Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (19. – 25. února 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/02/2007

  Rada

  EU: Elektronické hlasování na valných hromadách

  Brusel 19. února 2007 – Na základě nové směrnice, podle níž musí členské státy EU upravit svou legislativu, budou moci akcionáři společností registrovaných v členských státech hlasovat také pomocí elektronických zařízení. Předsedkyně Rady Brigitte Zypriesová dnes mohla svým kolegům v Radě pro hospodářskou soutěž sdělit, že Evropský parlament schválil návrh přijatý Radou v lednu tohoto roku. „Možnost hlasování prostřednictvím elektronických zařízení posílí postavení malých investorů a předejde tak vzniku náhodných majorit. Nová pravidla navíc přispějí k další integraci a upevnění stability evropského kapitálového trhu,“ prohlásila Brigitte Zypriesová v Bruselu.
  více »

  Historické rozhodnutí Rady pro životní prostředí o ochraně klimatu

  Brusel 20. února 2007 – Rada pro životní prostředí na svém zasedání v Bruselu přijala ambiciózní cíle ochrany klimatu až do roku 2020 a návrh zásad dohody o ochraně klimatu po roce 2012. Podle rozhodnutí evropských ministrů životního prostředí se Evropská unie jako součást mezinárodní dohody o ochraně klimatu hodlá zavázat k 30% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (oproti úrovni z roku 1990). „To je jasný signál pro průmysl, že obchodování s emisními povolenkami bude v Evropě pokračovat i po roce 2012. A je to také jasný signál vyslaný podnikům, že by měly pokračovat v investicích do energeticky úsporných technologií,“ řekl ministr Gabriel, který setkání ministrů jako současný předseda Rady vedl.
  více »

  Setkání ministra Steinmeiera s předsedou palestinské samosprávy Mahmoudem Abbasem

  Berlín 22. února 2007 – Spolkový ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier se setkal s Mahmoudem Abbasem, předsedou palestinské samosprávy, k diskusi o situaci na Středním východě. Ministr Steinmeier informoval předsedu Abbase o úsilí tzv. kvarteta pro Střední východ, které na svém berlínském zasedání 21. února znovu ujistilo o odhodlání přispět k mírovému řešení situace na Středním východě. Předseda Abbas informoval ministra Steinmeiera o svých nedávných rozhovorech s ministerským předsedou Olmertem a ministryní zahraničí USA Riceovou a o probíhajícím sestavování palestinské vlády.
  více »

  Státní ministr Günter Gloser požádal občany o formulaci cílů Evropské unie

  Berlín 24. února 2007 – Občané z nejrůznějších koutů Německa přijeli do Berlína, aby  se  zúčastnili  Rozhovorů s občany Evropy. Přicházeli do Weltsaalu v budově ministerstva  zahraničí v dobré náladě a zvědaví, co je čeká. Nikdo se s nikým neznal, neboť všichni účastníci rozhovorů byli zvoleni náhodným výběrem. V průběhu dvou dní pak skladník, policista, sestra – instrumentářka, konzultant, žena v domácnosti, profesor fyziky, automechanik, učeň a penzista diskutovali o třech hlavních tématech: energetice, rodině a přistěhovalectví.

  Souběžně s debatami v Německu probíhaly konzultace na stejná témata také na Slovensku, Lotyšsku, Maďarsku a v Belgii. Motto nové celoevropské akce „Buďte slyšet“ by se mělo stát realitou – žádný z vyslovených názorů by neměl zapadnout.

  Více informací a fotografie najdete zde:
  www.europaeische-buergerkonferenzen.de
  www.european-citizens-consultations.eu

  Evropská komise

  Nová zpráva: evropská strategie reforem vytváří pracovní místa

  Podle společné zprávy o zaměstnanosti, kterou přijmou ministři práce 22. února, je nezaměstnanost na ústupu a zaměstnanost stoupá. Zpráva Komise, která posuzuje, jak členské státy provádí národní reformní programy v oblasti zaměstnanosti, je optimistická. Upozorňuje však na potřebu důslednějších reforem, aby se zejména podařilo lépe vyvážit flexibilitu a jistotu na pracovním trhu. Komise také předložila konkrétní doporučení pro většinu členských států.

  „Reformy pracovního trhu přinášejí ovoce, ale pokud má Evropa seriózně a účinně reagovat na otázky globalizace a rapidně klesající počet výdělečně činného obyvatelstva, musí být spojení flexibility a jistoty hlavní prioritou. Pracovníci musí mít možnost snadno a s důvěrou měnit práci,“ řekl Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Dodal, že „současné lepší hospodářské vyhlídky nám dávají příležitost reformní úsilí zdvojnásobit“.
  více »

  Společný přístup zlepšuje sociální soudržnost v Evropě

  Evropská spolupráce pomáhá členským státům EU zlepšovat politiku sociální soudržnosti a výdaje na ni, říká se ve zprávě Komise, která má být 22. února projednána ministry práce. „Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění 2007“ vyzdvihuje priority a pokrok, kterého bylo v oblasti sociálního začleňování, důchodů, zdravotní a dlouhodobé péče dosaženo, ale také upozorňuje, že řada velkých problémů zůstává. Členské státy zvyšují úsilí s cílem řešit problém chudoby dětí, podporovat „aktivní začleňování“ nejvíce znevýhodněných osob ve společnosti, zajistit přiměřené a udržitelné důchody a rovný přístup ke zdravotní a dlouhodobé péči. Zpráva, až ji Rada přijme, bude předložena na jarním summitu nejvyšších představitelů EU ve dnech 8. – 9. března jako sociální příspěvek k balíčku opatření pro růst a zaměstnanost.
  více »

  Uspokojování současných požadavků bezdrátové komunikace: Komise představila strategii pro pružnější využívání radiového spektra

  Brusel 20. února 2007 – Inovativnější využití radiového spektra umožní nová strategie na zavedení pružnějšího využívání radiových frekvencí, kterou dnes v reakci na požadavky rychle se rozvíjejícího trhu zveřejnila Evropská komise. Součástí této strategie jsou konkrétní kroky odstraňující omezení dostupnosti a využívání radiových frekvencí, které tvoří podstatu bezdrátové komunikace. Mají umožnit vznik nových idejí a odstranit překážky inovací, hospodářského růstu a svobodného výběru ze strany spotřebitelů.

  Politika EU v oblasti radiového spektra
  Sdělení Komise o rychlé dostupnosti radiového spektra pro služby bezdrátové elektronické komunikace založené na větší flexibilitě
  více »

  Evropská komise schválila vnitrostátní opatření na náhradu povodňových škod pro provozovatele přístavů a vnitrozemské vodní dopravy v České republice

  Evropská komise schválila vnitrostátní opatření na náhradu povodňových škod pro provozovatele přístavů a vnitrozemské vodní dopravy v České republice.

  Podpora na pokrytí škod způsobených povodněmi v roce 2006 se provozovatelům přístavů a vnitrozemské vodní dopravy poskytne nediskriminačním způsobem. Bude se vztahovat na 100 % škod, u nichž lze doložit, že je způsobily povodně. Postup poskytování podpory zajišťuje, že odškodnění nemůže být vyšší než náhrada za vzniklé ztráty.
  více »

  Náskok Spojených států v oblasti inovací se snižuje

  Brusel 22. února 2007 – Náskok Spojených států amerických před Evropskou unií v inovační výkonnosti se již čtvrtým rokem snižuje. Skandinávské země a Švýcarsko i nadále představují celosvětovou špičku v oblasti inovací a mnohé z nových členských států vytrvale dohánějí průměr EU. To jsou některé z hlavních závěrů dnes zveřejněné zprávy European Innovation Scoreboard 2006, která přináší srovnávací analýzu inovační výkonnosti evropských zemí, Spojených států a Japonska. Kompletní zpráva je k dispozici na http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics.html. Shrnutí inovační výkonnosti jednotlivých členských států EU najdete v MEMO/07/74.
  více »

  Vize o jednotném trhu 21. století

  Evropská komise dnes představila svou vizi jednotného trhu 21. století. Průběžná zpráva Komise připravená pro jarní zasedání Evropské rady uvádí přehled výsledků dosažených za posledních dvacet let a stanoví plán, jak občanů a podnikům poskytnout další výhody a jak přispět k vytvoření konkurenceschopnější a udržitelnější Evropy. Na podzim tohoto roku bude zpráva završena závěrečnou zprávou, která bude obsahovat návrhy opatření.

  Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Jednotný trh je jádrem úsilí Evropské unie. Pro občany představuje právo žít a pracovat v jiném státě EU a mít přístup k většímu výběru kvalitních výrobků a služeb za nižší ceny. Pro podniky znamená jednotný trh fungování na domácím trhu s dopadem na 500 milionů lidí, který je založen na zásadě právního státu, vzájemného respektování a důvěry. Jednotný trh je v současné době významnější než kdy jindy. Proto bych chtěl, aby se posílil a přizpůsobil se globalizovanému prostředí 21. století.“
  více »

  Komise představila politické priority pro rok 2008

  Brusel 21. února – Komise dnes zveřejnila Roční politickou strategii, v níž představuje své politické priority pro rok 2008. Tento dokument je vychází každoročně kolem března a vyznačuje počátek nového politického cyklu Evropské komise. Jeho obsah tvoří zejména přehled politických cílů ve čtyřech hlavních strategických oblastech Barrosovy komise, kterými jsou prosperita, solidarita, bezpečnost a svoboda a posílení role EU ve světě. Dokument také navrhuje postupy v takových průřezových otázkách, jako je zaměstnanost, energetika a změna klimatu nebo regulace migrace.
  více »

  Vícejazyčnost posiluje evropskou konkurenceschopnost

  Brusel 23. února 2007 – Tisíce evropských společností každoročně přichází o zakázky kvůli své nedostatečné jazykové vybavenosti. Vyplývá to z dnes zveřejněné studie, kterou pro Evropskou komisi v roce 2006 vypracovalo národní jazykové centrum Spojeného království CILT. Z této studie vyplývá, že ty malé podniky v Evropě, které budou více investovat do jazyků a vyvinou provázané jazykové strategie, mají velký potenciál na zvýšení celkového exportu. Poslední výzkum prokazuje, že společnosti, které zlepšily své jazykové vybavení, mají šanci získat lepší obchodní příležitosti na vnitřním trhu EU, který je s téměř půlmiliardou obyvatel největší na světě. Stručné shrnutí výsledků studie najdete v MEMO/07/79.
  Kompletní studie
  Více informací o jazycích v EU
  více »

  Preventivní omezení výroby cukru v sezoně 2007/2008

  Brusel 23. února 2007 – Řídící výbor pro cukr 22. února hlasoval pro návrh předložený Evropskou komisí k povzbuzení výrobců, aby omezili setbu a následnou výroba cukru v sezoně 2007/08 alespoň o dva miliony tun, což odpovídá 13,5 % cukerné kvóty EU, a vyhnuli se tak očekávané vysoké nadprodukci. Komise zároveň rozhodla o ocenění některých členských států, které přispěly ke zlepšení budoucí tržní rovnováhy tím, že se v rámci restrukturalizačního procesu – nejvýznamnější součásti cukerné reformy z listopadu 2005 – vzdaly části svých cukerných kvót. Členské státy, které omezily svou kvótu o více než 50 %, nebudou nuceny výrobu omezovat a mohou při produkci cukru využít celou svou kvótu. 50% práh Rada považuje za mimořádné úsilí a jako součást dohody z listopadu 2005 opravňuje k získání dodatečné podpory pro postižené regiony a pěstitele.
  více »

  Eurostat

  Regionální HDP na obyvatele v EU27 v roce 2004 – od 24 % průměru EU27 v severovýchodním Rumunsku do 303 % vnitřního Londýna

  19. února 2007 – V roce 2004 se hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele ve 268 NUTS-2 regionech vyjádřený v jednotkách standardu kupní síly pohyboval od 24 % průměru EU27 v regionu na severovýchodě Rumunska do 303 % ve vnitřním Londýně. Vyplývá to z údajů zveřejněných Eurostatem. Ke třem regionům s nejvyšším HDP na obyvatele v roce 2004 patřil vnitřní Londýn ve Spojeném království (303 % průměru EU27), Lucemburské velkovévodství (251 %) a Brusel v Belgii (248 %). Skupinu 46 regionů nad úrovní 125 % tvořilo osm regionů z Německa, osm ze Spojeného království, sedm z Itálie, pět z Nizozemska, čtyři z Rakouska, tři z Belgie i Španělska, dva z Finska a jeden z České republiky, Irska, Francie, Slovenska a Švédska a Lucemburské velkovévodství. Je třeba poznamenat, že v některých regionech může být výše HDP na obyvatele významně ovlivněna lidmi dojíždějícími za prací. Čistý příliv dojíždějících pracovních sil v těchto regionech zvyšuje produkci na úroveň, které by místní obyvatelé nemohli sami dosáhnout. V důsledku toho může být HDP na obyvatele v těchto regionech nadhodnocené a naopak podhodnocené v těch regionech, odkud lidé za prací dojíždějí.
  více »

  Ročenka Eurostatu 2006/2007 – zlatý důl statistických informací

  20. února 2007 – Kolik procent populace má nadváhu nebo je obézní? Kolik cizích jazyků se učí žáci v EU? Ve kterém členském státě je benzin a nafta nejdražší? Kolik odpadu připadá na jednoho obyvatele? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky lze najít v jedenáctém vydání statistické ročenky, kterou zveřejnil Eurostat, Statistický úřad Evropských společenství.

  Ročenka Eurostat 2006/2007 obsahuje téměř 400 statistických tabulek, grafů a map, které doprovázejí informace o evropských politikách, vysvětlení statistických konceptů a další užitečné informace. Ukazuje, jak se v posledních jedenácti letech vyvíjely klíčové ukazatele v EU25, eurozóně, členských státech a kandidátských zemích a uvádí dostupné údaje ze zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), Spojených států amerických a Japonska. Ročenka nabízí uživatelům oficiálních statistik přehled bohaté nabídky informací, které jsou k dispozici na internetových stránkách Eurostatu /eurostat.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky