmanitosti a zároveň svoji práci předvést široké veřejnosti v EU. Soutěž bude probíhat od 1.března do 30.června 2007.
  více »

  Výzkum EU zdůrazňuje význam polárních oblastí pro globální klima

  Brusel 1. března 2007 – Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku v poznání významu polárních oblastí pro změny klimatu a životní prostředí, kterého bylo dosaženo díky rámcovým programům evropského výzkumu. Jeden z projektů s názvem EPICA například ukázal, že úrovně oxidu uhličitého jsou nejvyšší za 650 000 let a posilují znepokojení ohledně rychlosti budoucího globálního oteplování. Projekt DAMOCLES se zaměřil na dopady zmenšení plochy ledového příkrovu moří v Arktidě. V rámci tohoto projektu byla získána data, která budou neocenitelná při předpovědích účinků tání pevninských ledovců, a vznikly nové nástroje využitelné ve specifických arktických podmínkách. Komise vydala zmíněnou zprávu s ohledem na zahájení Mezinárodního polárního roku, což je rozsáhlý vědecký program zaměřený na vliv polárních oblastí na klima, který zahrnuje více než 200 projektů a jehož se účastní vědci z více než 60 zemí. Evropská unie jako svůj příspěvek k Mezinárodnímu polárnímu roku pořádá 5. a 6. března v Bruselu mezinárodní konferenci, na níž se sejdou významní vědci z celého světa k diskusi o prioritách výzkumu v polárních regionech.
  Více informací - zpráva Komise

  více »

  EU a Ukrajina zahájily rozhovory o nové rozšířené dohodě

  Brusel 2. března 2007 – Evropská komisařka pro vnější vztahy a politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová a hlavní vyjednávač Ukrajiny náměstek ministra zahraničí A. Veselovský se 5. března setkají na oficiálním zahájení rozhovorů o nové rozšířené dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Nová dohoda bude odrážet strategický význam rozvoje vzájemných vztahů. Jejím cílem bude přiblížit Ukrajinu Evropské unii, rozšířit politickou spolupráci, zvýšit vzájemný obchod a investice a tím přispět k ekonomickému rozvoji a prosperitě Ukrajiny. Rozhovory také otevřou nové perspektivy vztahů mezi EU Ukrajinou, například v podobě zóny volného obchodu a prohloubeného partnerství v energetice. Více informací o vztazích EU a Ukrajiny je k dispozici na této stránce.

  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky