Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (5. – 11. února 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/02/2007

  Rada

  Cesta ke zlepšení evropské rozvojové spolupráce

  6. února 2007 – Německá ministryně pro rozvojovou pomoc Heidemarie Wieczoreková-Zeulová představila studii o možnostech lepšího rozdělení aktivit v rámci evropské politiky rozvojové pomoci, jejíž vypracování iniciovalo německé předsednictví ve spolupráci s dalšími členy předsednického týmu – Portugalskem a Slovinskem. Studie, která byla objednána se záměrem vnést vědecký pohled do politické debaty a navrhnout lepší dělbu práce v Evropské unii, odhalila významný potenciál v omezení zbytečných duplicit v dárcovských aktivitách. Více informací je k dispozici na www.bmz.de.
  více »

  Evropský parlament

  Jak splnit předsevzetí z Lisabonu?

  7. února 2007 – Má Unie šanci stát se do roku 2010 nejvýkonnější ekonomikou světa tak, jak to před sedmi lety naplánovali lídři EU v Lisabonu? Lisabonská strategie se pět let po svém vzniku dočkala nové formulace a o možnostech jejího naplnění se mluví i nyní. Jak se má EU vypořádat s otázkami jako je udržitelná energie, jednotný vnitřní trh nebo problematika lidského kapitálu? To byla hlavní témata setkání europoslanců a zástupců národních parlamentů.
  více »

  Evropská komise

  Filmy podporované EU patří mezi favority Berlínského filmového festivalu 2007

  Brusel 9. února 2007 - Evropská filmová produkce je na světové scéně velmi výrazná. Z 26 filmů, které soutěží o nejvyšší ceny na 57. Berlínském mezinárodním filmovém festivalu, jich bylo 8 financováno z evropského programu MEDIA. Celkem bude během festivalu promítnuto 17 filmů podporovaných z programu MEDIA. Tato čísla svědčí o výrazném zvýšení oproti minulému roku. „Díky programu MEDIA je evropská kinematografie v opravdovém rozkvětu“, řekla komisařka pro informační společnost a média Vivian Redingová. „Jsem hrdá na to, že evropské filmy se nyní těší takovému obchodnímu úspěchu a jsou úspěšné u kritiky.“
  více »

  Komise chce posílit ochranu životního prostředí pomocí trestního práva

  Brusel 9. února 2007 – Evropská komise navrhla směrnici, která ukládá členským státům klasifikovat závažná poškození životního prostředí jako trestné činy a umožnit tím jejich účinný postih. Komise také stanovila minimální tresty za trestné činy proti životnímu prostředí. Takové činy jako nelegální vypouštění nebezpečných látek do vzduchu, vody či půdy, nelegální přeprava odpadů nebo nelegální obchod s ohroženými druhy živočichů mohou mít ničivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí a podkopávají účinnost legislativy EU na ochranu životního prostředí. Z toho důvodu je nutné zajistit jejich účinný postih v celé Evropské unii. V závažných případech by měly být ukládány tresty odnětí svobody, které mají mnohem výraznější odrazující efekt než například administrativní sankce.
  více »

  Spotřebitelé: Komise přijímá opatření pro posílení důvěryhodnosti elektronického obchodování

  Brusel 8. února 2007 - Evropská komise přijetím zelené knihy o přezkumu ustanovení, jimiž se v EU řídí ochrana spotřebitelů, zahájila významnou iniciativu zaměřenou na jejich radikální přeměnu, která by je přizpůsobila rychlému vývoji v digitálním světě. Spotřebitelské výdaje (výdaje domácností a neziskových organizací) představují 58 % HDP Evropské unie. Důvěra spotřebitelů je klíčovým faktorem, který rozhoduje o tom, jak a kdy spotřebitelé utratí své peníze v různých odvětvích hospodářství. Je zřejmé, že spotřebitelé se zatím v digitálním světě necítí dost dobře na to, aby využili jeho plný potenciál. V současné době nakupuje v  elektronických obchodech v zahraničí jen malý zlomek spotřebitelů EU (6 %). Evropská komise hodlá na základě informací získaných při konzultaci zahájené zelenou knihou, přijmout jednotný a jednoduchý soubor pravidel, který posílí důvěru spotřebitelů v jednotný trh EU, seznámí spotřebitele s jejich právy, umožní jim přijímat informovaná rozhodnutí a zajistí jim dostatečnou ochranu v případě problémů.
  více »

  Malé a střední podniky obchodují přes internet, avšak pouze na domácím trhu

  Brusel 8. února 2007 - Zdá se, že elektronické obchodování by mohlo být klíčem k dalšímu otevření maloobchodního vnitřního trhu, neboť v současné době již 57 % prodejců prodává přes internet, jak sami tvrdí. Více než dvě třetiny z nich však prodávají výhradně na domácím trhu. A 29 % těch, kteří prodávají i za hranicemi, tak činí nanejvýš v jednom nebo ve dvou dalších členských státech. Do zahraničí by rádo prodávalo více prodejců (48 % prodejců v EU je na to připraveno). To jsou dva hlavní závěry, které vyplynuly z průzkumu agentury Eurobarometr o postoji podniků k přeshraničnímu prodeji, který dnes zveřejnila Evropská komise a který proběhl jako součást rozsáhlé konzultace o předpisech na ochranu spotřebitele. Obchodu mezi podniky a spotřebiteli v rámci celé EU však stále brání značné překážky, ať již jde o pociťovanou nedostatečnou bezpečnost transakcí nebo rozdíly v předpisech v oblastí daní a ochrany spotřebitele v jednotlivých zemích, které jsou pociťovány jako největší problémy. Čtyřicet tři procenta prodejců věří, že jejich přeshraniční prodej by se mohl zvýšit, pokud by byly předpisy upravující transakce spotřebitelů jednotné v celé EU.
  více »

  Komise připravuje legislativní rámec, jehož cílem je zajistit splnění cílů EU v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého z osobních automobilů

  Brusel 7. února 2007 - Evropská komise navrhla novou komplexní strategii na snižování emisí oxidu uhličitého (CO2) z nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel prodávaných v Evropské unii. Nová strategie je společně s revizí předpisů EU upravujících kvalitu paliva, která byla navržena minulý týden, důkazem odhodlání Komise zajistit, že EU splní své cíle v oblasti emisí skleníkových plynů, které si stanovila v rámci Kjótského protokolu, i další závazky. Díky strategii bude EU schopna dosáhnout již dlouho stanoveného cíle, kterým je průměrné snížení emisí CO2 do roku 2012 na 120 gramů na km, což oproti stávajícím úrovním představuje přibližně 25% snížení. Zlepšením účinnosti paliv revidovaná strategie řidičům přinese značné úspory paliva. Ve snaze podpořit automobilový průmysl k tomu, aby si místo velikosti a výkonu konkuroval v účinnosti paliva, Komise rovněž vyzývá výrobce, aby podepsali kodex EU o osvědčených postupech prodeje a reklamy v oblasti automobilů.
  více »

  Mobilní operátoři se dohodli, jak ochránit děti používající mobilní telefony

  Brusel 6. února 2007 - Přední evropští mobilní operátoři v Bruselu podepsali dohodu o ochraně mladistvých, kteří používají mobilní telefony. Tato dohoda, zprostředkovaná Evropskou komisí, vychází ze závěrů veřejné diskuse organizované Komisí o bezpečnosti dětí v souvislosti s mobilními telefony, které byly dnes zveřejněny. V dohodě se mobilní operátoři zavazují, že do února roku 2008 vytvoří samoregulační kodexy.
  více »

  Evropský soudní dvůr

  Soudní dvůr potvrzuje rozsudek Soudu, kterým se ukládá sankce za kartelovou dohodu, která je v rozporu s právem společenství, na belgickém trhu s pivem

  8. února 2007 – Soudní dvůr zamítá kasační opravný prostředek společnosti Danone v plném rozsahu. Podle Soudního dvora je zohlednění přitěžujících okolností při stanovení pokuty v souladu s úlohou Komise zabezpečit soulad s pravidly hospodářské soutěže. Kromě toho Soudní dvůr upřesňuje, že případné opakování protiprávního jednání je uvedeno mezi skutečnostmi, ke kterým má být přihlédnuto při posuzování závažnosti protiprávního jednání. Komise tudíž měla oprávněně za to, že skutečnost opakovaného protiprávního jednání souvisí se závažností protiprávního jednání, jehož se společnost Danone dopustila. Soud tedy správně potvrdil, že Komise uplatnila toto opakované protiprávní jednání jako přitěžující okolnost. Nakonec Soudní dvůr shledává, že metoda výpočtu výše pokuty uplatněná Soudem byla oprávněná. Pokuta uložená společnosti Danone ve výši 42,4125 milionů eur tedy zůstává nezměněna.
  více »

  Slavnostní závazek dvou nových členů Evropského účetního dvora před Soudním dvorem

  Slavnostní zasedání dne 5. února 2007 – V návaznosti na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii dne 1. ledna 2007 Rada Evropské unie jmenovala pana Ovidiu Ispira a paní Naděždu Sandolovu členy Evropského účetního dvora na sedmileté funkční období. 5. února 2007 ve 12 hodin se konalo slavnostní zasedání Soudního dvora, během něhož tito dva noví členové Evropského účetního dvora převzali slavnostní závazek v souladu se Smlouvami.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky